Search result for

folgert

(54 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folgert-, *folgert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา folgert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *folgert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Very swift deduction.- Eiskalt geschlussfolgertGorky Park (1983)
- Oh, brilliant deduction, Sherlock.- Oh, brillant gefolgert, Sherlock. Three Little Spies (1986)
The laboratory concluded that in order to conceive and transfigure the DNA, the couple had to have a spiritual bond of love.Wenn beide nicht durch ein "Band des Herzens"... miteinander verbunden sind, kann es keine Vereinigung... auf der Ebene der Gene geben, wie die Wissenschaftler schlussfolgerten. Deswegen diese ganze Aktion. Wicked City (1987)
I decided she must be rich.Ich folgerte daraus, sie sei reich. My Mother's Castle (1990)
I concluded it could be unbuttoned and that Mangiapan was right.Ich folgerte daraus, dass man ihn aufknöpfen konnte und dass Mangiapan recht hatte. My Father's Glory (1990)
I haven't drawn any conclusion about what I've seen.Ich habe nichts aus dem, was ich sah, geschlussfolgertPilot (1993)
So you deduced that Garak thinks Dukat is lying about something and you interrupted my conversation to confront him about whatever that might be?Sie haben gefolgert, dass Garak glaubt, Dukat lügt wegen einer Sache, und Sie haben mein Gespräch unterbrochen, um ihn mit dieser Sache zu konfrontieren? Cardassians (1993)
He decides it's all over, and whips it out and starts beating it right there.Er folgerte daraus, dass es vorbei sei, und begann sofort zu masturbieren. Mallrats (1995)
I consulted with Dax, and we realized that the accident must have created some sort of subspace link between my father and myself.Ich beriet mich mit Dax und wir folgerten, dass der Unfall eine Subraumverbindung zwischen mir und Dad geschaffen hatte. The Visitor (1995)
The criminal psychologist deduced that the elderly hitchhiker didn't actually exist. It was merely one segment of the killer's split personality.Der Psychologe schlussfolgerte, dass der betagte Anhalter nicht wirklich existierte, sondern lediglich ein Teil der gespaltenen Persönlichkeit des Täters war. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
But when we saw you with that woman Mrs. Cheeseley we naturally assumed...Aber als wir Sie mit dieser Mrs. Cheeseley sahen, folgerten wir... An Ideal Husband (1999)
Oh, did we?Wir folgerten? An Ideal Husband (1999)
Yes, we did.- Ja, wir folgerten. An Ideal Husband (1999)
That's why their star witness concludes that the 1 4-hour day is a de facto discrimination against women.Daraus folgert die Zeugin der Gegenseite... dass der 14-Stunden-Tag alle Frauen diskriminiert. Let's Dance (1999)
We concluded that trauma had to be the cause of the coronary.Wir folgerten, dass das Trauma der Abtrennung den Infarkt auslöste. Those Lips, That Hand (1999)
Gather now and surmise.Folgert nun selbst und ratet. Hamlet (2000)
Mr. Shinohara deduces there were two culprits.Shinohara folgert daraus, dass es zwei Täter waren. When the Last Sword Is Drawn (2002)
But it was a case where money was required, Tom concluded, and estimated, that considering the times and all, ten dollars would suffice for Ben and his truck.Doch in diesem Fall sei Geld vonnöten, folgerte Tom und schätzte, dass in Anbetracht der Zeiten und allem wohl 10 Dollar für Ben genügen müssten. Dogville (2003)
Before I come to Phase II, a quick update on the recently concluded Phase I.Bevor ich zu Phase II komme, ein schnelles Update auf der vor kurzem gefolgerten Phase I. Swades (2004)
From this they deduced that the problem was recursive... But beyond that, found themselves admitting, against their own nature... And once again, that the answer was unknowable.Daraus folgerten sie, dass die Angelegenheit rekursiv war, und entgegen ihrem Naturell mussten sie sich eingestehen - einmal mehr - dass es einfach keine Lösung geben würde. Primer (2004)
He infers, Mr Murphy, that we share a common ancestry with monkeys.Er schlussfolgert, Mr Murphy, dass wir einen gemeinsamen Ursprung mit Affen gemein haben. The Proposition (2005)
Other monetary reform advocates have concluded that greed and dishonesty are the main problems, and that there may be better ways to create an honest and equitable money system than returning to silver or gold.Andere Befürworter einer Währungsreform schlussfolgerten, dass Gier und Unehrlichkeit die Hauptprobleme sind, und dass es bessere Wege geben muss, ein ehrliches und gerechtes Geldsystem zu schaffen, als wieder auf Gold oder Silber zu bauen. Money as Debt (2006)
I won't be there to run the carnival.Was folgert ihr daraus? - Oh, ok, jetzt verstehe ich. - TAYLOR: Just Like Gwen and Gavin (2006)
I thought she was your daughter, so I assumed you had a partner too.Daraus folgerte ich, dass es einen Mann in Ihrem Leben gibt. Luftslottet (2006)
Like a sugar pill or something.Daraus wurde gefolgert, dass der menschliche Geist der wichtigste Faktor im Heilungsprozess ist, manchmal sogar wichtiger als die Medikamente. The Secret (2006)
I deduced it when you walked in.Hab' ich gefolgert, als du 'reinkamst. No Country for Old Men (2007)
I mean, take that murder site. I would've never concluded that that soldier was killed on Army property.Ich hätte zum Beispiel nie gefolgert, dass der Mord auf Militärgelände geschah. In the Valley of Elah (2007)
He assesses and deduces.Er verschafft sich Zugang und schlussfolgertBelieve the Lie (2007)
I started to do... er... a little recap in my head, and I found out we had nothing.Ich fing an das Ganze innerlich zu rekapitulieren... und folgerte, dass wir nichts hatten. Man on Wire (2008)
It was me who deduced that the Bormat conjecture could not be solved without Taniyama's formulation.Ich war es, der folgerte, dass Bormats Theorem nicht ohne Taniyamas Vermutung gelöst werden kann. The Oxford Murders (2008)
I just inferred things.Ich habe nur geschlussfolgertWelcome to Latnok (2009)
And of course you concluded that master Leopold, he killed his sister, n'est-ce pas?Und natürlich haben Sie gefolgert, dass Master Leopold... seine Schwester getötet hat, n'est-ce pas? Hallowe'en Party (2010)
Based on my observations, I've concluded that mask and gloves will be sufficient if you decide to enter the dragon.Aufgrund meiner Beobachtungen habe ich geschlussfolgert, dass eine Maske und Handschuhe ausreichend sind, wenn man dort reingehen will. Death Is in the Air (2010)
He got all this from a button.Das hat er alles aus einem Knopf gefolgertMurder on the Orient Express (2010)
No, she did not hit on me.- Das habe ich geschlussfolgert. - Nein, sie hat mich nicht angemacht. The Big 'O' (2010)
Well, that concludes... I don't really know what that was.Nun, daraus folgert,... dass ich keine Ahnung habe, was das war. Postcards from the Wedge (2010)
Same thing he made of it last month.Dasselbe, was er letzten Monat geschlussfolgert hat. Human Traffic (2010)
You guys are inferring that I'm stupid.Ihr schlussfolgert, dass ich dumm bin. The Justice League Recombination (2010)
You then inferred it.Du hast es dann geschlussfolgertThe Justice League Recombination (2010)
He infers that the Earl of Surrey has no business being so treated in the first place.Er folgert, dass der Graf von Surrey in erster Linie... überhaupt nicht so behandelt werden sollte. You Have My Permission (2010)
I deduced the car accident because thyroid fit the symptoms.Ich folgerte den Autounfall, weil die Schilddrüse zu den Symptomen passt. Unwritten (2010)
I put together two and two and concluded that all the exams would be in the file cabinet the next day.Ich zählte zwei und zwei zusammen und folgerte, dass die Klausuren am nächsten Tag im Schrank liegen müssten. Gauragangur (2010)
By measuring the depressions in the skull, I deduced that the one that came the closest was the broom handle.Indem ich die Tiefe der Einschläge im Schädel maß, folgerte ich, dass diejenigen, welche sich am ehesten gleichen, von einem Besenstiel stammen. Freedom (2011)
With the subsequent return of same canine, and in consideration of the conspicuous nonappearance of said fugitive and given the salt-water-soaked-state of Alidoro's coat, we have concluded that Pinocchio must have attempted to escape by water, and thereafter succumbed to accidental drowningWoraufhin der gehorsame Hund Alidoro sich der Jagd anschloss und den Missetäter aufspürte. Da der besagte treue Hund zurückkehrte, allerdings ohne ein Zeichen des eben erwähnten flüchtigen Flüchtlings... Und in Anbetracht dessen, dass Alidoros Fell durchtränkt war von Salzwasser, schlussfolgerten wir... Pinocchio (2012)
One can't live on looks alone.Klug gefolgert. Man lebt nicht allein vom guten Aussehen. Survival of the Fittest (2012)
Social scientists have concluded that the country is more polarized than at any time since the Civil War.Sozialwissenschaftler haben schlussgefolgert, dass das Land polarisierter ist... als zu jedem anderem Zeitpunkt nach dem Bürgerkrieg. We Just Decided To (2012)
The day we met you deduced that I gave up being a surgeon to become a companion because I had lost someone close to me.Sie folgerten, dass ich es aufgegeben habe, eine Chirurgin zu sein... um eine Suchtbegleiterin zu werden, weil ich jemanden verloren hätte, der mir nahe war. Pilot (2012)
So she concluded that you were the reincarnation of the sparrow.Sie hat daraus gefolgert, du seist die Reinkarnation des Spatzen. The Young and Prodigious T.S. Spivet (2013)
Sherlock deduced that it was, uh, the Betancourt chain.Sherlock folgerte, dass es die, Betancourt-Kette ist. M. (2013)
That dry cleaner you sent me to, you deduced what they were up to.Um die Reinigung, zu der Sie mich geschickt haben, von der Sie folgerten, was sie im Schilde führte. Possibility Two (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgern; schließen (aus) | folgernd; schließend | gefolgert; geschlossen | folgert; schließt | folgerte; schlossto conclude (from) | concluding | concluded | concludes | concluded [Add to Longdo]
folgern; schließen; ableiten; herleiten (aus) | folgernd; schließend; ableitend; herleitend | gefolgert; geschlossen; abgeleitet; hergeleitet | folgert | folgerteto deduce (from) | deducing | deduced | deduces | deduced [Add to Longdo]
folgern | folgernd | gefolgert | folgert | folgerteto infer | inferring | inferred | infers | inferred [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  folgert [fɔlgrt]
     concludes; deduces; infers
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top