Search result for

gender

(67 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gender-, *gender*
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gender[N] เพศ
gender gap[N] ช่องว่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (ทางด้านสังคม), See also: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในด้านความคิดเห็น วัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าสังคมและอุปนิสัย, Syn. gender-gap
gendermerie[N] ตำรวจ
gender-specific[ADJ] เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gender(เจน'เดอะ) n. เพศ,ชนิด,ประเภท vt.,vi. กำเนิด,ให้กำเนิด,เกิด
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
engender(เอนเจน'เดอะ) vt. ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด -vi. บังเกิด., See also: engenderer n. ดูengender engenderment n. ดูengender, Syn. produce

English-Thai: Nontri Dictionary
gender(n) เพศ,ชนิด,ประเภท
engender(vt) ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เพาะ,บังเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gender identityเพศเอกลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gender roleบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gender identityเอกลักษณ์ทางเพศ [TU Subject Heading]
Gender Identityความรู้สึกว่าตนเป็นเพศชายหรือหญิง, [การแพทย์]
Gender Identityการสร้างความรู้สึกเป็นเพศของตน, [การแพทย์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Gender mainstreamingกระแสความเสมอภาคทางเพศ [TU Subject Heading]
Gender Oreintationความพึงพอใจทางเพศต่อบุคคลอื่น [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
UH, A MIXTURE OF AGES AND GENDERS.ลูกพี่ลูกน้องจากเมืองใกล้ ๆ ที่มาเยี่ยม House on Fire (2009)
I will not be treated like a second-class citizen because of my gender.ฉันไม่ยอมเป็นพลเมืองชั้นสอง เพราะเพศของฉัน ระบอบอำมาตย์ชัดๆ Showmance (2009)
So far, gender's our only link.จนถึงตอนนี้ มีแต่เพศเท่านั้นที่เป็นจุดเชื่อมโยง Roadkill (2009)
Your gender makes you biased. Ah...- คุณเป็นผู้ชาย อาจมีลำเอียง Vitamin D (2009)
My gender? My race?เพราะฉันเป็นผู้หญิง หรือเพราะเชื้อชาติของฉัน Hello, Dexter Morgan (2009)
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ... Pilot (2009)
At the genital stage, he's learning to identify with his gender parent.และในขั้นสนใจเพศตรงข้ามนี้ เขาจะเริ่มเรียนรู้ การจำแนกเพศสภาพ ของพ่อแม่ นั่นคือคุณ เขามองดูคุณ มองดูลักษณะทางเพศ ของเขาในอนาคต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, look, Bones, there's a whole gender-parent dealy-bob thing going on here.โอเค ฟังน่ะโบนส์ นั่นคือเรื่องทั้งหมด เรื่องเพศ พ่อแม่ เรื่องนั่นไม่ต้องคุยกันตรงนี้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
No stereotypical identifiers from any race or gender.ไม่มีตัวบ่งชี้ธรรมดาๆจากของแต่ละเพศหรือเชื้อชาติ Football, Feminism and You (2009)
Oh, gender saved.โอ้ ฟังดูดีนะ Politics of Human Sexuality (2009)
Gender has nothing to do with love.ความรักน่ะไม่มีแบ่งแยกเพศหรอกนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
All right, if we reconsider the gender of the profile, what changes?เอาล่ะ ถ้าพวกเรา เปลี่ยนเพศของโพร์ไฟล์แล้ว อะไรเปลี่ยนไปบ้าง The Uncanny Valley (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genderDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
genderShe wrote on gender bias in science.
genderThe cockerel's splendid red cockscomb is thought to play a part in determining gender and breed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพศ[N] gender, See also: sex, Example: มนุษย์เรามี 2 เพศ ถ้าไม่ใช่เพศชาย ก็ต้องเป็นเพศหญิง, Thai definition: รูปที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย
ลิงค์[N] gender, Thai definition: ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; result in ; bring about ; engender   FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer
ลึงค์[n.] (leung) EN: gender (in grammar)   FR: genre (grammatical) [m]
ลิงค์ = ลิงก์[n.] (ling) EN: gender   FR: genre [m]
เพศ[n.] (phēt) EN: kind ; sex ; gender   FR: genre [m] ; sexe [m]
ทำให้เกิด[v.] (thamhaikoēt) EN: cause ; produce an effect ; create ; generate : engender ; give rise to ; bring about   FR: causer ; provoquer ; créer ; produire ; déclencher
ถือกำเนิด[adj.] (theūkamnoēt) EN: engendered ; originated   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENDER    JH EH1 N D ER0
GENDERS    JH EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gender    (n) (jh e1 n d @ r)
genders    (n) (jh e1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genus {m}; Geschlecht {n} | doppeltes Geschlecht [gramm.]gender | common gender [Add to Longdo]
Gleichstellung {f} von Frauen und Männern | Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männerngender equality | gender mainstreaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
オスメス変換[オスメスへんかん, osumesu henkan] (n) {comp} gender bender [Add to Longdo]
オスメス変換器[オスメスへんかんき, osumesu henkanki] (n) {comp} gender changer; sex changer [Add to Longdo]
ジェンダー[, jienda-] (n) gender; (P) [Add to Longdo]
ジェンダーギャップ[, jienda-gyappu] (n) gender gap [Add to Longdo]
ジェンダーバランス[, jienda-baransu] (n) gender balance [Add to Longdo]
ジェンダーフリー[, jienda-furi-] (adj-f) gender equality (wasei [Add to Longdo]
トランスジェンダー[, toransujienda-] (n,adj-no) transgender; transgendered individual [Add to Longdo]
トランス系[トランスけい, toransu kei] (adj-no) transsexual; transgender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性别[xìng bié, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] gender; sex; distinguishing between the sexes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gender \Gen"der\ (j[e^]n"d[~e]r), n. [OF. genre, gendre (with
   excrescent d.), F.genre, fr. L. genus, generis, birth,
   descent, race, kind, gender, fr. the root of genere, gignere,
   to beget, in pass., to be born, akin to E. kin. See {Kin},
   and cf. {Generate}, {Genre}, {Gentle}, {Genus}.]
   [1913 Webster]
   1. Kind; sort. [Obs.] "One gender of herbs." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Sex, male or female.
    [1913 Webster]
 
   Note: The use of the term gender to refer to the sex of an
      animal, especially a person, was once common, then fell
      into disuse as the term became used primarily for the
      distinction of grammatical declension forms in
      inflected words. In the late 1900's, the term again
      became used to refer to the sex of people, as a
      euphemism for the term {sex}, especially in discussions
      of laws and policies on equal treatment of sexes.
      Objections by prescriptivists that the term should be
      used only in a grammatical context ignored the earlier
      uses.
      [PJC]
 
   3. (Gram.) A classification of nouns, primarily according to
    sex; and secondarily according to some fancied or imputed
    quality associated with sex.
    [1913 Webster]
 
       Gender is a grammatical distinction and applies to
       words only. Sex is natural distinction and applies
       to living objects.          --R. Morris.
    [1913 Webster]
 
   Note: Adjectives and pronouns are said to vary in gender when
      the form is varied according to the gender of the words
      to which they refer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gender \Gen"der\, v. t. [imp. & p. p. {Gendered}; p. pr. & vb.
   n. {Gendering}.] [OF. gendrer, fr. L. generare. See {Gender},
   n.]
   To beget; to engender.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gender \Gen"der\, v. i.
   To copulate; to breed. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gender
   n 1: a grammatical category in inflected languages governing the
      agreement between nouns and pronouns and adjectives; in
      some languages it is quite arbitrary but in Indo-European
      languages it is usually based on sex or animateness [syn:
      {gender}, {grammatical gender}]
   2: the properties that distinguish organisms on the basis of
     their reproductive roles; "she didn't want to know the sex of
     the foetus" [syn: {sex}, {gender}, {sexuality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top