Search result for

fors

(97 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fors-, *fors*, for
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake[VT] ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake[VT] ยกเลิก, See also: เลิก
forswear[VT] สาบานว่าจะไม่กระทำ, Syn. abjure, recant, renounce
forswear[VI] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
forswear oneself[IDM] สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. {forsook,forsaken,forsaking,forsakes} ทอดทิ้ง,ละทิ้ง,เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.
forsook(ฟอร์ซุค') v. อดีตกาลของforsake
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง,จริง ๆ
forspent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
forsworn(ฟอร์ซฺวอร์น') v. กริยาช่อง 3 ของ forswear. adj. เป็นการสาบานเท็จ, See also: forswornness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt) pp ของ forsake
forsook(vt) pt ของ forsake
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
forsworn(vt) pp ของ forswear

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
What you need to go online fors, anyways?คุณจะต่อเน็ททำอะไรเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ? Episode #1.5 (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
A beggar can only survive by forsaking his pride.ขอทานสักคนสามารถมีชีวิตดยู่ได้ โดยการละทิ้งศักดิ์ศรี Episode #1.9 (2008)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
Rid eft ond forsleah eft!Rid eft ond forsleah eft! The Fires of Idirsholas (2009)
Rid eft ond forsleah eft!Rid eft ond forsleah eft! The Fires of Idirsholas (2009)
I didn't forsee that.ฉันไม่ลืมเรื่องนั้นหรอก. Shining Inheritance (2009)
The gods have forsaken us. We make our own chances now. Aargh!พระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว เราต้องหาโอกาศรอดเอง มาครอส มาครอส Centurion (2010)
That we would fade from memory, forsaken by history.พวกเรากำลังจะกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์ Delicate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsI can't forsake a friend in trouble.
forsHe could not forsake his friend in trouble.
forsWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect   FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
FORS    F ER1 Z
FORSE    F AO1 R S
FORST    F AO1 R S T
FORSON    F AO1 R S AH0 N
FORSEE    F ER0 S IY1
FORSHAN    F AO1 R SH AH0 N
FORSHEY    F AO1 R SH IY0
FORSELL    F AO1 R S AH0 L
FORSAKE    F AO0 R S EY1 K
FORSMAN    F AO1 R S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Forster    (n) (f oo1 s t @ r)
forsake    (v) (f @1 s ei1 k)
forsook    (v) (f @1 s u1 k)
forsaken    (v) (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes    (v) (f @1 s ei1 k s)
forsooth    (a) (f oo1 s uu1 th)
forswear    (v) (f oo1 s w e@1 r)
forswore    (v) (f oo1 s w oo1 r)
forsworn    (v) (f oo1 s w oo1 n)
forsaking    (v) (f @1 s ei1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forscher {m}; Forscherin {f}; Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f} | Forscher {pl}researcher; research scientist | researchers [Add to Longdo]
Forscher {m}explorer [Add to Longdo]
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD) [Add to Longdo]
Forschungsanstalt {f}; Forschungsinstitut {n}institute for scientific research; research institute [Add to Longdo]
Forschungsarbeit {f}research work [Add to Longdo]
Forschungsergebnis {n} | Forschungsergebnisse {pl}research result | results of research [Add to Longdo]
Forschungsfinanzierung {f}research funding [Add to Longdo]
Forschungsförderung {f}research promotion [Add to Longdo]
Forschungsgebiet {n} | Reise zum Forschungsgebietfield of research | field trip [Add to Longdo]
Forschungsgemeinschaft {f}research team [Add to Longdo]
Forschungsgruppe {f}; Forschungsteam {n}research team [Add to Longdo]
Forschungsprojekt {n}; Forschungsvorhaben {n}research project [Add to Longdo]
Forschungsschwerpunkt {m}main research [Add to Longdo]
Forschungsstipendium {n}research fellowship [Add to Longdo]
Forschungszentrum {n}research centre; research center [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
ホシゴンベ[, hoshigonbe] (n) blackside hawkfish (Paracirrhites forsteri) [Add to Longdo]
レッドシーゴートフィッシュ[, reddoshi-go-tofisshu] (n) Red Sea goatfish (Parupeneus forsskali) [Add to Longdo]
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1,vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1,vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n,adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
支那連翹;支那連ぎょう[しなれんぎょう;シナレンギョウ, shinarengyou ; shinarengyou] (n) (uk) Chinese golden bells; Forsythia Vahl [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1,vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
朝鮮連翹;朝鮮連ぎょう[ちょうせんれんぎょう;チョウセンレンギョウ, chousenrengyou ; chousenrengyou] (n) (uk) Korean golden bells; Forsythia vahl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连翘[lián qiáo, ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] Forsythia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
山林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
探究[たんきゅう, tankyuu] Forschung, Erforschung [Add to Longdo]
林学[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
研究[けんきゅう, kenkyuu] Forschung, Untersuchung, Studium [Add to Longdo]
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Forschungsinstitut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  fors [fɔrs]
     firm; robust; sturdy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top