Search result for

formât

(92 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formât-, *formât*
English-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
format[N] รูปแบบ, See also: แบบ, Syn. design, layout, plan
format[N] การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การจัดรูปแบบข้อมูล
format[VT] ทำเป็นรูปแบบ, See also: ทำเป็นแบบฟอร์ม
formation[N] การพัฒนา
formation[N] การก่อรูปแบบ, See also: การสร้าง, Syn. build, constitution, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
informaticsสนเทศศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ (information) และการคำนวณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต เป็นคำที่ชาวยุโรปนำมาใช้แทนคำ computer science ที่แปลว่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ดู computer science ประกอบ
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
informative(อินฟอร์ม'มะทิฟว) adj. ให้ความรู้,ซึ่งแจ้งให้ทราบ, See also: informatively adv. informativeness n.
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
format๑. รูปแบบ๒. จัดรูปแบบ๓. การจัดรูปแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formation of contractการก่อให้เกิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formation, scar; cicatrisation; cicatrization; synulosisการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
format1. รูปแบบ
2. จัดรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]
Formatรูปและขนาด [TU Subject Heading]
Formatรูปแบบ [การแพทย์]
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Formation Constantค่าคงที่ของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Curveโค้งของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ
จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแบบ[N] format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
การตั้งตัว[N] establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การก่อรูป[N] formation, See also: organizing, Example: พุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถแสดงบทบาทสำคัญในการก่อรูปคุณค่าทางจริยธรรมและทางสังคม
จัดรูปแบบ[V] format, Syn. วางรูปแบบ, Example: คุณควรจัดรูปแบบของหนังสือเสียใหม่เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasārasonthētsāt) EN: bioinformatics   FR: bio-informatique [f]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
เอ4[n.] (ē-sī) EN: A4   FR: A4 (format ~) [m]
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
ฟอร์แมต[n.] (fømaēt) EN: format   FR: format [m]
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMAT    F AO1 R M AE2 T
FORMATO    F AO0 R M AA1 T OW0
FORMATS    F AO1 R M AE2 T S
FORMATION    F AO0 R M EY1 SH AH0 N
FORMATIVE    F AO1 R M AH0 T IH0 V
FORMATIONS    F AO0 R M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
format    (n) (f oo1 m a t)
formats    (n) (f oo1 m a t s)
formation    (n) (f oo1 m ei1 sh @ n)
formative    (j) (f oo1 m @ t i v)
formations    (n) (f oo1 m ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版式[bǎn shì, ㄅㄢˇ ㄕˋ, ] format [Add to Longdo]
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, / ] format (page layout for printing) [Add to Longdo]
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] formation [Add to Longdo]
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] formation [Add to Longdo]
体式[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ, / ] format; form [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top