Search result for

geklont

(50 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geklont-, *geklont*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geklont มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geklont*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sela could have been cloned.- Sela könnte geklont sein. Redemption II (1991)
Could there be some sort of cloning involved here?Wäre es denkbar, dass er irgendwie geklont wurde? Second Chances (1993)
She was cloning herself.Sie hat sich selbst geklontEve (1993)
Did you create Capone and the others?Haben Sie Capone und die anderen geklontThat Old Gang of Mine (1994)
Someone has cloned Superman, made an exact genetic copy.Jemand hat Superman geklont. - Eine exakte genetische Kopie. Vatman (1994)
Why, it's taken me 30 years to clone a simple frog.Es dauerte 30 Jahre, bis ich einen simplen Frosch geklont hatte. Vatman (1994)
Still, to even begin to make a clone of Superman... they would have had to use some cell from his body.Aber bevor Superman geklont werden kann, müsste man Zellen aus seinem Körper gewinnen. Vatman (1994)
And it looks as if Berube may have been cloning them.Sieht aus, als hätte Berube sie geklontThe Erlenmeyer Flask (1994)
What they were injected with... was a clone DNA from the contents of that package you're holding, as a test.Aber man impfte sie... ..zu Testzwecken mit der geklonten DNS aus dem Paket in Ihrer Hand. The Erlenmeyer Flask (1994)
- Are you saying these men are clones?- Die wurden also geklontColony (1995)
- You mean clone them? Yes.- Sie werden geklontI Now Pronounce You... (1996)
He's already made a clone of one Secret Service agent, and I'm sure there's more.Er hat schon einen Leibwächter geklont und da sind sicher noch mehr. I Now Pronounce You... (1996)
- They're clones.- Sie sind geklontHerrenvolk (1996)
Cloned you.GeklontAlien: Resurrection (1997)
Wren cloned her because she had one in her.Wren hat sie geklont, weil sie eines in sich hatte. Alien: Resurrection (1997)
It recreated Daniel and I.Sie hat Daniel und mich elektronisch geklontCold Lazarus (1997)
Human cloning will take place and it'll take place in my lifetime.Bald werden Menschen geklont werden. Redux II (1997)
She cloned the Sil embryo.Sie hat Sil geklontSpecies II (1998)
No. But I'm the one getting Single White Femaled.Nein, aber ich bin dabei geklont worden. Faith, Hope & Trick (1998)
- Not really. I was cloned.- Eigentlich nicht. Ich wurde geklontThe Magnificent Ferengi (1998)
- l'm aware the Vorta are all clones.- Ich weiß, dass die Vorta geklont sind. Treachery, Faith and the Great River (1998)
He cloned my body!Er hat mich geklontMy Favorite Martian (1999)
A guy here asks, "What if they had cloned Princess Di?"Hier fragt einer: "Und wenn sie Prinzessin Di geklont hätten?" 46 Long (1999)
I got a list of people I wouldn't want cloned.Ich kenn viele, die nicht geklont werden sollten. 46 Long (1999)
The mayor of New York, that's the guy least likely to get cloned.Der Bürgermeister von New York, der sollte nicht geklont werden. 46 Long (1999)
They must have cloned him or engineered him somehow.Sie müssen ihn geklont oder konstruiert haben. Show and Tell (1999)
- A cloned cell phone. It's untraceable.- Von einem geklonten Handy. Scream 3 (2000)
When you're cloned, your birthmark is cloned, too.Wenn Sie geklont wurden, ist Ihr Muttermal auch geklont2001: A Space Travesty (2000)
They are a product of cloning and their reproductive organs have shrunk and disappeared.Diese {y:i}Männer sind alle geklont. Ihre {y:i}Fortpflanzungsorgane haben sich komplett zurückgebildet. What Planet Are You From? (2000)
Guests are checked in, baskets are given out... and 200,000 tons of Jordan almonds have been delivered.Das haben Sie doch mit Absicht verschwiegen. Die sehen ja alle aus, als wären sie perfekt geklont. Sagen Sie Bescheid, falls Frankenstein auch noch hier auftaucht. Kill Me Now (2000)
We then plant them in the surrogate mother and what may result is a cloned baby.Wir pflanzen sie der Leihmutter ein... und bekommen dann ein geklontes Baby. In Search of Barry White (2001)
There's a movement to clone organs to save lives, wipe out disease.Organe sollen geklont werden, um Leben zu retten. In Search of Barry White (2001)
An illegal medical facility for the purpose of human cloning.Ein illegales medizinisches Labor, in dem Menschen geklont werden. Essence (2001)
Come on, what are you saying? That that's what was going on here? - That they're making alien babies?Hier sollen Babys von Außerirdischen geklont werden? Essence (2001)
I'm a bioengineered combat unit.Ich bin eine biologisch geklonte Kampfeinheit. Nothing Important Happened Today II (2001)
- Same episode ,Shaggy gets cloned .- In dieser Folge wird Shaggy geklontRepli-Kate (2002)
I cloned her.Ich hab sie geklontRepli-Kate (2002)
I'm not responsible for your situation, Max is.He cloned you.Nicht ich hab Sie in diese missliche Lage gebracht, sondern Max, denn er hat Sie geklont, meine Liebe. Repli-Kate (2002)
I cloned you by accident.Ich hab dich aus Versehen geklontRepli-Kate (2002)
Kate, I cloned you by accident.Kate, ich hab dich aus Versehen geklontRepli-Kate (2002)
As soon as Jonas tell the world that you're a clone and she's a clone...Wenn Jonas öffentlich erzählt, dass du geklont wurdest und sie dein Klon ist... Repli-Kate (2002)
Because my assistant Max even cloned... a human being... in this machine.Ich werde es Ihnen beweisen, denn mein Assistent Max hat kürzlich... sogar einen Menschen... in dieser Maschine geklontRepli-Kate (2002)
He cloned me this time!Und dieses Mal hat er mich geklontRepli-Kate (2002)
- He cloned me this time.- Dieses Mal hat er mich geklontRepli-Kate (2002)
- He cloned me.- Er hat mich geklont. - Wir sind nur unbeteiligte Zuschauer! Repli-Kate (2002)
A bit mad cow, salmonella chicken, radio-active vegetables...Ein bisschen verrückte Kuh, geklontes Huhn, radioaktives Gemüse... You'll Get Over It (2002)
- Flemming and Stofer were cloning, only it was Adrian Conrad's symbiote they cloned.- Sie haben tatsächlich geklont, allerdings Adrian Conrads Symbiont. Nightwalkers (2002)
And now I got wiretaps, pager clones, affidavits coming out of my ass.Und jetzt habe ich Abhörungen, geklonte Pager, eidesstaatliche Erklärungen bis zum Hals. Lessons (2002)
I'll sign an order for 30 more days on all taps and clones.Ich unterschreibe für weitere 30 Tage für alle Wanzen und geklonte Pager. One Arrest (2002)
He's got the same numbers on the readout of the cloned pagers.Er hat dieselbe Nummer auf der Anzeige der geklonten Pager. The Pager (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top