Search result for

filzen

(55 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filzen-, *filzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา filzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *filzen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And are you armed, or do I have to embarrass both of us by a frisk?-Soll es auch. Bist du bewaffnet? Kann ich uns beiden das Filzen ersparen? A Plush Ride (1982)
Next time you want to search me, do it by the book, or you'll find yourself in hospital.Nächstes Mal hältst du dich beim Filzen an die Regeln. Sonst schick ich dich ins Krankenhaus. Le battant (1983)
This is the first airport I haven't been searched in.Sonst filzen die mich immer auf Flughäfen. Still Smokin (1983)
Well, that would explain the gag order... and the lack of results.Ich sagte: "In einer sicheren Gegend erwischen, Handschellen anlegen, filzen." Es läuft nun mal nicht immer nach Ihrem Schema. Knock, Knock... Who's There? (1987)
If he ain't a cop, why can't I frisk him?Wenn er kein Bulle ist, wieso darf ich ihn dann nicht filzenBeverly Hills Cop II (1987)
Why won't he let me frisk him then? Why?- Warum kann ich ihn nicht filzenBeverly Hills Cop II (1987)
I called a print team we can trust. I didn't say what we're looking for... ... justtosweepTreadstone and give me what they get.Ich habe dem Erkennungsdienstteam nicht gesagt, wen wir verdächtigen, nur dass sie Treadstone filzen sollen und mir geben, was sie finden. The Bourne Identity (1988)
If one of the players is the killer, Frank'll find him, even if he has to search every one of them.Wenn einer der Spieler ein Killer ist, findet Frank ihn, auch wenn er jeden einzelnen filzen muss. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
They don't jack him up and shake him down.Sie reißen ihm nicht einfach die Arme hoch und filzen ihn. The Challenge (1989)
Ladies, sorry about this, but we're gonna have to frisk you.Meine Damen, tut uns sehr Leid, aber wir müssen Sie filzenTina, Is That You? (1991)
We must frisk people at the Audubon Ballroom meeting.Wir müssen die Leute filzenMalcolm X (1992)
No nothing till I get some answers.Filzen Sie die Männer. Blood In, Blood Out (1993)
- Frisk people within 50 yards.- Filzen Sie alle Verdächtigen. In the Line of Fire (1993)
Do you? - Wanna frisk me?Wollen Sie mich filzenI Love Trouble (1994)
One of our security guards actually tried to frisk me.Einer der Wachleute hat sogar versucht, mich zu filzenThe Paper (1994)
I'll have to frisk you.- Ich muss dich filzenAlarmed by Burglars (1996)
They'll frisk me when I go in.Sie werden mich filzenPayback (1999)
Turn around so I can frisk you.Drehen Sie sich um, damit ich Sie filzen kann. Payback (1999)
You pat him down.So Typen hast du zu filzenGo (1999)
They wanna toss my cell,Jimmy.Die wollen die Zelle filzenThe Hurricane (1999)
Bet they frisk him before he goes home.Den filzen sie doch jeden Abend, bevor er nach Hause geht. The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
So, are you gonna frisk me or fuck me?Willst du mich filzen oder ficken? Hellraiser: Inferno (2000)
I will have no shakedown.Mich wird schon niemand filzenNever Mind the Wall (2001)
And I want to check out Fitzgerald's desk again.Und ich will Fitzgeralds Schreibtisch filzenThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
Next time we get this group together, we're gonna have to frisk for weapons.Und wir sollten beim nächsten Treffen alle Beteiligten auf Waffen filzenChristopher Returns (2001)
Yep, I get to frisk pretty little things like you all day... and get paid for it.Ich darf Dinger wie dich filzen und werde dafür bezahlt. Sweet Home Alabama (2002)
You gonna frisk me?Wollen Sie mich filzenRoad to Perdition (2002)
Do I have to frisk you on the way out?Muss ich dich am Ausgang filzenMondays in the Sun (2002)
They're checking her for weapons.Jetzt filzen sie sie. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2002)
- And if they frisk me?- Und wenn sie mich filzenRendezvous (2002)
I laughed so hard when I thought of that that I peed a little.Hilf mir, oder wir filzen deinen Kofferraum. My First Step (2002)
- You wanna search me?- Willst du mich filzenCalvary (2003)
Would you like to search my apartment while you're at it?Wollen Sie die Wohnung filzen, da Sie schon dabei sind? Minimum Security (2003)
Frisk his ass again.Filzen Sie ihn noch mal. Taxi (2004)
I'll hold it for you in case the people inside search you.Ich bewahre sie für dich auf, falls die Leute dich da drin filzenCollateral (2004)
You never know. Sure you don't want to frisk me?Das weisst du nie.Willst du mich nicht filzenThe Distance (2004)
Gotta frisk you.Ich muss dich filzenA History of Violence (2005)
I gotta frisk you.Ich muss dich filzenA History of Violence (2005)
Gotta search you.Ich muss dich filzen13 Tzameti (2005)
Normally I'd frisk you to make sure you're not packing but... in this case, I'll make an exception.Normalerweise würde ich dich ja filzen, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Mr. Monk Gets Drunk (2005)
- Jesus, pat him down.- Jesus! Filzen Sie ihn! Inside Man (2006)
Turn around.- Ich sollte dich filzen, Mann. Mr. Monk and the Captain's Marriage (2006)
Metal detectors, frisking, my father with the shoes.Die Metalldetektoren, das Filzen, mein Vater und seine Schuhe. Live Free or Die (2006)
Let's frisk each other, see what we find.Filzen wir uns gegenseitig, dann werden wir sehen. Check Your Head (2006)
I ain't crossing. I'm gonna get busted, with my mug.Mit meiner Fresse filzen die mich sofort. 13 m² (2007)
Strip searches, nasty-ass food piss, take a dump when they tell you.Das Körperfilzen, das ekelhafte Essen, pissen, wenn die es sagen, scheißen, wenn die es sagen. From Here to Paternity (2007)
If you're gonna frisk me, frisk me, though that sweep on my inner right thigh was pretty half-assed.Wenn du mich filzen willst, filz mich, obgleich das Abtasten meine rechten Oberschenkel Innenseite, schon ziemlich halbherzig war. Double Booked (2008)
I'm gonna frisk him. Oh! B., gross!- Keine Sorge, ich werde ihn filzenMuch 'I Do' About Nothing (2008)
I don't know if the ticket was so much for the launch as it was for you telling the policewoman,Ich weiß nicht, ob der Strafzettel unbedingt für den Abschuss war,... sondern eher dafür, der Polizeibeamtin zu sagen: "Sie müssen mich filzenThe Jerusalem Duality (2008)
- We got that covered.Wenn die mich filzen? Das machen wir so ... The Taking of Pelham 123 (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
filzento shakedown [Add to Longdo]
verfilzen | verfilzend | verfilzt | verfilzt | verfilzteto felt; to become felted | felting; becoming felted | felted | felts | felted [Add to Longdo]
(Haar) verfilzento become matted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  filzen [filtsən]
     shakedown
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top