Search result for

giggle

(45 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giggle-, *giggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giggle[VI] หัวเราะคิกคัก, See also: หัวเราะต่อกระซิก, ขำขัน, Syn. chuckle, titter, Ant. roar
giggle at[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle over
giggle goo[SL] เหล้า, See also: สุรา
giggle over[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giggle(กิก'เกิล) vi. หัวเราะคิกคัก., See also: giggler n., Syn. snigger,titter,chuckle,twitter

English-Thai: Nontri Dictionary
giggle(n) การหัวเราะคิก
giggle(vi) หัวเราะคิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Foreman) He can't feel it. [Jonah giggles]เขาต้องไม่รู้สึกแบบนั้น Emancipation (2008)
HAS SERIOUSLY IMPAIRED MY ABILITY TO GIGGLE,- ค่ะ ท่าน ผมแค่อยากจะขอบคุณที่คุณทำคดีนี้ได้ดีมาก House on Fire (2009)
Four hours of THC giggles and MDMA highs with a transcendental kicker.ออกฤทธิ์ 4ชั่วโมง นานกว่ายาบ้าอีก ดูดแล้วรับรอง เฟี้ยวสุดๆ Cook (2009)
I-I passed out twice in the essay section, and I giggled uncontrollably when I read the word "Uranus."ผม-ผมสลบไป 2 ครั้ง ในช่วงเขียนบทความ และผมหัวเราะแบบหยุดไม่ได้ ตอนผมอ่านคำว่า "ดาวเสาร์" Everybody Says Don't (2009)
Probably down at the mall looking for elastic-waist pants. (girls giggle)- ไปหาซื้อกางเกงเอวยางยืดอยู่มั้ง Vitamin D (2009)
[caroline giggles][หัวเราะ] You're Undead to Me (2009)
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or burp or fart!ห้ามร้องไห้ บ่น หรือหัวเราะ หรือจาม หรือเรอ หรือตด Despicable Me (2010)
Yeah, but not just for giggles.แต่ไม่ได้ทำขำๆ Two Minutes to Midnight (2010)
Now, I'd actually like to see all the suicides that came in this week, not just Dr. Giggles.อืมม์ ความจริง ผมอยากจะดู ทุกศพจากการฆ่าตัวตายของสัปดาห์นี้ ไม่ใช่แค่หมอกิกเกิ้ลส์ You Can't Handle the Truth (2010)
Stop! We can't giggle, it's a crime scene.พอๆ เราจะมาหัวเราะที่นี่ไม่ได้ นี่สถานที่เกิดเหตุนะ... A Study in Pink (2010)
(ROSIE GIGGLES)(giggles Rosie) We Bought a Zoo (2011)
(ROSIE GIGGLES)(giggles Rosie) We Bought a Zoo (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี๊กระด๊า[V] giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
หัวร่อต่อกระซิก[V] giggle, See also: laugh, snigger, titter, Example: หญิงสาวชายหนุ่มกำลังหัวร่อต่อกระซิกกัน, Thai definition: หยอกเย้ากัน
สำรวล[V] laugh, See also: giggle, Syn. สรวล, หัวเราะ, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ชอบใจหรือดีใจ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ
ระริกระรี้[V] flirt, See also: giggle mirthfully, Example: เธออายุปูนนี้แล้ว ยังอุตส่าห์มีคนมาติดพัน จะไม่ให้ระริกระรี้ได้ยังไงล่ะ, Thai definition: แสดงดีใจเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
ยิ้มหัว[v. exp.] (yimhūa) EN: giggle   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIGGLE    G IH1 G AH0 L
GIGGLED    G IH1 G AH0 L D
GIGGLES    G IH1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giggle    (v) (g i1 g l)
giggled    (v) (g i1 g l d)
giggles    (v) (g i1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle [Add to Longdo]
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格格笑[gé gé xiào, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄠˋ, ] giggle [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] giggle; scatter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giggle \Gig"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Giggled}; p. pr. & vb. n.
   {Giggling}.] [Akin to gaggle: cf. OD. ghichelen, G. kichern.]
   To laugh with short catches of the breath or voice; to laugh
   in a light, affected, or silly manner; to titter with
   childish levity.
   [1913 Webster]
 
      Giggling and laughing with all their might
      At the piteous hap of the fairy wight.  --J. R. Drake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giggle \Gig"gle\, n.
   A kind of laugh, with short catches of the voice or breath; a
   light, silly laugh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giggle
   n 1: a foolish or nervous laugh
   v 1: laugh nervously; "The girls giggled when the rock star came
      into the classroom" [syn: {giggle}, {titter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top