Search result for

fing

(158 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fing-, *fing*, f
English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finger[N] นิ้วมือ
finger[VT] แตะด้วยนิ้ว, See also: สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้, Syn. touch, feel, handle
finger[VT] ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี, See also: ดีด, เล่น(ดนตรี)ด้วยนิ้ว
finger[N] ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ
finger[N] ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ, Syn. strip
finger[VT] แจ้งเบาะแสเรื่องผิดกฎหมายให้ตำรวจรู้ (คำไม่เป็นทางการ)
fingering[N] การใช้นิ้วมือเล่นเครื่องดนตรี, See also: การพรมนิ้วเล่นเครื่องดนตรี
fingertip[N] ปลายนิ้ว
finger pie[SL] การใช้มือเล้าโลมอวัยวะเพศของผู้หญิง
fingerling[N] ลูกปลาตัวเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finger(ฟิง'เกอะ) n. นิ้วมือ,ความยาวเป็นนิ้วมือ (ประมาณ4 นิ้ว) ,ความกว้างของนิ้วมือ (เป็นหน่วยวัด) ,สิ่งที่คล้ายนิ้วมือ,ส่วนที่ยื่นออกของเครื่องจักร. -Phr. (put one's finger on ระบุ,ชี้บ่ง) vt. แตะด้วยนิ้ว,เล่น (ดนตรี) ด้วยนิ้ว. vt. ใช้นิ้วมือเล่น. คำศัพท์ย่อย:
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
finger postn. ป้ายชี้ทางที่มีเครื่องหมายชี้เป็นนิ้วมือ
fingernailn. เล็บ
fingerprintn. ลายพิมพ์นิ้วมือ. vt. พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger)
little fingerนิ้วก้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
offing(n) ขอบทะเล
roofing(n) วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,การมุงหลังคา
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Fingerฟิงเกอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Fingerฟิงเกอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finger, clubbed; drumstickนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, drop; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, hammer; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, lockนิ้วมือหงิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, mallet; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger-stallสนับนิ้วมือ, ปลอกนิ้วมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger; rocker; rocker armกระเดื่องกดลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fingernailเล็บมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Finger Dropเหยียดข้อนิ้วมือไม่ได้ [การแพทย์]
Finger Feedingการใช้มือหยิบขนมอาหารเข้าปาก [การแพทย์]
Finger Gripร่องนิ้ว [การแพทย์]
Finger Identificationการบอกชื่อนิ้ว [การแพทย์]
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Finger Injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [การแพทย์]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Finger Jointข้อนิ้วมือ [การแพทย์]
Finger Revision, Malletการผ่าตัดเพื่อแก้ข้อปลายนิ้วมืองอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I almost lost a finger in the process,เยี่ยม ระหว่างนั้นนิ้วฉันเกือบจะหายไป Pret-a-Poor-J (2008)
I slipped the sensor off my finger.ฉันก็แอบถอดเซ็นเซอร์ออกจากนิ้ว. Committed (2008)
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่ And How Does That Make You Kill? (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
Your fingering, the vibrato, your bowing...นิ้วของคุณ, ความพริ้ว, การสี.. Beethoven Virus (2008)
Before you feed him, if you're not sure whether he's hungry yet, bring your finger over to the baby's mouth like this.ก่อนที่จะให้นม นายก็ต้องรู้ว่าเค้าหิวรึยัง ใช้นิ้วค่อยๆนวดบนปาก แบบนี้ Baby and I (2008)
If he opens up his mouth and follows your finger, he's hungry.ถ้าเค้าเปิดปากตามนิ้วแบบนี้ เนี่ยเค้าหิวแล้ว Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingHis luck has changed, he is going to the dog, but no one even lifts a finger to help him.
fingNot only has eating with your fingers continued throughout the centuries, but some scholars believe that it may become popular again.
fingHe has to burn his fingers to learn.
fingMy little finger is swollen.
fingMax is clever with his fingers.
fingIs using fingers uncivilized?
fingShe scratched her finger on a nail.
fingHe stood with his finger in his mouth.
fingFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
fingThe fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.
fingHis wife had him wrapped around her little finger.
fingThe politician had sticky fingers, and 5% of every contract ended in his pocket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษามือ[N] finger language, See also: sign language, finger alphabet, Example: คนใบ้ใช้ภาษามือเพื่อสื่อสารกัน, Thai definition: การใช้กิริยาของมือแสดงความหมายต่างๆ ตามกำหนดของการศึกษาของผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลายนิ้วมือ[N] finger print, Syn. ลายพิมพ์นิ้วมือ, Example: ลายนิ้วมือจะมีความสำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนคดีลักทรัพย์อย่างยิ่ง
เกรียก[N] finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ปลายนิ้ว[N] fingertip, Example: ในผู้ที่จำเป็นต้องใช้มือทำงานเป็นประจำ มักจะมีอาการมือชาให้เห็นได้บ่อยๆ โดยมักจะเป็นบริเวณฝ่ามือ ปลายนิ้ว โดยเฉพาะ หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง, Thai definition: นิ้วส่วนสุดที่มีเล็บอยู่
พรมนิ้ว[V] finger a trill, See also: trill with fingers, give a trill, Syn. รัวนิ้ว, Example: เธอนั่งสงบจิตใจอยู่นิ่งก่อนจะพรมนิ้วลงบนคีย์เปียโน, Thai definition: ประนิ้วรัวที่เครื่องดนตรีบางชนิด มีซอและขลุ่ยเป็นต้น
พิมพ์ลายมือ[V] fingerprint, Syn. พิมพ์นิ้วมือ, พิมพ์ลายนิ้วมือ, Example: เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนต้องพิมพ์ลายมือเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: กดปลายนิ้วมือหรือฝ่ามือที่ทาหมึกให้เป็นลายลักษณ์ติดอยู่เป็นหลักฐาน
เล็บมือ[N] fingernail, Example: เล็บมือของเด็กบ้านนอกสกปรกไปด้วยดินโคลน, Count unit: เล็บ, Thai definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้วมือ
อัจฉรา[N] finger, Thai definition: นิ้วมือ, Notes: (บาลี)
รอยนิ้วมือ[N] fingerprint, Example: ข้อมูลบนซีดีรอมไม่กลัวต่อฝุ่นผงควัน หรือแม้แต่รอยนิ้วมือที่ไปสัมผัส, Count unit: รอย
ช่องดาล[N] finger hole for lifting a bolt, Thai definition: รูสำหรับเขี่ยลูกดาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
การจ้างบุคลากรมากเกินไป[n. exp.] (kān jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: overstaffing   
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum chījaēng) EN: briefing meeting   FR: briefing [m] (anglic.)
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
กิ่งก้อย[n.] (kingkøi) EN: little finger   FR: petit doigt [m]
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand   FR: manger avec les doigts
กล้วยเล็บมือนาง[n. exp.] (klūay lepmeū (nāng)) EN: lady finger banana   
ก้อย[n.] (køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGER    F IH1 NG G ER0
FINGERS    F IH1 NG G ER0 Z
FINGERED    F IH1 NG G ER0 D
FINGERHUT    F IH1 NG G ER0 HH AH2 T
FINGERING    F IH1 NG G ER0 IH0 NG
FINGERTIP    F IH1 NG G ER0 T IH2 P
FINGERTIPS    F IH1 NG G ER0 T IH2 P S
FINGERNAIL    F IH1 NG G ER0 N EY2 L
FINGERNAILS    F IH1 NG G ER0 N EY2 L Z
FINGERBOARD    F IH1 NG G ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finger    (v) (f i1 ng g @ r)
fingers    (v) (f i1 ng g @ z)
fingered    (v) (f i1 ng g @ d)
fingering    (v) (f i1 ng g @ r i ng)
fingertip    (n) (f i1 ng g @ t i p)
fingermark    (n) (f i1 ng g @ m aa k)
fingernail    (n) (f i2 ng g @ n ei1 l)
fingertips    (n) (f i1 ng g @ t i p s)
finger-bowl    (n) - (f i1 ng g @ - b ou l)
finger-post    (n) - (f i1 ng g @ - p ou s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finger {m} | Finger {pl}finger | fingers [Add to Longdo]
Fingerabdruck {m}dactylogram [Add to Longdo]
Fingerabdruck {m} | Fingerabdrücke {pl} | mit Fingerabdrücken versehenfingerprint | fingerprints | fingerprinted [Add to Longdo]
Fingerarbeit {f}fingertips [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit {f}dexterity [Add to Longdo]
Fingerfertigkeit {f}prestidigitation [Add to Longdo]
Fingerhakeln machento finger-wrestle [Add to Longdo]
Fingerhut {m} [bot.]foxglove [Add to Longdo]
Fingerhut {m} | Fingerhüte {pl}thimble | thimbles [Add to Longdo]
Fingerknochen {m}; Zehenknochen {m}; Phalanx {f} [anat.] | Fingerknochen {pl}; Zehenknochen {pl}phalanx | phalanges [Add to Longdo]
Fingerling {m} | Fingerlinge {pl}finger stall | finger stalls [Add to Longdo]
Fingernagel {m} | Fingernägel {pl}fingernail; finger nail | fingernails; finger nails [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Fingerspitze {f} | Fingerspitzen {pl}fingertip | fingertips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end, #700 [Add to Longdo]
手指[shǒu zhǐ, ㄕㄡˇ ㄓˇ, ] finger, #4,119 [Add to Longdo]
指甲[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail, #8,541 [Add to Longdo]
指纹[zhǐ wén, ㄓˇ ㄨㄣˊ, / ] fingerprint; finger-print, #13,136 [Add to Longdo]
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips, #19,390 [Add to Longdo]
指头[zhǐ tou, ㄓˇ ㄊㄡ˙, / ] finger; toe, #20,591 [Add to Longdo]
指法[zhǐ fǎ, ㄓˇ ㄈㄚˇ, ] finger method (in painting), #49,813 [Add to Longdo]
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game, #65,233 [Add to Longdo]
豁拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, ] finger-guessing game, #368,415 [Add to Longdo]
手弹[shǒu tán, ㄕㄡˇ ㄊㄢˊ, / ] fingered (bass) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットサーフィン[ねっとさーふぃん, nettosa-fin] (inter)net surfing [Add to Longdo]
モーフィング[もーふぃんぐ, mo-fingu] morphing [Add to Longdo]
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fing [fiŋ]
     caught; snared
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top