Search result for

furl

(58 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furl-, *furl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furl[VI] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ
furl[VT] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ, Syn. fold up, roll up
furl[N] สิ่งที่เป็นม้วน หรือเป็นพับ
furl[N] การพับ, See also: การม้วน
furlong[N] มาตรการวัดระยะทางซึ่งมีค่าเท่ากับ 220 หลา
furlough[N] การพักงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
furlongn. หน่วยระยะทาง220หลา
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold

English-Thai: Nontri Dictionary
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to go to the U.N., and division has given you a temporary furlough into my custody.ฉันต้องไปที่อาคาร UN และ ทางแผนกได้สั่งให้คุณ พักงานชั่วคราวและมาอยู่ใน การควบคุมตัวของฉัน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'll furlough five of my worst sodomites for a play date with sweet Katrina.ฉันจะห้าของ sodomites เวลาพักงานที่เลวร้ายที่สุดของฉัน for วันที่เล่นกับหวาน Katrina Death Race 2 (2010)
Reef the mainsail and furl the jib!ลดใบเรือใหญ่และม้วนเก็บแขนปั้นจั่น! Beginner Pottery (2010)
Desktop Dan's about to make a break in the final furlong.เดสท์ท็อป แดนกำลังจะแซงในเฟอร์ลองค์ระยะสุดท้าย Dentist of Detroit (2011)
But, you know what, at least I got to keep little Furlong.แต่ยังดี ที่ยังได้เลี้ยงเฟอลอง American Reunion (2012)
You named your kid after Eddie Furlong?ตั้งชื่อลูกตาม เอดดี้ เฟอลอง คนที่เล่นเป็นจอน คอนเนอร์งั้นเหรอ? American Reunion (2012)
After taking me off furlough and sending me to this godforsaken place?หลังจากลากผมออกมาจากพักร้อน\ แล้วส่งผมมานี้ ในที่เฮงซวยเนี่ยนะ? Resident Evil: Damnation (2012)
To see his mother. It's called compassionate furlough.เพื่อให้เขาไปเจอแม่ มันเรียกว่าการลาพักเพื่อความเห็นใจ That Girl Is Poison (2012)
I got you a 24-hour furlough.ฉันให้เวลาเธอหยุดพัก 24 ชั่วโมง The Sin Eater (2013)
This is a furlough for men who have passed the basic training.นี่คือลาสำหรับคนที่ได้ผ่านการ ฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน Hacksaw Ridge (2016)
I put in for this furlough three weeks ago.ฉันใส่ในลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมา Hacksaw Ridge (2016)
Show me you know how to handle a rifle and I'll sign your furlough.แสดงให้ฉันเห็นคุณรู้วิธีจัดการ กับปืนไรเฟิลและฉันจะลงนามลาของคุณ Hacksaw Ridge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   
ขยายใบเรือ[v. exp.] (khayāi bai reūa) EN: unfurl a sail   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler

CMU English Pronouncing Dictionary
FURLAN    F ER1 L AH0 N
FURLOW    F ER1 L OW2
FURLAUD    F ER0 L OW1
FURLETT    F ER0 L EH1 T
FURLETT    F ER1 L AH0 T
FURLONG    F ER1 L AO2 NG
FURLOUGH    F ER1 L OW0
FURLOUGHS    F ER1 L OW0 Z
FURLOUGHED    F ER1 L OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furl    (v) (f @@1 l)
furls    (v) (f @@1 l z)
furled    (v) (f @@1 l d)
furling    (v) (f @@1 l i ng)
furlong    (n) (f @@1 l o ng)
furlongs    (n) (f @@1 l o ng z)
furlough    (n) (f @@1 l ou)
furloughs    (n) (f @@1 l ou z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハロン[, haron] (n) (1) halon; (2) furlong; (P) [Add to Longdo]
ファーロング[, fa-rongu] (n) furlong [Add to Longdo]
帰休[ききゅう, kikyuu] (n,vs) (military) leave; furlough; (P) [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P) [Add to Longdo]
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough [Add to Longdo]
賜暇[しか, shika] (n) furlough; leave of absence [Add to Longdo]
自宅待機[じたくたいき, jitakutaiki] (n) (1) standing by at home (e.g. to prevent the spread of illness); (2) being on furlough; being temporarily laid off [Add to Longdo]
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furl \Furl\ (f[^u]rl), v. t. [imp. & p. p. {Furled} (f[^u]rld);
   p. pr. & vb. n. {Furling}.] [Contr. fr. furdle, fr. fardel
   bundle: cf. F. ferler to furl, OF. fardeler to pack. See
   {Furdle}, {Fardel}, and cf. {Farl}.]
   To draw up or gather into close compass; to wrap or roll, as
   a sail, close to the yard, stay, or mast, or, as a flag,
   close to or around its staff, securing it there by a gasket
   or line. --Totten.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furl
   v 1: form into a cylinder by rolling; "Roll up the cloth" [syn:
      {roll up}, {furl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top