Search result for

géra

(75 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -géra-, *géra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geranium[N] ต้นเจอเรเนียมมีดอกสีชมพูหรือม่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geraniumn. พืชไม้ดอกจำพวกหนึ่ง
geratologyn. ชราภาพวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับวัยชรา., See also: geratologic adj.
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
refrigerant(รีฟริจ'เจอเรินทฺ) adj. ทำให้เย็นเยือก,ทำให้หนาวเยือก,ลดอุณหภูมิ,ลดไข้,เย็นชืด n. สารที่ทำให้เย็นเยือก,สารลดอุณหภูมิ, Syn. chill,freeze
refrigerate(รีฟริจ'เจอเรท) vt. ทำให้เย็นเยือก,ทำให้เย็น,แช่เย็น, See also: refrigerative,refrigeratory adj.
refrigeration(รีฟริจเจอเร'เชิน) การทำให้เย็นเยือก,การทำให้เย็น,การแช่เย็น
refrigerator(รีฟริจ'จะเรเทอะ) n. ตู้เย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง,ขยายเกินปกติ,โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geraeology; geratology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geratic-วัยชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geratology; geraeology; gereology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)ขบวนการอาเจห์เสรี " เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 มี นาย Hasan Tiro เป็นหัวหน้า " [การทูต]
Gerarda Prerostianaรูปลาตาแมว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag   FR: exagérer ; se vanter
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[n. prop.] (Jøn Ēf. Khēnnēdī) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy   FR: John Kennedy
การทำความเย็น[n. exp.] (kān tham khwām yen) EN: refrigeration   
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
ผ่อนค่าตู้เย็น[v. exp.] (phǿn khā tūyen) EN: pay off a refrigerator   
ผู้จัดการ[n.] (phūjatkān) EN: manager ; administrator   FR: patron [m] ; manager [m] ; manageur [m] ; manageuse [f] ; directeur [m] ; directrice [f] ; gérant [m] ; gérante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GERA    JH EH1 R AH0
GERAN    JH EH1 R AH0 N
GERARD    JH ER0 AA1 R D
GERALD    JH EH1 R AH0 L D
GERAIS    JH ER0 EY1
GERACI    JH ER0 AA1 CH IY0
GERACE    JH ER0 AA1 CH IY0
GERALDI    JH EH0 R AE1 L D IY0
GERALDO    HH ER0 AA1 L D OW0
GERALDO    JH ER0 AA1 L D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gerald    (n) (jh e1 r @ l d)
Gerard    (n) (jh e1 r @ d)
Geraldo    (n) (jh e r a1 l d ou)
geranium    (n) (jh @1 r ei1 n i@ m)
Gerasimov    (n) (g @ r a1 s @ m o v)
Geraldine    (n) (jh e1 r @ l d ii n)
geraniums    (n) (jh @1 r ei1 n i@ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
Geräumigkeit(n) |die, nur Sg.| ความกว้างใหญ่, ความโอ่โถง เช่น Riesige Fenster vermitteln ein Gefühl der Geräumigkeit und erlauben aus den oberen Stockwerken fantastische Blicke über die Dächer von Knightsbridge.
Geräusch(n) |das, pl. Geräusche| เสียงทั่วไป เช่น Das Geräusch der Straßenbahn ist laut., See also: die Stimme, der Schall
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
アゲラタム[, ageratamu] (n) ageratum [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof [Add to Longdo]
ゲラゲラ;げらげら[, geragera ; geragera] (adv,adv-to) (on-mim) guffaw [Add to Longdo]
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon [Add to Longdo]
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格拉[Gé lā, ㄍㄜˊ ㄌㄚ, ] Gera (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] gerade_Zahl [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] Geraet, Werkzeug, Instrument [Add to Longdo]
直前[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
直線[ちょくせん, chokusen] gerade_Linie, Gerade [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] geradebiegen, verbessern, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top