Search result for

gammes

(173 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gammes-, *gammes*, gamme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gammes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gammes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamma[N] พยัญชนะกรีกตัวที่ 3
gammer[N] หญิงชรา, See also: หญิงสูงอายุ, หญิงแก่, Syn. ederly women
gammon[N] แฮม, See also: เบคอน
gammon[N] เรื่องเหลวไหล, See also: เรื่องไร้สาระ, Syn. nonsense, rubbish
gammon[VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. hoax, deceive
gamma ray[N] รังสีแกมมา
backgammon[N] เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน), See also: เกมแบคแกมมอน, Syn. board game

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamma(แกม'มะ) พยัญชนะกรีกตัวที่2 (r) ,ลำดับที่ 3 ของอนุกรม,หน่วยน้ำหนัก ที่เท่ากับหนึ่งไมโครกรัม,หน่วยกำลังสนามแม่เหล็กที่เท่ากับ10-5 gauss
gammer(แกม'เมอะ) n. หญิงชรา
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
gammyadj. เป๋,เพลง,ง่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gammon(vt) หลอกลวง,โกง,เสแสร้ง,ตบตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gammaแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gamma distributionการแจกแจงแกมมา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gamma functionฟังก์ชันแกมมา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gamma radiationการแผ่รังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gamma rayรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gamma-ray logแถบบันทึกข้อมูลรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma ray brustsการระเบิดของรังสีแกมมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Gamma irradiationการฉายรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Gamma radiationรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Gamma rayรังสีแกมมา
รังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Effect of gamma rays onผลกระทบของรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma camerasเครื่องบันทึกภาพรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma raysรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma (G - Ray) รังสีแกมมา
มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกล ไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบาง ๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้ โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไปหรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
gamma irradiation การฉายรังสีแกมมา, การนำวัตถุใดๆ ไปฉายรังสีแกมมาโดยไม่มีรังสีตกค้าง [พลังงาน]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Beta-Gamma Bridgingเบต้า-แกมม่าบริดจิ้ง [การแพทย์]
gamma ray [γ-ray]รังสีแกมมา, รังสีชนิดหนึ่งที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีอำนาจในการผ่านทะลุสูงกว่ารังสีแอลฟาและรังสีบีตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gammaแกมม่า [การแพทย์]
Gamma Amino Acidกรดแกมม่าอะมิโน [การแพทย์]
Gamma Amino Butyric Acidกรดแกมม่าอะมิโนบิวทิริค [การแพทย์]
Gamma Carboxyl Groupหมู่แกมม่าคารบอคซิล [การแพทย์]
Gamma Caroteneแกมม่าแคโรทีน [การแพทย์]
Gamma Countersเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมา [การแพทย์]
Gamma Emitterให้รังสีแกมมา [การแพทย์]
Gamma Fibers Systemระบบแกมม่า [การแพทย์]
Gamma Globulinsแกมม่า โกลบุลิน; แกมมา โกลบูลิน, สาร; แกมมาโกลบุลิน; แกมมาโกบูลิน; แกมม่าโกลบุลิน; แกมมากล็อบบูลิน [การแพทย์]
Gamma Methylene Glutamic Acidกรดแกมม่าเมธิลีนกลูตามิค [การแพทย์]
Gamma Raysรังสีแกมม่า [การแพทย์]
Gamma Tocopherolแกมมาโทโคเฟอรอล, แกมม่าโทโคเฟรอล [การแพทย์]
Gamma-Benzene Hexachloride Creamครีมแกมมาเบนซีนเฮกซาคลอไรด์ [การแพทย์]
Gamma-Benzene-Hexachloride Head Lotionยาน้ำแกมมาเบนซีนเฮกซาคลอไรด์ [การแพทย์]
Gamma-Glutamyltransferaseแกมมากลูตามิลย์ทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Gammopathy, Polyclonalสภาวะของโพลีย์โคลนอลแกมโมพาธีย์ [การแพทย์]
Hypogammaglobulinemiaอิมมูโนโกลบุลินต่ำกว่าปกติ, [การแพทย์]
Monoclonal Gammopathiesโมโนโคลนัลแกมโมพาธี, สภาวะของโมโนโคลนอลแกมโมพาธีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Y wanna play se backgammon?คุณอยากเล่นเกมแบคแกมม่อนไหม? Eggtown (2008)
GAMMA: What do we do with Dug?-ทำยังไงกับดั๊กดี Up (2009)
GAMMA: Oh! Here it is.นี่ไง ฉันได้กลิ่นนกตรงนี้ Up (2009)
GAMMA: I'm getting prunes and denture cream! Who are they?มีกลิ่นลูกพรุนกับฟันปลอมด้วย พวกนี้เป็นใคร Up (2009)
GAMMA: Yeah, your voice sounds funny!ใช่ เสียงแกตลกชมัดเลย Up (2009)
ALPHA: Beta! Gamma!เบต้า แกมม่า แกคงวอนที่จะ... Up (2009)
(GAMMA WHIMPERS)(GAMMA WHIMPERS) Up (2009)
GAMMA: Yeah. I wonder if he's found the bird on his very special mission.ไม่รู้ว่าเขาจะหานกเจอ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเปล่า Up (2009)
GAMMA: Yeah, right!ต้องงั้นสิ Up (2009)
GAMMA: Why's he with that small mailman?เขาไปอยู่กับเด็กส่งจดหมายนั่นทำไม Up (2009)
- Hope they weren't too rough on you. - GAMMA:-หวังว่าพวกมันคงไม่หยาบคายนะ Up (2009)
GAMMA: Yeah. He's with them.ใช่ครับ เขาช่วยให้พวกนั้นหนีไปได้ Up (2009)
GAMMA: None of your mailman friends can hear you.ไม่มีใครได้ยินแกหรอก Up (2009)
GAMMA: I'm gonna get there first!ฉันต้องได้ก่อน Up (2009)
GAMMA: Getting the ball!ไปเอาลูกบอล Up (2009)
GAMMA: I got it!ได้แล้ว Up (2009)
GAMMA: Master! He's gone!เจ้านาย ตาเฒ่านั่นไปแล้ว Up (2009)
GAMMA: He's got the bird! DOG 2:เขาได้ตัวนกไป นกไปแล้ว Up (2009)
GAMMA: Gray Two, checking in.สีเทาสอง รายงาน Up (2009)
GAMMA: Squirrel? Where?ไหนกระรอก ไหน ไหน Up (2009)
GAMMA: I hate squirrels.ฉันเกลียดกระรอก Up (2009)
Solar flares, gamma bursts, that kind of thing.โซลาร์ แกมม่า หรืออย่างอื่น No More Good Days (2009)
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก The Jiminy Conjecture (2009)
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)
Emma Allan, is that the same dress you wore to the Delta Gamma...ตายจริง เอ็มมา อัลเลน นี่มันชุดเดียวกับที่เธอใส่ Bride Wars (2009)
Were you at any point shot by a gamma ray?นายถูกยิงด้วยรังสีแกมม่าใช่หรือเปล่า 17 Again (2009)
- No. - Exposed to gamma radiation of any kind?จะเอาแหวนคุณปู่มาแสดงตัว รึไง? 17 Again (2009)
Pulsars give off gamma radiation and x-rays As they rotate,พลังงานแม่เหล็กที่ปล่อยคลื่นรังสีแกมม่า และรังสีเอ็กซ์ Incursion: Part 2 (2010)
Which gives off an even bigger gamma ray burstเพื่อการระเบิดของคลื่นรังสีแกมม่าที่ใหญ่กว่าเดิม Incursion: Part 2 (2010)
They have only the time between the gamma ray bursts to complete their work.พวกเขามีเวลาระหว่างที่ รังสีแกรมม่าจะแพร่มาสู่เรา Incursion: Part 2 (2010)
The disruptor there from Gamma-Gamma Six.ปืนนั้นมาจาก ภาพยนต์ แกมมา-แกมมา6 The X in the File (2010)
The first wave of lethal gamma rays will reach our solar system in the next two weeks.คลื่นรังสีแกมม่าร้ายแรง จะไปถึงระบบสุริยะของเราอีก 2 สัปดาห์ A Message Back (2011)
Fermi records gamma-ray bursts -- strange blasts of energy from the farthest reaches of the Universe.แฟร์บันทึกระเบิดรังสีแกมมา ลั่นแปลกของพลังงาน จากต้นน้ำที่ไกลที่สุดของจักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
Imagine two photons race out of a gamma-ray burst 10 billion light-years away.ลองนึกภาพการแข่งขันสองโฟตอน ออกมาจากการระเบิดรังสีแกมมา 10 พันล้านปีแสงออกไป Does Time Really Exist? (2011)
The gamma-ray burst data from Fermi will come in over the next few years.ระเบิดรังสีแกมมาข้อมูลจากแฟร์ จะมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Does Time Really Exist? (2011)
And reverse the spin on the antiproton... and gamma becomes alpha...และกลับการหมุนของแอนติโปรตอน แกมม่า กลายเป็น อัลฟ่า... The Good Guy Fluctuation (2011)
Think Ali, Sugar Ray, Prince Rakim, Gammer, they all had their nicknames.อย่าง อาลี ,ชูก้าเร ราคิม, แกมเมอร์ ทุกคนมีฉายา Real Steel (2011)
The pioneer in gamma radiation.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องรังสีแกมม่า แสงเขียวๆน่ะ Thor (2011)
It was created by bombarding the plant with gamma rays.เพราะมันเกิดจากการฉายรังสีแกมมา Welcome to Briarcliff (2012)
We have video of Russell Edgington and Steve Newlin eviscerating 22 fraternity brothers at the local Gamma Kappa Tau house last night.เรามีวีดีโอ ของรัสเซล เอดจิงตัน กับสตีฟ นิวลีน ชำแหละพี่น้อง แห่งภารดรภาพ 22 คน Sunset (2012)
It's got the boot shape of the Lancia Gamma. Yeah.ท้ายรถมันได้แบบมาจาก แลนเซีย แกมม่า/ใช่ Episode #18.2 (2012)
The missing woman is Sarah Gammon, 27-year-old graphic artist.ผู้หญิงที่หายตัวไป ชื่อซาราห์ แกมมอน อายุ 27 ทำงานออกแบบกราฟฟิก Heathridge Manor (2012)
The man at the night club who left with Sarah Gammon.ผู้ชายที่ไนท์คลับ คนที่แยกกับซาร่า แกมม่อน Heathridge Manor (2012)
Nothing harmful, low levels of gamma radiation.แต่ว่าไม่เป็นอะไร แค่รังสีแกมม่าอ่อนๆ The Avengers (2012)
It emits a gamma signature that's too weak for us to trace.มันปล่อยรังสีแกมม่าออกมา แต่อ่อนมาก เราเลยแกะรอยไม่ได้ The Avengers (2012)
There's no one that knows gamma radiation like you do.และไม่มีใครที่จะรู้จักรังสีแกมม่า ดีไปกว่าคุณ The Avengers (2012)
Banner thought gamma radiation might hold the key to unlockingแบนเนอร์เชื่อว่า รังษีแกรมม่า สามารถไขกุญแจ The Avengers (2012)
Tell them to put the spectrometers on the roof and calibrate them for gamma rays.ให้เอาเครื่องตรวจค้นขึ้นหลังคา ปรับให้รองรับรังสี แกมม่า The Avengers (2012)
The gamma readings are definitely consistent with Selvig's reports of the Tesseract.ตรวจพบรังสีแกรมม่า แบบเดียวกับที่ เซลวิก เจอจาก เทสซาเร็ค The Avengers (2012)
That much gamma exposure should have killed you.เจอแกรมม่าขนาดนั้น คุณไม่น่าจะรอด The Avengers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gammOur sales organization for Gamma is not strong.
gammIn dog ethology the leader is called 'alpha'; after that it continues with 'beta' and 'gamma'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสีแกมม่า[N] gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ทรงอานุภาพมาก ต้องใช้ผนังคอนกรีตหนาถึง 2 เมตรจึงสามารถกันรังสีได้, Notes: (อังกฤษ)
แกมมา[N] gamma, See also: gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก, Thai definition: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา, Notes: (อังกฤษ)
ดวด[N] game similar to backgammon, See also: kind of game played with cowries and dice, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวด[n.] (dūat) EN: backgammon   FR: backgammon [m]
รังสีแกมม่า[n. exp.] (rangsī kaēmmā) EN: gamma rays   FR: rayons gamma [mpl]
สกา[n.] (sakā) EN: backgammon-like game   FR: jeu de dés [m]
อย่างไม่โก้[adv.] (yāng mai kō) FR: inélégamment (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMM    G AE1 M
GAMMA    G AE1 M AH0
GAMMEL    G AE1 M AH0 L
GAMMON    G AE1 M AH0 N
GAMMAL    G AH0 M AA1 L
GAMMILL    G AE1 M IH2 L
GAMMELL    G AE1 M AH0 L
GAMMONS    G AE1 M AH0 N Z
GAMMAGE    G AE1 M IH0 JH
BACKGAMMON    B AE1 K G AE2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamma    (n) (g a1 m @)
gammy    (j) (g a1 m ii)
gammas    (n) (g a1 m @ z)
gammon    (n) (g a1 m @ n)
gammons    (n) (g a1 m @ n z)
backgammon    (n) (b a1 k g a1 m @ n)
gamma-rays    (n) - (g a1 m @ - r ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backgammon {n}backgammon [Add to Longdo]
Bräutigam {m} | Bräutigamme {pl}bride groom; bridegroom | bridegrooms [Add to Longdo]
Gamma {n}gamma [Add to Longdo]
Gammastrahl {m}gamma ray [Add to Longdo]
Gammastrahlung {f}gamma radiation [Add to Longdo]
Gammelei {f}loafing around [Add to Longdo]
Gammler {m}layabout; loafer; bum [Add to Longdo]
Mütterchen {n}gammer [Add to Longdo]
alternativer Progammpfadalternative program path [Add to Longdo]
geräucherte Schinkengammons [Add to Longdo]
geräucherter Schinkengammon [Add to Longdo]
herumgammelnto fuck around [slang] [Add to Longdo]
herumgammeln; herumtrödeln; bummelnto mess around; to goof around [Am.] [Add to Longdo]
sich herumtreiben; herumgammelnto screw around [Am.] [Add to Longdo]
lahmgammy [Add to Longdo]
vergammeln; verlottern; verwahrlosen | vergammelnd | vergammelt | vergammelt | vergammelteto go (to) seed | going to seed | gone to seed | goes to seed | went to seed [Add to Longdo]
Zwergammer {f} [ornith.]Little Bunting (Emberiza pusilla) [Add to Longdo]
Bergammer {f} [ornith.]Cinnamon-breasted Rock Bunting [Add to Longdo]
Singammer {f} [ornith.]Song Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
ガクルクス[, gakurukusu] (n) Gacrux (aka Gamma Crucis) [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[, ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
ガンマフィールド[, ganmafi-rudo] (n) gamma field [Add to Longdo]
ガンマランプ[, ganmaranpu] (n) {comp} gamma ramp [Add to Longdo]
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays [Add to Longdo]
ガンマ波[ガンマは, ganma ha] (n) gamma wave [Add to Longdo]
ガンマ補正[ガンマほせい, ganma hosei] (n) {comp} gamma correction [Add to Longdo]
ギャモン[, gyamon] (n) gammon [Add to Longdo]
バックギャモン[, bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]
Γ;γ[ガンマ(P);ガンマー, ganma (P); ganma-] (n) gamma; (P) [Add to Longdo]
γアミノ酪酸;ガンマアミノ酪酸[ガンマアミノらくさん, ganmaamino rakusan] (n) (See GABA) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
γリノレン酸[ガンマリノレンさん, ganmarinoren san] (n) gamma linolenic acid; GLA [Add to Longdo]
γ崩壊;ガンマ崩壊[ガンマほうかい, ganma houkai] (n) gamma decay [Add to Longdo]
横海老;横蝦[よこえび;ヨコエビ, yokoebi ; yokoebi] (n) (uk) gammaridean amphipod (any small, shrimp-like crustacean of suborder Gammaridea) [Add to Longdo]
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙型[bǐng xíng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, ] type C; type III; gamma- [Add to Longdo]
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma ray [Add to Longdo]
伽马[gā mǎ, ㄍㄚ ㄇㄚˇ, / ] gamma (Greek letter Γγ) [Add to Longdo]
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma rays [Add to Longdo]
伽马射线探测器[jiā mǎ shè xiàn tàn cè qì, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 线 / ] gamma-ray detector [Add to Longdo]
伽马辐射[jiā mǎ fú shè, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] gamma radiation [Add to Longdo]
天玑[tiān jī, ㄊㄧㄢ ㄐㄧ, / ] gamma Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] gamma; jewelry [Add to Longdo]
双陆棋[shuāng lù qí, ㄕㄨㄤ ㄌㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] backgammon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top