Search result for

forages

(51 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forages-, *forages*, forage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forage[N] อาหารสัตว์, Syn. feed, fodder, provender
forage[N] การออกหาอาหาร
forage[VI] ออกหาอาหาร (โดยเฉพาะสัตว์)
forage[VI] ค้นหา, Syn. search, explore, rummage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search

English-Thai: Nontri Dictionary
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
forager(n) ผู้หาอาหาร,ผู้ปล้นสะดม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forage plantพืชอาหารสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forage plantsพืชอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They sent some villagers out to forage for some rice.พวกมันส่งชาวบ้านออกไปค้นหาข้าว Rescue Dawn (2006)
They expect us to forage, like dogs.พวกมันให้เรากินอย่างกับหมาเลย Orientación (2007)
You fuckin' forage next time.คราวหลังมาเฝ้ายามเลยแก.. Basilone (2010)
We're at Foragers Market. I'm sure we'll find something.เราอยู่ที่ตลาด เดี๋ยวเราก็คงเจอ Gaslit (2010)
Rebecca and I foraged for a couple of hours, and... and...ฉันกับรีเบคก้า ออกหาอาหาร สัก 2-3 ชมได้ แล้ว... แล้ว.. Prisoner of War (2011)
Could you be a mensch and when you're next foraging at Otto's Books, make an inquiry?іthеіr ѕhірѕ сrеер -сrаwlіn' оn thе wаvеѕ,/і Cloud Atlas (2012)
So now you're foraging for fungus.แสดงว่าตอนนี้เจ้าก็เก็บเห็ดป่าขายสินะ? Hat Trick (2012)
Now, a wasp will forage approximately four times per day... venturing a distance of maybe two miles from the nest.ตัวต่อจะออกหาอาหาร ประมาณวันละ4ครั้ง ระยะทางที่บินประมาณ2ไมล์จากรัง The Ghost in the Machine (2012)
The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant,รวมของความสุขและ ความทุกข์ทรมานของเรา, พันของศาสนาความ เชื่อมั่นอุดมการณ์ และหลักคำสอนทางเศรษฐกิจ Unafraid of the Dark (2014)
And send out a foraging party immediately.ส่งคนออกไปหาสเบียงด้วย Mother's Mercy (2015)
They foraged around on the forest floor and kept themselves very much to themselves.พวกมันเที่ยวหากินอยู่ตามผืนป่า และเก็บเนื้อเก็บตัว This Beautiful Fantastic (2016)
- We're at Foragers Market.Wir sind im Foragers-Geschäft. Gaslit (2010)
Yeah, the Foragers' Club.Ja, der Foragers' Club. Forest Green (2014)
Welcome to the Foragers' Club.Willkommen im Foragers' Club. Forest Green (2014)
Welcome to the Foragers'.Willkommen im Foragers'. Forest Green (2014)
The Foragers' is a -- it's a very special place for a lot of us, a place our fathers and grandfathers built and brought us to.Das Foragers' ist ein sehr besonderer Ort für viele von uns, ein Ort, den unsere Väter und Großväter errichteten und zu dem sie uns hinbrachten. Forest Green (2014)
Could someone have snuck her into the Foragers' camp -- a boyfriend, maybe?Könnte jemand sie heimlich in den Foragers' Club gebracht haben... - Ein Freund vielleicht? Forest Green (2014)
Do you have any idea why she might have been at the Foragers' Club?Haben Sie eine Ahnung, warum sie im Foragers' Club gewesen sein könnte? Forest Green (2014)
So you run a brothel at the Foragers.Sie führen also ein Bordell im Foragers' Club. Forest Green (2014)
The Foragers', by the way, derives no income from this.Der Foragers' Club bezieht daraus übrigens kein Einkommen. Forest Green (2014)
You're not actually a member of the Foragers', are you?Sie sind kein Mitglied des Foragers', oder? Forest Green (2014)
This is a -- this is a very energetic forager.Das ist ein sehr lebhafter Forager. Forest Green (2014)
A big Foragers' thank-you to Mr. Jane and special agent Lisbon.Ein großes Foragers' -Danke an Mr. Jane und Special Agent Lisbon. Fantastisch. Forest Green (2014)
When Grant invited me... to the Foragers' again, I thought about... the girl in cabin 9.Als Grant mich wieder... ins Foragers' eingeladen hat, dachte ich an... das Mädchen in Hütte 9. Er hat schon mal mit ihr geschlafen. Forest Green (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foragLook, today was 'sea harvest' so let's go forage for edible plants tomorrow!

CMU English Pronouncing Dictionary
FORAGE    F AO1 R IH0 JH
FORAGES    F AO1 R AH0 JH AH0 Z
FORAGING    F AO1 R IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forage    (v) (f o1 r i jh)
foraged    (v) (f o1 r i jh d)
forages    (v) (f o1 r i jh i z)
foraging    (v) (f o1 r i jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furier {m} [mil.] | Furiere {pl}forager | foragers [Add to Longdo]
hamstern | hamsternd | hamstert | hamsterteto forage | foraging | forages | foraged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
探餌[たんじ, tanji] (n) (animal's) foraging [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage [Add to Longdo]
粮秣[liáng mò, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄛˋ, / ] provisions (e.g. military); forage; fodder [Add to Longdo]
觅食[mì shí, ㄇㄧˋ ㄕˊ, / ] to forage; to hunt for food; to scavenge; fig. to make a living [Add to Longdo]
觅食行为[mì shí xíng wéi, ㄇㄧˋ ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] foraging [Add to Longdo]
饲草[sì cǎo, ㄙˋ ㄘㄠˇ, / ] forage grass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top