Search result for

gesponnen

(52 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesponnen-, *gesponnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gesponnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gesponnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her hair like spun gold does flowIhr Haar ist wie gesponnenes Gold The Virgin Spring (1960)
Kind of like a spun gold.Eine Art gesponnenes Gold. To Serve Man (1962)
The barbed wire sparkling like spun gold and the delousing station at twilight time.Der Stacheldraht hat wie gesponnenes Gold geleuchtet. Und die Entlausungsstation in der Dämmerung. Hogan, Go Home (1968)
They've got the whole world snared in their cobweb.Die ganze Welt ist eingesponnenPirosmani (1969)
- No, just mentioned that maybeSag ihm, du hast gesponnenThe Olsen Gang Runs Amok (1973)
Jeanne went to town to sell her thread.Jeanne verkaufte das von ihr gesponnene Garn in der Stadt. Belladonna of Sadness (1973)
'It was a grey web, woven by a thousand spiders.Es war ein großes, graues Netz, von 1000 Spinnen gesponnenFarewell, My Lovely (1975)
- Like spun gold.- Wie gesponnenes Gold. The Test (1976)
Well, it looks to me like these hills are full of iron. And if that's the case you're not going to get a regular signal past them.Abgesehen von den 1000 Märchen die gesponnen werden, sind diese Hügel voller Eisenerz, vielleicht liegt es daran. The Hills Have Eyes (1977)
Albert Einstein, you really knew your stuff!Albert Einstein, du hast nicht nur so rumgesponnenUnidentified Flying Oddball (1979)
There he stood, the cigar shop in the background, by Schröder Import-Export, from where he observed, obscured by a light mist, by streetcars and passers-by, the progress of hostilities.Er stand, hintergegründet, vor dem Zigarrengeschäft von Schröder Import-Export, und beobachtete von da, leicht durch Nebel, Elektrisch und Passant gehindert, den Verlauf der angesponnenen Kampfhandlungen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
But he spun a yarn about a lawsuit with his sisterStattdessen hat er sich einen Rechtsstreit mit seiner Schwester zurecht gesponnenThe Aviator's Wife (1981)
"It's part of a hideous web of corruption woven by Western Industrial countries and Third World governments that forms a blot of our modern civilisation. "Dieses weltumspannende Netz von Korruption, von modernen Industriestaaten und Staatschefs der Dritten Welt gesponnen, stellt einen üblen Tintenfleck auf dem Wechsel für die Zukunft dar. The Moral Dimension (1982)
And if like me you are left with only one piece of homespun wear it with dignity.Und wenn ihr wie ich selbst auch bloß ein einziges Stück Selbstgesponnenes habt dann müsst ihr es mit Würde tragen. Gandhi (1982)
Is that homespun?Ist das selbstgesponnenGandhi (1982)
-First, spin!- Zuerst wird gesponnenGandhi (1982)
The best winter wool, pet, woven across the valley.Die beste Winterwolle, gesponnen jenseits des Tals. The Company of Wolves (1984)
Yeah, I know. But I think this one was true.Mag sein, aber ich glaube nicht, dass er da gesponnen hat. Final Approach (1986)
Right now they're being cocooned just like the others.Die werden gerade genauso eingesponnen wie die anderen. Aliens (1986)
There is, in its web, a talisman.Im fein Gesponnenen ist ein Talisman. Otello (1986)
Geez, they weren't kidding when they said vault.Mit Tresor haben die nicht gesponnenBedazzled (1988)
Is this before or after you spin straw into gold?Bevor oder nachdem du aus Stroh Gold gesponnen hast? The Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
And while the tailors cut cloth spun with pure gold... Sapsorrow stayed shut up in her room.Und während die Schneider Stoff schneiden, der aus purem Gold gesponnen ist, blieb Sapsorrow eingeschlossen in ihrem Zimmer. Sapsorrow (1988)
I mean, all the circuits just went haywire.Die gesamten Schaltkreise haben irgendwie gesponnenGhosthouse (1988)
Well, that was quite a yarn you were spinning back there, old man -- the fires of artistic endeavor?Sie haben dort ja ein ganz schönes Seemannsgarn gesponnen! Die Flammen der Kunst! Ich wäre fast rot geworden. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Woke up this morning and made a web.Sie ist aufgewacht und hat ein Netz gesponnenHardware (1990)
-It was a little of both.- Heißt das, Sie haben gesponnenLisa's Substitute (1991)
I can picture him now-- rugged good looks, sweater knotted about his shoulders... curly locks shining in the sun like spun gold!Gutes Aussehen, den Pullover über die Schultern gelegt. Seine Locken schimmern in der Sonne wie gesponnenes Gold. Marge Gets a Job (1992)
Mrs Finster's silk isn't from the South. It's from Linfield.Mrs. Finsters Seide wird nicht im Süden gesponnen, sondern hier. Little Women (1994)
Right after I sheared the sheep and spun the wool.Nachdem ich das Schaf geschoren und die Wolle gesponnen hatte. 'Twas the Flight Before Christmas (1995)
It's spun from the petals of a flower that blooms only in moonlight.Aus den Blättern einer Blume gesponnen, die nur im Mondlicht blüht. Prime Factors (1995)
- Proof? I was making it up as I went along.- Ich hab mir das alles zusammengesponnenJose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
Meanwhile, Whiplash had begun his evil campaign... to win the affections of the fair Nell Fenwick and to impress her father.Währenddessen hatte Steifnacken seine Ränke gesponnen, um das Herz der holden Nell Fenwick zu gewinnen und ihren Vater zu beeindrucken. Dudley Do-Right (1999)
It'll protect you. I made it from the thread we spun.Ein Talisman aus dem Garn, den alle gemeinsam gesponnen haben. Spirited Away (2001)
Eleven young people went missing at Lake Ikeda yesterday."Elf Menschen am Ikeda-See eingesponnen?" Hier am Ikeda-See in Kagoshima sind gestern elf Jugendliche verschwunden. Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
You've spun your last web, Spider-Man.Du hast dein letztes Netz gesponnen, Spider-Man. Spider-Man (2002)
You see, the prey is cocooned alive so she can eat them in her nest.Die Beute wird lebendig eingesponnen. Sie frisst sie später in ihrem Nest. Eight Legged Freaks (2002)
This web is of my own weaving.- Ich habe dieses Netz selbst gesponnenNicholas Nickleby (2002)
That buoy malfunctioned the other day.Diese Boje hat neulich schon gesponnenThe Day After Tomorrow (2004)
Humans are merely the material from which the dream called "life" is weaved;Menschen sind nur das Material, aus dem der Traum genannt "Leben" gesponnen wird; Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
The sky too freshly spun in our loveDer Himmel zu frisch gesponnen in unserer Liebe Swades (2004)
Since the advent of machine woven fabrics in the market, weaving had ceased to be a lucrative business.Seit dem Aufkommen der Maschine gesponnene Gewebe im Markt, das Spinnen hatte aufgehört seien Sie ein lukratives Geschäft. Swades (2004)
Nice lie!Also ehrlich, das nenn' ich mal cool rumgesponnenKamikaze Girls (2004)
Yeah. Well, that was because my redial button was broken.Das lag daran, dass mein Wiederwahlknopf gesponnen hat. Cheaper by the Coven (2004)
He could have made the whole thing up.Der hat das alles vielleicht nur gesponnenLost Time (2005)
I wasn't weaving,I'm not drunk.Ich habe nicht rumgesponnen und bin nicht betrunken. Fools for Love (2006)
Is it handspun?Ist er handgesponnenPure Coolness (2007)
- No, it's just... - I gathered the silk from my silkworms and I spun it into thread on my spinning wheel.Es ist von meinen Seidenwurm-Freunden, ich hab es selbst gesponnenEnchanted (2007)
Some... fantasy about getting me To clean up and reuniting with my kid,Hat, ähm, rumgesponnen, dass er, äh, mich clean kriegt und wieder mit meinem Sohn zusammen bringt. 4G (2008)
To some pretty awful places with this one.Weil mein Kopf hat ein paar ziemlich furchtbare Orte mit dem zusammen gesponnenComing to Grips (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spinnen | spinnend | gesponnen | er/sie spinnt | ich/er/sie spann | er/sie hat/hatte gesponnen | ich/er/sie spönne; ich/er/sie spänne | Garn spinnento spin {spun; spun} | spinning | spun | he/she spins | I/he/she spun | he/she has/had spun | I/he/she would spin | to spin yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gesponnen [gəʃpɔnən]
     spinned; spun
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top