Search result for

gastlich

(58 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastlich-, *gastlich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gastlich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gastlich*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He will not grudge you shelter as a guest.Gastlich gönn' er dir Rast: Die Walküre (1980)
- I refreshed his lips and treated him as a guest.Den Gaumen letzt' ich ihm, gastlich sorgt' ich sein! Die Walküre (1980)
Sorry to be so inhospitable, son, but things have been mighty tense around these parts.Tut mir Leid, so ungastlich zu wirken, aber letztlich war die Lage hier ein bisschen angespannt. Not a Drop to Drink (1982)
Not that I don't appreciate your hospitality.Ihre Gastlichkeit in Ehren. A Nice, Indecent Little Town (1983)
Now, don't let's be inhospitable, miss holt.Seien Sie doch nicht so ungastlichElegy in Steele (1984)
I don't mean to sound inhospitable, but you're out of your jurisdiction.Will nicht ungastlich klingen, aber Sie sind außerhalb Ihrer Zuständigkeit. Our Man in Tegernsee (1984)
All right, let's get you out of here. One at a time, up through that hole.Dann verlassen wir mal die gastliche Stätte. Pilot (1985)
Look here, and convince yourself of the value of what I offer you for your friendly roof.Blick hin, und überzeuge dich vom Werte des Preises, den ich für ein gastlich Dach dir biete. Der fliegende Holländer (1986)
But these boys just got outta the joint, so we gotta show a little hospitality.Nur, die Jungs kommen eben aus dem Loch und brauchen etwas Gastlichkeit. Raising Arizona (1987)
On the boat it's bootlegging, on Lake Shore Drive it's hospitality.Im Lake Shore Drive nennt man das Gastlichkeit. The Untouchables (1987)
I braved fearsome forests, suffered dire humiliations to save you.Ich habe ungastliche Wälder durchquert, die schlimmsten Erniedrigungen ertragen, um dich zu retten. Brightness (1987)
In the meantime, I assume you have no objection to my men enjoying the hospitality of the Promenade.Sie haben wohl nichts dagegen, dass meine Männer in der Zwischenzeit die Gastlichkeit des Promenadendecks genießen. Emissary (1993)
The surface is inhospitable, to say the least, but I found some firewood and kindling so there's a good chance there's edible vegetation out there.Die Oberfläche ist, um es milde auszudrücken, ungastlich, aber ich fand etwas Feuerholz, also gibt es möglicherweise auch essbare Pflanzen da draußen. Waltz (1998)
Wouldn't want to appear inhospitable.Ich möchte nicht ungastlich wirken. My Life So Far (1999)
We shall act! We'll be modern, hospitable, European...Zeigen wir uns modern, gastlich, europäisch! It All Starts Today (1999)
The unemployment agency -- it's warm, convivial.Ich liebe dort die Atmosphäre. So gastlich und freundlich. The Taste of Others (2000)
Mars was the most inhospitable place the human mind could ever imagine.Hier ist der ungastlichste Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Stranded (2001)
When are you going to get that we're in the most unlivable place there is?Wann bekommst du das endlich in deinen Schädel hinein? Wir sind an dem ungastlichsten Ort im Universum! Stranded (2001)
It's quite inhospitable.Ein ziemlich ungastlicher Ort. Judgment (2003)
We appreciate your hospitality, Captain... but we've come to speak to your doctor, with your permission.Wir wissen Ihre Gastlichkeit zu schätzen, aber wir sind hier, um mit Ihrer Erlaubnis mit Ihrem Arzt zu sprechen. Stigma (2003)
But he outstayed his welcome a few weeks ago.Überzog die Gastlichkeit vor ein paar Wochen. Trip Box (2003)
Are we the same boys who, with trinkets and toys, moccasins, blankets and paint, and a costume most quaint, on the sixth of October, the long journey over, came to this friendly roof six months ago?Sind wir dieselben Jungen, die mit Zeug und Tand, mit Mokassins, Decken und Bemalung und seltsamer Kleidung, am sechsten Oktober, nach einer langen Reise, vor sechs Monaten unter dies gastliche Dach kamen? Casualties of War (2005)
Cold, unaccommodating, a population of walking dead.Kalt, ungastlich, bevölkert von lebenden Toten. Always a Godmother, Never a God (2005)
Assaults and robberies made it dangerous to travel in the inhospitable country.Überfälle und Raub machte es gefährlich, in das ungastliche Land zu reisen. Arn: The Knight Templar (2007)
At best, they'll make my body a rather inhospitable host.Und die beste, dass es mein Körper vielleicht zu einem etwas ungastlicheren Wirt macht. Requiem (2008)
We English travellers must stick together in these foreign inhospitable climes.Wir englischen Reisenden, wir müssen zusammenhalten, in diesen ungastlichen, ausländischen Gefilden. Episode #1.8 (2008)
Who would dare set foot on this inhospitable summit?Wer würde es wagen, den ungastlichen Gipfel zu besteigen? Up (2009)
I'm a sucker for simulated hospitality.Ich hab 'ne Schwäche für simulierte Gastlichkeit. Up in the Air (2009)
And I just wanted to say to you, if I ever seemed cold or unwelcoming, I'm sorry.Und ich wollte dir nur sagen, sollte ich je kühl erscheinen, oder ungastlich zu dir sein, tut es mir leid. The Stinsons (2009)
Perhaps you can teach me something about Pict hospitality.Dann könnt Ihr mir noch mehr über die piktische Gastlichkeit berichten. Centurion (2010)
We appreciate your generosity.Wir wissen Eure Gastlichkeit zu schätzen. Witchville (2010)
Unfortunately,as I'm earthbound for the foreseeable future, I need to find a location that's more hospitable than the mean streets of Pasadena,like...Da ich unglücklicherweise für abseh- bare Zukunft erdgebunden bin,... muss ich einen Ort finden, der gastlicher als die gefährlichen Straßen Pasadenas sind, wie... The Bozeman Reaction (2010)
But if it is a good man, will have difficulty.Wenn der Fluch sich in der ungastlichen Umgebung einer rechtschaffenen Seele wiederfindet, hat er zu kämpfen. Dragon Crusaders (2011)
And you, you old decrepit bastard, oughta show them every hospitality.Und du alter Tattergreis wirst gastlich sein. Django Unchained (2012)
You will find us extremely hospitable, for the right price.(Frau) Bei uns erfahrt Ihr außerordentliche Gastlichkeit... zum rechten Preis. Outcast (2014)
You fancy that I wish to spend one more hour than necessary in this clammy province?Ich würde nicht eine Stunde länger in diesem ungastlichen Nest hocken. Who by Fire (2014)
They thought it inhospitable.Sie hielten es für ungastlichA Moorland Holiday (2014)
Kind of hard to understand how you make a drink out of something like that ... sharp, inhospitable.Irgendwie schwer zu verstehen, wie man einen Drink aus etwas macht, dass so... stechend und ungastlich ist. Fate's Right Hand (2015)
A hospitality matter.Eine Gastlichkeitssache. Tempting Fate (2015)
My dear Mrs. Beauchamp, I should be delighted to offer you the hospitality of my humble home.Meine liebe Mrs. Beauchamp, ich biete Ihnen gerne die Gastlichkeit meines bescheidenen Heimes an. Vengeance Is Mine (2016)
Out of the lashing storm came the Little Fellow to find shelter and perhaps a little hospitality,Das Kerlchen stolperte in den ächzenden Schuppen auf der Suche nach Schutz und Gastlichkeit, The Gold Rush (1925)
Now they were homeward bound and they were leaving the hardship and toil of Alaska to live in the land of milk and honey,Sie wollten nach Hause, weg aus dem ungastlichen Alaska und ins Schlaraffenland: The Gold Rush (1925)
You're not very hospitable for a patient who hasn't had a single visitor.Nicht sehr gastlich für jemanden, den niemand bisher besucht hat. The Postman Always Rings Twice (1946)
That's a very hospitable proposal, Dad.Das ist ein sehr gastlicher Vorschlag, Dad. Man in the Saddle (1951)
I'd rather you weren't coming, but I don't want to seem inhospitable.Mir wär lieber, Ihr würdet nicht mitkommen. Aber ich will nicht ungastlich erscheinen. The Crimson Pirate (1952)
Planet number five there is habitable, although a bit savage, somewhat inhospitable.Planet V ist bewohnbar. Obwohl er etwas primitiv ist, ein wenig ungastlichSpace Seed (1967)
So off they went, leaving a mess that took weeks to clean up.Die Schimpansen verließen die ungastliche Stätte. Judy Comes Home (1969)
I regret my earlier inhospitality.Ich bedauere meine Ungastlichkeit. Requiem for Methuselah (1969)
You're going to give us a mite of hospitality.Nun sehnen wir uns nach etwas Gastlichkeit. Un par de asesinos (1970)
The air nimbly and sweetly recommends itself unto our gentle senses.Gastlich umfängt die milde Luft den Geist und macht die Sinne heiter. Macbeth (1971)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastlichkeit {f}hospitableness [Add to Longdo]
Ungastlichkeit {f}inhospitableness [Add to Longdo]
festlich; gastlich {adj}convivial [Add to Longdo]
festlich; gastlich {adv}convivially [Add to Longdo]
ungastlich {adj} | ungastlicher | am ungastlichsteninhospitable | more inhospitable | most inhospitable [Add to Longdo]
ungastlich {adv}inhospitably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gastlich [gastliç]
     convivial; convivially
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top