Search result for

garni

(62 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garni-, *garni*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garnish[VT] ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garnish with[PHRV] ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with[PHRV] เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish

English-Thai: Nontri Dictionary
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnieriteการ์เนียไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishment (n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม The Rocky Horror Glee Show (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
It's a peculiar garnish.(เคาะประตู) Hop (2011)
Yeah, okay. No offense -- you can skip the garnish.นี่ ไม่ใช่อะไรนะ คุณช่วยข้าม พิธีรีตรองไปเถอะ Death's Door (2011)
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า VIII. (2014)
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Garnish it with a "farofa" and the sliced avocado.ประดับด้วยฟาโรฟากับอาโวคาโดฝาน Woman on Top (2000)
Madame Garnier says you'll do well tomorrow.The Page Turner (2006) - Ocr fps 25, runtime 1: 21: The Page Turner (2006)
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การตบแต่ง[n.] (kān toptaeng) EN: dressing   FR: garnissage [m] ; parement [m] (vx)
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ข้าวราด[n. exp.] (khāo rāt) EN: topped rice   FR: riz garni [m]
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[n. exp.] (phū thūk āyat sap) EN: garnishee   FR: saisi [m]
ผู้ตบแต่ง[n. exp.] (phū toptaeng) FR: garnisseur [m] ; garnisseuse [f]
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni

CMU English Pronouncing Dictionary
GARNICA    G AA0 R N IY1 K AH0
GARNIER    G AA1 R N IY0 ER0
GARNISH    G AA1 R N IH0 SH
GARNISHED    G AA1 R N IH0 SH T
GARNISHES    G AA1 R N IH0 SH AH0 Z
GARNISHMENT    G AA1 R N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garnish    (v) (g aa1 n i sh)
garnished    (v) (g aa1 n i sh t)
garnishes    (v) (g aa1 n i sh i z)
garnishing    (v) (g aa1 n i sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garnierung {f} | Garnierungen {pl}topping | toppings [Add to Longdo]
Garnierung {f}garnish [Add to Longdo]
Garnison {f}; Standort {m} | Garnisonen {pl}garrison | garrisons [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
garnieren; verzieren; ausschmücken | garnierend; verzierend; ausschmückend | garniert; verziert; ausgeschmückt | garniert | garnierteto garnish | garnishing | garnished | garnishes | garnished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
ガルニ[, garuni] (n) (abbr) garniture (fre [Add to Longdo]
ガルニチュール[, garunichu-ru] (n) garniture [Add to Longdo]
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
珪ニッケル鉱[けいニッケルこう, kei nikkeru kou] (n) garnierite [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
駐屯地[ちゅうとんち, chuutonchi] Garnison [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top