Search result for

fil

(183 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fil-, *fil*
English-Thai: Longdo Dictionary
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., S. full-length movie, a full-length motion picture,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fila[N] เส้นใย, See also: สิ่งที่เหมือนเส้นใย, Syn. filum
file[N] แฟ้มเอกสาร, See also: แฟ้มเก็บเอกสาร, Syn. folder, filing, repository
file[N] แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file[N] เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file[N] แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
file[VT] จัดเข้าแฟ้ม, See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file[VT] ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file[VT] ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file[VI] เดินแถว, See also: เดินเรียงแถว
file[N] ตะไบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filamentn. เส้นใย,เส้นใยเล็ก ๆ ,เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread,fiber
filar(ไฟ' ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นด้ายหรือเส้นใย
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial
filaturen. การสาวไหมหรือเส้นด้าย
filch(ฟิลชฺ) vt. ลักเล็กขโมยน้อย,หยิบฉวย,ฉกชิง., See also: filcher n., Syn. steal
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย,เส้นใย,ใย,ลวดเล็กๆ
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
file(vt) ถู,ตะไบ,เก็บเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง,ปลาแผ่น,เนื้อแผ่น,เนื้อแห้ง
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
filings(n) ขี้ตะไบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filamentฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filament๑. ก้านชูอับเรณู๒. สายเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
filament currentกระแสฟิลาเมนต์ [มีความหมายเหมือนกับ cathode current] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filamentousคล้ายเส้นด้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file๑. สำนวนเอกสาร๒. สำนวนความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file conversionการแปลงสภาพแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filamentก้านชูอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filament Complexesสิ่งเล็กๆ [การแพทย์]
Filamentousรูปร่างเป็นเส้นใย,รูปร่างเป็นเส้น [การแพทย์]
Filamentous Rodลักษณะเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Filamentsหอก,เส้นเล็กๆ,เส้นไย,ฟีลาเมนฑ์,ปล้องสั้นๆ,สายใยละเอียด,สายใย,ผอมบางและยาว,การแตกแขนงสายใย,เส้นสาย,เป็นสาย,เส้น [การแพทย์]
Filaments, Terminalเทอร์มินัลฟิลาเม้นต์ [การแพทย์]
Filaments, Thickเส้นใยหนา [การแพทย์]
Filaments, Thinเส้นใยบาง [การแพทย์]
Filariaพยาธิฟิลาเรีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
filial piety (n ) ความกตัญญูกตเวที
filing a caseฟ้องคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aiment-vous les films du Lelouch?Aiment-vous les films du Lelouch? New Haven Can Wait (2008)
Ait un de mes films pr cet annAit un de mes films pr cet ann (เป็นหนังเรื่องนึงที่ฉันมี) New Haven Can Wait (2008)
And I am filled with regret over it,และฉันรู้สึกเสียใจมาก New Haven Can Wait (2008)
Who's probably filming you on the nanny cam?คนที่จะแอบถ่ายเธอได้ยังไง There Might be Blood (2008)
She asked me to fill in, so I invited jenny.ผมเลยชวนเจนนี่ There Might be Blood (2008)
Reading up on you in Lex's files.อ่านประวัติของคุณในบันทึกของเล็กซ์ Odyssey (2008)
Earth, you should have an image. Files are uploaded.คุณน่าจะได้ถาพแล้ว เราส่งไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Get your filthy-ปล่อยชั้นน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
We wouldn't be looking at this file.\ .เราก็คงไม่ต้องมาดูข้อมูลพวกนี้หรอก Adverse Events (2008)
Also, I'm looking at the file.และผมกำลังดูข้อมูลในแฟ้ม Adverse Events (2008)
She hasn't filled my position yet.ตอนที่เธอยังไม่ให้ฉันอยู่ในสถานะนี้ Birthmarks (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filShelly's really filled out since the last time I've seen her.
filI found the film romantic.
filFill out the form in ballpoint.
filWe're filled for tonight.
filThe reporter filed his story just before the paper went to press.
filAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
filI failed to put film in my camera.
filI'll find someone to fill in for you.
filTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
filHe filled the glass with wine.
filMy garden is filled with sweet-smelling blooms.
filI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน[V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
ตู้เก็บเอกสาร[N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ซกมก[ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
การถ่ายทำภาพยนตร์[N] shooting, See also: filming
บทภาพยนตร์[N] films cript, See also: movie script, shooting script
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย[N] leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง[N] leading lady, See also: film actress, film star, star
พนักงานสารบรรณ[N] filing clerk, Syn. พนักงานเก็บเอกสาร
แฟ้ม[N] file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count unit: แฟ้ม, Thai definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ไฟล์[N] file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count unit: ไฟล์, Thai definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
เบคอน[n.] (bēkhøn) EN: bacon   FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIL    F IH1 L
FILA    F AY1 L AH0
FILL    F IH1 L
FILE    F AY1 L
FILO    F IY1 L OW0
FILM    F IH1 L M
FILES    F AY1 L Z
FILER    F AY1 L ER0
FILED    F AY1 L D
FILIP    F IH1 L IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
file    (v) (f ai1 l)
fill    (v) (f i1 l)
film    (v) (f i1 l m)
filch    (v) (f i1 l ch)
filed    (v) (f ai1 l d)
files    (v) (f ai1 l z)
fills    (v) (f i1 l z)
filly    (n) (f i1 l ii)
films    (v) (f i1 l m z)
filmy    (j) (f i1 l m ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Film(n) |der, pl. Filme| ภาพยนต์
Filme(n) |pl.|, See also: der Film
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.
Stummfilm(n) |der, pl. Stummfilme| ภาพยนตร์ที่มีเฉพาะภาพไม่มีเสียงประกอบ = silent movie
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filterpresse {f}filter press [Add to Longdo]
File {n}; Datei {f} [comp.] | Files {pl}; Dateien {pl}file | files [Add to Longdo]
Filegröße {f} [comp.]filesize [Add to Longdo]
Filemaske {f} [comp.]filemask [Add to Longdo]
Filename {m} [comp.] | Filenamen {pl}filename | filenames [Add to Longdo]
Fileserver {m} [comp.]file server [Add to Longdo]
Filet {n} [cook.]fillet [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet [Add to Longdo]
Filetyp {m}; Dateityp {m} [comp.]filetype [Add to Longdo]
Filiale {f} | Filialen {pl}branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Filialleiter {m}; Niederlassungsleiter {m}branch manager [Add to Longdo]
Filigran {n}; Filigranarbeit {f}filigree [Add to Longdo]
Film {m} (TV; Kino)film; movie [Am.] [Add to Longdo]
Film {m}; Schicht {f}; Belag {m} | Filme {pl}film | films [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, See also: A. petit-fils,
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, See also: A. petite-fille,

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
NDフィルタ[エヌディーフィルター, enudei-firuta-] (n) neutral-density filter; neutral filter [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影片[yǐng piàn, ˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie, #2,539 [Add to Longdo]
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive, #3,316 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full, #4,857 [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record, #6,397 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] filial, #6,493 [Add to Longdo]
电影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival, #8,009 [Add to Longdo]
影迷[yǐng mí, ˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast, #13,388 [Add to Longdo]
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety, #15,297 [Add to Longdo]
影星[yǐng xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] film star, #17,154 [Add to Longdo]
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, / 滿] fill to overflowing, #18,964 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fil \Fil\, obs.
   imp. of {Fall}, v. i. Fell. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fil
   file
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fil [fil]
   wire
   thread
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 fil
   file
   file; line; rank; row; turn
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 calf
 
 1. (çoğ.) calves) dana, buzağı
 2. fil, fok veya balina gibi hayvanlann yavrusu
 3. dana derisi, vidala
 4. (k.dili.) budala genç veya çocuk
 5. aysberkten kopmuş küçük buz parçası. calf love (k.dili.) çocukluk aşkı. kill the fatted calf büyük bir karşılama töreni hazırlamak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top