Search result for

formt

(73 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formt-, *formt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา formt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *formt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He,uh,used chloroformto kill them, which is what I smelledin the hallway last night.เขาใช้ "คลอโรฟอร์ม" ฆ่าพวกเธอ เป็นสิ่งที่ผมได้กลิ่น เมื่อคืนนี้ไง No Exit (2006)
And that will help create the necessary ice nuclei around which the raindrops will form.Und das wird die nötigen Eiskerne bilden, die die Regentropfen formtSpace Croppers (1980)
It was metallic, honed, shaped, placed there by a living being:Es war metallisch, geschliffen, geformt, von einem Lebewesen hinerlassen. The Return of Starbuck (1980)
My brother Jason was training recruits at nearby Camp Rockfish and like all servicemen, forming the close relationships that became so important during the war.Mein Bruder Jason bildete in Camp Rockfish Rekruten aus, und formte enge Freundschaften, wie alle Soldaten, was im Krieg besonders wichtig war. The Unthinkable (1980)
Supple, pouting breasts, firm thighs.Gut geformte, elastische Brüste, feste Schenkel. Airplane! (1980)
An imperceptible smile hovers around her lips.Und sie formt die Lippen zu einem fast unmerklichen Lächeln. From the Life of the Marionettes (1980)
I'll have a box of those and give me a box of those naked-lady tees.Gib mir eine Schachtel, und eine Schachtel von den wohlgeformten Tees. Caddyshack (1980)
Capistan is a lazy, gentle language, spoken from the front of the mouth and requiring unusual amounts of saliva and exposure of the tongue.Capistan ist eine weiche Sprache, die im vorderen Teil des Mundes geformt wird und große Speichelmengen sowie Exponieren der Zunge erfordert. The Falls (1980)
- And you forged him?- Und ihr habt ihn geformtMan of Iron (1981)
He was forged by life in Poland, as it used to be.Geformt hat ihn das Leben in Polen, wie es damals war. Man of Iron (1981)
"Our world which had been formed into matter from rays and energy five billion years ago;""...begegnete der Erde plötzlich ein mysteriöser, starker Feind." "Unsere Welt, die Materie, geformt durch Strahlung und Energie..." "...vor 5 Milliarden Jahren;" Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
The structure is in place. So, I have a green light?Die Hämoloblasten sehr kalkhaltig, die Schmelzzellen prismatisch geformtThe Party 2 (1982)
You molded me, and look how well I turned out.Unsinn! Wer hat hier wen geformtMy Fair Steele (1983)
Well, a script is merely a starting point... a sodden piece of clay... waiting for the imprint of the actor.Nun, das Drehbuch ist nur ein Anhaltspunkt. Ein Stück feuchter Lehm, der darauf wartet, vom Schauspieler geformt zu werden. Scene Steelers (1983)
Shapely, obviously.Gut geformt, ganz offensichtlich. The Man Who Loved Women (1983)
Your delight in women was so passionate, So generous, That miraculously, we were all transformed.Deine Freude an Frauen war so leidenschaftlich... so freigiebig... dass wir auf wundersame Weise alle verwandelt wurden... geformt und gestaltet durch deine Liebe... als wären wir aus weichem Ton, geformt nach deinem leisen Willen... und dann fest geworden, in den Feuern deiner Leidenschaft. The Man Who Loved Women (1983)
With memories as powerful and rich And graceful as the sculpted images you created to beautify the world around us.Mit Erinnerungen, so mächtig... und reichhaltig und anmutig... wie die geformten Bilder, die du kreiertest... zur Verschönerung der Welt um uns herum. The Man Who Loved Women (1983)
You sit on molded, plastic seats!Ihr sitzt auf geformten Plastiksitzen. Superman III (1983)
Molded to your well-fed behinds.Geformt nach euren wohlgenährten Ärschen. Superman III (1983)
"There's a destiny that shapes our ends, roughhewn though it may be.""Das Schicksal formt uns, auch wenn es rau erscheint." Twilight Zone: The Movie (1983)
He has been moulded too far in the other direction.Er wurde zu sehr in die andere Richtung geformtZelig (1983)
The heat-The temperature has, uh, changed the metal.- Ja. Die Hitze hat das Metall verformtLofty Steele (1984)
A masterpiece of nature formed by 6 million years of erosion and seismic upheaval.Ein Meisterwerk der Natur, geformt mittels 6 Millionen Jahre andauernder Erosion und seismischer Aufruhr. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
Well, they're tan, of course. Very supple, well-rounded and luxuriant to the touch.Sie sind braun gebrannt, wohl geformt und angenehm zu berühren. Police Academy (1984)
so that even the reflection is deformed and not yours...So sehr, dass einem das verformte Spiegelbild entgeht. Hail Mary (1985)
And molded by the thousands in giant factories.Und zu Tausenden in riesigen Fabriken geformt... National Lampoon's European Vacation (1985)
He melted them down and molded them into a silver bullet.Dann schmolz er sie ein und formte sie zu einer silbernen Kugel. Silver Bullet (1985)
My head spent three years training it.Drei Jahre formte mein Schädel ihn. Silverado (1985)
It's human face shaped malignant tumor.Es ist ein bösartiger Tumor, der wie ein menschliches Gesicht geformt ist. Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
I mean, the worst thing happened and you survived.Das formt den Charakter. Schließlich hast du überlebt. Final Approach (1986)
Oh, and then there's Barney, the man no deodorant could tame.Gefiel Ihnen auch die Luftaufnahme... von allen Angestellten, die den Namen "Muldin's" formten? The Poker Game (1987)
- Makes a man of him.-Das formt den Charakter. Au Revoir les Enfants (1987)
Blessed sword!Der Gedanke formt das Schwert! A Chinese Ghost Story (1987)
And he has big, pointy ears And a nose the shape of nebraska. Uh-Huh, and is it at the end of a leashNa ja, er, äh, ist recht klein, ist überall mit Pelz bedeckt und hat große, spitze Ohren und eine Nase, die wie Nebraska geformt ist. Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
It does if it's six inches long and V-shaped.Doch, wenn es 15 Zentimeter lang und wie ein V geformt ist. All in the Family (1988)
A smile is forming in his mind.Ein Lächeln formt sich in seinem Geiste. The Luck Child (1988)
As a child, she used to model human skeletons out of clay.Als Kind hat sie menschliche Knochen aus Lehm nachgeformtCamille Claudel (1988)
With a great big streamer shaped like a carp and longer than a house.Mit einem großen, großen Wimpel wie ein Karpfen geformt and größer als ein Haus. Grave of the Fireflies (1988)
Molded it, until it finally became the book that you see here now.Er hat es geformt, bis daraus dieses Buch entstand, das Sie vor sich sehen. The Cell Within (1989)
Good luck, Commander.KATEGORIE SUBATOMAR LEBENSFORMTEST ERGEBNISLOS - Viel Glück, Commander. A Matter of Honor (1989)
Somebody once told me it builds character...Jemand sagte mir, es formt den Charakter. Family Business (1989)
It's about women, and how they are not mere objects with curves that make us crazy.Frauen sind mehr aIs wohIgeformte, aufregende Objekte. Homer's Night Out (1990)
What was I thinking at the moment Wesley's bubble formed?Was habe ich gedacht, als sich Wesleys Blase geformt hat? Remember Me (1990)
I took some modelling clay... and made a little figure.Ich nahm etwas Plastilin... und formte eine kleine Figur. La Belle Noiseuse (1991)
That delicately beautiful face.Dieses fein geformte Gesicht. The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
Now all join hands and circle rightFasst euch bei der Hand und formt 'nen Kreis A Fish Called Martin (1991)
They're strong, well-defined.Die sind kräftig und sehr schön geformtNothing More Than Feelings (1991)
It's shaped just like his head.Er ist wie sein Kopf geformtA Man's Castle (1991)
Thou shalt have shoes with toes stitched in.Du sollst Schuhe haben mit vorgeformten Zehen. God's Shoes (1991)
Moulded from years of getting down, getting up getting down, until it's the firm round apple you see before you.Geformt durch Jahre des Hinkniens, Aufstehens... Hinkniens, bis daraus der runde Apfel wird, den du vor dir siehst. So This Is How Sinatra Felt (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formteil {n}shrink boot [Add to Longdo]
Formteiladapter {m}shrink boot adapter [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
Schalldämpferformteil {n}muffling preform [Add to Longdo]
Schrumpfformteil {n} | Schrumpfformteile {pl}head shrink part | head shrink parts [Add to Longdo]
Umformen {n}; Umformtechnik {f}forming [Add to Longdo]
Wohlgeformtheit {f}shapeliness [Add to Longdo]
formen | formend | geformt | er/sie formt | I/he/she formte | er/sie hat/hatte geformtto form | forming | formed | he/she forms | I/he/she formed | he/she has/had formed [Add to Longdo]
formen | formend | geformt | formt | formteto sculpt | sculpting | sculpted | sculpts | sculpted [Add to Longdo]
formen; modellieren | formend; modellierend | geformt; modelliertto sculpture | sculpturing | sculptured [Add to Longdo]
gestalten; formen | gestaltete; formteto shape | shaped [Add to Longdo]
modellieren; formen | modellierend; formend | modelliert; geformtto model | modeling; modelling | modeled; modelled [Add to Longdo]
transformieren; umformen; umspannen | transformierend; umformend; umspannend | transformiert; umgeformt; umgespannt | transformiert; formt um; spannt um | transformierte; formte um; spannte umto transform | transforming | transformed | transforms | transformed [Add to Longdo]
umwandeln; umformen | umwandelnd; umformend | umgewandelt; umgeformtto convert | converting | converted [Add to Longdo]
ungeformtunformed [Add to Longdo]
verformen; entstellen | verformend; entstellend | verformt; entstellt | verformt; entstelltto deform | deforming | deformed | deforms [Add to Longdo]
vorformen | vorformend | vorgeformtto preform | preforming | preformed [Add to Longdo]
wohlgeformt; wohlproportioniert; formschön {adj}shapely [Add to Longdo]
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest [Add to Longdo]
wohlgeformt {adv}shapelily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  formt [fɔrmt]
     formes; forms; sculpts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top