Search result for

flocht

(60 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flocht-, *flocht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flocht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flocht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the wheel, to which the prisoners were bound during the torture.Das Rad, auf das die Gefolterten beim hochnotpeinlichen Verhör geflochten wurden. Génius v hladomorne (1983)
Your fates are entwined... like two serpents in a single skin.Ihre Schicksale sind verflochten, wie 2 Schlangen in einer Haut. The Champion (1985)
Three quarter inch double-braid.Dreiviertel Zoll, doppelt geflochten. Short Circuit (1986)
By splicing a piece of wire into the rope and then connecting it to the ignition switch, I had just what I needed: A long-distance starter cord.Indem ich einen Draht einflocht und ein Ende am Zündschalter befestigte, hatte ich das, was ich brauchte. Family Matter (1987)
In this way all things are bound together, intertwined.Auf diese Weise sind alle Dinge verbunden, ineinander verflochten. Pathfinder (1987)
All this is woven together with a net of magic beyond anything we know.All das wird zu einem magischen Netz verflochten, das unsereins nicht begreift. The Serpent and the Rainbow (1988)
An elaborately braided dog leash.Eine ganz besondere Hundeleine, geflochten. My Wife as a Dog (1990)
We are integrated and refined to such a degree any fundamental change would lead to chaos.Wir sind so miteinander verbunden und verflochten, dass jede fundamentale Veränderung Chaos hieße. The Masterpiece Society (1992)
The society is genetically integrated.Die Gesellschaft ist genetisch verflochten. The Masterpiece Society (1992)
One is actually made out of rat hair.Einer ist nämlich tatsächlich aus Fell geflochten. Bell Bottom Blues (1993)
- Pigtails?- Geflochtene Zöpfe? Street Fighter (1994)
Our lives have always been intertwined but in recent years he has always said what I have to do.Unsere Leben waren schon immer miteinander verflochten. Aber in letzter Zeit hat er mir gesagt, was ich tun soll. Earth (1996)
I dropped by your quarters this morning. Oh? I heard some noise, and when I went to complainMajor, ob es Ihnen gefällt oder nicht, es sieht so aus, als wären unsere Leben eng miteinander verflochten. Crossfire (1996)
It's two different interlaced frames.Zwei verflochtene TV-Signale. Contact (1997)
All right, as you'll see interlaced with the frames of the original Hitler image we found these sections.Sie werden gleich sehen, dass wir fanden wir vermengt verflochten mit dem Hitlerbild folgende Datenbereiche gefunden haben. Contact (1997)
"Touch bounded smudge of blue sage with braided wheat straw."Gebundenen blauen Salbei mit geflochtenem Weizenstroh berühren. Practical Magic (1998)
"In a country proud of its many species of exotic butterflies, a butterfly is about to be broken on a wheel. ""In einem Land, das auf seine vielen exotischen Schmetterlinge stolz ist, wird bald ein Schmetterling aufs Rad geflochten." Return to Paradise (1998)
"When you're fahed ho be black... "... Even holy waher cannoh whihen you."Wenn dein Los schwarz geflochten ist kann selbst heiliges Wasser von Zamzam und Kosar es nicht weiß waschen. The Wind Will Carry Us (1999)
Here, I braided this for you last night.Hier, habe ich Dir gestern Nacht geflochten. A Handful of Grass (2000)
And what was going through your brain when you thought, "Oh, yeah, I'll buy a wicker toilet"?Und was ging dir durch den Kopf wie du dachtest, "Oh, yeah, ich kaufe mir eine geflochtene Toilette"? The Blackout (2000)
So I go to the toilet in your wicker chair, it's a faux pas.So ich ging auf die Toilette auf deinem geflochtenen Stuhl, es ist ein Fehltritt. The Blackout (2000)
lovingly and gently, she entwined it about her husband's brow."...2ugleich geblichen und ergrünt..." "...minnig und mild sie flocht ihn um das Haupt dem Gemahl:" Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
And instead of making eight baskets, he made 1 6.Und anstatt 8 Körbe zu flechten, flocht er 1 6. A.I. Artificial Intelligence (2001)
You have to work out whether your roots have become so entwined that it is inconceivable that you should ever part.Du musst feststellen, ob sich eure Wurzeln so stark verflochten haben, dass es unvorstellbar ist, sich jemals wieder zu trennen. Captain Corelli's Mandolin (2001)
I am at one with the couch. I am blended perfectly, interwoven into every fibre. I...Ich bin eins mit dem Sofa, perfekt angepasst, eingeflochten in jede Faser. ich... Dr. Dolittle 2 (2001)
JACK: You see, Jodi, all things are related.Sehen Sie, Jodi, alles ist miteinander verflochten. Tremors 3: Back to Perfection (2001)
The extension cords are intertwined in the most flammable of ways.Die Verlängerungskabel sind auf höchst entflammbare Art verflochten. How High (2001)
Look, Ling. Those curIicues on your face make me so hot I can't think straight.Deine geflochtenen Haare im Gesicht machen mich ganz heiß, Ling - deswegen kann ich meinem Verstand zur Zeit nicht trauen. Kung Pow: Enter the Fist (2002)
You musta had them cornrows rolled too tightDu hast dir wohl die Zöpfe zu fest geflochten 8 Mile (2002)
Lots of little bits of rope all twisted together.Viele dünne Seile, die verflochten sind. Whale Rider (2002)
And then she braided my hair into a pretty ropeUnd dann hat sie meine Haare zu einem schönen Zopf geflochten. Oseam (2003)
Last year... [CHUCKLING] ...they took a bunch of cows and put them in this giant wicker effigy of Krishna doused it with sambuca, and...Letztes Jahr... hatten wir ein paar Kühe... und stellten sie in ein riesiges, geflochtenes Krishna-Abbild... übergossen es mit Sambuca und... Life of the Party (2003)
Proof that their destinies were completely intertwined.Er liebt sie. Und ihr Schicksal war miteinander verflochten. Enduring Love (2004)
I weaved it myself.Ich habe ihn selbst geflochten. Born to Fight (2004)
IZZY: The Circle entwined... FIGURES:Der verflochtene Kreis... empfängt diesen würdigen Sohn. Power Play (2004)
For real. I used to braid in the shop around the way.Ich hab hier um die Ecke Zöpfe geflochten. Beauty Shop (2005)
- Braided wire? Metal weights on each end, a lead canister, maybe just a lid. Probably used it as a doorstop or a paperweight.Geflochtenen Draht mit Metallgewichten, oder ein Bleikanister als Türstopper? Daddy's Boy (2005)
We are all connected.Wir sind alle miteinander verflochten. Origin: Spirits of the Past (2006)
This is the full view of the rhizome that's been woven by the senior citizens' gestalt.Das ist das vollständige Rhizom, das das Kollektiv der Rentner geflochten hat. Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)
What's insane is how I used to be, when all I would do is hang out with my best friend, and go tanning with her and go shopping and braid her hair and talk to her on the phone...Was geisteskrank ist, ist wie ich früher war wenn alles, was ich gemacht habe, mit meiner besten Freundin zusammen zu sein, mich mit ihr zum bräunen und zum shoppen gegangen bin, ihr Haar geflochten habe, - und mit ihr telefoniert habe... The Cold Turkey (2006)
Two dozen of them, hand-woven, and very nice.Zwei Dutzend, handgeflochten und sehr hübsch. The Game (2006)
Braided to be tough.Geflochten, damit sie kräftig sind. Crisis of Conscience (2007)
You don't have your braid no more.Du hast deine geflochtenen Haare nicht mehr. This Is Your Brain on Drugs (2007)
His hair. It's braided the exact same way as the victim.Durch seine Haare, weil sie genauso geflochten sind wie des Opfers. Red Tide (2008)
Mr. Burns took away their sanctuary, and now, they aren't strong enough to survive on their own.Mr. Burns hat ihnen ihren Zuflochtsort genommen und jetzt sind sie nicht stark genug, um selbst überleben zu können. The Burns and the Bees (2008)
The whole of nature is a unified system of interdependent variables, each a cause and a reaction, existing only as a concentrated whole.Die ganze Natur ist ein vereinigtes System verflochtener Variablen, jede eine Ursache und eine Reaktion, nur existierend als ein gebündeltes Ganzes. Zeitgeist: Addendum (2008)
At least it's not wicker.Immerhin ist es kein geflochtener Korb. My Son's Enormous Head (2009)
She has medium-length, light brown hair in plaits and brown eyes.Ihr langes, hellbraunes Haar war zu Zöpfen geflochten. Sie hat braune Augen. Red Riding: The Year of Our Lord 1983 (2009)
Just say, "Where'd you get that hot braided belt, man?"Sag einfach: "Woher hast Du denn diesen heißen geflochtenen Gürtel her?" Class (2009)
It had never occurred to me that our lives, which had been so closely interwoven,Ich hätte nie gedacht, dass unsere Leben, die so eng miteinander verflochten waren, Never Let Me Go (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwicklung {f}; Verflochtenheit {f} | Verwicklungen {pl}complexity | complexities [Add to Longdo]
drehen; verflechten | drehend; verflechtend | gedreht; verflochten | drehtto twist | twisting | twisted | twists [Add to Longdo]
flechten; zusammenflechten; aus Flechtwerk herstellen | flechtend | geflochtento wattle | wattling | wattled [Add to Longdo]
flechten (Haar) | flechtend | geflochten | er/sie flicht; er/sie flechtet | ich/er/sie flocht | er/sie hat/hatte geflochten | ich/er/sie flöchteto braid; to plait | braiding; plaiting | braided; plaited | he/she braids | I/he/she braided | he/she has/had braided | I/he/she would braid [Add to Longdo]
ineinander gegriffen; ineinandergegriffen [alt]; verflocht sichintertwined [Add to Longdo]
gerädert werden; aufs Rad geflochten werdento be broken on the wheel [Add to Longdo]
verflechten | verflechtend | verflochten; verschachtelt | verflechtetto interlace | interlacing | interlaced | interlaces [Add to Longdo]
verweben; verschlingen; ineinander schlingen; verflechtend | verwebend; verschlingend; ineinander schlingend; verflechtend | verwoben; verschllingen; ineinander verschlugen; verflochten | verwebt; verschlingt; verflechtet | verwob; verschlang; verflochtto interweave | interweaving | interwoven | interweaves | interwove [Add to Longdo]
verwoben; verflochteninterweaved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  flocht [flɔxt]
     braided
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top