Search result for

frivol

(65 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frivol-, *frivol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frivolous[ADJ] ไม่น่าเอาจริงเอาจัง, See also: ไม่น่าสนใจ, เล็กๆน้อยๆ, Syn. piddling, trifling, trivial
frivol away[IDM] ใช้(เงินหรือเวลา)หมดไปอย่างไม่คุ้มค่า, Syn. idle away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
frivolous(ฟริฟ'โวลัส) adj. เล่น ๆ ,เหลาะแหละ,ไม่มีความหมาย., See also: frivolously adv. frivolousness n., Syn. petty

English-Thai: Nontri Dictionary
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frivolous appealคำอุทธรณ์ที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous motionญัตติไม่สลักสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frivolous pleadingคำให้การที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've always told you it's more than just frivolity.บอกแล้วว่าเรื่องเราไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ Burn After Reading (2008)
As if I were some frivolous housewife, just looking for a way to kill time.เหมือนว่าฉันเป็นแม่บ้านไม่เอาไหน แค่อยากหาวิธีฆ่าเวลา Julie & Julia (2009)
Jae Kyung, now stop being frivolous and be careful not to disgrace Jun Pyo.เพียงแค่เวลาสั้นๆ จุนพโยดูภูมิฐานมากเลยขึ้นนะคะ ระวังหน่อยล่ะ อย่าให้จุนพโยรู้สึกขายหน้า Episode #1.17 (2009)
How could he leave my sister for something so frivolous?เขาทิ้งน้องสาวผมเพื่อบางอย่าง ที่ไม่น่าสนใจได้ยังไง? The Plain in the Prodigy (2009)
I suggest you think twice before you bring another frivolous claim into my courtroom.ศาลขอเสนอแนะให้คุณคิดทบทวน อีกครั้งเสียก่อนที่คุณจะยื่น ข้อกล่าวอ้างที่ไร้ซึ่งความหมายใด ภายในห้องพิจารณาคดีของศาล The Garden of Forking Paths (2010)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
Yeah, well, this is no time for frivolity.ใช่ งั้น ไม่มีเวลาเล่นๆแล้ว Chuck Versus the Subway (2010)
I know you think this photo's frivolous, but it's an important honor for our family.ฉันรู้เธอคิดว่าการถ่ายภาพนี้ เป็นเรื่องเล่นๆ แต่ครั้งนี้มันสำคัญต่อ ความน่าเชื่อถือของครอบครัวของเรามาก The Kids Stay in the Picture (2011)
The other 10 is for you to spend on something fun and totally frivolous, like a mink vest or a diamond frisbee.และอีก10,000 ให้คุณไว้ใช้จ่าย เล่นๆสนุกๆไง เช่นพวกเสื้อขนสัตว์ เครื่องเพชร Moments in the Woods (2011)
It's rampant frivolity here at the moment.ที่นี่กำลังคึกกันแบบเอาเป็นเอาตาย I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I really dislike frivolous people!ฉันเกลียดจริงๆ คนเหลาะแหละ! Ikemen desune (2011)
I really dislike frivolous people!ฉันเกลียดคนพวกนี้จริงๆ Ikemen desune (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบหย่ง[ADJ] idle, See also: frivolous, Syn. หยิบโหย่ง, กรีดกราย, Example: หากไม่สอนให้ให้เด็กรู้จักค่าของเงิน เด็กอาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นคนหยิบหย่ง สุรุ่ยสุร่าย จมไม่ลง, Thai definition: ไม่เอาการเอางาน
แต้[ADV] frivolously, See also: philanderingly, coquettishly, Syn. ป้อ, Example: ผมมองหาเขาอยู่นาน ที่ไหนได้รำแต้อยู่กลางเวทีนั่นเอง
เหลาะแหละ[ADJ] frivolous, See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: เนื่องจากเขาเป็นคนเหลาะแหละ ดังนั้นแม่จึงไม่อยากให้ลูกสาวคบด้วย, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ[ADV] frivolously, See also: unreliably, worthlessly, Syn. เหยาะแหยะ, Example: เขาทำงานเหลาะแหละจนไม่มีใครอยากที่จะทำงานกับเขา, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เหลาะแหละ[X] (lolae) EN: frivolous ; not trusted   FR: insouciant ; frivole
หยิบหย่ง[adj.] (yipyong) EN: idle ; frivolous   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIVOLITY    F R AH0 V AA1 L AH0 T IY0
FRIVOLOUS    F R IH1 V AH0 L AH0 S
FRIVOLOUSLY    F R IH1 V AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frivol    (v) (f r i1 v @ l)
frivols    (v) (f r i1 v @ l z)
frivolity    (n) (f r i1 v o1 l i t ii)
frivolled    (v) (f r i1 v @ l d)
frivolous    (j) (f r i1 v @ l @ s)
frivolling    (v) (f r i1 v @ l i ng)
frivolities    (n) (f r i1 v o1 l i t i z)
frivolously    (a) (f r i1 v @ l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frivolität {f} | Frivolitäten {pl}frivolity | frivolities [Add to Longdo]
Frivolität {f} | Frivolitäten {pl}flippancy | flippancies [Add to Longdo]
frivol {adj}frivolous [Add to Longdo]
frivol; oberflächlich {adj}flippant [Add to Longdo]
frivolflippant [Add to Longdo]
frivol {adv}flippantly [Add to Longdo]
frivol {adv}frivolously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へらへら[, herahera] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frivolous [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
軽々しい;軽軽しい[かるがるしい, karugarushii] (adj-i) indiscreet; thoughtless; careless; frivolous [Add to Longdo]
軽口[かるくち, karukuchi] (n,adj-no) talkative; loose-lipped; persiflage; frivolous talk [Add to Longdo]
軽薄[けいはく, keihaku] (adj-na,n) frivolous; superficial; (P) [Add to Longdo]
軽浮[けいふ, keifu] (n) fickle; frivolous [Add to Longdo]
軽佻浮薄[けいちょうふはく, keichoufuhaku] (adj-na,n) frivolous and thoughtless [Add to Longdo]
御調子者;お調子者[おちょうしもの, ochoushimono] (n,adj-no) flip; luck-pusher; frivolous person; person who readily chimes in with others; person who gets carried away easily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] frivolous; unsteady; delay [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] frivolous; rude [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] frivolous [Add to Longdo]
浮薄[fú báo, ㄈㄨˊ ㄅㄠˊ, ] frivolous; philandering [Add to Longdo]
轻浮[qīng fú, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, / ] frivolous; careless; giddy [Add to Longdo]
轻狂[qīng kuáng, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] frivolous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frivol \Friv"ol\, v. i.
   To act frivolously; to trifle. --Kipling. -- {Friv"ol*er},
   {Friv"ol*ler}, n. [All Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frivol
   v 1: act frivolously [syn: {frivol}, {trifle}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 frivol [friːvoːl]
   flippant; frivolous
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top