Search result for

gentling

(449 entries)
(5.7879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentling-, *gentling*, gentl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gentling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gentling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly
urgently[ADV] โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน
gentleman[N] สุภาพบุรุษ, See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ, Syn. nobleman
gentle sex[N] ผู้หญิง, See also: เพศหญิง, เพศอ่อนแอ, Syn. womankind, woman sex
gentlefolk[N] ผู้มาจากชาติตระกูลสูงส่ง, See also: คนชั้นสูงในสังคม, Syn. upper class, nobility
gentleness[N] ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
gentlewomen[N] หญิงมีชาติตระกูลสูง, See also: หญิงสูงศักดิ์, หญิงผู้ดี, Syn. noblewoman
negligently[ADV] อย่างไม่สนใจ, See also: อย่างละเลย
gentleman's agreement[N] สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน
let someone down gently[IDM] ไม่อยากทำร้ายหรือทำลายความรู้สึกที่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falcon-gentle(ฟอล' คันเจน' เทิล) adj. เหยียวตัวเมีย
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentle sexผู้หญิง, Syn. women
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
gentlemenn. พหูพจน์ของ gentleman
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen

English-Thai: Nontri Dictionary
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreement, gentleman'sความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]
Movement, Gentle Passiveเคลื่อนไหวในลักษณะที่นิ่มนวลอย่างเบาๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ladies and gentlemenสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I still owe one to the intended receiver.Das war eigentlich für dich bestimmt. Men at Work (1990)
Jesus Christ, James, whose side are you on?Auf wessen Seite bist du eigentlich? Men at Work (1990)
How old are you, anyway?- Wie alt bist du eigentlich? Miami Blues (1990)
Not that I haven't been a gentleman, but... I plan to ask her to marry me, Tom.Ich war zwar nicht immer ein Gentleman... aber ich möchte ihr einen Antrag machen, Tom. Miller's Crossing (1990)
- Who you trying to talk about?- Von wem redest du eigentlich? Mo' Better Blues (1990)
The real debate will be tomorrow.Das eigentliche Streitgespräch findet morgen statt. Mountains of the Moon (1990)
know your name though.- Wie heißen Sie eigentlich? My Blue Heaven (1990)
- It hunts to the ducks, by chance.- Eigentlich habe ich Enten gejagt. The Mysterious Affair at Styles (1990)
No! What do the nuns do anyway?Was machen Nonnen eigentlich so? Nuns on the Run (1990)
Excuse me.Tragen Nonnen eigentlich immer Make-up? Nuns on the Run (1990)
Most of us have given them up. Well, erm... We'd rather not, actually.- Wissen Sie, wir eigentlich auch nicht. Nuns on the Run (1990)
Why have you been carrying the bags with you all the time?Warum tragen Sie eigentlich ständig diese Koffer mit sich herum? Weil sie von großem Wert für uns sind. Nuns on the Run (1990)
We're all anti-nun, but you two are different.Wir sind eigentlich gegen Nonnen. Aber Sie beide sind wirklich ganz anders. Nuns on the Run (1990)
I've been looking to buy a place... but I haven't found anything I like for the price.Ich wollte eigentlich eine Wohnung kaufen, aber ich habe nichts in meiner Preislage gefunden, was mir gefallen hat. Pacific Heights (1990)
What the heck is going on here, boys?Verflixt nochmal, was ist hier eigentlich los, Jungs? Postcards from the Edge (1990)
I'm actually a theatre director.Ich bin eigentlich Theaterregisseur. Postcards from the Edge (1990)
It's sad, though, isn't it?Schade eigentlich, nicht? Postcards from the Edge (1990)
How long has it been since we've seen each other?Ich weiß gar nicht... Wie lange haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen? Postcards from the Edge (1990)
What's the matter?Was ist eigentlich los? Postcards from the Edge (1990)
So if you can just enjoy yourself with him like he's enjoying himself with you...Eigentlich ist die Sache einfach: Sie haben ihren Spaß mit ihm dann kann er auch seinen Spaß mit Ihnen haben. Postcards from the Edge (1990)
How do you expect to get anywhere in this business if you don't show up?Wie willst du's eigentlich zu was bringen, wenn du Termine vergisst? Postcards from the Edge (1990)
Did you ever get my flowers?Haben Sie eigentlich meine Blumen erhalten? Postcards from the Edge (1990)
In fact I should.Wenigstens sollte ich das eigentlich. Postcards from the Edge (1990)
But the case itself isn't among the papers in her files.Aber die eigentlichen Akten fehlen. Presumed Innocent (1990)
I thought he'd come to the funeral of his favorite colleague.- Molto? Hätte eigentlich gedacht, dass er zur Beerdigung seiner Lieblingskollegin kommt. Presumed Innocent (1990)
And what they mean is, "You are wrong."Es bedeutet eigentlich: "Falsch." Presumed Innocent (1990)
Yeah, me too. I'm actually... No, I'm not a planner.Nein eigentlich bin ich kein Vorausplaner. Pretty Woman (1990)
Why do I still want this fucking job?Warum tue ich mir das eigentlich noch an? Quick Change (1990)
By the way how do you feel about kids?Da fällt mir ein, wie denkst du eigentlich über Kinder? Quick Change (1990)
They've been on their crosses for 17 hours now, ladies and gentlemen.Seit 17 Stunden hängen sie nun schon an den Kreuzen, Ladies and Gentlemen. The Rainbow Thief (1990)
From the ancient steppes of Russia, ladies and gentlemen... I give you the one and only, the great...Aus den fernen Steppen Russlands, Ladies and Gentlemen, präsentiere ich Ihnen den unvergleichlichen Iwan. The Rainbow Thief (1990)
-Ladies and Gentlemen... You are about to witness a miracle.Ladies and Gentlemen, ein wahres Wunder. The Rainbow Thief (1990)
Ladies and Gentlemen!Ladies and Gentlemen! The Rainbow Thief (1990)
Ladies and gentlemen, the insect and God never met!Ladies and Gentlemen! Diese Insekten sind Gott nie begegnet. The Rainbow Thief (1990)
Get your Dorikill, ladies and gentlemen!Holt Euch Dorikill, Ladies and Gentlemen! The Rainbow Thief (1990)
Ladies and Gentlem...Ladies and Gentlemen... The Rainbow Thief (1990)
Ladies and Gentlemen!Ladies and Gentlemen! The Rainbow Thief (1990)
He's a coward!- Wen meint der eigentlich? The Reflecting Skin (1990)
Well, not exactly no.Nein, eigentlich nicht. The Rescuers Down Under (1990)
But I give you my word as a gentleman.Aber ich gebe Ihnen mein Wort als Gentleman. Reversal of Fortune (1990)
In Europe, a gentleman is given the opportunity to end things properly.In Europa bekommt ein Gentleman die Gelegenheit, alles zu Ende zu bringen. Reversal of Fortune (1990)
This whole subject of your work coming between us, isn't it just a pretext, when the real subject is her?Wenn du sagst, dass deine Arbeit zwischen uns stehen wird - ist das nicht nur ein Vorwand? Geht es nicht eigentlich um sie? Reversal of Fortune (1990)
- Don't see any reason why not.- Warum eigentlich nicht. RoboCop 2 (1990)
Actually, that was a lot smaller.Nein, er war eigentlich viel kleiner. Rocky V (1990)
What do you want from me?Was willst du eigentlich? Rocky V (1990)
- Who are you talking to?- Mit wem reden Sie eigentlich? Rocky V (1990)
How come you don't have arthritis?Wieso hast du eigentlich keine Arthritis? Rocky V (1990)
Well, I love almost everybody.Weißt du, ich mag eigentlich fast jeden. Rocky V (1990)
- Why the hell not?- Warum eigentlich nicht? The Rookie (1990)
A gent.Ein Gentleman. The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlA gentleman called in your absence, sir.
gentlA gentleman is always kind to others.
gentlA gentleman is a man of independent means.
gentlA gentleman would not do such a thing.
gentlA gentleman would not say such a thing.
gentlA gentleman would not spit on the street.
gentlA gentleman wouldn't do such a thing.
gentlA gentle wind is blowing.
gentlA gentle wind made ripples on the surface of the pond.
gentlA gentle wind was blowing.
gentlAny gentleman would not use such language.
gentlAs he grew older, he became gentler.
gentlAs she is a lady, so he is a gentleman.
gentlA stranger beat urgently at the front door.
gentlAt first sight, he seemed kind and gentle.
gentlA true gentleman would not betray his friends.
gentlBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
gentlBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
gentlDid any of you gentlemen wait on this man?
gentlDr. Patterson: Oh, no! She was very gentle with him.
gentlGentlemen, allow me to say a few words in greeting.
gentlGentlemen first.
gentlGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
gentlGreat Britain is a land of gentlemen and horse riding. (ymmv)
gentlHarry is gentle with cats.
gentlHe cannot be a gentleman to say such a rude thing.
gentlHe described the man as a model gentleman.
gentlHe gently took the paper out of her hands and said, "It's time to rest."
gentlHe had a gentleness that was attractive to woman.
gentlHe has grown up to be a fine gentleman.
gentlHe is a fine gentleman.
gentlHe is a gentleman.
gentlHe is a gentleman and ought to be treated as such.
gentlHe is a gentleman, handsome, clever, and rich.
gentlHe is a gentleman. He cannot have said such a thing.
gentlHe is a gentleman in every way.
gentlHe is a kind of gentleman.
gentlHe is anything but a gentleman.
gentlHe is a perfect gentleman.
gentlHe is a real gentleman.
gentlHe is as gentle a person as ever lived.
gentlHe is every bit a gentlemen.
gentlHe is every inch a gentleman.
gentlHe is far from being a gentleman.
gentlHe is fine and gentle.
gentlHe is gentle by nature.
gentlHe is kind and gentle, and what is better still, honest.
gentlHe is kind rather than gentle.
gentlHe is more gentle than kind.
gentlHe is no gentleman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
แผ่วเบา[ADV] gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
สุภาพ[V] be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
สุภาพบุรุษ[N] gentleman, Ant. สุภาพสตรี
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
ความละมุนละม่อม[N] gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
ตาแหลม[V] smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
แผ่วๆ[ADJ] soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
พรำๆ[ADV] lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
บางเบา[ADV] gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ละมุน[ADJ] soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ล่องลอย[V] float, See also: drift, bob, sail, glide, move gently, slip along, slide, Syn. ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอย[V] soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
สุภาพสตรี[N] lady, See also: gentlewoman, dame, Syn. ผู้หญิง, สตรี, หญิง, Ant. สุภาพบุรุษ, Example: อาจารย์ใหญ่ถามสุภาพสตรีทั้งสองว่าจะไปกับผมจริงหรือ, Count unit: คน
อ่อนโยน[ADJ] gentle, See also: tender, soft, Syn. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา, Thai definition: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
เนิบนาบ[ADV] slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เบามือ[ADV] gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
แผ่วๆ[ADV] softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว, Thai definition: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง
ขะแยะ[V] pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai definition: อาการตำอย่างเบาๆ
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
ค่อย[ADV] quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ[ADV] quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
รวย[ADV] softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
คุณผู้ชาย[N] master, See also: gentleman, lord, Ant. คุณผู้หญิง
เคร่งครัด[ADV] strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้
ปัจจุบันทันด่วน[ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
ผู้ดีแปดสาแหรก[N] one who acts like an aristocrat, See also: one who acts like a gentleman, people of the bluest blood, Syn. ผู้ดี, Example: นิสัยอวดโอ่ของเขาฟ้องว่าเขาเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรก, Count unit: คน, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี
แผ่ว[ADV] softly, See also: lightly, faintly, gently, slightly, Syn. เบา, ตื้นๆ, เบาๆ, ผิวๆ, แผ่วๆ, Ant. แรง, หนัก, Example: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท, Thai definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
แผ่ว[ADV] softly, See also: lightly, gently, slightly, Syn. เบา, ค่อย, แผ่วเบา, Ant. ดัง, Example: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท, Thai definition: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
มือเบา[V] handle gently, See also: touch lightly, touch tenderly, Ant. มือหนัก, Example: หมอคนนี้มือเบามาก ฉีดยาไม่เจ็บ, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างละมุนละไมหรือประณีตบรรจง
มือหนัก[ADJ] heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
แปะ[ADV] clap gently, See also: pat, Syn. แปะๆ, เปาะแปะ, Example: ข้างนอกฝนตกแล้ว ได้ยินเสียงดังแปะๆ, Thai definition: ดังอย่างเสียงตบมือ
เบา[ADV] softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
เบา[ADJ] soft, See also: gentle, light, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาพูดเสียงเบา เพราะกลัวลูกสาวสะดุ้งตื่น
ละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, kindly, Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย, Ant. แข็งกร้าว, Thai definition: อย่างสุภาพอ่อนโยน
ละมุนละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม[ADJ] gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
ละมุนละไม[ADJ] tender, See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable, Syn. นุ่มนวล, Ant. แข็งกร้าว, กระด้าง, Example: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
ละเมียด[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เธอเพลิดเพลินอยู่กับถ้อยคำละเมียดของผู้เขียน, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียด[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม[ADJ] gentle, See also: soft, tender, smooth, mild, kind, Syn. ละเมียด, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: ชาวลำปางผู้นี้มีรสนิยมละเมียดละไม ทำธุรกิจใกล้ชิดธรรมชาติ
ละเมียดละไม[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม
สะเพร่า[ADV] carelessly, See also: negligently, heedlessly, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Ant. ระมัดระวัง, Example: จดหมายฉบับที่แล้วเขียนสะเพร่าผิดหลายตัว
อ่อย[ADV] softly, See also: gently, lightly, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
อ่อย[ADJ] gentle, See also: soft, light, Syn. ค่อย, เบา, Example: หล่อนตอบเสียงอ่อยด้วยความเกรงใจ, Thai definition: ค่อยๆ, เบาๆ
เอาการเอางาน[ADV] diligently, Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างเอาการเอางาน, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition   FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person   FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เชื่อง[X] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle   FR: apprivoisé ; domestiqué
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive   FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently   FR: souffler avec fouceur
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   FR: gracieux
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengduan = dōi rengdūan) EN: urgently   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khøtoklong lūkphūchāi) EN: gentleman's agreement   FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ลมโชย[v. exp.] (lom chōi) EN: blow softly ; blow gently ; breeze   FR: souffler avec douceur
ลมโกรก[n. exp.] (lom krōk) EN: blow moderately ; blow gently   FR: souffler modérément
มักง่าย[adv.] (mak-ngāi) EN: carelessly ; negligently   FR: négligemment
มือเบา [v.] (meūbao) EN: handle gently   
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle   FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly   FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely   
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūang) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant   FR: hors de propos
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle   FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนช้อย[v.] (ønchøi) EN: be delicate ; be gentle ; be tender   
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft   FR: courtois ; affable
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild   
แผ่ว[adj.] (phaeo) EN: sof ; light ; bated ; gentle   FR: léger
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly   FR: légèrement ; doucement
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: gently ; softly ; slightly   FR: doucement
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
เพศศึกษา[n.] (phetseuksā) EN: Syn. pungently   FR: éducation sexuelle [f]
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
ผู้ดี[n.] (phūdī) EN: fine person ; gentleman ; lady ; upperclass people ; person of good family   
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully   FR: soutenir avec les mains

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLE    JH EH1 N T AH0 L
GENTLE    JH EH1 N AH0 L
GENTLY    JH EH1 N T L IY0
GENTLER    JH EH1 N T L ER0
GENTLES    JH EH1 N AH0 L Z
GENTLES    JH EH1 N T AH0 L Z
GENTLEST    JH EH1 N T AH0 L AH0 S T
URGENTLY    ER1 JH AH0 N T L IY0
GENTLEMAN    JH EH1 N AH0 L M AH0 N
PUNGENTLY    P AH1 N JH AH0 N T L IY0
GENTLEMEN    JH EH1 N T AH0 L M EH0 N
GENTLEMAN    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N
GENTLEMEN    JH EH1 N AH0 L M EH0 N
DILIGENTLY    D IH1 L AH0 JH AH0 N T L IY0
GENTLELADY    JH EH1 N T AH0 L EY2 D IY0
GENTLENESS    JH EH1 N AH0 L N AH0 S
GENTLENESS    JH EH1 N T AH0 L N AH0 S
STRINGENTLY    S T R IH1 N JH AH0 N T L IY0
GENTLEMANLY    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N L IY0
NEGLIGENTLY    N EH1 G L IH0 JH AH0 N T L IY0
GENTLEWOMEN    JH EH1 N AH0 L W IH2 M AH0 N
GENTLEWOMEN    JH EH1 N T AH0 L W IH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEWOMAN    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N
GENTLEMAN'S    JH EH1 N AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMANLY    JH EH1 N AH0 L M AH0 N L IY0
GENTLEMAN'S    JH EH1 N T AH0 L M AH2 N Z
GENTLEMEN'S    JH EH1 N AH0 L M EH2 N Z
GENTLEMEN'S    JH EH1 N T AH0 L M EH2 N Z
GENTLELADIES    JH EH1 N T AH0 L EY2 D IY0 Z
INTELLIGENTLY    IH2 N T EH1 L IH0 JH AH0 N T L IY0
GENTLEWOMEN'S    JH EH1 N AH0 L W IH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMEN'S    JH EH1 N T AH0 L W IH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N T AH0 L W UH2 M AH0 N Z
GENTLEWOMAN'S    JH EH1 N AH0 L W UH2 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentle    (j) (jh e1 n t l)
gently    (a) (jh e1 n t l ii)
gentler    (j) (jh e1 n t l @ r)
gentlest    (j) (jh e1 n t l i s t)
ungentle    (j) (uh1 n jh e1 n t l)
urgently    (a) (@@1 jh @ n t l ii)
gentleman    (n) (jh e1 n t l m @ n)
gentlemen    (n) (jh e1 n t l m @ n)
pungently    (a) (p uh1 n jh @ n t l ii)
diligently    (a) (d i1 l i jh @ n t l ii)
gentlefolk    (n) (jh e1 n t l f ou k)
gentleness    (n) (jh e1 n t l n @ s)
gentlemanly    (j) (jh e1 n t l m @ n l ii)
gentlewoman    (n) (jh e1 n t l w u m @ n)
gentlewomen    (n) (jh e1 n t l w i m i n)
indulgently    (a) (i1 n d uh1 l jh @ n t l ii)
negligently    (a) (n e1 g l i jh @ n t l ii)
stringently    (a) (s t r i1 n jh @ n t l ii)
intelligently    (a) (i1 n t e1 l i jh @ n t l ii)
ungentlemanly    (j) (uh1 n jh e1 n t l m @ n l ii)
unintelligently    (a) (uh2 n i n t e1 l i jh @ n t l ii)
gentleman-at-arm    (n) -- (jh e2 n t l m @ n - @ t - aa1 m z)
gentlemen-at-arm    (n) -- (jh e2 n t l m @ n - @ t - aa1 m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
gelegentlich(adj adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrenmann {m} | Ehrenmänner {m}gentleman | gentlemen [Add to Longdo]
Geschlecht {n} | Geschlechter {pl} | das zarte Geschlecht | das schöne Geschlecht | das Geschlecht bestimmensex | sexes | the gentle sex | the fair sex | to sex [Add to Longdo]
Güte {f}; Freundlichkeit {f}gentleness [Add to Longdo]
Hase {m} (eigentlich: Kaninchen)bunny [Add to Longdo]
Herr {m}gentleman [Add to Longdo]
Kabelklemme {f}; Zugentlastungsklemme {f}cable clamp; cable strain relief clamp [Add to Longdo]
sanfter Winkgentle reminder [Add to Longdo]
Zugentlastung {f}strain relief [Add to Longdo]
Zugentlastungsseil {n}strain relief wire [Add to Longdo]
ab und zu; gelegentlich; zwischendurchnow and then [Add to Longdo]
abweichend {adv}divergently [Add to Longdo]
anbraten | anbratend | angebratento roast gently | roasting gently | roasted gently [Add to Longdo]
arm {adv}indigently [Add to Longdo]
bedürftig {adv}indigently [Add to Longdo]
beiläufig; zufällig; gelegentlichcasual [Add to Longdo]
divergierend {adv}divergently [Add to Longdo]
eigentlich; ziemlich; ungefährrather [Add to Longdo]
eigentlich; so gut wie; praktisch {adv}virtually [Add to Longdo]
eindringlich {adv}urgently; strongly [Add to Longdo]
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich {adj}contingent [Add to Longdo]
eventuell; möglicherweise {adv}contingently [Add to Longdo]
fächelnto blow gently [Add to Longdo]
fleißig {adv}diligently [Add to Longdo]
freundlich; liebenswürdig {adj} | freundlicher; liebenswürdiger | am freundlichsten; am liebenswürdigstengentle | gentler | gentlest [Add to Longdo]
geadeltgentled [Add to Longdo]
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly [Add to Longdo]
geistlos {adv}unintelligently [Add to Longdo]
gelegentlichcasual [Add to Longdo]
gelegentlich; okkasionell {adj}occasional [Add to Longdo]
gelegentlich; verschiedentlich {adv}occasionally [Add to Longdo]
gelegentlich einmalsometime or other [Add to Longdo]
gelegentlich; zufällig {adj}incidental [Add to Longdo]
gelegentlich {adv}casually [Add to Longdo]
gelegentlich; zeitweise; hin und wieder; zuweilen; zwischendurch {adv}occasionally [Add to Longdo]
gelegentlich; fallweise {adv}now and again; occasionally [Add to Longdo]
gelegentlich; irgendwanneventually [Add to Longdo]
glänzend {adv}effulgently [Add to Longdo]
grundlegend; eigentlich {adj}underlying [Add to Longdo]
herrschend {adv}regently [Add to Longdo]
hin und wieder; gelegentlichonce in a while [Add to Longdo]
inner; wahr; eigentlich; wirklich; wesentlich; arteigen; immanent {adj}intrinsic [Add to Longdo]
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently [Add to Longdo]
kompromisslos {adv}intransigently [Add to Longdo]
leise; sanft; zahm {adj}gentle [Add to Longdo]
lieb; sanft; zart; zärtlich {adv}gently [Add to Longdo]
meine Damen und Herrenladies and gentlemen [Add to Longdo]
nachlässig {adv}negligently [Add to Longdo]
nachsichtig {adv}indulgently [Add to Longdo]
reinigend {adv}detergently [Add to Longdo]
sacht {adj}gentle; smooth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P) [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
さっくり[, sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
しっとりと[, shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling [Add to Longdo]
はらり[, harari] (adv-to,adv) gently (falling) [Add to Longdo]
ぴよぴよ;ピヨピヨ;ひよひよ[, piyopiyo ; piyopiyo ; hiyohiyo] (adv,adv-to) (1) (on-mim) cheep cheep; tweet tweet; (2) (ひよひよ only) gently (moving) [Add to Longdo]
ぴりっと[, piritto] (adv,vs) (on-mim) (See ぴりぴり,ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりり[, piriri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
ふわり[, fuwari] (adv-to) (on-mim) softly; gently; lightly; (P) [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[, yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
ジェントルマン;ゼントルマン[, jientoruman ; zentoruman] (n) gentleman [Add to Longdo]
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
温厚[おんこう, onkou] (adj-na,n) gentle; (P) [Add to Longdo]
温厚寡黙[おんこうかもく, onkoukamoku] (n,adj-na) gentle and reticent [Add to Longdo]
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable [Add to Longdo]
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P) [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na,n) calm; gentle; quiet; (P) [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P) [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P) [Add to Longdo]
皆皆様;皆々様[みなみなさま, minaminasama] (n) Ladies and Gentlemen!; all of you; everyone [Add to Longdo]
外柔内剛[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] (n) gentle but firm [Add to Longdo]
各位[かくい, kakui] (n) everyone; each and every one (of you); ladies and gentlemen; (P) [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (n,adj-na) lenient; gentle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
出水芙蓉[chū shuǐ fú róng, ㄔㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] as a lotus flower breaking the surface (成语 saw); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy) [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
列位[liè wèi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] ladies and gentlemen; all of you present [Add to Longdo]
刻苦钻研[kè kǔ zuān yán, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄗㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] to study diligently [Add to Longdo]
刘光第[Liú Guāng dì, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄧˋ, / ] Liu Guangdi, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
力行[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to practice diligently; to act energetically [Add to Longdo]
加急[jiā jí, ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ, ] to become more urgent; more rapid; urgent; to handle a matter urgently [Add to Longdo]
勤王[qín Wáng, ㄑㄧㄣˊ ㄨㄤˊ, ] to serve the king diligently; to save the country in times of danger; to send troops to rescue the king [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, ] old gentleman [Add to Longdo]
古琴[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman) [Add to Longdo]
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners... [Add to Longdo]
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, / ] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers... [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler [Add to Longdo]
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] mild; gentle; to ease up; to relax [Add to Longdo]
夙兴夜寐[sù xīng yè mèi, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥ ㄧㄝˋ ㄇㄟˋ, / ] to rise early and sleep late (成语 saw); to work hard; to study diligently; to burn the candle at both ends [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] tender; gentle; to die prematurely [Add to Longdo]
好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] gentle and refined [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
康广仁[Kāng Guǎng rén, ㄎㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄖㄣˊ, 广 / ] Kang Guangren, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
[xú, ㄒㄩˊ, ] slow; gentle; surname Xu [Add to Longdo]
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, ] slowly; gently [Add to Longdo]
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, ] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals [Add to Longdo]
急嘴急舌[jí zuǐ jí shé, ㄐㄧˊ ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧˊ ㄕㄜˊ, ] lit. quick mouth and quick tongue; fig. to interrupt sb urgently and say one's piece; to chime in rapidly [Add to Longdo]
急用[jí yòng, ㄐㄧˊ ㄩㄥˋ, ] to need sth urgently; urgently required [Add to Longdo]
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, / ] urgently [Add to Longdo]
急需[jí xū, ㄐㄧˊ ㄒㄩ, ] to urgently need; urgent need [Add to Longdo]
急驰[jí chí, ㄐㄧˊ ㄔˊ, / ] to ride urgently; to speed along [Add to Longdo]
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, ] gently; softly; stealthily [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane [Add to Longdo]
戊戌六君子[wù shù liù jūn zi, ˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] the six gentlemen martyrs of the failed reform movement of 1898, executed in its aftermath; namely, Tan Sitong 譚嗣同|谭嗣同, Lin Xu 林旭, Yang Shenxiu 楊深秀|杨深秀, Liu Guangdi 劉光第|刘光第, Kang Guangren 康廣仁|康广仁 and Yang Rui 楊銳|杨锐 [Add to Longdo]
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 姿 / 姿] swaying gently; moving elegantly [Add to Longdo]
抢通[qiǎng tōng, ㄑㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ, / ] to rush through urgently (e.g. emergency supplies) [Add to Longdo]
抚摸[fǔ mō, ㄈㄨˇ ㄇㄛ, / ] to gently caress and stroke; to pet; to fondle [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen [Add to Longdo]
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, / ] refined in manner; gentle [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, ] gentle and affable [Add to Longdo]
林旭[Lín Xù, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩˋ, ] Lin Xu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
柔和[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] gentle; soft [Add to Longdo]
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] gentle feelings; tender sentiments [Add to Longdo]
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw) [Add to Longdo]
杨深秀[Yáng Shēn xiù, ㄧㄤˊ ㄕㄣ ㄒㄧㄡˋ, / ] Yang Shenxiu, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
杨锐[Yáng Ruì, ㄧㄤˊ ㄖㄨㄟˋ, / ] Yang Rui, one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898 [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] peaceful; quiet; calm; gentle [Add to Longdo]
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, ] virtuous gentleman (成语 saw) [Add to Longdo]
淑静[shū jìng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] gentle; tender [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
本来[ほんらい, honrai] urspruenglich, eigentlich [Add to Longdo]
本音[ほんね, honne] wahre_Absicht, eigentliches_Motiv [Add to Longdo]
紳士[しんし, shinshi] -Herr, Gentleman [Add to Longdo]
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] "gentlemen's agreement", Kavaliersabkommen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top