Search result for

freien

(92 entries)
(1.2377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freien-, *freien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey!Zac braucht einen freien Kopf. Betrayal (2013)
As of today, we free you of a requisition for farm produce.Wir befreien euch ab heute von den Lebensmittel-Abgaben. Tikhiy Don (1957)
I'm not making trouble, I'm trying to get us out of trouble.Das tue ich gar nicht. Ich will uns nur vom Ärger befreienWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Bring it to me and I'll permit you to court me.Bringt es mir, dann könnt Ihr um mich freienThe Singing Ringing Tree (1957)
- I wish to court the Princess.- Was willst du damit? - Um die schöne Prinzessin freienThe Singing Ringing Tree (1957)
Try courting her as a bear.Jetzt kannst du als Bär um sie freienThe Singing Ringing Tree (1957)
I'll set him free.Ich werde ihn befreienThe Singing Ringing Tree (1957)
You'd better release this man within the hour. Do you hear, my friend?Dieser Mann gehört auf der Stelle auf freien Fuß. Inspector Maigret (1958)
This is my sweet, darling, lovely Tom's night to stay home and be spoiled by me.Heute hat mein Schatz seinen freien Abend und ich werde ihn verwöhnen. Design for Loving (1958)
Because if one group is captured, the other may attempt to free them.Falls eine Gruppe gefangen wird, kann die andere versuchen, sie zu befreienThe 7th Voyage of Sinbad (1958)
When I called you to free us, you didn't open the cage.Als ich Euch bat, uns zu befreien, habt Ihr uns den Käfig nicht geöffnet. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
To console my grief and lift the burden of my guilt.Um mich in meinem Kummer zu trösten... und mich von der Last meiner Schuldgefühle zu befreienThe Magician (1958)
Through the power of magnets, Mrs Starbeck will be freed of all wiles.Die Magneten befreien Frau Starbeck von allen Verstellungen. The Magician (1958)
I hate Chicago, I'd like to live in the open.Ich hasse Chicago, ich möchte im Freien leben. Cowboy (1958)
Don't you get a day off?Bekommt man keinen freien Tag? Cowboy (1958)
Tell them I want every man they can spare.Sagen Sie ihnen, wir brauchen jeden freien Mann. The Defiant Ones (1958)
"...to release my soul."um meine Seele zu befreienHorror of Dracula (1958)
To liberate her soul and give it eternal peace we must destroy that shell for all time!Um ihre Seele zu befreien für die ewige Ruhe, müssen wir diese Hülle für immer zerstören! Horror of Dracula (1958)
We have it within our power to rid the world of this evil.Wir haben die Macht, die Welt von diesem Übel zu befreienHorror of Dracula (1958)
Give us a free passage!Sorgen Sie für unseren freien Abzug! It Happened in Broad Daylight (1958)
We need a policeman. They called for protection.Man braucht einen freien Mann, man rief an, um zu sichern. Eve Wants to Sleep (1958)
What do you wear on your day off?Was tragen Sie an Ihrem freien Tag? Houseboat (1958)
Why make work for yourself on your day off?Warum arbeiten Sie an Ihrem freien Tag? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
"Wexler, you go ahead and kill anybody you want to, it's a free country."Wexler, leg um, wen du willst, wir leben in einem freien Land. The Law and Jake Wade (1958)
Soon you will come back to free my country and I will be here to welcome you.Bald kommst du zurück, um mein Land zu befreien, und ich werde dich erwarten. Me and the Colonel (1958)
I told them to do their gunning out in the open.Sie sollen eigentlich im Freien schießen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Whenever there's a pretty girl sooner or later, Peppe finds his way in.Wo es ein hübsches Mädchen gibt, verschafft Peppe sich früher oder später freien Eintritt. Big Deal on Madonna Street (1958)
NO MORE VACANCIESKEINE FREIEN STELLEN Big Deal on Madonna Street (1958)
If you wanna bray, go find yourself a barnyard.Wenn du grölen willst, tu's im FreienThunder Road (1958)
Still don't, but... when they came here and fought for this country and scratched up those hills with their plows and their skinny ol' mules, they did it to guarantee the basic rights of free men.Als sie hierher kamen, für dieses Land kämpften und die Berge mit Pflügen und alten Mauleseln bearbeiteten, taten sie das, um die Grundrechte des freien Menschen zu sichern. Thunder Road (1958)
In a free country, a policeman is supposed to enforce the law. The law protects guilty and innocent.In einem freien Land sollen Polizisten das Gesetz vertreten, und das Gesetz schützt auch die Täter. Touch of Evil (1958)
Anything's better than lying here.Irgendwas, um uns aus dieser Lage zu befreienThe Atomic Submarine (1959)
I'm a fighting man by profession, and in my leisure moments... ... itamusesme to trainfightingmen.Ich bin Soldat von Beruf und in meiner freien Zeit mache ich mir ein Vergnügen daraus, Kämpfer auszubilden. Ben-Hur (1959)
I'd like to go to England and get with the Free Dutch forces.Ich möchte nach England zu den Freien Holländischen Streitkräften gehen. The Diary of Anne Frank (1959)
Too bad, Barclay, you're the only one Number 7 won't be able to help.Schade, Balder, Sie sind der Einzige, den Nummer 7 nicht befreien kann. Face of the Frog (1959)
Or we tuck you two away and make a trade with Stumpy.Sie befreien Joe, oder wir nehmen uns Stumpy vor. Rio Bravo (1959)
At any time you are conscious of a tingling sensation... you may obtain immediate relief by screaming.Immer, wenn Ihnen dieses kribbelnde Gefühl bewusst wird können Sie sich davon unmittelbar befreien, indem Sie schreien. The Tingler (1959)
To save your back to our soldiers. Forward!Wir müssen die karthagische Kampflinie durchbrechen und unsere Kohorten aus der Umzingelung befreienHannibal (1959)
RELEASE THE SU BJ ECT ON THE DOU BLE.Befreien Sie den Probanden, sofort! Where Is Everybody? (1959)
- But not on thestreet, in this weather!- Doch nicht im Freien, bei diesem Wetter! The Red Circle (1960)
They're here because they wanna be. But there's nothing to keep 'em from gettin' outta here.Sie kamen aus freien Stücken und sind frei zu gehen. The Alamo (1960)
Only Hell practices free will.Nur die Hölle praktiziert den freien Willen. The Devil's Eye (1960)
Esther! My Esther. I've come to take you away from Shushan.Meine Esther, ich bin gekommen, um dich zu befreienEsther and the King (1960)
Well, Bowen, I see you're going to be getting rid of some Jews for us?Nun, Bowen, wie ich sehe, befreien Sie uns von ein paar Juden. Exodus (1960)
Mr. Ben Canaan, even if you get a partition and a free Jewish state... the Arabs won't let you keep it.Selbst wenn Sie durch die Teilung einen freien jüdischen Staat bekommen, würden ihn die Araber Ihnen nicht lassen. Exodus (1960)
They are the midwives who bring free nations into this world.Das sind die Hebammen der freien Nationen. Exodus (1960)
At this moment when the very existence of a free Israel hangs by a thread... before the UN, he presents us to the world like a bunch of murderers!In dem Moment, da die Existenz eines freien Israels am seidenen Faden hängt, stellt er uns in aller Welt als Mörder dar. Exodus (1960)
We implore you... remain in your homes... and in your shops... and we shall work together as equals... in the free state of Israel!Wir flehen euch an, bleibt in euren Häusern und in euren Läden. Wir werden als Gleichberechtigte zusammenarbeiten, hier im freien Staat Israel! Exodus (1960)
We wanted to have it outside, but that would've meant waiting until there was light, and I didn't want to keep Sellers up.Wir wollten uns im Freien duellieren. Aber wir hätten warten müssen, bis es hell wird, und Sellars wollte nicht so lange aufbleiben. The Grass Is Greener (1960)
Is that why you work out in the open?Deshalb arbeiten Sie wohl auch im FreienMidnight Lace (1960)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essen {n} im Freiencookout [Add to Longdo]
im Freienoutside; out of doors [Add to Longdo]
im Freien schlafento sleep in the open [Add to Longdo]
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]
Gefühl {n} | Gefühle {pl} | mit gemischten Gefühlen | seinen Gefühlen freien Lauf lassen | jds. Gefühle verletzenfeeling; feel | feelings | with mixed feelings | to give vent to one's feelings | to hurt sb.'s feelings [Add to Longdo]
aus freien Stückenof one's own free will [Add to Longdo]
Wirtschaft {f}; Ökonomie {f} | moderne Wirtschaft {f} | expandierende Wirtschaft {f} | freie Wirtschaft {f} | gelenkte Wirtschaft {f} | heimische Wirtschaft {f} | Modell der freien Wirtschaft | in der Wirtschafteconomy | modern economy | expanding economy | private enterprise | controlled economy; directed economy | home industry; domestic industry; national industry | model of competitive economy | in commerce [Add to Longdo]
austesten; Fehler beseitigen; von Fehlern befreien [comp.] | ausgetestet; von Fehlern befreitto debug | debugged [Add to Longdo]
befreien (von) | befreiendto free (from) | freeing [Add to Longdo]
befreien (von) | befreiend | befreitto deliver (from) | delivering | delivered [Add to Longdo]
befreien; entbinden (von)to dispense (from) [Add to Longdo]
befreien; erlösen; freigeben; entbinden; entlasten | befreiend; erlösend; freigebend; entbindend; entlastendto release | releasing [Add to Longdo]
befreien; freistellen | von etw. befreit werden | befreiend; freistellendto exempt | to be exempted from sth. | exempting [Add to Longdo]
befreien; säubern (von)to prune (of) [Add to Longdo]
befreien; unterstützento relieve [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto enfranchise | enfranchising | enfranchised [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto extricate | extricating | extricated [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto liberate; to lib | liberating; libbing | liberated; libbed [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto rid | ridding | ridded [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto uncage | uncaging | uncaged [Add to Longdo]
befreien | befreiend | befreitto unshackle | unshackling | unshackled [Add to Longdo]
befreiend; entlastendrelieving [Add to Longdo]
jdm. von etw. befreiento make sb. exempt from sth. [Add to Longdo]
deregulieren; dem freien Wettbewerb überlassen | dereguliertto deregulate | deregulated [Add to Longdo]
draußen {adv}; im Freienalfresco [Add to Longdo]
entfesseln; befreien | entfesselt; befreitto unfetter | unfettered [Add to Longdo]
freien Lauf lassento allow full bent [Add to Longdo]
freiend; huldigendcourting [Add to Longdo]
sich freikämpfen; sich befreiento win free [Add to Longdo]
retten; befreien; bergen (aus) | rettend; befreiend; bergend | gerettet; befreit; geborgen | rettet | rettete | jdm. vorm Ertrinken rettento rescue (from) | rescuing | rescued | rescues | rescued | to rescue sb. from drowning [Add to Longdo]
von selbst; aus freien Stückenof one's own accord [Add to Longdo]
wieder befreien | wieder befreiendto redeliver | redelivering [Add to Longdo]
Der Einbrecher wurde auf freien Fuß gesetzt.The burglar was set free. [Add to Longdo]
Sie lässt ihrer Fantasie freien Lauf.She gives her fancy full scope. [Add to Longdo]
Wir schliefen im Freien.We slept out of doors. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
広場[ひろば, hiroba] (grosser) Platz (im Freien) [Add to Longdo]
戸外で[こがいで, kogaide] im_Freien, draussen [Add to Longdo]
放れる[はなれる, hanareru] sich_befreien [Add to Longdo]
野外[やがい, yagai] -Feld, Vorstadt, im_Freien [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top