Search result for

flot

(64 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flot-, *flot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flotation[N] การขายหุ้นบริษัทให้กับสาธาณชน
flotation[N] การลอยอยู่ในน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flotilla(โฟลทิล'ละ) n. กองเรือรบเล็ก,กองเรือรบที่ประกอบด้วยเรือเล็ก
flotsam(โฟลท'แซม) n. ซากเรืออับปางที่ลอยอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
flotilla(n) กองเรือเล็ก,กองเรือรบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flotsam; flotsanของลอยในทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flotsan; flotsamของลอยในทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flotation การลอยตัว
การแยกอนุภาคแขวนลอยหรือฟล็อกออกจากของเหลวโดย การลอยตัวขึ้นมายังผิวบนของของเหลวด้วยฟองอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Flotationการลอยตัว [การแพทย์]
Flotation Rateอัตราเร็วของการลอยตัว [การแพทย์]
Flotation Technicsการทำให้ไข่ลอย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี 2012 (2009)
Fasten set belt Use seat bottom for flotationเพื่อน นายควรจะคาดเข็มขัดนะ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Jump in fully clothed. Remove your jeans and use them as a flotation device.โดดลงไปพร้อมเสื้อผ้า ถอดยีนส์ มาทำเป็นอุปกรณ์ชูชีพ The Bridge (2011)
Please hold on to your flotation device and fasten your seatbelts!กรุณาสวมเสื้อชูชีพของท่านเอาไว้ และรัดเข็มขัดของท่านด้วย Proof (2011)
The flotsam of an unusual mind? Eh, perhaps.มันทำให้ฉันลืมตัวไปชั่วขณะ ก็อาจใช่ Identity Crisis (2012)
floated along like family flotsam.เหมือนสวะของครอบครัว Wedding in Red (2013)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
I named the little guys. Flotsam and Jetsam. Isn't that cute?ฟล็อตซั่มกับเจ๊ตซั่ม น่ารักดีมั้ย *batteries not included (1987)
I like being a family again. Just you and me, and Flotsam and Jetsam, and Bobby.มีแค่คุณกับฉันกับฟล็อตซั่ม เจ๊ตซั่ม และบ๊อบบี้ *batteries not included (1987)
Flotsam!ฟล็อตซั่ม, เจ๊ตซั่ม *batteries not included (1987)
Flotsam.พวกเเก *batteries not included (1987)
Flotsam.- มันกลัวน่ะ *batteries not included (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots
ฝนตก[n.] (fontok) EN: rain   FR: pluie [f] ; flotte [f] (fam.)
ฝนตก[v.] (fontok) EN: rain ; it is raining   FR: pleuvoir ; il pleut ; flotter (fam.)
ฝูงบิน[n. exp.] (fūngbin) EN: fleet ; air squadron   FR: flotte [f]
การออกหลักทรัพย์ใหม่[n. exp.] (kān øk laksap mai) EN: flotation   
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier   FR: pont flottant [m]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave   FR: flot [m] ; grosse vague [f]
กลุ่มเรือ[n. exp.] (klum reūa) EN: fleet   FR: flotte [f]
กองบิน[n.] (køng-bin) EN: fleet   FR: flotte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOTT    F L AA1 T
FLOTOW    F L AA1 T AW0
FLOTTA    F L AA1 T AH2
FLOTSAM    F L AA1 T S AH0 M
FLOTILLA    F L OW0 T IH1 L AH0
FLOTATION    F L OW0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flotsam    (n) (f l o1 t s @ m)
flotilla    (n) (f l @1 t i1 l @)
flotation    (n) (f l ou1 t ei1 sh @ n)
flotillas    (n) (f l @1 t i1 l @ z)
flotations    (n) (f l ou1 t ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flotation {f}flotation [Add to Longdo]
Flotationsverfahren {n}floatation process [Add to Longdo]
Flottille {f}flotilla [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Flottmachen {n}flotation [Add to Longdo]
Flotte {f} | Flotten {pl}fleet | fleets [Add to Longdo]
Flottenabkommen {n}naval agreement [Add to Longdo]
Flottenschau {f}naval review [Add to Longdo]
Flottenstation {f}naval base [Add to Longdo]
flottperky [Add to Longdo]
flott lebento go the pace [Add to Longdo]
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest [Add to Longdo]
flott {adv}jauntily [Add to Longdo]
flott {adj} | flotter | am flottestensnazzy | snazzier | snazziest [Add to Longdo]
flott {adv}snazzily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
漂流物[ひょうりゅうぶつ, hyouryuubutsu] (n) driftwood; flotsam [Add to Longdo]
浮き荷[うきに, ukini] (n) flotsam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  flot [flo]
     fluid; liquid
     torrent; volley
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top