Search result for

funktionierten

(50 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funktionierten-, *funktionierten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา funktionierten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *funktionierten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Muscles were still working.Meine Muskeln funktionierten noch. Lethal Weapon 2 (1989)
And proof that the plumbing didn't work.Und dass die Wasserleitungen nicht funktioniertenOff the Wall (1991)
The auto-sequencers were functioning normally.Die Autosequenzer funktionierten normal. Data's Day (1991)
The pressure locks I'd installed were working fine, so it had to be a new problem.Die Druckverschlüsse, die ich installierte, funktionierten gut. Es musste also ein völlig neues Problem sein. Whispers (1994)
Benjamin, the sensors show that the modified phasers never came on line.Die Sensoren zeigen an, dass die Phaser nicht funktioniertenDestiny (1995)
As ready as I'll ever be considering the replicators were just about the only things still working when we came aboard.Soweit das geht, wenn man bedenkt, dass nur die Replikatoren funktioniertenThe Visitor (1995)
It was a reactor-shutdown experiment that became a disaster when diesel backup generators failed to come online.Der Reaktor wurde abgeschaltet. Das Problem war, dass die Backup-Generatoren nicht funktioniertenMaranatha (1997)
tactical sensors were not functioning at the time.Die Sensoren funktionierten nicht. Before and After (1997)
There would be a reason why the door locks would work this way.Es gab immer einen Grund, warum die Türen so und nicht anders funktioniertenThe Alien Legacy (1999)
A man we shouldn"t forget is Carlo Rambaldi who actually built the mechanism to make it work and make the jaw work and the interlocking jaw within the jaw.Wir sollten Carlo Rambaldi nicht vergessen,... ..der den Mechanismus baute und dafür sorgte, daß er und der Kiefer funktionierten... ..sowie auch der eingebaute Kiefer. The Alien Legacy (1999)
They didn't work anyway.Sie funktionierten sowieso nicht. Feats of Clay (1999)
Bruce was very aware of how camera angles worked in fight scenes.Bruce war sich bewusst, wie die Kameraeinstellungen funktioniertenBruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
All systems were operating normally. Safeties were on-line.Alle Systeme funktionierten normal, die Sicherheit war aktiv. Repression (2000)
- You could barely function.- Sie funktionierten kaum mehr. Vanilla Sky (2001)
Only smoke.Die funktioniertenRunning Out of Time 2 (2001)
That's how the code from the cards works.So funktionierten die Grußkarten. Reckoning (2001)
We began to function like a well-oiled machine.Wir funktionierten wie eine gut geölte Maschine. My Super Ego (2001)
Well, I studied how those work, being a bit of an outlaw myself.Ich habe studiert, wie die funktionierten, da ich ja selber eine Art Outlaw bin. Trust Me (2002)
- All systems were functioning normally.- Alle Systeme funktionierten normal. Minefield (2002)
Thank God their escape pods were working.Zum Glück funktionierten die Rettungskapseln. Shuttlepod One (2002)
Our anti-detection spells worked nicely, Artode.Unsere Anti-Ortungs-Zaubersprüche funktionierten gut, Artode. Life of the Party (2003)
And when they were around, well, things stopped working.Wenn die in der Nähe waren funktionierten Sachen plötzlich nicht. Wolf Creek (2005)
The altered immune receptors weren't effective.Die veränderten Immunrezeptoren funktionierten nicht. Observer Effect (2005)
Why would American Airlines spend thousands of dollars on this technology in 2004 when cell phones worked so well on September 11th, 2001?Warum würde American Airlines soviel Geld für diese Technologie ausgeben? Wenn doch die Handys am 11.September so gut funktioniertenLoose Change: Second Edition (2005)
Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships...Plötzlichen Reichtum, Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten, zerstörte Beziehungen, die auf einmal wieder funktioniertenThe Secret (2006)
Normal treatment didn't work.Übliche Methoden funktionierten nicht. The Jerk (2007)
Abnormal treatment didn't work.Unübliche Methoden funktionierten nicht. The Jerk (2007)
- Those pills worked.- Aber... - Die Pillen funktioniertenA Slice of Lynch (2007)
And to watch a process that was pushed really, really hard and people, you know, flipping out and problems and things not working and nothing making any sense.Und diesen Prozess zu sehen, der wirklich schwierig war, und zu sehen, wie Leute ausflippten und Dinge nicht funktionierten und alles fehlschlug. A Slice of Lynch (2007)
We had like a binary thing.Wir funktionierten quasi binär. Love Hurts (2008)
Maybe life has just cleared out all the things that weren't working.Vielleicht hat das Leben gerade alle Dinge beseitigt, die bei dir nicht funktioniertenYou'll Be the Death of Me (2008)
But man, when they worked.Aber, Mann, wenn sie funktioniertenPhased and Confused (2008)
{\pos(192,220)}Our no-fighting techniques were working perfectly until we went on that ski trip last weekend.Unsere nicht-streiten-Methoden funktionierten perfekt, bis wir letztes Wochenende diesen Skiausflug machten. Bagpipes (2009)
-2 or 3 of them didn't work.- Zwei oder drei funktionierten nicht. Episode #1.6 (2009)
Tried to kill me!Ich sage dir, es wird funktioniertenMade Man (2010)
For investers who owned CDO's... credit default swaps worked like an insurance policy.Credit-Default-SWAP INVESTOREN - CDO Für Investoren, die CDOs besaßen... funktionierten Credit-Default-Swaps wie eine Versicherungspolice. Inside Job (2010)
There's no way to tell whether they worked on her or she worked on them.Nichts weist darauf hin, ob sie an ihr funktionierten, oder sie an ihnen. Merge with Caution (2010)
Also, I talked to the insurance company... about that little accident that "wasn't your fault"... because the brakes weren't "working right."Ich habe auch mit der Versicherung über diesen kleinen Unfall, der "nicht deine Schuld war" geredet, weil die Bremsen nicht "richtig funktionierten". Regrets Only (2011)
I had a nail across it and the sensors wouldn't work.Die alten Terrassentüren sperrten nicht mehr richtig ab. Ich hatte einen Nagel darüber und die Sensoren funktionierten nicht. Episode #2.3 (2011)
You're just gonna have a seizure, which will prove that your kidneys are not working, which will also prove that they weren't working Saturday night.Sie werden nur einen Anfall haben, was beweisen wird, dass Ihre Nieren nicht funktionieren, was auch beweisen wird, dass sie am Samstagabend auch nicht funktioniertenThe Fix (2011)
I shouldn't have started with Lisa when I did. But it happened long after you and I both know we weren't working.Ich hätte nichts mit Lisa anfangen sollen, als ich es getan habe, aber es passierte lange nachdem du und ich beide wussten, dass wir nicht funktioniertenDirty Little Secrets (2011)
The guns worked fine.Die Waffen funktionierten gut. Falling Ash (2011)
Her legs weren't working properly, they've gone all wobbly, you've had her tied down for so long.Ihre Beine funktionierten nicht richtig, sie sind wie Gummi geworden, so lang hattest du sie gefesselt! Episode #4.2 (2012)
He read an article about a recent mugging in the subway station, and decided to kill Wendell there because he knew that the cameras wouldn't be working.Er hat einen Bericht über einen Überfall in der U-Bahn Station gelesen und sich entschlossen, Wendell dort zu töten weil er wusste, dass die Kameras nicht funktioniertenSecret's Safe with Me (2012)
Look, I know some of the dates didn't work out.Sieh mal, ich weiß, manche dieser Dates funktionierten nicht. That's Not What They Call It in Amsterdam (2012)
Didn't work out?Funktionierten nicht? That's Not What They Call It in Amsterdam (2012)
My senses weren't working at all.Meine Sinne funktionierten nicht mehr. Dirty Wars (2013)
We tried alternative methods, but... they didn't take.Wir haben alternative Methoden ausprobiert, aber sie funktionierten nicht. The Replacements (2013)
Because I just saw dozens of corpses infected with a weaponized variant of the disease.Weil ich gerade Dutzende von Leichen gesehen habe, die mit einer zur Waffe umfunktionierten Variante der Krankheit infiziert wurden. Frederick Barnes (No. 47) (2013)
But in this case, the carved stools worked out so much better.Aber in diesem Fall funktionierten die geschnitzten Hocker so viel besser. Boundaries (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top