Search result for

geraten

(98 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geraten-, *geraten*
Possible hiragana form: げらてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geraten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geraten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wild guess?Einfach geratenThe Huntress Returns (2013)
How'd we get into this, anyway?Wir sind wir da reingeratenThe Wanderers (1979)
Well, now we know where we stand.Da sind wir also geratenPirates of the 20th Century (1980)
The only thing that we can assume is that it had a malfunction and drifted into Earth's orbit.Wir müssen annehmen, dass es eine Fehlfunktion gibt und sie in die Erdanziehung geraten ist. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
How do we get into these messes?Wie sind wir das bloß reingeratenThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
- We've been through heavy fighting.- Wir sind in schwere Kämpfe geratenThe Triumph (1980)
Politicians like to panic.Politiker geraten gern in Panik. The Economy Drive (1980)
Brother SanDe forbid you getting into any troubleBruder SanDe hat uns verboten, in Ärger zu geratenTwo Champions of Death (1980)
Your father is not so unreasonable as you make him out to me and he tells me that it is your violence which irritated him.Euer Vater ist nicht so unverständig, wie Ihr sagt, Er ist nur über Euer Auffahren in Zorn geraten, über Eure unrechte Manier. The Miser (1980)
Your blood, sir, has not fallen into bad hands.Euer Blut ist nicht in schlechte Hände geratenThe Miser (1980)
The emotional avalanche has now been set free.Die Gefühlslawine ist in Bewegung geratenFrom the Life of the Marionettes (1980)
But before you, they panic.Aber vor dir geraten sie in Panik. The Lady Banker (1980)
Only an overgrown mophead like you would be stupid enough...Nur ein zu groß geratener Zottelkopf wie du kann so töricht sein... Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Now, I use anοther name in order to be forgotten.Nun benutze ich einen anderen Namen, um in Vergessenheit zu geratenInferno (1980)
Request General Murchison immediate air assistance.Verständigen Sie General Murchison, dass wir sofort eingreifen müssen. Ein Angriff aus der Luft wäre angeratenNightmare City (1980)
Unchallenged, Gaos made a path of destruction towards Nagoya.Außer Kontrolle geraten hinterließ Gaos auf seinem Weg, Richtung Nagoya, Chaos und Zerstörung. Super Monster (1980)
Jeff, he got in a fight, i gotta go down to the station house and bail him out.Jeff ist in 'ne schlägerei geraten. Ich muss zur polizei, 'ne kaution hinterlegen. Used Cars (1980)
And don't be panicked by easily frightened men.Geraten Sie wegen ein paar schreckhaften Männern nicht in Panik. When Time Ran Out... (1980)
You'll be okay if you don't panic.Sie werden es schaffen, wenn Sie nicht in Panik geratenWhen Time Ran Out... (1980)
- They could panic too.- Sie könnten auch in Panik geratenffolkes (1980)
Well, Tony, if only we'd listened to your sound Brooklyn cop instinct instead of my MIT-graduate calculations.Wissen Sie, Tony, wir hätten auf Ihren guten alten New Yorker Polizisteninstinkt hören sollen. Ich bin Schuld daran, dass wir diesen Gangstern in die Falle geraten sind. Contamination (1980)
Only you could've thought of it. There was no way anybody could've guessed the trouble we'd run into.Niemand konnte die Probleme vorhersehen, in die wir hier geraten sind. Hell of the Living Dead (1980)
You couldn't be so mean as to leave your kid in a nice, safe school for a couple of weeks-- not her.Ich habe dir davon abgeraten, den Jungen mitzunehmen, aber du... Hell of the Living Dead (1980)
Something has come to a standstill. It does not want to occur.Irgendetwas ist ins Stocken geraten und will nicht mehr geschehen. The Prodigal Daughter (1981)
Seems all we was doing was dodging mines and being strafed.Ständig musste man darauf achten, nicht unter Beschuss zu geratenThe Victims (1981)
Only Ministers panic about them.Nur die Minister geraten deshalb in Panik. The Devil You Know (1981)
- How'd you get involved?- Wie bist du da reingeratenBody Heat (1981)
I've gotten into a bit of trouble over that Tomczyk of yours.Ich bin in eine schlimme Affäre geraten. Es geht um den Tomczyk. Man of Iron (1981)
This thing's gotten totally out of control.Diese Sache ist völlig außer Kontrolle geratenEndless Love (1981)
This is getting completely out of control.Die Sache ist außer Kontrolle geratenEndless Love (1981)
Mind you ar en't influenced by the pr evailing cultur e Bolshevism.Geraten Sie nur nicht unter den Einfluss des Kulturbolschewismus. Der am Kurfürstendamm herrscht. Mephisto (1981)
Keep a clear head and don't panic.Man muss jetzt einen klaren Kopf behalten. Und nicht in Panikstimmung geratenMephisto (1981)
Maybe Papa wouldn't be under such evil temptation now."Vielleicht würde Papa jetzt nicht mehr in Versuchung geraten." The Nesting (1981)
Just don't come between Sheppard and me.Geraten Sie nur nicht zwischen Sheppard und mich. Outland (1981)
How did we get into this, Danny?Wie sind wir da nur reingeraten, Danny? Prince of the City (1981)
- How did you know my husband was an accountant? - Just a guess.- Das habe ich nur geratenRoad Games (1981)
I don't know what kind of soldier I'll make... but I want you guys to know that if we ever get into real heavy combat... I'll be right behind you guys every step of the way.Ich weiß nicht, was für ein Soldat ich werde... aber ihr sollt wissen, dass, sollten wir je in einen Kampf geraten... dann stehe ich voll hinter euch, hundertprozentig. Stripes (1981)
The important thing is not to panic.Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geratenStripes (1981)
Yeah, would've been bad news if it had fallen into the wrong hands.Es wäre schlimm gewesen, wenn es in die falschen Hände geraten wäre. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I did advise him, but he is the minister.- Ich habe ihm abgeraten, Sir Humphrey, aber er ist der Minister. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Captain, what should we do if the passengers start to panic?Captain, was sollen wir tun, wenn die Passagiere in Panik geratenAirplane II: The Sequel (1982)
Leave that boy out of it! You're playin', Ed Earl. You're just a big, overgrown kid playin' at bein' a man!Du bist ein zu groß geratenes Baby, das nur den Mann spielt! The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
- L First round!Will ich Dir auch geraten haben! Bomber (1982)
If we had known that you planned to move the boat on railway tracks I could have told you to leave the tracks right there back at your Amazon station.Wenn wir gewußt hätten, daß Sie das Schiff über die Schienen ... Ich hätte ihnen geraten, sie an Ihrem Bahnhof am Amazonas zu lassen. Fitzcarraldo (1982)
Invite him, let him say his piece about South Africa then let him slip into oblivion.Laden wir ihn ein, ein paar Worte über Südafrika zu sagen. Dann kann er wieder in Vergessenheit geratenGandhi (1982)
I can tell you, getting in such a mess that I have to fly 16 hours in order to...In solche Schwierigkeiten zu geraten, dass ich 16 Stunden fliegen muss, um... Missing (1982)
If the nations involved cannot solve the apartheid problem alone, then all Africa will start to waver.Wenn die betreffenden Länder nicht allein das Problem der Apartheid lösen, wird ganz Afrika ins Wanken geratenLa passante du Sans-Souci (1982)
Why did I end up with you again?Wieso bin ich nur wieder an dich geratenI Are You, You Am Me (1982)
How can a total stranger enrage me?Wie soll ich vor Fremden in Wut geratenTootsie (1982)
We're getting into a weird area.Wir geraten da in etwas rein. Tootsie (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brand {m} | Brände {pl} | in Brand geraten; Feuer fangen | etw. in Brand setzen; etw. in Brand steckenfire | fires | to catch fire | to set sth. on fire; to set sth. alight [Add to Longdo]
Empörung {f}; Entrüstung {f} (über) | Empörungen {pl} | über etw. in Empörung geratenindignation (at) | indignations | to get indignant about sth. [Add to Longdo]
aus der Fasson geratento go out of shape; to lose its shape [Add to Longdo]
Feuer {n}; Beschuss {m} [mil.] | das Feuer auf jdn. eröffnen | unter Beschuss geraten | Beschuss der eigenen Truppenfire | to open fire on sb. | to come under fire | friendly fire [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Kollision {f} | Kollisionen {pl} | in Kollision geraten (mit)collision | collisions | to come into collision (with) [Add to Longdo]
Krise {f} | Krisen {pl} | in eine Krise geratencrisis | crises | to enter a state of crisis [Add to Longdo]
in Panik geratento get panicky [Add to Longdo]
in Rage geraten; an die Decke gehento get one's shirt out [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
Schlagzeilen liefern; in die Schlagzeilen geratento hit the headlines [Add to Longdo]
Schuld {f}; Verpflichtung {f} | Schulden {pl} | uneinbringliche Forderung; uneinbringliche Schuld | Schulden haben; verschuldet sein | in jds. Schuld stehen | in Schulden geraten; sich verschulden | Schulden machen | aus den Schulden herauskommendebt | debts | bad debt | to be in debt | to be in sb.'s debt | to get into debt; to run into debt | to incur debts | to get out of debt [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Schwierigkeiten {pl}; Schwierigkeit {f}; Problem {n} | in Schwierigkeiten geraten | in Schwierigkeiten sein | mit jdm. Schwierigkeiten haben; mit jdm. Ärger haben | jdn. in Schwierigkeiten bringen mit | aus den Schwierigkeiten herauskommen | jdn. aus seinen Schwierigkeiten heraushelfentrouble | to get into trouble | to be in trouble | to be in trouble with sb. | to get sb. into trouble with | to get out of trouble | to get sb. out of trouble [Add to Longdo]
Ungebräuchlichkeit {f} | in Vergessenheit geraten; außer Gebrauch kommendesuetude | to fall into desuetude [Add to Longdo]
in Verzückung geraten; ins Schwärmen geraten (über)to go into raptures (about; at; over) [Add to Longdo]
in Wut geratento fly into a passion [Add to Longdo]
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time [Add to Longdo]
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot [Add to Longdo]
abraten; widerraten (von) | abratend; widerratend | abgeraten; widerraten | er/sie rät ab | ich/er/sie riet ab | er/sie hat/hatte abgeratento dissuade (from) | dissuading | dissuaded | he/she dissuades | I/he/she dissuaded | he/she has/had dissuaded [Add to Longdo]
aneinander geraten; aneinandergeraten [alt]to encounter [Add to Longdo]
mit jdm. aneinander geratento quarrel with sb. [Add to Longdo]
aneinander geraten; aneinandergeraten [alt] mitto tangle with [Add to Longdo]
anraten; raten; nahelegen; empfehlen | anratend; ratend; nahelegend; empfehlend | angeraten; geraten; nahegelegt; empfohlento advise | advising | advised [Add to Longdo]
außer sich geratento go wild [Add to Longdo]
durcheinander geraten; durcheinandergeraten [alt] | durcheinander geratene; durcheinandergeratene [alt]to get mixed up | got mixed up [Add to Longdo]
geratenadvised [Add to Longdo]
geraten nachto take after [Add to Longdo]
hingeraten | hingerateneto get there | got there [Add to Longdo]
kaputt gehen; durcheinander geraten; verrückt spielento go haywire [Add to Longdo]
kollidieren; zusammengeraten (mit)to clash (with) [Add to Longdo]
raten; erraten | ratend; erratend | geraten | er/sie rät | ich/er/sie riet | er/sie hat/hatte geratento guess | guessing | guessed | he/she guesses | I/he/she guessed | he/she has/had guessed [Add to Longdo]
ungehorsam; ungeraten {adj} | ungehorsamer; ungeratener | am ungehorsamten; am ungeratenstenundutiful | more undutiful | most undutiful [Add to Longdo]
zurückbleiben; ins Hintertreffen geraten; ins Hintertreffen kommento fall behind [Add to Longdo]
zusammengeratenclashed [Add to Longdo]
zusammengestoßen mit; begegnet; aneinander geratenencountered [Add to Longdo]
sich etw. zuziehen; geraten into incur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] sich_zerstreuen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
狂う[くるう, kuruu] verrueckt_werden, Amok_laufen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
遭う[あう, au] -treffen, stossen_auf, geraten, geraten_in [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geraten [gəraːtən]
     advised; guessed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top