Search result for

fror

(79 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fror-, *fror*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fror มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fror*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frozen.Gefroren. The Man Who Loved Women (1983)
I've got so cold, guys.Ich bin ganz erfroren, Kinder. Tikhiy Don (1957)
- The fish was trapped in the ice.Der Fisch ist plötzlich eingefroren. The Singing Ringing Tree (1957)
I've got so cold, guys.Ich bin ganz erfroren, Kinder. Tikhiy Don II (1958)
Three hundred head of longhorn steers froze stiffer than wood, and they didn't thaw out till spring.399 Rinder sind in einer Nacht eingefroren und erst im Frühjahr wieder aufgetaut. Don't Interrupt (1958)
Well, I don't know how long I stumbled around out there, like I was drunk. I had to keep moving. If I'd have stood still, I would have froze to death for sure.Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen herumgegeistert bin, aber ich musste mich bewegen, denn sonst wäre ich auf der Stelle erfroren. Don't Interrupt (1958)
We think we've got it under control, but we won't rest easy until it's frozen solid.Ich glaube, wir bekommen es unter Kontrolle. Wir geben nicht auf, bis es gefroren ist. The Blob (1958)
- Just frozen.- Nur gefroren. The Blob (1958)
She's a cub, a papoose You could never turn her looseSie ist ein Zwerg, ein Lämmchen, ein unverfrorenes Schwämmchen. Gigi (1958)
And there was a norther, and he was very cold.Es geht ein Nordwind und er frorThe Old Man and the Sea (1958)
These blankets... frozen stiff.Die Wolldecken. Sie sind steifgefroren. The Crawling Eye (1958)
Like meat that's been deep frozen.Wie tiefgefrorenes Fleisch. The Crawling Eye (1958)
Remember you said that Brett looked like he'd been in a deep freeze.Sie haben doch gesagt, dass Brett wie tiefgefroren aussah. The Crawling Eye (1958)
- I found her frozen to a tree.- Ich habe ihn halb erfroren gefunden. The Vikings (1958)
It was then, the grimmest episode of that terrible day occurred. With infinite care, we began to untie the frozen ropes which bound him.Wir begannen, die gefrorenen Seile loszubinden, die ihn festhielten. The Crystal Trench (1959)
It would have astounded Peary to learn that by the late 1950s and early '60s... the vast, frozen top of the world he pioneered... had become a vital highway for world travel and commerce.Es hätte Peary sicher überrascht, wenn er gewusst hätte dass in den späten 50er Jahren und frühen 60er Jahren die riesige gefrorene Weite der Welt, die er erforscht hatte eine wichtige Handels und Reiseroute für die gesamte Erde geworden war. The Atomic Submarine (1959)
Man, it was cold in that ice house.In dem Kühlhaus sind wir fast erfroren. Operation Petticoat (1959)
Not you, Marbale, you are indestructible!Bis wir alle verhungert oder erfroren sind? Du sicher nicht, Maharbal. Hannibal (1959)
These days we spend here side by side are worse than death. We're like coffins buried side by side in a frozen garden.Diese Tage sind schlimmer als der Tod, den wir hier Seite an Seite durchleben, wie zwei Särge, die man in einem gefrorenen Garten vergräbt. Last Year at Marienbad (1961)
A sentence, once begun, hung suspended in the air, as if frozen by the frost,Ein Satz wurde plötzlich unterbrochen. Es war, als wäre er eingefroren. Last Year at Marienbad (1961)
Last year, at this time, it was so cold that the fountains froze over.Letztes Jahr um diese Zeit war es so kalt, dass die Teiche einfroren. Last Year at Marienbad (1961)
Ice... would be out of the question.Da kann es nicht gefroren haben. Last Year at Marienbad (1961)
What if they went down the froze-up creek, so's not to leave their tracks?Was, wenn sie über den zugefrorenen Bach gelaufen sind, um keine Spuren zu hinterlassen? 101 Dalmatians (1961)
We're froze stiff.Wir sind steif gefroren. 101 Dalmatians (1961)
I'm tired and I'm hungry and my tail's froze...Ich bin müde und hungrig, und mein Schwanz ist erfroren... 101 Dalmatians (1961)
And my toes are froze.Und meine Pfoten sind erfroren. 101 Dalmatians (1961)
They're completely worn out and half frozen!Die sind ja völlig erschöpft und halb erfroren! 101 Dalmatians (1961)
We're froze clean to our bones.Wir sind bis auf die Knochen durchgefroren. 101 Dalmatians (1961)
One year, the river was frozen up to the locks,In einem Jahr war der Fluß bis zu den Schleusen gefroren. Le combat dans l'île (1962)
I'm absolutely frozen!Ich bin völlig durchgefroren! Sundays and Cybèle (1962)
You were half frozen, you could have died of pneumonia, so I rubbed alcohol on you, from your head to your feet.Sie waren halb erfroren, und hätten an einer Lungenentzündung sterben können, also rieb ich Sie mit Alkohol ein, vom Kopf bis zu den Füßen. OSS 117 se déchaîne (1963)
I never could endure that fop! You lost your head over him!Ich habe ihn nie ausstehen können, dir haben wir all das zu verdanken, du hast dich um den Finger wickeln lassen und jetzt hat er noch die Unverfrorenheit, seinem Onkel, dem Fürsten von Salina, dem Vater des Wesens, das er hinterging, The Leopard (1963)
Your poor digestion, your rash... Your periods, your frostbitten cheek.Deine schlechte Verdauung, dein Ausschlag... deine Tage, deine verfrorenen Wangen. Winter Light (1963)
The poor devil's half frozen.Der arme Kerl ist halb erfroren. The Long Ships (1964)
Which are the children of an idle brain, Begot of nothing but vain fantasy, Which is as thin of substance as the air,Kindern eines müß'gen Hirns, von eit'ler Phantasie erzeugt, die aus so dünnem Stoß als Luft besteht... und flücht'ger wechselt als der Wind, der um die erfror'ne Brust des Nordens buhlt, Band of Outsiders (1964)
"Let her promise to atone Let her shiver, let her moan"Sie noch so rührend fleht Draußen blaugefroren steht My Fair Lady (1964)
There was frost last summer.Letzten Sommer hat es gefroren. Onibaba (1964)
Well, putting fish on ice might be Charles Tellier, but putting ice in whisky is Captain Haddock!Ich glaube, er hat bewiesen, dass Kälte konservie- rende Eigenschaften hat. Oh, gefrorener Hering ist vielleicht Charles Tellier, aber Eiswürfel im Whiskey, das ist Kapitän Haddock. Tintin et les oranges bleues (1964)
[Hangs Up Receiver] Albert, I'm afraid those Munsters are frightful pushers.Albert, diese Munsters stellen wirklich unverfrorene Forderungen. Munster Masquerade (1964)
Grandpa has him frozen in the bedroom.Grandpa hat ihn im Schlafzimmer eingefroren. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
Brotherhood and fiddlesticks, you're frozen through.Brüderlichkeit und Humbug! Du bist ja völlig durchgefroren! Doctor Zhivago (1965)
In winter, one Kwakiutl in a blanket froze.Im Winter erfror 1 Kwakiutl-Indianer in einer Decke. The Great Race (1965)
Even the thermometer is frozen.Selbst das Thermometer ist eingefroren. The Great Race (1965)
Everything's frozen.Alles ist eingefroren! The Great Race (1965)
It was frozen.Er war gefroren. The Great Race (1965)
I shall report your impertinence to Gen. Shima.Ich werde ihre Unverfrorenheit General Shima melden. King Rat (1965)
He sprained his ankle and he's a bit frozen.Ein Fuß hat er sich verstaucht. Ein bisschen durch gefroren ist er halt. Ruf der Wälder (1965)
Indeed.Das ist ja unverfroren. German Bridge Is Falling Down (1965)
It is incredible, Colonel Hogan, you deliberately poured oil in... into that hole to fool me.Das ist die größte Unverfrorenheit. Da unten ist überhaupt gar kein Öl? Da ist kein Tropfen im Boden. Oil for the Lamps of Hogan (1965)
( nonsensical grumbling )Mein Hut, mein Zylinder, mein Helm, wie kommt der hierher? Das ist eine Unverfrorenheit. The Informer (1965)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f}boldness [Add to Longdo]
Unverfrorenheit {f}insolence; impudence [Add to Longdo]
Unverschämtheit {f}; Zumutung {f}; Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f} | Unverschämtheiten {pl}; Zumutungen {pl}; Dreistigkeiten {pl}impertinence | impertinences [Add to Longdo]
anfrieren | anfrierend | angefrorento freeze on | freezing on | frozen on [Add to Longdo]
eingefrorenicebound [Add to Longdo]
eisgekühlt; gefroren {adj}iced [Add to Longdo]
erfrieren | erfrierend | erfriert | erfror | erfrorento freeze to death | freezing to death | freezes to death | froze to death | frozen to death [Add to Longdo]
erfroren {adj}; durch Frost geschädigtfrostbitten [Add to Longdo]
frieren | frierend | gefroren | er/sie friert | ich/er/sie fror | wir/sie froren | er/sie hat/hatte gefroren | ich/er/sie fröre | ich friere; mich friert; es friert michto be cold | being cold | been cold | he/she is cold | I/he/she was cold | we/they were cold | he/she has/had been cold | I/he/she would be cold | I'm cold [Add to Longdo]
frieren; gefrieren; einfrieren; zufrieren; vereisen | frierend; gefrierend; einfrierend; zufrierend; vereisend | gefroren; eingefroren; zugefroren; vereist | es gefriert; es friert ein | es gefror; es fror ein | es ist/war gefroren; es ist/war eingeforen | nicht gefrorento freeze {froze; frozen} | freezing | frozen | it freezes | it froze | it is/was frozen | unfrozen [Add to Longdo]
fror neu einrefroze [Add to Longdo]
neu einfrieren | neu einfrierend | neu eingefroren | friert neu einto refreeze | refreezing | refrozen | refreezes [Add to Longdo]
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]
unverfroren {adv}blatantly [Add to Longdo]
unverfrorenunabashed [Add to Longdo]
unverfroren; kaltblütig; kaltschnäuzig; dreist {adv}coolly; audaciously [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adj}audacious [Add to Longdo]
unverfroren; unverschämt; frech {adj}barefaced [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adv}boldly [Add to Longdo]
unverfroren {adv}unabashedly [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren; schamlos {adj}bald-faced [Am.] [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}brazen; brazen-faced [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}insolent [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adv}insolently [Add to Longdo]
verfrieren | verfrierend | verfroren | verfrierst | verfriert | verfrorto be chilled through | being chilled through | chilled through | are chilled through | is chilled through | was chilled through [Add to Longdo]
verfrorstwere chilled through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fror [froːr]
     freezed; froze; was cold
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top