หรือคุณหมายถึง flaü?
Search result for

flaue

(57 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaue-, *flaue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flaue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flaue*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you ever get kind of a sick feeling in your stomach when you dread things?Haben Sie auch ein flaues Gefühl im Magen, wenn Sie Angst haben? Fame (1980)
Michael, I should point out that KARR may be planning to ambush us.KARR wird uns vielleicht auflauern. Trust Doesn't Rust (1982)
We think the killer hid around the corner, just out the end of the tunnel there.Wir vermuten, dass der Mörder seinem Opfer am Ende des Tunnels auflauerte. The Dead Zone (1983)
And in the central areas, It is possible that they will be Just hanging in there.In den zentral gelegenen Gegenden können die Böen zu kleinen Brisen abflauen, sie können aber auch irgendwo hängen bleiben. The Osterman Weekend (1983)
Sneaking up on the little creatures and blowing their heads off.Kreaturen auflauern und ihnen den Kopf wegschießen. Steele Your Heart Away (1984)
But they'II be lying in wait!Aber sie werden uns auflauern! Brazil (1985)
- Then there 's ambush.- Man wird uns auflauern. Herne's Son: Part 1 (1986)
Who says we're going to ambush Major Powers right here?Wer sagt, dass wir Oberst Powers hier auflauern? Heartbreak Ridge (1986)
I'm in a little slump here is all. That's it.Hab nur gerade 'ne flaue Phase. Tin Men (1987)
I'm in a slump.- Hab ne flaue Phase. Tin Men (1987)
I'm outta the slump!Meine flaue Phase ist vorbei. Tin Men (1987)
I'm outta the slump, Sam! I'm ridin' high.Ich bin raus aus der flauen Phase. Tin Men (1987)
I'm in a slump, I'm at war with a crazy pollack, and I got the Irs on me.Ich habe eine flaue Phase... ich führe Krieg gegen einen Typ und jetzt wollen die mir was. Tin Men (1987)
Headache. Queasy stomach.Kopfschmerzen, flauer Magen... Bright Lights, Big City (1988)
Death to the fascist insect that preys upon the life of the people.Tod dem faschistischen Insekt, das dem Leben des Volks auflauert. Patty Hearst (1988)
Your stomach upset?Flauer Magen? State of Grace (1990)
They could take us somewhere else.Sie könnten uns woanders auflauern. Double Impact (1991)
All right. You four should head them off there.Ihr 4 werdet ihnen dort auflauern. My Own Private Idaho (1991)
I can't lie in wait for the Count, around the corner and stab him in the back with my dagger.Ich kann dem Grafen doch nicht hinter der Ecke auflauern und The Fiery Angel (1993)
What memories was I after? What ghosts was I chasing?Welchen Erinnerungen, welchen Geistern wollte ich auflauern? Le parfum d'Yvonne (1994)
Good take?- Und? - Ein flauer Dienstag. Happiness Is in the Field (1995)
Instead of spying them out, we should lay for them and cut them down as they come through the passes.Wir sollten ihnen auflauern und sie in den Bergen niedermetzeIn. Rob Roy (1995)
Damn it, Will Plummer. I already shot you once when you tried to bushwhack me.Ich hab schon mal auf Sie geschossen, als Sie mir auflauerten. Wild Bill (1995)
Greedy, opportunistic vermin preying on innocent people.Gieriges, opportunistisches Gesindel, das unschuldigen Leuten auflauert. We Have a Lot to Talk About (1995)
Even wait atop a stack of crates for a former lover to walk underneath?Sogar ihrem Ex-Liebhaber auflauern? Fearful Symmetry (1995)
I'm not gonna leave behind a 300 grand car on a hunch.Ich hab keine Wahl, okay? Bloß weil du ein flaues Gefühl hast, werde ich nicht auf meinen Wagen verzichten. Dobermann (1997)
Tomorrow the wind will die down... and it will brighten in the afternoon.Morgen wird der Wind etwas abflauen. Das Wetter wird sich am Nachmittag aufhellen. Rainy Dog (1997)
They felt peaceful... like floating in the womb... but right now,Die waren so friedlich, als würde man in der Gebärmutter schweben. Aber hier habe ich ein flaues Gefühl im Magen. Day of Honor (1997)
There's a sinking feeling inside. Even your best friend has turned his back.Du hast ein flaues Gefühl im Magen, selbst dein bester Freund hat sich von dir abgewendet. BASEketball (1998)
What if they're lying in wait to arrest me and throw me in detention and mar my unblemished record?Was ist, wenn sie mir auflauern, um mich zu verhaften,... ..und so meine Akte verderben? Faith, Hope & Trick (1998)
is this what your people do? Prey on innocent ships?Unschuldigen Schiffen auflauern? Hope and Fear (1998)
Every Shark fan has a sickening feeling in his stomach.Die Fans haben alle ein flaues Gefühl. Any Given Sunday (1999)
because of his satanic laughter, is still the object of the biggest police posse... in the history of our county."...befindet sich immer noch auf freiem Fuss" "lhm sind bereits 12 Menschen zum Opfer gefallen..." "...denen der Tatverdächtige auf unterschiedliche Art auflauerte..." Wheels (1998)
What if they lie in wait for you in the forest?Was ist, wenn sie dir im Wald auflauern? Helluva Good Luck (1999)
Well, we gotta get there, stake it out, we wait for it to show up, so then we can kill it.- Interessant. Wir müssen hin, ihm auflauern und warten, bis er kommt, dann können wir ihn töten. The Wendigo (1999)
Do you know that terrible sinking feeling, when you've taken a big chance? I mean, just gone on your gut, really throwing your dick out there on the chopping block.Kennen Sie dieses flaue Gefühl, wenn man ein großes Risiko eingeht, wenn man die Hose wirklich ganz runterläßt, The Million Dollar Hotel (2000)
His thugs will get you.Seine Leute werden dir auflauern. Brother (2000)
Next time they come after you, I won't be there, nor will your friends.Das nächste Mal, wenn sie dir auflauern, werde ich nicht da sein. Five by Five (2000)
Friends don't hire men to rape and kidnap me.Meine Freunde heuern keine Männer an, die mir auflauern. Untouched (2000)
Shoot the nasty butterflies for the good doctor.Schieß dem Herrn einen Pfeil durch den flauen Magen. Out of My Mind (2000)
Slightly nauseous, while still hopeful.Ein flaues Gefühl und trotzdem voller Hoffnung. Fredless (2001)
Careful. If Gammill is at the house waiting for you, he'll shrink you all.Nein, wenn Gammill euch im Haus auflauert, schrumpft er euch alle. Size Matters (2001)
Could be him out there, stalking us.Der könnte da draußen rumschleichen und uns auflauern. Pine Barrens (2001)
- They were waiting for me.- Sie wollten mir auflauern. Minority Report (2002)
The Elders setting me up.Dass die Väter mir auflauern. Sam I Am (2002)
Ambush time.Zeit zum Auflauern. Crichton Kicks (2002)
As the late Calvin Coolidge said when he terminated his presidency embarking to go home, waylaid by one of the pressmen who said:Wie Calvin Coolidge sagte, als er als Präsident abtrat und ihm ein Journalist bei seiner Abreise auflauerte und sagte: Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
I don't stalk. I lurk.Nicht nachstellen, auflauern. Closer (2004)
Susan suddenly had an awful feling in the pit of her stomach.Susan verspürte plötzlich ein flaues Gefühl im Magen. Ah, But Underneath (2004)
And if there are ten armed goons when you get there, you're the one that's gonna get...Wenn dir da zehn bewaffnete Idioten auflauern, bist du derjenige, der... Endgame (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflauen {n}; Abklingen {n}abatement [Add to Longdo]
abflauen; schwinden | abflauend; schwindend | abgeflaut; geschwundento wane | waning | waned [Add to Longdo]
abflauen; sinken; zurückgehento sag [Add to Longdo]
auflauern | auflauerndto ambuscade | ambuscading [Add to Longdo]
auflauern | auflauerndto bushwhack | bushwhacking [Add to Longdo]
auflauern | auflauernd | aufgelauert | lauerte aufto waylay | waylaying | waylaid | waylaid [Add to Longdo]
schwach; flau {adj} | schwächer; flauer | am schwächsten; am flauestenweak | weaker | weakest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top