Search result for

floc

(110 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floc-, *floc*
English-Thai: Longdo Dictionary
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flock[N] ฝูงสัตว์, See also: กลุ่ม, โขยง, หมู่, Syn. herd, gaggle, skein
flock[N] ฝูงชน, See also: ขบวนประชาชน, หมู่ชน, Syn. group, company, crowd, Ant. solitary
flock[N] การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
flock[VI] ูแห่กันไปป, See also: จับกลุ่ม, กรู, รวมตัว, รวมกลุ่ม, Syn. gather, crowd, mass, Ant. spread, scatter
flock in[PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock into
flock to[PHRV] ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ
flock into[PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock in
flock after[PHRV] แห่ตาม (อย่างชื่นชม), See also: พากันตาม
flock round[PHRV] ล้อมรอบ, See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
flock together[PHRV] รวมตัวกันเพื่อ, See also: ชุมนุมกันเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.
flock(ฟลอค) n. ฝูง,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจำนวนมาก,ฝูงชน,ก้อน,กลุ่มก้อน. vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ, Syn. herd,group

English-Thai: Nontri Dictionary
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
flock(vi) ชุมนุม,จับกลุ่ม,รวมหมู่,รวมกลุ่ม,ออ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floccose; flocculoseมีขนปุย [ร่วงง่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flocculationการจับกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floccule; tuftกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flocculentเป็นปุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flocculose; floccoseมีขนปุย [ร่วงง่าย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flocculated Stateภาวะฟล็อคคูเลทเทต [การแพทย์]
Flocculating Agentsการจับกลุ่มของผงยาอย่างหลวมๆ,ฟล็อคคูลเลติ้งเอเจนท์,การเกิดฟลอคคูเลชัน [การแพทย์]
Flocculationการสมานตะกอน [TU Subject Heading]
Flocculation การจับตัวเป็นก้อน, การเกาะกลุ่มตกตะกอน
1) การจับตัวเป็นก้อน คือ กระบวนการที่อนุภาคของดิน ที่มีขนาดเล็กเกาะตัวกันเป็นก้อน ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เกิดในสภาพที่มีดินเหนียวมาก ๆ อาจทำให้ดินร่วนขึ้นด้วยการใส่ปูน ซึ่งจะไปกระตุ้น การจับตัวเป็นก้อนของอนุภาคดิน 2) การเกาะกลุ่มตกตะกอน คือ การตกจมทับถมของโคลนตะกอนในบริเวณที่น้ำจืดจากแม่น้ำพบกับน้ำเค็มในทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Flocculation ฟล็อกคูเลชัน, การสร้างฟล็อก
การที่สารแขวนลอยในระบบบำบัดน้ำและน้ำเสียจับ ตัวเป็นก้อนหลังจากการทำลายเสถียร [สิ่งแวดล้อม]
Flocculationการเกิดฟลอคคูเลชัน,ฟลอคคูเลชัน,การจับกันเป็นกลุ่ม,การเกิดฟลอกคูเลชัน,การแยกตัวเป็นก้อนหลวมๆ,ฟล๊อคคูเลชั่น,ฟลอคคูเลชัน,เกาะกันอยู่หลวมๆเป็นกลุ่มก้อน,การจับกลุ่มของอนุภาค,จับเป็นก้อนหลวมๆ,ฟลอคคูเลชั่น,การรวมกันของอนุภาค [การแพทย์]
Flocculation, Controlledการควบคุมให้มีการเกิดฟลอคคูเลชั่น [การแพทย์]
Flocculesกลุ่มของอนุภาคเล็กๆ,ฟลอคคูล [การแพทย์]
Floccusฟลอคคัส (flo) [อุตุนิยมวิทยา]
Flocsฟลอคส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
floccinaucinihilipilification[/ˌflɒksɪˌnɔːsɪˌnɪhɪlɪˌpɪlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/. [flok-suh-naw-suh-nahy-hil-uh-pil-uh-fi-key-] (n Uncountable noun ) [ส่วนใหญ่ใช้ในเชิงตลกขบขัน] การกระทำหรือนิสัยที่มองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สำคัญ, ไม่มีค่า, หรือไร้ค่า.
See also: S. devaluing, disdaining, ignoring , A. esteeming, valuing, praising,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
I'll look after your little flock of birds like they were my own.ผมจะคอยดูแลนกน้อยของคุณ เหมือนพวกเธอเป็นของผมเลยครับ The Bank Job (2008)
Some shit about how his flock got missing.กเรืองคนของเขาทีหายไปนันแหละ Rambo (2008)
- Why are we stopping? - An early flock. A...หยุดทำไม ฝูงสัตว์น่ะ Made of Honor (2008)
Looks like V is leading a lost lamb back to the flock.ดูเหมือนว่า วี จะพาแกะหลงกลับสู่ฝูงได้ The Grandfather (2009)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย Nothing But the Blood (2009)
Birds of a feather flock together.นกมันจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน Episode #1.2 (2009)
Birds of a feather flock together, that saying is so true.พวกนั้นมันก็อยู่ในประเภทเดียวกันนั่นแหละ ยังไงมันก็คือความจริงไม่ใช่เหรอ Episode #1.7 (2009)
When I'm in need Far as girls you got a flock I can tell by your charm and your arm# ฉันคงมีสาวติดเป็นฝูง บอกได้จากเสน่ห์ และแขนของฉัน # Showmance (2009)
We must defend our flock.เราต้องปกป้องคนของเรา Timebomb (2009)
Uh...oh, B. Looks like your new flock was just led astray, and by Dan Humphrey no less.โอ๊ะ โอ บี ดูเหมือนการเป็นผู้นำครั้งใหม่จะไม่ได้ผล โดยแดน ฮัมฟรี่ย์ The Freshmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flocLater, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.
flocWolves stalked the flock.
flocI saw a flock of sheep.
flocA boy was driving a flock of sheep.
flocBirds of a feather flock together.
flocA sheep dog drives the flock to the station.
flocThere were flocks of people on the beach.
flocYoung people flocked to southern California.
flocThere were shepherds keeping watch over their flock.
flocShe looked at her flock hanging from the ceiling which her brother Masahiro had hung for her.
flocI caught sight of a flock of sheep in the forest.
flocThe hunter aimed a shotgun at the flock of birds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่[V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
เบียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด, Example: คนกลุ่มใหญ่ยืนเบียดตัวกันอยู่ภายใต้ร่มหลังคาที่พักผู้โดยสาร
เบียดเสียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
พรู[V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
เฮ[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮโล, Example: ที่ห้องนายสถานีมีคนมุงกันอยู่กลุ่มใหญ่ ประเดี๋ยวก็ฮือแตกกระจายออกมา ประเดี๋ยวเฮกันเข้าไป, Thai definition: อาการที่คนหมู่มากพรูกันไปยังที่แห่งเดียวกัน
เฮโล[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮ, Example: เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง, Thai definition: ฮือกันไป
แตกตื่น[V] stampede, See also: flock, Example: คนสมัยนี้แตกตื่นมากขึ้นเพราะศิลปะในการสร้างข่าวและปล่อยข่าวนั้นค่อนข้างจำเริญ, Thai definition: แห่กันไปด้วยความตื่นเต้น ตกอกตกใจ หรืออยากรู้อยากเห็น เป็นต้น
คละคล่ำ[V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ, Example: ปลาน้อยใหญ่คละคล่ำอยู่ในบึงกว้าง, Thai definition: ปนกันไป, ดื่นไป
คลาคล่ำ[V] crowd, See also: flock, throng, mingle with, Syn. มากมาย, Example: ในงานนิทรรศการมีฝูงคนคลาคล่ำเต็มไปหมด, Thai definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงนก[n. exp.] (fūng nok) EN: flock of birds   FR: vol d'oiseaux [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake ; flake of snow   FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOC    F L AA1 K
FLOCK    F L AA1 K
FLOCKS    F L AA1 K S
FLOCKED    F L AA1 K T
FLOCKING    F L AA1 K IH0 NG
FLOCKHART    F L AA1 K HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flock    (v) (f l o1 k)
flocks    (v) (f l o1 k s)
flocked    (v) (f l o1 k t)
flocking    (v) (f l o1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flocke {f} | Flocken {pl}flake | flakes [Add to Longdo]
Flockenfutter {n}; Trockenfutter {n}flake food [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}flakiness [Add to Longdo]
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing [Add to Longdo]
Flockigkeit {f}; Flaumigkeit {f}fluffiness [Add to Longdo]
Flockungsmittel {n}; Flockungshilfsmittel {n}flocculant; flocculating agent [Add to Longdo]
flockigflaked [Add to Longdo]
flockigfloccose [Add to Longdo]
flockig {adj} | flockiger | am flockigstenflaky | flakier | flakiest [Add to Longdo]
flockigflocculent [Add to Longdo]
flockig machen; in Flocken fallento flake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群の羊[いちぐんのひつじ, ichigunnohitsuji] (n) flock of sheep [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
群れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P) [Add to Longdo]
群をなす;群を成す[ぐんをなす, gunwonasu] (exp,v5s) (See 群がる) to swarm; to crowd; to flock together [Add to Longdo]
群烏;群鴉[むらがらす, muragarasu] (n) (arch) flock of crows; murder of crows [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
絮片[xù piàn, ㄒㄩˋ ㄆㄧㄢˋ, ] floccule; a wisp of material precipitated from liquid [Add to Longdo]
絮状物[xù zhuàng wù, ㄒㄩˋ ㄓㄨㄤˋ ˋ, / ] floccule; a wisp of material precipitated from liquid [Add to Longdo]
羊群[yáng qún, ㄧㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, ] flock of sheep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floc
   n 1: a small loosely aggregated mass of flocculent material
      suspended in or precipitated from a liquid [syn:
      {floccule}, {floc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top