Search result for

funktionierend

(60 entries)
(1.9538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funktionierend-, *funktionierend*, funktionieren
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา funktionierend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *funktionierend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when a systemis working smoothly... Smoothly!Aber ein reibungslos funktionierendes System muss doch nicht... Jobs for the Boys (1980)
Is that a smoothlyoperating system?So was bringt ein reibungslos funktionierendes System hervor, ja? Jobs for the Boys (1980)
You got a phone that works?Hast du ein funktionierendes Telefon? Swamp Thing (1982)
The antique weapons in this room are all genuine, all in perfect working order... looked after by your loving hands.Die antiken Waffen hier sind alles funktionierende Originale, die von Ihnen gewartet werden. Blue Blooded Steele (1984)
See, sir, it's really a question of leadership that works.Sir, es ist eigentlich nur die Frage einer funktionierenden Führungsspitze. Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
Compromise is fine if it works!Funktionierende Kompromisse sind gut! Gardens of Stone (1987)
Decontamination troops, which where issued from the last functioning civil association, the "Committee of Survival".Entsäuchungskommandos, die von der letzten noch funktionierenden Bürgervereinigung, dem Kommite des Überlebens, eingesetzt wurden. Leere Welt (1987)
When Gaia goes off-line the only thing still operational is the prototype Multipede Cannon.- Ich habe ihren Plan erraten. Wenn Gaia außer Betrieb ist, wird der Prototyp der Spinnen-Kanone die einzige funktionierende Maschine sein. Appleseed (1988)
We're a functional organisation, MacGyver.Wir sind eine funktionierende Einheit, MacGyver. Deadly Dreams (1989)
But I will live not one more day without a car that runs.Aber ich lebe keinen einzigen Tag mehr ohne ein funktionierendes Auto. Oh, What a Feeling (1989)
I am the world's first fully functioning homicidal artist.Ich bin der erste voll funktionierende Mordkünstler der Welt. Batman (1989)
WHEN YOU SAW MY CLIENT'S PICTUR E IN THE T.V. NEWS? OBJECTION. HE'S BEING ARGUMENTATIVE AGAIN.Befand sich nicht in unmittelbarer Nähe eine funktionierende Straßenlaterne? Rush to Judgement (1990)
Mr. Crusher, reconfigure working thrusters to manual input.Schalten Sie die funktionierenden Triebwerke um - auf manuell. Final Mission (1990)
To make another functioning, sentient android.Einen funktionierenden, empfindungs- fähigen Androiden zu schaffen. The Offspring (1990)
It's ironic we already had a working defence system up there, and you cancelled it.Dabei hatten wir da bereits ein funktionierendes Verteidigungssystem. Es wurde einfach wegrationalisiert. Moon 44 (1990)
We must operate through neurologic systems, brains that function... and your friend's was nearly past resurrection.Wir brauchen neurologische Systeme und funktionierende Gehirne. Und das Ihres Freundes war fast nicht mehr zu retten. The Exorcist III (1990)
He told me it was in perfect working order.Er sagte mir, es sei in perfekter, funktionierender Verfassung. Episode #2.12 (1991)
Perfect working order.Perfekter, funktionierender Verfassung. Episode #2.12 (1991)
a nice home, a nice business, a beautiful, talented daughter... a great marriage.Hübsches Haus, hübsches Geschäft, talentierte Tochter. Eine funktionierende Ehe. Consenting Adults (1992)
You use the last bit of the working serum and we have nothing.Sie verwenden den letzten Rest des funktionierenden Serums, und wir haben dann nichts mehr. Medicine Man (1992)
There must be a phone that works in this place.Es muss doch hier irgendwo ein funktionierendes Telefon geben! Universal Soldier (1992)
Well, Peg, if it's working, don't fix it.Peg, verändere nie ein funktionierendes System! What I Did for Love (1992)
Two years ago you walked into my office... offering me a working, practical solution to your theory... within six months.Vor 2 Jahren kamst du in mein Büro und hast mir eine funktionierende, praktische Lösung für deine Theorie innerhalb von 6 Monaten angeboten. Pheromone, My Lovely (1993)
We can save what's left in the tanks, and run on the good cell.Wir können retten, was übrig ist, und die funktionierende Zelle benutzen. Apollo 13 (1995)
Actually, it's quite typical behavior when you have this kind of dysfunctional group dynamic.Tja, weißt du, das ist ein typisches Verhalten bei einer nicht voll funktionierenden Gruppendynamik. The One with the Boobies (1995)
So far the monster has scorched over 8,000 square kilometers of forest. Communication with the Hokkaido area has been difficult ...as many telephone transmitters have been destroyed and the remaining ones are overloaded.Die Verbindung nach Hokkaido ist äußerst schwierig, da viele Telefonleitungen zerstört wurden und die funktionierenden überlastet sind. Rebirth of Mothra (1996)
I need to get the power grid functioning and the aft turret weapon on line.Ich brauche ein funktionierendes Energienetz und Waffensystem. The Ship (1996)
You should thank God for giving you such a good brain.Du solltest Gott für ein so gut funktionierendes Gehirn danken. Character (1997)
Reciprocity, Mr. Hudgens, is the key to every relationship.Jede funktionierende Beziehung beruht auf Geben und Nehmen. L.A. Confidential (1997)
You're right. If the system works, why mess with it?Ein funktionierendes System sollte man nicht ändern. Jill's Passion (1997)
- Honey. Did it ever occur to you that we have this little thing back in Detroit called a life?- Schatz, hast du schon mal gedacht, dass wir in Detroit ein funktionierendes Leben haben? Quest for Fire (1997)
They weren't exactly what you might call working carriages.Es waren nicht direkt funktionierende Kabinen. Rise (1997)
We were unable to salvage the damaged tank. But LiIIias is working to increase the efficiency of the functioning one.Den beschädigten Tank konnten wir nicht retten, aber Lillias arbeitet an dem funktionierenden. Rise (1997)
The good Lord chose not to bless me with charm, athletic ability or a fully functional brain.Der Herr segnete mich nicht mit Charme, Sportlichkeit oder völlig funktionierendem Gehirn. The Waterboy (1998)
What could be better than a plan working exactly as you planned it?Was gibt's Besseres als einen exakt funktionierenden Plan? Dudley Do-Right (1999)
We've only got four functioning lavatories for a ship of 150 people.Wir haben nur noch vier funktionierende Toiletten für 150 Mann. Bride of Chaotica! (1999)
You're giving me a working zat gun?Sie geben mir ein funktionierendes Zat-Gewehr? Deadman Switch (1999)
It's hard enough making a marriage work. Any marriage.Es ist schwierig genug, eine funktionierende Ehe zu führen. Cloudy Skies, Chance of Parade (2001)
Seeing complete, connected families is hard on all of us.Funktionierende Familien zu sehen, fällt uns allen schwer. We All Scream for Ice Cream (2001)
That's the historical imperative in action!Das ist der funktionierende historische Imperativ. The Pianist (2002)
Speed limit, turn signals, working taillights.Geschwindigkeit, Blinker, funktionierende Rücklichter. Cleaning Up (2002)
142 isn't a working telephone exchange.142 ist keine funktionierende Telefonnummer. The Pager (2002)
If the damn sensors were only working, we could...Mit funktionierenden Sensoren könnten wir... Shuttlepod One (2002)
Now, your job is to master the transportation and operation of this technology.Ihr seid verantwortlich für Transport und funktionierende Technik. School of Rock (2003)
A lot of 'em think she's some kind of high-functioning schizophrenic.Viele halten sie für eine gut funktionierende Schizophrene. Potential (2003)
We have an engine that works now.Wir haben schon einen funktionierenden Antrieb. First Flight (2003)
I've been in a functional relationship with an adult male for six wonderful weeks, four fabulous days and seven precious hours.Ich führe eine funktionierende Beziehung mit einem erwachsenen Mann, seit sechs herrlichen Wochen, vier fantastischen Tagen und sieben sagenhaften Stunden. Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
It_BAR_s not like anyone around here would have a phone...Es ist nicht so, daß einer von uns ein funktionierendes Telefon hätte... Sexual Parasite: Killer Pussy (2004)
Aren't you supposed to have a sprinkler system that works?Sollten Sie nicht ein funktionierendes Sprinklersystem haben? Mr. Monk Gets Married (2004)
Um, it's the only working prototype that we have.Its loss is just devastating to the military.Es war unser einziges funktionierendes Gerät. Sein Verlust bedeutet eine Katastrophe für das Militär. Eye Spy (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer Dienst; außer Betrieb; kaputt; nicht funktionierendout of commission [Add to Longdo]
funktionieren | funktionierend | funktionierteto function | functioning | functioned [Add to Longdo]
funktionierend; eingeschaltet {adj}going [Add to Longdo]
funktionierend; funktionsfähig {adj}functioning [Add to Longdo]
schlecht funktionierendmalfunctioning [Add to Longdo]
umfunktionieren; verwandeln | umfunktionierend; verwandelnd | umfunktioniert; verwandeltto convert | converting | converted [Add to Longdo]
versagend; nicht funktionierendmalfunctioning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  funktionierend [fuŋktsiːoːniːrənt]
     functioning; going
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top