Search result for

finît

(77 entries)
(0.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finît-, *finît*
English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finite[ADJ] มีขอบเขต, See also: มีเขตจำกัด, มีที่สิ้นสุด, Syn. limited, bounded, Ant. boundless
finite[N] สิ่งที่มีขอบเขต, Syn. limit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finite(ไฟ'ไนทฺ) adj. มีขอบเขต,มีเขตจำกัด,ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้,ไม่ใช่ศูนย์. n. สิ่งที่มีขอบเขต., See also: finitely adv. finiteness n., Syn. limited,fixed ###A. infinite,eternal
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
difinitelyadv. อย่างแน่นอน,เด็ดขาด. interj. แน่นอน,เด็ดขาด, Syn. surely
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an

English-Thai: Nontri Dictionary
finite(adj) จำกัด,แท้,แน่นอน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง
infinitive(n) กริยาช่องที่ 1
infinity(n) จำนวนมาก,ความไม่มีที่สิ้นสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finiteอันตะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finiteอันตะ, จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite algebraอันตพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite differenceผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference equationสมการเชิงผลต่างอันตะ [มีความหมายเหมือนกับ difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite difference operatorตัวดำเนินการผลต่างอันตะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite element methodวิธีสมาชิกจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite fieldฟีลด์จำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite geometryอันตเรขาคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finite groupกรุปจำกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finite differencesผลต่างอันตะ [TU Subject Heading]
Finite element methodไฟไนต์เอลิเมนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Finite element methodวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ [TU Subject Heading]
finite sequenceลำดับจำกัด, ลำดับจำกัด ลำดับที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น ลำดับ 2, 4, 6, 8, ...., 20 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite seriesอนุกรมจำกัด, อนุกรมที่มีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
finite setเซตจำกัด, เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Finite volume methodไฟไนต์วอลุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   
อนุกรมจำกัด[n. exp.] (anukrom jamkat) EN: finite series   
บทนิยาม[n.] (botniyām) EN: definition   FR: définition [f]
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jamkat wēlā) EN: for an indefinite period of time   
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth   FR: dent définitive [f]
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable
การกำหนดความหมาย[n. exp.] (kān kamnot khwāmmāi) EN: definition   

CMU English Pronouncing Dictionary
FINITE    F AY1 N AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finite    (j) (f ai1 n ai t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren

Japanese-English: EDICT Dictionary
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
アフィニティ[, afinitei] (n) {comp} affinity [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language [Add to Longdo]
インフィニティ;インフィニティー[, infinitei ; infinitei-] (n) infinity [Add to Longdo]
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table [Add to Longdo]
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限元[yǒu xiàn yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限元法[yǒu xiàn yuán fǎ, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, ] finite element method [Add to Longdo]
有限单元[yǒu xiàn dān yuán, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] finite element (method) [Add to Longdo]
有限群[yǒu xiàn qún, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, ] finite group (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top