Search result for

fordere

(53 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fordere-, *fordere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fordere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fordere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ich fordere Dich zum Schaukampf, Bruder!ไอซี fordere Dich zum Schaukampf, Bruder! Sacramentum (2012)
And I'm asking10 % below London allowance, and we'll settle for 30 % below.Ich fordere 10 Prozent weniger, als die in London kriegen und wir einigen uns auf 30 Prozent weniger. Jobs for the Boys (1980)
Every magistrate must take this affair in hand and if my money is not found I shall call justice against justice itself.Alle Behörden müssen sich der Sache annehmen. Scham man mir mein Geld nicht wieder so fordere ich die Gerichte vor Gericht, The Miser (1980)
Mr. Paoli bets $30,000 on the challenger?Mr. Paoli setzt $3o. Ooo auf den Herausforderer? Any Which Way You Can (1980)
In this corner, the very worthy challenger, weighing in at 158 1/4 pounds, the Bronx Bull, Jake La Motta!In dieser Ecke der Herausforderer, mit einem Gewicht von 158 Pfund, der Stier aus der Bronx, Jake La Motta. Raging Bull (1980)
I defy you!Ich fordere dich heraus. Superman II (1980)
Reinickendorf, Weissensee, Pankow and Tegel. I call upon you to leave this area within a period of 14 days.Weissensee, Pankow und Berlin-Tegel auszuweisen und fordere Sie deshalb auf, den Ausweisungsbezirk binnen Die Strafe beginnt (1980)
- I dare you to touch the blood.- Ich fordere dich heraus, das Blut anzufassen. - Ich fordere dich heraus. Deadly Blessing (1981)
I'm the only one in your life who has rights on you. Because I don't claim any.Ich bin der einzige in deinem Leben, der ein Recht auf dich hat, weil ich keines einforderePossession (1981)
Dare me.Fordere mich heraus. Stripes (1981)
Mr. Steele feels your situation warrants his closest attention.Er meint, Ihr Fall erfordere seine volle Aufmerksamkeit. License to Steele (1982)
Opponent, weight 87 kg, making debut tonight:Kampfgewicht: 89,6 Kg. Angeber! Sein Herausforderer: Bomber (1982)
L ring.Ich fordere Dich heraus, Rosco! Bomber (1982)
The challengers, Reginald Front-de-Boeuf!Die Herausforderer, Reginald Front-de-Boeuf! Ivanhoe (1982)
These three noble challengers will undertake all comers.Diese edlen Herausforderer werden alle Gegner annehmen. Ivanhoe (1982)
Each challenger may be selected by touching his shield with a lance.Jeder Herausforderer kann durch berühren des Schilds mit der Lanze gewählt werden. Ivanhoe (1982)
If any knight should break the lance of all three challengers here before me, then Prince John will declare that knight the victor in this day's combat.Sollte ein Ritter die Lanzen aller drei Herausforderer hier vor mir zerbrechen, wird Prinz John diesen Ritter zum Tagessieger erklären. Ivanhoe (1982)
Respect the law.Verteidige dich, kämpfe, fordere dein Recht. Légitime violence (1982)
I want a shot at the title if Balboa's got the guts to meet me in the ring.Ich fordere Balboa zum Titelkampf, wenn er den Mumm dazu hat. Rocky III (1982)
It looks like the no. 1 contender, Clubber Lang, will have to play the waiting game.Sein größter Herausforderer Clubber Lang wird wohl noch warten müssen. Rocky III (1982)
Strength would have to go to the challenger, while experience and the world's hardest head would have to go to Balboa.Der Herausforderer ist sicher stärker, aber Erfahrung und die Fähigkeit einzustecken favorisieren Balboa. Rocky III (1982)
On my left, out of the blue corner, hailing from Chicago, weighing in at an even 235lb, the world's no.1 challenger...Links in der blauen Ecke, aus Chicago, 107 Kilo schwer, die weltweite Nummer Eins unter den Herausforderern, Rocky III (1982)
Balboa's off to an incredible start, determined to destroy the challenger.Balboa startet phänomenal, entschlossen, den Herausforderer zu zerstören. Rocky III (1982)
The challenger is hitting him with everything he's got.Der Herausforderer schlägt mit aller Kraft zu. Rocky III (1982)
Out of the red corner, the challenger, weighing 191 lb, from the fighting city of Philadelphia, the former heavyweight champion of the world, the Italian Stallion,In der rechten Ecke der Herausforderer, 87 Kilo schwer, aus der Boxstadt Philadelphia, der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, der Italienische Hengst, Rocky III (1982)
I'll radio for help.Ich fordere Hilfe an. Labor Pains (1983)
And I'm going to dare him to stop me.Ich fordere ihn auf mich aufzuhalten. Goliath: Part 1 (1983)
And presenting the big boys ofboxing- heavyweights! - Introducing Herschel "The Hammer"Sinclair.! - Billy Boy!In der Gewichtsklasse Schwergewicht steigen in den Ring... der Herausforderer Herschel "The Hammer" Sinclair... und dessen Gegner "Blazing" Billy Flynn! Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
I have come to claim the gold on behalf of the California State Historical Society.Ich fordere das Gold im Namen der kalifornischen Gesellschaft für Geschichte zurück. Steele's Gold (1983)
The Committee thought the Republic needed a period of despotism.Besser ein paar Unschuldige töten, als einen Schuldigen laufen lassen. Der Wohlfahrtsausschuss glaubt, die Errichtung der Republik erfordere despotisches Recht. Danton (1983)
Where's he rushing om to?Ich fordere... Da hat es einer eilig. Wohin geht er? Danton (1983)
Long live Danton!Ich fordere... Danton (1983)
The man of August 1 O!Ich fordere seine Anhörung hier auf dieser Tribüne. Danton (1983)
People of France, I appeal to you! You and you alone may judge me. Where are our witnesses?Ich fordere sie erneut und fordere des Weiteren, dass die Ausschüsse sich dem Gericht der öffentlichen Meinung stellen. Danton (1983)
I'm challenging you right here and now to join me.Ich fordere euch auf: The Dead Zone (1983)
They said whoever challenged him would die.Es hieß, wer ihn herausfordere, würde sterben. The Right Stuff (1983)
- As usual, I require 1 million for that.- Wie üblich fordere ich dafür 1 Million. Teil 5 (1984)
If he works on one of those runs or is a dispatcher, he's their inside man.Ich fordere eine Spezialeinheit an. - Nein. One Way Express (1984)
I lay no claims whatsoever to the duke's inheritance.Aber keine Sorge, ich fordere nichts vom Erbe des Herzogs. Blue Blooded Steele (1984)
I defy you to resist me for more than 30 seconds.Ich fordere Sie heraus, mir länger als 30 Sekunden zu widerstehen. Emmanuelle IV (1984)
And demand that he fire you.- Ich fordere ihn auf, Sie rauszuwerfen. All of Me (1984)
Don't try me, punk.Fordere mich nicht heraus. Police Academy (1984)
That'd be a matchup.Fordere ihn heraus. Police Academy (1984)
"Maybe I'm just 2 demanding""Vielleicht fordere ich zuviel Purple Rain (1984)
I'm not asking, I'm telling with this.Ich bitte nicht, ich fordereThis Is Spinal Tap (1984)
On behalf of everyone who was unjustly punished, I demandIn meinem Namen Und im Namen aller ungerecht Bestraften fordere ich, dass die eigenen Angehörigen Repentance (1984)
I demand that the case be re-examined, legally brought to trial, and henceforth be known as "Aravidze versus Barate_BAR_i" case.Ich fordere eine wiederholte Untersuchung des Falles, um ihn auf dem Rechtsweg zur Gerichtsverhandlung zu führen, Fortan soll er "Fall Arawidse - Barateli" heißen. Repentance (1984)
I categorically demand that the defendant Barateli be sent to a psychiatric hospital for examination.Ich fordere entschieden, die Angeklagte Barateli zur Untersuchung in eine Nervenklinik zu schicken. Repentance (1984)
I demand satisfaction!Ich fordere Genugtuung! Episode #1.4 (1985)
The winner and still the number one challenger... the Velvet Vandal- Dangerous Darryl!Der Gewinner und immer noch Herausforderer Nummer eins: Der Samt-Vandale Dangerous Darryl! Grappling Steele (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herausforderer {m}challenger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
挑戦者[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top