Search result for

folgere

(43 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folgere-, *folgere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา folgere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *folgere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess.SchlußfolgereThe Aviator's Wife (1981)
Look at the map and I'll explain my deductions.Ich erkläre Ihnen, was ich daraus folgereFirefox (1982)
You like that Folgers stuff, right? Yeah.- Du magst den von "Folgere", oder? Manhunter (1986)
He later stopped off at Morgan. I'd say from all the smiling and palm-pressing... ..Larry got himself some nice fat financing, GG.Später war er bei Morgan. Aus dem Lächeln und Händereiben folgere ich, dass Larry eine fette Finanzierung hat. Wall Street (1987)
I can infer from that directive that you do not intend to share all this exceptional technology with us.Ich folgere aus Ihren Worten, dass Sie nicht die Absicht haben, Ihre Technologie mit uns zu teilen. First Contact (1991)
So I deduce that everyone was asleep, including all those people that were subtracted, along with the flight crew, of course, dear boy.Also folgere ich, dass alle geschlafen haben. Auch die Leute, die entfernt wurden, zusammen mit der Besatzung, mein Junge. The Langoliers (1995)
The only thing that makes me feel human is the way I'm treated.Letztlich folgere ich nur aus den Umständen, dass ich existiere. Ghost in the Shell (1995)
So, Vern, am I right in deducing that the reason I drove 80 miles to hear this pathetic story is because you don't know what effectAlso Vern, folgere ich richtig, dass diese erbärmliche Geschichte der Grund ist, dass ich 80 Meilen hierher gefahren bin, weil du nicht weisst, welchen Effekt Good Intentions (2002)
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.Daraus folgere ich, dass Ihr verhalten meine Liebe nur zu vertiefen sucht, wie es bei eleganten Damen üblich ist. Pride & Prejudice (2005)
I'm just inferring that this as a couch because the evidence suggests the coffee table's having a tiny garage sale.Ich schlussfolgere nur, dass das hier eine Couch ist,... weil die Beweise nahelegen, dass der Couchtisch einen kleinen Garagenverkauf durchführt. The Big Bran Hypothesis (2007)
You're assuming there's only one of those, too. All right, come on, let's go. Isn't there a line of succession, so there's only one successor?Du gehst davon aus das es nur eine Armee gibt komm schon, auf gehts gibt es nicht eine Nachfolgeregelung? Black Jack (2007)
I assess and deduce.Ich verschaffe mir Zugang und schlussfolgereBelieve the Lie (2007)
It would therefore seem to follow that he is capable of acting out of mutual self-interest, yes? What?Daraus schlussfolgere ich... dass es ihm möglich ist, im beiderseitigem Interesse zu handeln, oder? Cat's in the Bag... (2008)
I believe I exist based only on what my environment tells me.Letztlich folgere ich nur aus den Umständen, dass ich existiere. Ghost in the Shell 2.0 (2008)
Now I can infer that he's a bit of a gambler.Ich folgere, er neigt zum Glücksspiel. Sherlock Holmes (2009)
Therefore, I conclude that the book "Howl and Other Poems" does have some redeeming social importance, and I find the book is not obscene.So folgere ich, dass "Howl und andere Gedichte" ausgleichende gesellschaftliche Bedeutung besitzt, und ich finde das Buch nicht obszön. Howl (2010)
You don't strike me as particularly feminine, so I would eliminate your mother as a role model, which would leave... a father, perhaps?Weil du nicht übermäßig feminin wirkst, schließe ich deine Mutter als Vorbild aus. Daraus folgere ich: ein Vater. Bloomington (2010)
Observe, analyze... Deduce!Beobachte, analysiere... folgereThe Body and the Bounty (2010)
Deduce!FolgereThe Body and the Bounty (2010)
"Observe, analyze, deduce.""Beobachte, analysiere, folgere." The Body and the Bounty (2010)
Observe, analyze, deduce.Beobachte, analysiere, folgereThe Body and the Bounty (2010)
And so... With regret, I conclude that he does not belong On the waiting list.Und so... und mit Bedauern folgere ich, dass er nicht auf die Warteliste gehört. Almost Grown (2010)
The Act of Succession.Die Thronfolgeregelung. Anonymous (2011)
What I infer from your letter is that you used to be close friends, but are no longer so."Ich folgere aus Ihrem Brief, dass Sie einmal enge Freunde waren, "aber jetzt nicht mehr. A Dangerous Method (2011)
Isn't profiling part of what you do?Ist Profiling nicht ein Teil dessen, was Sie tun? Ich folgereThe Deductionist (2013)
And if I deduce correctly, you'll spend an evening in this great city with me.Und wenn ich korrekt folgere, werden Sie eine Abend mit mir in dieser großartigen Stadt verbringen. The Woman (2013)
A sort of reaction.Folgereaktionen: Samba (2014)
A bracing reminder that I can function efficiently as a lone deductionist, should the circumstances dictate.Ziemlich. Eine erfrischende Erinnerung, dass ich als einsamer Schlussfolgerer funktionieren kann, sollten es die Umstände fordern. The Grand Experiment (2014)
So, Noah, I assume you've known Delia as long as your fiancée.Noah, daraus folgere ich, dass Sie Delia genauso lange kennen wie Ihre Verlobte. Four Arrows (2015)
I deduce we are on our way to see someone cleverer than you.Ich folgere, dass wir jemanden besuchen, der klüger ist als Sie. The Abominable Bride (2016)
Well, detectives, I deduce that our victim's sudden influx of cash had something to do with the fact that...Nun, Detectives, ich folgere, dass der plötzliche Bargeldfluss bei unserem Opfer damit zu tun hatte, dass... er keinen Kopf hat! Death Wish (2016)
Listen, Dr. Mendez hasn't called in your refill.Hör zu. Dr. Mendez hat deine Folgerezepte noch nicht geschickt. Tape 2, Side B (2017)
I gather your training was a bit more... Improvisational?Ich schlussfolgere, Ihr Training war ein wenig mehr improvisiert. The British Invasion (2017)
-I deduce that that's stupid.- Ich folgere, dass das dumm ist. Handsome: A Netflix Mystery Movie (2017)
Working deductively, the secret wouldn't be any of the topics you've already volunteered, because you wouldn't want to make it that easy on me.Ich schlussfolgere, dass das Geheimnis keines der Themen betrifft, die du schon angeschnitten hast, weil du es mir nicht zu leicht machen möchtest. Red Light (2017)
From other evidences the blanket suppliesAus anderen Spuren dieser Decke folgere ich, dass sie in einem Antiquitätenladen benutzt wurde. Sherlock Holmes in Washington (1943)
-I'm not drawing conclusions!- Ich schlussfolgere nicht! The Lady from Shanghai (1947)
I don't deduce.Ich schlussfolgere nicht. North by Northwest (1959)
Mother love.Ich schlussfolgere, es muss Liebe sein. Mutterliebe. Ocean's 11 (1960)
Just a moment, we must read the traditional proclamation before we can proceed to crown you.Aufgrund des heute eingeführten Erb- folgerechtes empfange ich die Krone. Samson and the Slave Queen (1963)
That you're fond of Shakespeare is to be deduced from this book which is lying face downwards.Dass Sie Shakespeare mögen, folgere ich aus diesem Buch. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
Except for your captain, I deduce from the uniforms - that most of your warriors are here.Mit Ausnahme Ihres Captains folgere ich aus den Uniformen, dass die meisten Ihrer Krieger sich hier befinden. Saga of a Star World (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rangfolge {f}; Rangfolgeregel {f}rule of precedence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top