Search result for

gestrichen

(64 entries)
(1.9907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gestrichen-, *gestrichen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gestrichen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gestrichen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, it hasn't been cancelled, has it?- Ist der nicht gestrichenPremier mai (1958)
It has, we weren't told about it.- Doch, er ist gestrichen. Das war angekündigt. Premier mai (1958)
We gotta paint it or they'll recognize it.Der muss gestrichen werden, sonst erkennt man ihn. Big Deal on Madonna Street (1958)
The question and answer will be stricken and the jury will disregard both the question and the answer.Die Frage und Antwon't werden gestrichen, und die Jury wird weder Frage noch Antwon't zur Kenntnis nehmen. Anatomy of a Murder (1959)
The witness' answer will be stricken and the jury will disregard the answer.Die Antwon't des Zeugen wird gestrichen, die Jury nimmt sie nicht zur Kenntnis. Anatomy of a Murder (1959)
The hero gets his leave canceled, and he's -Der Held bekommt seinen Urlaub gestrichen und muss... The Atomic Submarine (1959)
Hauled out in the middle of the night, all leaves canceled.Mitten in der Nacht wird man aus dem Bett gezerrt und einfach der Urlaub gestrichenThe Atomic Submarine (1959)
I don't intend to paint any comfort station.Die sanitären Anlagen werden nicht gestrichenIt Happened to Jane (1959)
Yeah, and Hank got all the money.Ja, und Hank hat das ganze Geld eingestrichenIt Happened to Jane (1959)
Malone's canceled train service in and out of Cape Anne.Malone hat den gesamten Bahnverkehr nach und von Cape Anne gestrichenIt Happened to Jane (1959)
One of those new apartments. Wet paint and no telephone yet.Eine dieser neuen Wohnungen, frisch gestrichen und ohne Telefon. North by Northwest (1959)
They responded: "Cannot identify, requisition cancelled".Der ganze Vorgang kommt zurück mit dem Stempel "Nicht zu identifizieren. Anforderung gestrichen!" Operation Petticoat (1959)
I just had my leave cancelled.Mir wurde gerade der Urlaub gestrichenPork Chop Hill (1959)
I just had my leave cancelled.Mir wurde gerade der Urlaub gestrichenPork Chop Hill (1959)
He's got something here he's crossed out.Hier hat er noch etwas durchgestrichenThey Came to Cordura (1959)
He crossed it out, and then he wrote it again.Er hat es durchgestrichen und noch mal hingeschrieben. They Came to Cordura (1959)
They did all the decoration themselves.- Sie haben alles selbst gestrichen. - Prima, was? The Devil's Eye (1960)
- My church hasn't been painted for years.- Meine Kirche wurde ewig nicht gestrichenElmer Gantry (1960)
He can't paint his church.Eine ungestrichene Kirche. Elmer Gantry (1960)
- WET PAINT -Frisch gestrichen Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Painted the fireplace, planted them damn heliotropes...Ich habe den Kamin gestrichen, den blöden Heliotrop gepflanzt... The Misfits (1961)
They erase an ID number. Blot out a name, real or fake.Eine Kennnummer wird gelöscht, ein Name durchgestrichen, ob echt oder falsch. The Black Monocle (1961)
There's a guard that opens the door for you, and you go into a room.Die ist grün angestrichen. Dort steht ein Wärter und öffnet dir die Tür, dann gehst du in den Raum. Shadow Play (1961)
Because not many people know that the chair is painted yellow.Die wenigsten Menschen wissen... (KEUCHT) ...dass der elektrische Stuhl gelb gestrichen ist. Lolita (1962)
You didn't strike it on anything.Du hast es nirgendwo angestrichen. Es brennt einfach. The Last Rites of Jeff Myrtlebank (1962)
Why did you cross out Krämer?Warum haben Sie Krämer gestrichenNackt unter Wölfen (1963)
Who painted it for you?Wer hat es für Sie gestrichenThe Servant (1963)
- They took us off the list.- Man hat uns aus der Liste gestrichenCheryomushki (1963)
She said it was smart to paint it white, that the guy who did it should be decorated.Sie fand gut, dass es weiß gestrichen wurde. Man sollte dem Typen, der das gemacht hatte, einen Orden geben. Band of Outsiders (1964)
We have tried to duplicate... the substance coated on your sphere, but unable.- Wir haben versucht, nachzumachen, was Sie auf Ihre Kugel gestrichen haben. Aber es ist nicht gelungen. First Men in the Moon (1964)
All leaves have been suspended, and I don't know... whether I'll be returning to France anytime soon.Mein Urlaub ist gestrichen worden, und ich weiß nicht, wann ich nach Frankreich zurückkommen kann. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
I'm going to sleep in the kids' room, Okay?Ich... - ...schlaf im Kinderzimmer, okay? - Das wird gerade gestrichenSend Me No Flowers (1964)
I took off so much, I'd better put some back in.- Ich hab so viel rausgestrichen, dass wieder was reinmuss. Send Me No Flowers (1964)
He would have cut his pay by half.Der hätte ihm den halben Lohn gestrichenThe Road to Fort Alamo (1964)
No, if he can't deliver up to the 25th, we cancel the contract.Nein. Kann er nicht bis zum 25. liefern, wird der Auftrag gestrichenDas Verrätertor (1964)
- It has been canceled, sir.- Er wurde gestrichenThe Train (1964)
- A train I ordered was canceled.- Einer meiner Züge wurde gestrichenThe Train (1964)
If you go on defending known murderers, you'll wake up one morning and find yourself disbarred!Wenn du weiter bekannte Mörder verteidigst, wirst du irgendwann von der Anwaltsliste gestrichenHow to Murder Your Wife (1965)
You haven't painted the house since I left!Und das Haus wurde nicht mehr gestrichenCat Ballou (1965)
Baron Von Rauchenberg has withdrawn.Baron Von Rauschenberg wurde gestrichenThe 10th Victim (1965)
When he saw me eat the strudel, you know what he did? He canceled my next leave.Als er gesehen hat, dass ich den Strudel aß, hat er meinen nächsten Urlaub gestrichenTop Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
Schultz. I am ready to go. Let's get out of this miserable city.Ich habe die Schnauze gestrichen voll von dieser Stadt. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
All leaves are canceled until this picture is found.Jeder Urlaub ist für jede Filzlaus gestrichenArt for Hogan's Sake (1966)
Of course, uh, now the Iron Eagle flies at somewhat lower altitudes.Und wenn's dann mal schlimm wurde, da hatte man die Hosen gestrichen voll. Don't Forget to Write (1966)
Denied.- GestrichenThe Safecracker Suite (1966)
You can start packing up because the mission has been scrubbed!Ihr könnt jetzt einpacken! Eure Operation ist gestrichenThe Fortune Cookie (1966)
Repeat, the mission has been scrubbed!Wiederhole, Operation gestrichenThe Fortune Cookie (1966)
And you did it.- Ach, die haben sie gestrichenMy Master, the Rainmaker (1966)
You too. Come on, come on, come on!Mein Büro wird gestrichen, daher werde ich... solange Sie weg sind, Ihres benutzen. Who Needs a Green-Eyed Jeannie? (1966)
The proposal was unfortunately declined. Due to a lack of discipline in the brigade.Dieser Vorschlag musste leider wegen disziplinlosem Verhaltens der Brigade gestrichen werden. Spur der Steine (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein gestrichener Teelöffela level teaspoon [Add to Longdo]
Text {m} | Texte {pl} | gekürzter Text | durchgestrichener Text | der vorliegende Texttext | texts | abridged text | strikethrough text | the text at hand [Add to Longdo]
abstreichen | abstreichend | abgestrichento wipe off | wiping off | wiped off [Add to Longdo]
aufstreichen | aufstreichend | aufgestrichento lay on | laying on | laid on [Add to Longdo]
ausgestrichencrossed out [Add to Longdo]
beseitigt; getilgt; ausgelöscht; durchgestrichen {adj}effaced [Add to Longdo]
betonen; herausstreichen; hervorheben | betonend; herausstreichend; hervorhebend | betont; herausgestrichen; hervorgehoben | er/sie betont; er/sie streicht heraus; er/sie hebt hervor | ich/er/sie betonte; ich/er/sie strich heraus; ich/er/sie hob hervor | er/sie hat/hatte betont; er/sie hat/hatte herausgestrichen; er/sie hat/hatte hervorgehobento stress; to lay great stress | stressing | stressed | he/she stresses | I/he/she stressed | he/she has/had stressed [Add to Longdo]
durchstreichen | durchstreichend | durchgestrichen | er/sie streiche durch | ich/er/sie strich durch | er/sie hat/hatte durchgestrichento cross out; to cross through; to strike out; to strike through | crossing out; crossing through; striking out; striking through | crossed out; crossed through; strikethrough; strikeout | he/she crosses through | I/he/she crossed through | he/she has/had crossed through [Add to Longdo]
faserte aus; umhergestrichenroved [Add to Longdo]
nicht gestrichenuncoated [Add to Longdo]
streichen; anstreichen | streichend; anstreichend | gestrichen; angestrichen | er/sie streicht | ich/er/sie strich | er/sie hat/hatte gestrichento paint | painting | painted | he/she paints | I/he/she painted | he/she has/had painted [Add to Longdo]
streichen; durchstreichen; tilgen | streichend; durchstreichend; tilgend | gestrichen; durchgestrichen; getilgtto delete | deleting | deleted [Add to Longdo]
Frisch gestrichen!Wet paint! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top