Search result for

général

(126 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -général-, *général*
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
general[ADJ] ทั่วไป, See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
general[N] นายพล, See also: แม่ทัพ
generally[ADV] โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically
generalise[VI] กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalist[N] ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
generalist[N] ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา
generality[N] กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป
generalize[VI] กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalship[N] การบัญชากองทัพ, See also: การนำทัพ, Syn. strategies, leadership
generalissimo[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, จอมทัพ, Syn. commander in chief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
general educationn. สามัญศึกษา
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
generalcyn. ตำแหน่งนายพล,อำนาจหน้าที่ของนายพล
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalisevt. วางหลัก,พูดคลุม,ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป,ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป,พูดคลุม., See also: generalizer,generaliser n.
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
general(n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general anaesthesiaอาการสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
general anaestheticยาสลบ, ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general assemblyที่ประชุมใหญ่, สมัชชาใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general authority; general powerอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general averageความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average (loss)ความเสียหายร่วม (ที่ต้องเฉลี่ยตามส่วน) (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า โดยจุดประสงค์ที่จะให้ประเทศทั้งหลายตัดทอนข้อกีดขวาง ทางการค้าระหว่างกันให้น้อยลง การเจรจาทำความตกลงเหล่านี้ได้กระทำผ่านทางองค์การการค้าระหว่างประเทศ [การทูต]
General Agreement on Tariffs and Trade (1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947) [TU Subject Heading]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์)
สนธิสัญญาหลายฝ่ายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้ง 23 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชากรทั่วโลก บทบาทที่สำคัญของแกตต์คือ 1) บทบาทในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี ศุลกากร โดยได้จัดให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า นำเข้า และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ ลงเป็นรอบๆ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งสิน 8 รอบ รอบสุดท้ายจบลงที่ปลาย พ.ศ. 2538 รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเจรจารอบอุรุกวัย (ดู Uruguay Round) 2) บทบาทในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท แกตต์ได้รับการยกฐานะจากเดิม ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้เป็นองค์การการค้าโลก (ดู WTO) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อ พ.ศ. 2536 [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Service(GATS) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
ความตกลงซึ่งเกิดจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบ อุรุกวัย (ดู Uruguay Round) เพื่อวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการค้าสินค้าบริการระหว่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการค้าสินค้าบริการของโลกออกไปภายใต้เงื่อนไข ของความโปร่งใส และการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาคีร่วมกัน ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) กรอบความตกลง กำหนดพันธกรณีหลักที่สมาชิกทุกประเทศต้องถือปฏิบัติ 2) ภาคผนวก ระบุสถานการณ์ของบริการสาขาที่ต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมจากรอบความตกลง 3) ตารางข้อเสนอของประเทศต่างๆ ที่เสนอเปิดตลาดบริการสาขาต่างๆ ของตนภายใต้หลักการเปิดเสรี ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการกำหนดมีผลใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป โดยจะอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Trade in Services (1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Services (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
หน้าที่สำคัญของสมัชชามีดังนี้1. พิจารณาและจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งหลักการเรื่องการลดอาวุธ และข้อบังคับว่าด้วยกำลังอาวุธ2. พิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากในกรณีที่ข้อพิพาทหรือสถานการณ์กำลังอยู่ในระหว่างการอภิปรายในคณะ มนตรีความมั่นคงในขณะนั้น3. พิจารณาและอภิปราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎบัตร หรือที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ขององค์กรใด ๆ ในสหประชาชาติ4. ริเริ่มศึกษา และจัดทำคำแนะนำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพยายามทำให้ทุกคนได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐานประจักษ์ผลตลอดจน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการสาธารณสุข5. รับและพิจารณารายงานจากคณะมนตรีความมั่นคงและองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ6. จัดทำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระงับสถานการณ์ที่ยุ่งยากใดๆ โดยสันติวิธี โดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุซึ่งอาจจะยังความเสียหายแก่ความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างประเทศ7. ควบคุมดูแลโดยผ่านทางคณะมนตรีภาวะทรัสตีให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามความ ตกลงเกี่ยวกับภาวะทรัสตีในดินแดนทั้งหมดที่มิได้ถูกกำหนดว่าเป็นพื้นที่ทาง ยุทธศาสตร์8. เลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง สมาชิกในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจะได้รับการเลือกตั้งให้มีส่วนร่วมกับคณะมนตรี ความมั่นคง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ และแต่งตั้งตัวเลขาธิการสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง9. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของสหประชาชาติจัดสรรเงินค่าบำรุงในระหว่างประเทศ สมาชิก และพิจารณางบประมาณของบรรดาองค์การชำนัญพิเศษ (Specialized agencies)ข้อมติใด ๆ ของสมัชชานั้น ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะ (recommendations) หรือคำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกองค์กรหรือองค์การรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ แม้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องผูกมัดก็ตาม แต่ก็ถือว่ามีลักษณะชักจูงจิตใจของรัฐบาลต่าง ๆ ที่เป็นเสียงส่วนข้างมากของโลก และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังข้อเสนอแนะดังกล่าวสมัชชาจะประชุมกันปีละครั้งเป็น ประจำทุกปี โดยมากจะเริ่มต้นในวันอังคารที่สามของเดือนกันยายน สมัชชาย่อมเรียกประชุมสมัยพิเศษได้ ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงขอร้อง หรือสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติ หรือประเทศสมาชิกหนึ่งใดที่เป็นประเทศสมาชิกส่วนข้างมากเห็นพ้องด้วย สมัชชาจักประชุมสมัยพิเศษยามฉุกเฉินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการขอร้องจากคณะมนตรีความมั่นคง ด้วยคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกใดๆ 7 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงหรือด้วยเสียงข้างมากของประเทศสมาชิกของสหประชา ชาติ หรือตามคำขอร้องของประเทศสมาชิกหนึ่งใด ซึ่งสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติเห็นพ้องด้วยสมัชชาสหประชาชาติประกอบ ด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดทุกประเทศ แต่ละประเทศสมาชิกมีผู้แทนในสมัชชาไม่เกินกว่า 5 คน และแต่ละประเทศสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้ตามวิถีทางของตน สมัชชาจะทำงานโดยผ่านคณะกรรมการใหญ่รวม 7 คณะ และประเทศสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของตนไปประจำอยู่ในคณะ กรรมการเหล่านั้น คณะกรรมการดังกล่าวมี - คณะกรรมการที่หนึ่ง (First Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งการจัดระเบียบควบคุมกำลังอาวุธด้วย- คณะกรรมการฝ่ายการเมืองพิเศษ (Special Political Committee) มีส่วนร่วมทำงานกับคณะกรรมการที่หนึ่ง- คณะกรรมการที่สอง (Second Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง- คณะกรรมการที่สาม (Third Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายสังคม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม- คณะกรรมการที่สี่ (Fourth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายภาวะทรัสตี รวมทั้งดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง- คณะกรรมการที่ห้า (Fifth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายธุรการและงบประมาณ- คณะกรรมการที่หก (Sixth Committee) ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการทั่วไป (General Committee) อีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ตัวประธาน และรองประธานสมัชชาอีก 13 คน รวมทั้งประธาน (President) ของคณะกรรมการสำคัญทั้ง 7 คณะ คณะกรรมการทั่วไปนี้จะทำการประชุมกันบ่อยครั้งในระหว่างสมัยประชุมสมัชชา เพื่อดูแลให้งานการประชุมของสมัชชาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายการแต่งตั้ง (Credentials Committee) ซึ่งประธานสมัชชาจะเป็นผู้แต่งตั้งทุกสมัยการประชุม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแต่งตังของบรรดาผู้แทนประเทศสมาชิกตามปกติ สมัชชาเป็นฝ่ายนำเสนอเรรื่องทั้งหมดในระเบียบวาระของสมัชชาไปให้คณะกรรมการ สำคัญคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ จากนั้น คณะกรรมการเหล่านี้จะส่งข้อเสนอของตนไปให้สมัชชารับรองในการประชุมเต็มคณะ (Plenary meeting)อนึ่ง สมัชชาสหประชาชาติมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Standing Committee ทำหน้าที่ช่วยเหลืออยู่สองคณะ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านธุรการและงบประมาณ และคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเหล่านี้จะได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาให้อยู่ในคณะ กรรมการสามปีจึงจะครบวาระ การพิจารณาเลือกตั้งนั้นให้ถือตามคุณวุฒิส่วนตัว และการแบ่งสรรถือตามเขตภูมิรัฐศาสตร์ (Geographical distribution) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a class for the "public général." A two-week course.มันเป็นตำรับสำหรับคนทั่วไป หลักสูตร 2 สัปดาห์ Woman on Top (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานธุรการ[N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ว่าน[N] general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
สารนิเทศ[N] general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
ข้อมูลร่วม[N] common data, See also: general data, ordinary message, Example: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มีความต้องการจะมีข้อมูลร่วมเพิ่มขึ้น
ผู้รักษา[N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลเอก[N] General, Example: พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกเป็น ส.ส.จังหวัดเลย, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศนายทหารบกที่สูงกว่าพลโท แต่ต่ำกว่าจอมพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
โดยกลางๆ[adv.] (dōi klāng-klāng) EN: generally ; fairly   
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERAL    JH EH1 N ER0 AH0 L
GENERAL    JH EH1 N R AH0 L
GENERALS    JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALE    JH EH2 N ER0 AE1 L
GENERALS    JH EH1 N ER0 AH0 L Z
GENERALI    JH EH2 N ER0 AA1 L IY0
GENERALLY    JH EH1 N R AH0 L IY0
GENERALES    JH EH2 N EH0 R AA1 L EH0 S
GENERAL'S    JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALLY    JH EH1 N ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
general    (n) (jh e1 n r @ l)
Generale    (n) (jh e n e r a1 l)
generals    (n) (jh e1 n r @ l z)
generally    (a) (jh e1 n r @ l ii)
generality    (n) (jh e2 n @ r a1 l i t ii)
generalize    (v) (jh e1 n r @ l ai z)
generalized    (v) (jh e1 n r @ l ai z d)
generalizes    (v) (jh e1 n r @ l ai z i z)
generalities    (n) (jh e2 n @ r a1 l i t i z)
generalizing    (v) (jh e1 n r @ l ai z i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
en généralโดยทั่วไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アナン[, anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般原则[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] general principle [Add to Longdo]
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] general; in general terms; generalized [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]
中等普通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] general middle school education [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大将[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
将軍[しょうぐん, shougun] General, Shogun [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
総督[そうとく, soutoku] Generalgouverneur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  général [ʒeneral]
     general
     general; usual
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top