Search result for

frag

(165 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frag-, *frag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fragile[ADJ] เปราะแตกง่าย, See also: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย, Syn. flimsy, frail, Ant. sturdy
fragile[ADJ] บอบบาง, See also: อ่อนแอ, ป้อแป้, ไม่แข็งแรง
fragment[N] ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
fragment[VI] แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragment[VT] ทำให้แยกออกเป็นชิ้นๆ, See also: ทำให้แตกออกเป็นชิ้นๆ
fragrant[ADJ] หอม, See also: หอมหวน, หอมหวาน, หอมกรุ่น, Syn. aromatic, redolent, perfumed, Ant. fetid, smelly, stinking
fragility[N] การเปราะแตกง่าย, See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย, Syn. flimsiness, frailty, Ant. sturdiness
fragrance[N] กลิ่นหอม, Syn. aroma, balm, scent, Ant. stench, stink
fragrance[N] น้ำหอม
fragrantly[ADV] อย่างมีกลิ่นหอม, See also: อย่างหอมหวาน, Syn. aromatically, redolently, Ant. fetidly, stinkingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
fragrance(เฟร'เกรินซฺ) n. กลิ่นหอม,ความหอม
fragrancy(เฟร'เกรินซี) n. ดูfragrance
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
female suffrageสิทธิในการออกเสียงของหญิง.

English-Thai: Nontri Dictionary
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม
suffrage(n) สิทธิในการออกเสียง,คะแนนเสียง,การอธิษฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmental rockหินเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defecation; defaecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragile X syndromeกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กซ์เปราะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fragilityความเปราะ [การแพทย์]
Fragipan ชั้นดานเปราะ
ชั้นดินดานที่มีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นดินบน และล่าง มีปริมาณทรายแป้งสูง มีการเชื่อมยึดตัวแน่นเมื่อแห้ง จะเปราะเมื่อชื้น น้ำซึมผ่านได้ช้ามาก และมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ พบในดินทั่ว ๆ ไป นอกจากพวกดินด่าง [สิ่งแวดล้อม]
Fragment เศษหินกรวด
เศษหินกรวดในดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 มิลลิเมตร เช่น กรวด (pebble) ก้อนหินมนเล็ก (cobble) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ
โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Fragmentedความคิดมีลักษณะแตกแยกเป็นส่วนๆ,พูดขาดเป็นตอนๆ [การแพทย์]
Fragmentsเศษเล็กๆ,ชิ้น,ชิ้นส่วนย่อย,ชิ้นกระดูกที่หัก,ชนิดแผ่น,กระดูกต้นขาที่หัก,ส่วนย่อย,ชิ้นฝอยๆ,แตกเป็นเสี่ยงๆ [การแพทย์]
Fragments, Comminutedเศษกระดูกเล็กๆที่แตกออก [การแพทย์]
Fragments, Hangingกระดูกแตกห้อยลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please. She's fragile.ระวังด้วยเธอเปราะบางมาก Birthmarks (2008)
She may not be as fragile as you think.บางทีเธออาจจะไม่ได้เปราะบางอย่างคุณคิด Birthmarks (2008)
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
Oh, man. I got my left nut blown off by an aper frag in Iraq. Look at that guy.อ้อ พวก ไข่อีกข้างของฉันปลิวไป กับธงชาติอิรัก ดูมันสิ Pilot (2008)
Luckily there is still some fragrance.โชคดีที่ยังหอมอยู่บ้าง Beethoven Virus (2008)
I remember its fragrance and think of Janice.ฉันจะจำกลิ่นหอมของมันได้ และคิดถึงเจนนิส Episode #1.7 (2008)
Allowing the fragrance of the flower to reach the tea leaves...ยินยอมให้กลิ่มหอมของดอกไม้เข้าถึงในชา... Episode #1.8 (2008)
Whenever I drink this tea, I feel that the fragrance of the tea matches Janice.เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันดื่มชานี่, ฉันจะสัมผัส ได้ถึงกลิ่มหอมของชาที่เข้ากับเจนนิส Episode #1.8 (2008)
Comparing the fragrance of the tea...เปรียบเทียบกลิ่นหอมของชา... .. Episode #1.8 (2008)
I think it matches, being able to get the fragrance all over again.ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้, สามารถ ทำให้มีกลิ่มหอมไปทุกหนทุกแห่งอีกครั้ง Episode #1.8 (2008)
Bone fragments.เศษกระดูก Body of Lies (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fragThe model plane they built was fragile.
fragIt looks like your hard disk is fragmented.
fragFragments of the mirror were scattered on the floor.
fragAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
fragThis soap is infused with natural fragrances.
fragThe vase broke into fragments.
fragMany fragile species are on the verge of extinction.
fragFragment into pieces.
fragThe priceless china shattered into fragments.
fragShe planted fragrant olives in the garden.
fragThe toaster-oven's timer rings. The fragrant smell of well toasted bread.
fragThe glass bowl broke in tiny fragments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน[N] part, See also: fragment
เปราะบาง[V] fragile, See also: be easily broken, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: แก้วเจียระนัยพวกนี้เปราะบางมาก ถือขึ้นเครื่องบินไปด้วยดีกว่า, Thai definition: หักง่าย, แตกง่าย
หอม[ADJ] fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai definition: มีกลิ่นดี
เปราะ[V] brittle, See also: fragile, breakable, delicate, Syn. บอบบาง, เปราะบาง, บาง, อ่อน, กรอบ, Ant. เหนียว, แข็งแรง, หนา, Example: เชือกกล้วยมักมีปัญหาคือเชือกจะเปราะเมื่อทิ้งไว้นาน ต้องชุบน้ำให้นุ่มก่อนเอาไปมัดสิ่งของ, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
เปราะ[ADJ] brittle, See also: fragile, breakable, delicate, Syn. บอบบาง, เปราะบาง, บาง, อ่อน, กรอบ, Ant. เหนียว, แข็งแรง, หนา, Example: ผลไม้เนื้อเปราะพวกแห้ว มันแกว จะต้องแกะสลักอย่างเบามือที่สุด มิฉะนั้นจะหักหมด, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
เปราะบาง[ADJ] delicate, See also: fragile, breakable, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: เวลาขนต้นไม้ขึ้นรถต้องระวังตรงกิ่งที่เปราะบางมากๆ นะ เดี๋ยวจะหักเสียก่อน, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
สุคนธรส[N] fragrant, See also: aroma, scent, Syn. ของหอม, เครื่องหอม
เสาวคนธ์[N] perfume, See also: fragrance, aroma, Syn. ของหอม, เครื่องหอม, เสาวคันธ์
เสาวธาร[N] perfume, See also: fragrance, Syn. น้ำหอม, เสาวคนธ์, Example: ท่านผู้หญิงเคยเป็นนางกำนัลมาก่อน จึงมีความเชี่ยวชาญในการปรุงแต่งกลิ่นเสาวธารนานาชนิด
เสาะ[ADJ] weak, See also: fragile, frail, infirm, Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ, Ant. เข้มแข็ง, หนักแน่น, Example: เขาเป็นคนใจเสาะอยู่แล้ว เรื่องนี้คงไม่กล้าลงมือแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
ดุ้น[n.] (dun) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment   FR: bout [m] ; bâton [m]
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile   
หอม[v.] (høm) EN: be fragrant ; smell good   FR: sentir bon ; être parfumé

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGA    F R AA1 G AH0
FRAGO    F R EY1 G OW0
FRAGER    F R EY1 G ER0
FRAGALE    F R AA0 G AA1 L IY0
FRAGILE    F R AE1 JH AH0 L
FRAGOSO    F R AA0 G OW1 S OW0
FRAGRANT    F R EY1 G R AH0 N T
FRAGMENT    F R AE1 G M AH0 N T
FRAGMENTS    F R AE1 G M AH0 N T S
FRAGILITY    F R AH0 JH IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragile    (j) (f r a1 jh ai l)
fragment    (n) (f r a1 g m @ n t)
fragment    (v) (f r a1 g m e1 n t)
fragrant    (j) (f r ei1 g r @ n t)
fragility    (n) (f r @1 jh i1 l i t ii)
fragments    (n) (f r a1 g m @ n t s)
fragments    (v) (f r a1 g m e1 n t s)
fragrance    (n) (f r ei1 g r @ n s)
fragmented    (v) (f r a1 g m e1 n t i d)
fragrances    (n) (f r ei1 g r @ n s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
in Frage kommenถูกพิจารณา, ถูกคำนึงถึง
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frage {f} | Fragen {pl} | einfache Frage; Frage, die leicht zu beantworten ist | eine Frage der Zeit | eine Frage zu etw. | ohne Frage | an jdn. eine Frage haben | eine Frage stellen | eine Frage aufwerfen | jdn. mit Fragen überschütten | in Frage kommen | die deutsche Frage [hist.]question | questions | no brainer question | a question of time; a matter of time | a question on sth. | without question; without doubt | to have a question for sb. | to ask a question | to raise a question | to pelt sb. with questions | to be possible; to be worth considering | the German question; the German issue [Add to Longdo]
Frage {f}; Suche {f}quest [Add to Longdo]
Frage {f}; Verhör {n}interrogation [Add to Longdo]
Frage {f}; Rückfrage {f} | Fragen {pl}; Rückfragen {pl} | nach telefonischer Rückfragequery | queries | after checking up on the telephone [Add to Longdo]
Frage-Antwort-Zyklus {m}inquiry-response cycle [Add to Longdo]
Fragebogen {m}; Fragenkatalog {m} | Fragebögen {pl}questionnaire; questionary | questionnaires; questionaries [Add to Longdo]
Frageform {m}interrogative form [Add to Longdo]
Fragefürwort {n}; Fragewort {n} | Fragefürwörter {pl}; Fragewörter {pl}interrogative | interrogatives [Add to Longdo]
Fragenkomplex {m} | der ganze Fragenkomplex um(problem) area; topic; subject | the whole array of questions concerning [Add to Longdo]
Fragende {m,f}; Fragender | Fragenden {pl}; Fragendeasker | askers [Add to Longdo]
Frager {m}questioner [Add to Longdo]
Fragesteller {m} | Fragesteller {pl}questioner | questioners [Add to Longdo]
Fragestellung {f}question; problem; questioning; interrogating; interrogation [Add to Longdo]
Fragestellung {f}posing of a question; formulation of a question [Add to Longdo]
Fragestunde {f}question time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
サフラジェット[, safurajietto] (n) suffragette [Add to Longdo]
サフラジスト[, safurajisuto] (n) suffragist [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
デフラグ[, defuragu] (n) {comp} Defrag [Add to Longdo]
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] fragrant [Add to Longdo]
[pèn, ㄆㄣˋ, / ] fragrant; sneeze [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] fragmentary; trifling [Add to Longdo]
[zhǎ, ㄓㄚˇ, ] fragments [Add to Longdo]
碎块[suì kuài, ㄙㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] fragment [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces [Add to Longdo]
纤弱[xiān ruò, ㄒㄧㄢ ㄖㄨㄛˋ, / ] fragile; delicate [Add to Longdo]
芬香[fēn xiāng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤ, ] fragrance; fragrant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]
デフラグ[でふらぐ, defuragu] Defrag [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] Fragment, Bruchstueck [Add to Longdo]
質問[しつもん, shitsumon] Frage [Add to Longdo]
質問用紙[しつもんようし, shitsumonyoushi] Fragebogen [Add to Longdo]
質疑応答[しつぎおうとう, shitsugioutou] Frage_und_Antwort [Add to Longdo]
門い[とい, toi] Frage, Problem [Add to Longdo]
門う[とう, tou] fragen, sich_kuemmern (um) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frag \frag\ (fr[a^]g), v. t. [imp. & p. p. {fragged} (fr[a^]gd);
   p. pr. & vb. n. {fragging}.] [by shortening from
   fragmentation grenade; ca. 1965.] (Mil.)
   To assault, especially to kill or wound, with a fragmentation
   grenade. [Slang]
 
   Note: This term became popularized when disaffected American
      troops serving in Vietnam were reported on occasion to
      kill unpopular commanders by the use of grenades.
      [PJC]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 frag
  n.,v.
 
   [from Vietnam-era U.S. military slang via the games Doom and Quake]
 
   1. To kill another player's {avatar} in a multiuser game. ?I hold the
   office Quake record with 40 frags.?
 
   2. To completely ruin something. ?Forget that power supply, the lightning
   strike fragged it.? See also {gib}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top