Search result for

final

(152 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -final-, *final*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
final[ADJ] สุดท้าย, Syn. ending
final[ADJ] ที่สิ้นสุด, See also: ขั้นสุดท้าย, Syn. definite, irreversible
finale[N] ฉากสุดท้ายในละคร, See also: ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, Syn. climax, ending, epilogue, Ant. prologue
finals[N] เกมการแข่งขันรอบสุดท้าย
finals[N] การสอบปลายเทอม, See also: การสอบปลายภาค, Syn. last exams
finally[ADV] ในที่สุด, See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด, Syn. at last, eventually, ultimately, Ant. first, initially
finalize[VT] ทำให้เสร็จสมบูรณ์, Syn. work out, complete, settle
finalize[VI] เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง), See also: บรรลุความสำเร็จ, Syn. conclude, settle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finale(ฟีนา'ลี) n. ฉากสุดท้าย,ตอนจบ
finalist(ไฟ'นะลิสทฺ) n. ผู้เข้ารอบสุดท้าย,ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้าย
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด
quarterfinal(ควอร์'เทอะไฟ'เนิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การแข่งขันรอบก่อนสุดท้าย, See also: quarterfinalist n.
semifinal(เซมมิไฟ'เนิล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) รองรอบสุดท้าย,รองรอบชิงชนะเลิศ,การแช่งขันของรองคู่เอก

English-Thai: Nontri Dictionary
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
final(n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
quarterfinal(n) การแข่งขันรอบก่อนชิงชนะเลิศ
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
final acceptance test (FAT)การตรวจสอบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (เอฟเอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
final castชิ้นหล่อสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final causeอันตเหตุ, อันตปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final currentกระแสปลาย, กระแสสิ้นสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
final driveชุดเฟืองท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final expenses fundทุนสำรองสุดท้าย มีความหมายเหมือนกับ clean-up fund [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
final flask closureการประกบอัดภาชนะหล่อแบบฟันขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final host; host, definitive; host, primaryตัวถูกเบียนแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
final impressionรอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final judgmentคำพิพากษาถึงที่สุด, คำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Final Actกรรมสารสุดท้าย คือคำแถลงหรือคำสรุปอย่างเป็นทางการจากเรื่องราวการ ประชุม คำแถลงนี้จะระบุสนธิสัญญาและอนุสัญญาที่ได้มีการลงนามกันอันเป็นผลจากการ ประชุม และในบางกรณีจะผนวกความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือความปรารถนาจากที่ประชุมไว้ ด้วย ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มเท่านั้นจะเป็นผู้ลงนามในกรรมสารสุดท้าย ในตอนสุดท้ายของการประชุม [การทูต]
Final coverวัสดุกลบขั้นสุดท้าย
วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ใช้ สำหรับกลบชั้นบนสุด และด้านข้างของสถานที่ฝังกลบ ขยะมูลฝอยภายหลังจากการฝังกลบได้สิ้นสุดลง [สิ่งแวดล้อม]
final perimeterแนวเขตที่ยอมรับกันในที่สุด [การทูต]
Final Sedimentation การตกตะกอนขั้นสุดท้าย [สิ่งแวดล้อม]
Final Sedimentation Tank ถังตกตะกอนขั้นสุดท้าย
ถังแยกเอาของแข็ง ซึ่งปกติเป็นชีวมวลออกจากของเหลว ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Finale (Computer file)ฟีนาเล่ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
final particle (n ) คำลงท้าย เช่น -ค่ะ -ครับ -จ้ะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FINALEPISODEตอนจบ Episode #1.20 (2012)
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
He knew he was beaten now, finally and without remedy.เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน ขณะนี้ ในที่สุดและไม่มีวิธีการรักษา The Old Man and the Sea (1958)
General Sibley. He looks dead. He's finally getting out of our hair.นายพลซิบลีย์ ดูอย่างกับศพ ในที่สุดก็ไปพ้นๆ หน้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
Across the world, we've trod the stony path from defeat to final victory.ทั่วโลกเราได้เหยียบเส้นทางหิน จากความพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะ ครั้งสุดท้าย และเร็ว ๆ นี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตัดสิน ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
Or as I prefer to call it... the final test.หรือเป็นฉันชอบที่จะเรียกมัน ว่า การทดสอบขั้นสุดท้าย How I Won the War (1967)
My God, did we finally do it?ในที่สุดพวกเเกก็ทําจริง ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finalAccording to the papers, the man has finally confessed.
finalAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
finalAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
finalAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
finalAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
finalAfter several delays, the plane finally left.
finalAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
finalAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
finalAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
finalApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
finalAs to your final grade, that depends on your final examination.
finalAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำพิพากษาถึงที่สุด[N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
โค้งสุดท้าย[N] final bend, See also: final curve, Example: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย, Thai definition: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ
สอบไล่[N] final examination, Syn. สอบปลายภาค
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ขั้นสุดท้าย[N] final stage, See also: last, final, Syn. ขั้นท้ายสุด, Ant. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น, Example: กรรมการต้องมาตัดสินกันในขั้นสุดท้ายอีกครั้ง จึงจะถือว่าสิ้นสุด
คำขาด[N] ultimatum, See also: finality, Example: พนักงานยื่นคำขาดแก่ผู้บริหารเรื่องการขึ้นเงินเดือน, Thai definition: คำที่พูดออกไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง, ข้อเสนอเด็ดขาด, ข้อเสนอที่ยื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามโดยเด็ดขาด
ปัจฉิมวัย[N] old-age, See also: final period of life, Syn. วัยชรา, Ant. ปฐมวัย, Example: ไม่น่าเชื่อว่าคนปัจฉิมวัยอย่างคุณป้ายังจะสามารถรักษาความสาวได้เพียงนี้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule   FR: arbitrer ; juger
ช่วงสุดท้าย[n. exp.] (chūang sutthāi) EN: final stage   
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จุดจบ[n. exp.] (jut jop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end   FR: point final [m] ; conclusion [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดสิ้นสุด[n. exp.] (jut sinsut) EN: final point   FR: fin de zone [f]
การประชุมช่วงปิด[n. exp.] (kān prachum chūang pit) EN: final sitting   
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINAL    F AY1 N AH0 L
FINALE    F AH0 N AE1 L IY0
FINALS    F AY1 N AH0 L Z
FINALLY    F AY1 N AH0 L IY0
FINALCO    F AH0 N AE1 L K OW0
FINALIST    F AY1 N AH0 L AH0 S T
FINALITY    F AY0 N AE1 L AH0 T IY0
FINALIZE    F AY1 N AH0 L AY2 Z
FINALISTS    F AY1 N AH0 L AH0 S
FINALIZED    F AY1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
final    (n) (f ai1 n l)
finale    (n) (f i1 n aa1 l ii)
finals    (n) (f ai1 n l z)
finales    (n) (f i1 n aa1 l i z)
finally    (a) (f ai1 n @ l ii)
finalist    (n) (f ai1 n @ l i s t)
finality    (n) (f ai1 n a1 l i t ii)
finalize    (v) (f ai1 n @ l ai z)
finalists    (n) (f ai1 n @ l i s t s)
finalized    (v) (f ai1 n @ l ai z d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abpfiff {m} [sport]final whistle [Add to Longdo]
Abschlussarbeit {f}final paper [Add to Longdo]
Abschlussbericht {m}final report; final verification [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f} | Abschlussprüfungen {pl}final examination; final; finals; graduation [Am.] | final examinations [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f}final verification [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Achsübersetzung {f} [auto]final drive ratio [Add to Longdo]
Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
Ausführungsplan {m}final plan [Add to Longdo]
Ausführungsunterlagen {pl}final planning documents [Add to Longdo]
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord [Add to Longdo]
Auslaut {m} | Auslaute {pl}final sound | final sounds [Add to Longdo]
Deckputz {m}; Verputz {m}final rendering [Add to Longdo]
Abschlussdividende {f}final dividend [Add to Longdo]
Endabrechnung {f}final account [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あげくの果て;挙げ句の果て;挙句の果て;揚げ句の果て;揚句の果て[あげくのはて, agekunohate] (adv,n) finally; in the end; on top of all that [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
しまいに[, shimaini] (adj-f) at the end; finally [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
ないで[, naide] (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [Add to Longdo]
やっとの思いで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains [Add to Longdo]
クォーターファイナル[, kuo-ta-fainaru] (n) quarterfinal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元末[Yuán mò, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ, ] final years of Yuan dynasty (1279-1368); mid 14th century [Add to Longdo]
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, ] final exclamatory particle; nag [Add to Longdo]
[luo, ㄌㄨㄛ˙, / ] final exclamatory particle [Add to Longdo]
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, ] final phase; end of a historical era [Add to Longdo]
季冬[jì dōng, ㄐㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] final month of winter (i.e. twelfth month of lunar calendar) [Add to Longdo]
季夏[jì xià, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] final month of summer (i.e. sixth month of lunar calendar) [Add to Longdo]
季春[jì chūn, ㄐㄧˋ ㄔㄨㄣ, ] final month of spring (i.e. third month of lunar calendar) [Add to Longdo]
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] final conclusion; accepted argument [Add to Longdo]
尾音[wěi yīn, ㄨㄟˇ , ] final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version [Add to Longdo]
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
最終版[さいしゅうはん, saishuuhan] final version [Add to Longdo]
終端バイト[しゅうたんバイト, shuutan baito] final byte [Add to Longdo]
終端文字[しゅうたんもじ, shuutanmoji] final character [Add to Longdo]
末尾方式コード[まつびほうしきコード, matsubihoushiki ko-do] final digit code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Final \Fi"nal\ (f[imac]"nal), a. [F., fr. L. finalis, fr. finis
   boundary, limit, end. See {Finish}.]
   1. Pertaining to the end or conclusion; last; terminating;
    ultimate; as, the final day of a school term.
    [1913 Webster]
 
       Yet despair not of his final pardon. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Conclusive; decisive; as, a final judgment; the battle of
    Waterloo brought the contest to a final issue.
    [1913 Webster]
 
   3. Respecting an end or object to be gained; respecting the
    purpose or ultimate end in view.
    [1913 Webster]
 
   {Final cause}. See under {Cause}.
 
   Syn: {Final}, {Conclusive}, {Ultimate}.
 
   Usage: Final is now appropriated to that which brings with it
      an end; as, a final adjustment; the final judgment,
      etc. Conclusive implies the closing of all discussion,
      negotiation, etc.; as, a conclusive argument or fact;
      a conclusive arrangement. In using ultimate, we have
      always reference to something earlier or proceeding;
      as when we say, a temporary reverse may lead to an
      ultimate triumph. The statements which a man finally
      makes at the close of a negotiation are usually
      conclusive as to his ultimate intentions and designs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 final
   adj 1: occurring at or forming an end or termination; "his
       concluding words came as a surprise"; "the final
       chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal
       leave" [syn: {concluding}, {final}, {last}, {terminal}]
   2: conclusive in a process or progression; "the final answer";
     "a last resort"; "the net result" [syn: {final}, {last},
     {net}]
   3: not to be altered or undone; "the judge's decision is final";
     "the arbiter will have the last say" [syn: {final}, {last}]
   n 1: the final match between the winners of all previous matches
      in an elimination tournament
   2: an examination administered at the end of an academic term
     [syn: {final examination}, {final exam}, {final}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 final
 
 1. son, nihai
 2. kati, kesin
 3. sonuncu
 4. (matb.) son baskı
 5. (çoğ.), (spor) kesin sonuç veren oyun, final, bir spor karşılaşmasmın son ve kati denemesi
 6. sömestre sonu imtihanı. finally nihayet, sonunda. final cause nihai maksat, son gaye.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 final
   end; ending
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 final
   final
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top