หรือคุณหมายถึง floß?
Search result for

floss

(38 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floss-, *floss*, flos
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flossing (slang ) showing off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floss[N] เส้นใยไหม
floss[N] ไหมขัดฟัน, Syn. dental floss
flossy up[PHRV] แต่งตัว, See also: ประดับประดา, Syn. gussy up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย

English-Thai: Nontri Dictionary
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I ask, what did you see in her? I could floss with that girl.ถามจริง คุณเห็นอะไรในตัวหล่อนกัน ฉันจะได้เขี่ยๆมันทิ้งไป Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He flosses.เขาขัดฟันละ The Ugly Truth (2009)
I haven't been sitting around in butt floss all night for my health.ฉันไม่ได้นั่งเฉยในชุดนี้ทั้งคืน A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Okay, um, I need a penknife, some dental floss, a sewing needle and a fifth of whiskey.โอเค อืม.. ฉันต้องการ... มีดพก ไหมขัดฟัน Changing Channels (2009)
Flossy did okay for hisself.ฟลอสซี่ทำได้ดีทีเดียว Would I Think of Suicide? (2009)
That's what we called Orson 'cause he got us all dental floss and then nagged us to use it after every meal.อ่อ เราเรียกออสันว่ายังงั้น เพราะเขาให้ไหมขัดฟันพวกเราน่ะ แล้วก็คอยจุกจิกหลังอาหารเราทุกมื้อ Would I Think of Suicide? (2009)
- For the same reason that I floss,เพราะนั่นคงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ผมทำความสะอาดฟัน Comparative Religion (2009)
Is it candy floss? Molasses.สารไหนหรือเปล่า หรือกากน้ำตาล Sherlock Holmes (2009)
- And I'm flossing twice a day. - Oh, good.อีก2วัน จะไปเอาไหมขัดฟันนะค่ะ When in Rome (2010)
You smell like... an ashtray, an old man's used floss.ที่เขี่ยบุหรี่ ที่พวกคนแก่เอาไว้สะสมโชว์น่ะ Frozen (2010)
Okay, have you ever smelled your floss?โอเค เธอเคยได้กลิ่นขนอ่อนของตัวเองมั้ย ? Frozen (2010)
No, I have never smelled my own floss.ไม่ ฉันไม่เคยได้กลิ่นขนอ่อนของตัวเองเลย Frozen (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมขัดฟัน[n. exp.] (mai khat fan) EN: dental floss   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOSS    F L AA1 S
FLOSSIE    F L AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floss    (n) (f l o1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Florettseide {f}; Schappeseide {f}floss silk [Add to Longdo]
Flossenfäule {f}finrot [Add to Longdo]
Flossenklemme {f}clamped fin [Add to Longdo]
floss wiederreflowed [Add to Longdo]
Flosse {f}; Finne {f} [zool.] | Flossen {pl}; Finnen {pl} | mit Flossenfin | fins | finned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デンタルフロス[, dentarufurosu] (n) dental floss [Add to Longdo]
引き綿[ひきわた, hikiwata] (n) floss silk [Add to Longdo]
絹綿[きぬわた, kinuwata] (n) silk floss [Add to Longdo]
真綿[まわた, mawata] (n) silk floss; silk wadding [Add to Longdo]
綿飴[わたあめ, wataame] (n) cotton candy; fairy floss [Add to Longdo]
綿帽子[わたぼうし, wataboushi] (n) bride's silk floss headdress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floss \Floss\ (?; 195), n. [It. floscio flabby, soft, fr. L.
   fluxus flowing, loose, slack. See {Flux}, n.]
   1. (Bot.) The slender styles of the pistillate flowers of
    maize; also called {silk}.
    [1913 Webster]
 
   2. Untwisted filaments of silk, used in embroidering.
    [1913 Webster]
 
   3. A body feather of an ostrich. Flosses are soft, and gray
    from the female and black from the male.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Floss silk}, silk that has been twisted, and which retains
    its loose and downy character. It is much used in
    embroidery. Called also {floxed silk}.
 
   {Floss thread}, a kind of soft flaxen yarn or thread, used
    for embroidery; -- called also {linen floss}, and {floss
    yarn}. --McElrath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floss \Floss\, n. [Cf. G. floss a float.]
   1. A small stream of water. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Fluid glass floating on iron in the puddling furnace,
    produced by the vitrification of oxides and earths which
    are present.
    [1913 Webster]
 
   {Floss hole}.
    (a) A hole at the back of a puddling furnace, at which the
      slags pass out.
    (b) The tap hole of a melting furnace. --Knight.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floss
   n 1: a soft loosely twisted thread used in embroidery
   2: a soft thread for cleaning the spaces between the teeth [syn:
     {dental floss}, {floss}]
   v 1: use dental floss to clean; "floss your teeth after every
      meal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top