Search result for

focht

(65 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focht-, *focht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา focht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *focht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How light it was when I fought as I fancied!Wenn nach Lust ich focht, wie waren sie leicht! Die Walküre (1980)
The battle for the mind of North America... will be fought in the video arena: The Videodrome.Die Schlacht um den Geist Nordamerikas wird in der Videoarena, im Videodrome ausgefochten. Videodrome (1983)
This Zeder sustained that in all the places in antiquity Where contact had been made With the Beyond, With the dead, from Delphi to Epirus to Dodona and so on, constants could be determined, Which he called alchemical,Dieser Zeder verfocht die These, dass da, wo man in der Antike glaubte, Kontakt zum Jenseits, zu den Verstorbenen herstellen zu können, Konstanten nachweisbar wären, die er alchemisch nannte. Revenge of the Dead (1983)
Miss Cutwater, as your attorney it is my duty to inform you that the will could be contested if you're deemed... not of perfectly sound mind.- Miss Cutwater, als Ihr Anwalt ist es meine Pflicht, Sie zu informieren, Ihr Testament, falls Zweifel an Ihrem Geisteszustand auftauchen, könnte angefochten werden! All of Me (1984)
Ah, damn! It's good to see you.Haben harte Kämpfe ausgefochten. Dreamscape (1984)
This verdict is final, without appeal.Dieses Urteil ist endgültig und kann nicht angefochten werden. Repentance (1984)
You are a Main, Charles.Es wird nach Regeln gefochten. Episode #1.3 (1985)
My first loyalty would always be to the firm.Meine Loyalität gegenüber der Firma ist unangefochten. Brewster's Millions (1985)
Well played, Holmes.Gut gefochten, Holmes. Young Sherlock Holmes (1985)
Now, I have battled with the best of them.Ich hab mit den Größten gefochten! Three for the Road (1986)
Tina Thomerson then became heir to an unchallenged placement in the semifinals.Somit rückt Tina Thomerson... HALBFINALE ...unangefochten ins Halbfinale auf. Playing for Keeps (1986)
The future defence of Britain was being fought out in the great forum of the nation and what do they give the viewers?Darling, die zukünftige Verteidigung von Großbritannien wurde in dem großen Forum der Nation ausgefochten, und was zeigen die den Zuschauern? One of Us (1986)
For to those that control Greyskull will come the power the power to be supreme the power to be almighty ...the power to be masters of the universe.Jene die über Greyskull herrschen, werden die Macht haben. Die Macht, unangefochten zu sein. Allmächtig zu sein. Masters of the Universe (1987)
For love of liberty, our forbears colonists few in number and with little to defend themselves fought the war for independence what was then the world's most powerful empire.Aus Liebe zur Freiheit fochten unsere Vorfahren, eine kleine Zahl von Siedlern, arm an Mitteln, den Unabhängigkeitskrieg aus. Am Ende stand der mächtigste Staat der Welt. The Witches of Eastwick (1987)
That's what this country has foughtDafür hat unser Land über 200 Jahre lang gefochten. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
- He is the absolute, undisputed head of the Catano crime family.- Er ist der absolute, unangefochtener Chef der Mafia-Familie Catano. The Battle of Tommy Giordano (1989)
You take Cuban money?Ich hab die Sache mit dem Chef ausgefochten, und ich wollte nur sagen, das Geschäft gilt, denn es ist das Letzte, das wir auf Lager haben. Jack of All Trades (1989)
And gentlemen in England now abed... shall think themselves accursed they were not here... and hold their manhoods cheap... whiles any speaks that fought with us... upon Saint Cispin's day!Und Edelleute, die daheim in England jetzt im Bette liegen, verfluchen einst sich selbst, dass sie nicht hier gewesen sind! Und werden schamrot, wenn da einer kommt, der mit uns focht, sich mit uns schlug, am heutigen Sankt-Crispianus-Tag! Henry V (1989)
Fortune made his sword... by which the world's best garden he achieved... and of it left his son imperial lord.Fortuna führte sein Schwert. Und damit erfocht er sich den schönsten Garten dieser Welt. Das ganze große Reich, das hinterließ er seinem Sohn. Henry V (1989)
And this evidence is clear and uncontested.Diese Beweise sind deutlich und unangefochten. Presumed Innocent (1990)
You fought better than twenty English knights.Du fochtest besser als zwanzig englische Ritter. Robin Hood: Prince of Thieves (1991)
Was contesting the eviction notice.Sie hat den Räumungsbescheid angefochten. Off the Wall (1991)
Don't you two people understand that what this dog needs to see is a strong, undisputed male role model.Begreift ihr zwei denn nicht, was dieser Hund braucht? Ein starkes, unangefochtenes männliches Vorbild. Buck the Stud (1991)
Even though Georgia dropped the case Hardwick challenged the constitutionality of the statute.Obwohl Georgia die Klage fallen ließ, focht Hardwick die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes an. The Pelican Brief (1993)
"and hold their manhoods cheap "whilst any speaks who fought with us upon Saint Crispin's day."Und werden kleinlaut, wenn nur jemand spricht, der mit uns focht am Sankt Crispinustag. Tombstone (1993)
Your participation will be contested.Deine Beteiligung wird angefochten werden. Redemption: Part 1 (1993)
This summons cannot be contested in any court of law.Dieser Zahlungsbefehl kann nicht gerichtlich angefochten werden. Clerks (1994)
Empress Dowager Cixi has ordered a retrial.Der Fall wurde wiederholt angefochten. A Chinese Torture Chamber Story (1994)
I think since our fence line has never been challenged before the next apple that grows on that tree should be mine.Ich schlage vor, da unsere Grenze noch nie angefochten wurde... dass der nächste Apfel an diesem Baum mir gehört. How Green Was My Apple (1994)
I heard the word in France where I was fighting to expand your future kingdom.Ich hörte die Nachricht in Frankreich, wo ich für Euer künftiges Königreich fochtBraveheart (1995)
Don't be ridiculous.Eine Präsidentschaftswahl wurde noch nie angefochten. Nixon (1995)
Me mate here, pitched in battle for a fortnight, has a king's thirst.Er focht gar 1 4 Tage auf dem Felde und hat gar eines Ritters Durst. The Cable Guy (1996)
'Muhammad Ali could have been even lighter-skinned 'but for us he was defending the good cause, 'for Africans and the whole world.'Er hätte noch heller sein können. Aber in unseren Augen verfocht er die gute Sache für die Afrikaner und die ganze Welt. When We Were Kings (1996)
He was appealing on the basis that the testimony against him was perjured.Er focht das Urteil an, weil der Zeuge einen Meineid geschworen hatte. The Judge (1996)
Undisputable. The Lincoln is longer.Ein Lincoln ist unangefochten der längste. Donnie Brasco (1997)
That prenup can be pierced, I assure you.Der Ehevertrag kann angefochten werden. Drawing the Lines (1997)
But every contract can be attacked for bad faith.Aber jeder Vertrag kann angefochten werden. Drawing the Lines (1997)
Three months ago, you circulated a study criticizing what you called "resistance to truth"-- once again, disputing Doctrine.Sie kritisierten in einer Studie "Widerstand gegen die Wahrheit" und fochten damit wieder die Doktrin an. Distant Origin (1997)
- I fought Zorro and he left.Er war hier, ich habe gegen ihn gefochten. The Mask of Zorro (1998)
And that, my friend, is why Johnnie Mack Potter remains the reigning, and still undisputed, serial killing champion.Und deshalb, meine Freunde, ist Johnnie Mack Potter nach wie vor unser unangefochtener Serienmörder-Champion. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
A pharaoh's power is more often challenged by their sons... ..than by their enemies.Die Macht eines Pharao wird häufiger von seinem Sohn angefochten,... ..als von seinen Feinden. The Serpent's Lair (1998)
Please, Captain, don't be upset. You fought extremely well.Regen Sie sich nicht auf, Sie haben außerordentlich gut gefochten. Sunshine (1999)
I should not have come to this place, where my rational mind has been so controverted by the spirit world.Ich hätte nie an den Drt kommen dürfen. wo meine Vernunft so angefochten wird. Sleepy Hollow (1999)
We must not let this brutality go unchallenged.Wir dürfen diese Brutalitäten nicht unangefochten lassen. Out o' Time (1999)
"Our brave and invincible fighting men have delivered a powerful blow... to the faceless war machine unleashed by the Allies."Die Luftwaffe der Achsenmächte, die den Himmel unangefochten beherrscht, hat die Operationen am Boden ununterbrochen unterstützt. Malèna (2000)
Before you all go spending that money, know this, the State has appealed the decision.Bevor ihr das ganze Geld verplant,solltet ihr wissen, das der Staat die Entscheidung angefochten hat. Works of Mercy (2000)
- Appealed?- Angefochten? Works of Mercy (2000)
- Yes, appealed. lt is an election year.- Ja, angefochten. Es ist ein Wahljahr. Works of Mercy (2000)
You're the top assassin.Schließlich bist du immer noch unangefochten die Nummer Eins. Fulltime Killer (2001)
I'm surprised he didn't challenge that prenup.Dass er den Ehevertrag nicht angefochten hat! The Getaway (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCHT    F AA1 K T
FOCHTMAN    F AA1 K T M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anfechten | anfechtend | er/sie ficht an; er/sie fechtet an | ich/er/sie focht anto arraign | arraigning | he/she arraigns | I/he/she arraigned [Add to Longdo]
angefochten; bestritten; umstritten {adj}contested [Add to Longdo]
fechten [sport] | fechtend | gefochten | er/sie ficht; er/sie fechtet | ich/er/sie focht; ich/er/sie fechtete | er/sie hat/hatte gefochten | ich/er/sie föchteto fence | fencing | fenced | he/she fences | I/he/she fenced | he/she has/had fenced | I/he/she would fence [Add to Longdo]
streiten; ausfechten | streitend; ausfechtend | gestritten; ausgefochten | streitetto contend | contending | contended | contends [Add to Longdo]
streiten; abstreiten; anfechten | streitend; abstreitend; anfechtend | gestritten; abgestritten; angefochten | streitetto dispute | disputing | disputed | disputes [Add to Longdo]
unangefochtenunchallenged [Add to Longdo]
unangefochten; unbestritten {adj}undisputed [Add to Longdo]
unbestritten; unangefochten {adj} | unbestrittener; unangefochtener | am unbestrittensten; am unangefochtenstenuncontested | more uncontested | most uncontested [Add to Longdo]
verfechten | verfechtend | verfechtet; verficht | verfechtete; verfochtto stickle | stickling | stickles | stickled [Add to Longdo]
verfochtadvocated [Add to Longdo]
verfochtchampioned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top