Search result for

geniert

(53 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geniert-, *geniert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geniert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geniert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quite without shame It's just the same"ganz ungeniert, und das passiert Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
... playing rebels to make money?- Geniert ihr euch überhaupt nicht, daß ihr Andere zu Revoluzzern macht, damit ihr was verdient? Dracula of Exarcheia (1983)
I'd be embarrassed in front of the others.- Nicht vor den anderen. Da wär ich geniertPauline at the Beach (1983)
- He's ashamed.- Er geniert sich. Yentl (1983)
Well, as I understand it, eight years agο in the plane crash, yοu lοst nοt οnly yοur wife but bοth yοur children, a sοn and a daughter, and they each left behind a wife and a husband,Verstehe! Ich bin bereit, Chefinspektor. Fragen Sie ungeniertPart 2 (1984)
I hope you don't think me piggy... but I would love to devour your duck.Halten Sie mich nicht für ungeniert, aber ich möchte mich auf Ihre Ente stürzen. Steele Eligible (1984)
You promenade with a big cigar You tour the world in a private carMit dicker Zigarre im Mund er flaniert Fährt stets nur im Auto ganz ungeniert Wally (1987)
You promenade with a big cigar You tour the world in a private carMit dicker Zigarre im Mund er flaniert Fährt stets nur im Auto ganz ungeniert Wally (1987)
- Oxygenated, fluorocarbon emulsion.Oxygenierte Fluorkohlenwasserstoff-Emulsion. The Abyss (1989)
Sun ain't got no shame, moon ain't got no shame, so - I ain't got no shame doin' what I like to do!Die Sonne geniert sich nicht, der Mond geniert sich nicht, also - genier' ich mich nicht, heute tu' ich, was mir gefällt! Porgy and Bess (1993)
Home is where your rump rests.Ungeniert und fern der Heimat. The Lion King (1994)
Even when we bathed together, he got upset.Sogar beim gemeinsamen Waschen genierte er sich. La Haine (1995)
- Come in, come in- Komm nur ungeniert herein! Lulu (1996)
Anyway, I'm back up here now for good. And finally I'm gonna live a little.Jetzt jedenfalls will ich erst einmal ordentlich mit euch feiern und ich werde ganz ungeniert mein Leben genießen. Paternal Affairs (1998)
Because you'd have trouble not looking at me.Du hättest dich sonst geniertMickey Blue Eyes (1999)
Shy.Geniert sich. Stuart Little (1999)
I had sex with this chick, and I didn't remember. It was so fucking embarrassing.Das war peinlich, hab mich so geniertThe Taste of Others (2000)
You confided in me, and I'll use it, but I think Lélio will leave.Dieses Vertrauen schenkten Sie mir. Ich nutze es ungeniert und schließe daraus, dass Lélio gehen wird. La fausse suivante (2000)
- Don't be shy, it's your family soon.Sie geniert sich? - Komm, das ist bald deine Familie. Jalla! Jalla! (2000)
Do I embarrass you?Ihr geniert euch vor mir, stimmt's? Irreversible (2002)
Offhanded!UngeniertDay of the Wacko (2002)
She used to get embarrassed, but she got over it.Zuerst genierte sie sich, dann gewöhnte sie sich daran. A Very Long Engagement (2004)
Really...UngeniertIntimate Strangers (2004)
He's bashful.Er geniert sich. The Friend (2004)
I want a girl who's not afraid to eat a hot fudge sundae, okay... and have no guilt attached, that's what I want.Eine Frau, die sich nicht geniert einen Karamelleisbecher zu essen... und sich danach nicht schuldig fühlt. Das will ich. Gray Matters (2006)
Yes, just help yourself.Ja, bedienen sie sich ungeniertVitus (2006)
But he's too embarrassed to tell anybody.Er geniert sich wahrscheinlich und sagt es keinem. Udon (2006)
When I saw you snigger at the meeting, I felt bad.Ich habe mich geniert, als ihr dauernd gekichert habt. The Class (2008)
I felt bad for you.Für euch geniertThe Class (2008)
That is private medical information that should not be so cavalierly shared in casual conversation, Doctor.Das sind private, medizinische Daten die sollten nicht so ungeniert in einem lockeren Gespräch, erwähnt werden, Doktor. Trio (2008)
Does it bother you that we talk about it? Then you have to say.Wenn es dich geniert, darüber zu reden, musst du es sagen. Private Lessons (2008)
Does that entitle you to wear stockings and no shoes?Zeigt Ihr Euch deshalb ganz ungeniert in Strümpfen ohne Schuhe? L'homme au ventre de plomb (2008)
You're openly discussing the Final Five!Ihr redet ungeniert über die letzten Fünf! Six of One (2008)
Well, I'm your commanding officer, and I'm ordering you to let the dance out!Ich bin Ihr diensthabender Offizier und befehle Ihnen: Tanzen Sie ungeniertThe Men Who Stare at Goats (2009)
One of these days I'm going to start talking openly about sex, and you're not gonna like it.Eines schönen Tages werde ich ungeniert über Sex sprechen und ihr werdet es nicht mögen. Mia Culpa (2009)
I had something to say, but I was cut off.Ich wollte vorhin was sagen, aber ich hab mich geniertHahaha (2010)
I like to just turn up. I'm inconsiderate.Ich komme einfach so, ganz ungeniertThe Clink of Ice (2010)
You pretend not to see, but he does just as he wants.Stellst dich blind, machst auf heiter, er aber geniert sich nicht. Potiche (2010)
I guess everyone's gonna be embarrassed on Monday, huh? Nah.Ich schätze, dass jeder ziemlich geniert am Montag sein wird, hmm? Mixology Certification (2010)
Well, before that, for years, I lusted after you, and I was far from subtle.Zuvor hatte ich dir jahrelang ungeniert nachgelüstert. Bulletville (2010)
And then after it's mostly embarrassment, self-loathing and regret.Und nachher ist es meist Geniertheit, Selbstverachtung und Reue. The Toast Derivation (2011)
Why?Geniert Sie das? My Worst Nightmare (2011)
Then what, you're openly mocking marriage... trying to prove it means nothing?Dann was? Gehst du ungeniert eine Scheinehe ein, - um zu beweisen, dass eine Ehe nichts bedeutet? Fall from Grace (2011)
They appear in public together.Sie zeigen sich völlig ungeniertI skydd av skuggorna (2011)
I started keeping a record -- yeah, a record -- of every time... he blatantly disrespects my contributions.Ja, ein Protokoll über jedes Mal, wie er ungeniert meine Beitrage nicht beachtete. The Office Job (2011)
The new Dean of Medicine has an ethical obligation to come in with a completely open mind about all employees, thus letting me blithely run roughshod for at least four weeks.Der neue medizinische Leiter hat die ethische Verpflichtung völlig unvoreingenommen zu sein gegenüber all seinen Mitarbeitern, damit ich mich mindestens vier Wochen lang ungeniert über alles hinwegsetzen kann. Charity Case (2011)
And I just flirted with you shamelessly, and you had to tell me you were married.Und ich habe ungeniert mit dir geflirtet... und du mir gesagt hast, dass du verheiratet bist. Love, Loss and Legacy (2011)
He's on shore!UngeniertEpisode #1.3 (2012)
I just told you I did because I was embarrassedIch habe Ihnen nur gesagt, dass ich es hatte. Ich genierte mich. Pilot (2012)
Can you believe she openly commented on m'goods?Kannst du das glauben, dass sie ungeniert einen Kommentar über meine Werte abgegeben hat? And the Cupcake War (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich genieren (wegen) | genierend | er/sie geniert sich | er/sie genierte sich | sie genierten sichto be embarrassed; to feel embarrassed (about) | being embarrassed | he/she is embarrassed | he/she was embarrassed | they were embarrassed [Add to Longdo]
ungeniert {adj}free and easy; unembarrassed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geniert [ʒeːniːrt]
     generated; is embarrassed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top