Search result for

fiese

(52 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiese-, *fiese*
Possible hiragana form: ふぃえせ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiese มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiese*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Messy business.Fiese Angelegenheit. Houseboat (1958)
Put that away, makes me nervous.Tu doch das fiese Ding weg, ich erschrecke mich immer so. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
He's sleeping with his nasty little smile.Er schläft mit seinem kleinen fiesen Grinsen. Back to the Wall (1958)
Man named Selden. Nasty customer, from all accounts.- Scheint ein fieser Kerl zu sein. The Hound of the Baskervilles (1959)
Boy, he was a real mean one!Mann, er war ein ganz Fieser! Last Train from Gun Hill (1959)
This is without doubt the trickiest, lowest, meanest...Aber das ist mit Abstand der gemeinste, fieseste... Some Like It Hot (1959)
How was I ?- Igitt, das fiese Haar. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
I suppose this is kind of a ratty question, but what have you written lately?Das ist eine fiese Frage, aber was haben Sie denn zuletzt geschrieben? Breakfast at Tiffany's (1961)
Did any of you see a guy with glasses with a sneery expression on his face?Hat einer von Ihnen einen Kerl mit Brille gesehen mit einem fiesen Gesichtsausdruck? It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
What a dirty move!So ein fieser Trick! Woman in the Dunes (1964)
They shouldn't let a big bully like that in the ring.So einen fiesen Typen sollte man nicht in den Ring lassen. Herman the Great (1964)
Yes, Herman, they had some big awful bully called The Masked Marvel.Ja, da war so ein großer, fieser Typ, genannt "Das maskierte Wunder". Herman the Great (1964)
Gee, Dad. Can I go with you to see the fiendish monster next time?Hey Dad, kann ich das nächste Mal mit und mir das fiese Monster ansehen? A Walk on the Mild Side (1964)
The roughest, toughest gunslinger in these parts.Der fieseste, brutalste Revolverheld in der Gegend. The Great Race (1965)
It could have been that nasty cat from across the street.Es hätte auch die fiese Katze von gegenüber sein können. That Darn Cat! (1965)
That was your nasty Gregory.Das war dein fieser Gregory. That Darn Cat! (1965)
But you're the meanest kid I ever knew.Aber du bist der fieseste Junge, den ich kenne. Come Back, Little Googie (1965)
That mean Mr. Benson is going to be here at midnight to elope with Marilyn.Dieser fiese Mr. Benson kommt um Mitternacht her um mit Marilyn abzuhauen. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
Vicious things.Ganz fiese Dinger. Predator of Wameru (1966)
Well, General von Kattenhorn is in Commandant Klink's office going ahead with his plans.Also, der General von Kaltenhorst ist im Büro von Kommandant Klink und fieselt seine Pläne durch. The Battle of Stalag 13 (1966)
We got to blow it up and protect Klink, too. Burkhalter's the man.Der fiese Burkhalter ist unser Mann. The Tower (1967)
With all kinds of nasty people waiting for us.Wo alle möglichen fiesen Kerle auf uns warten. How to Catch a Papa Bear (1968)
Oh, you're nothing but a vicious gossip!- Du fieses Klatschmaul. To the Gestapo with Love (1968)
Nasty, horrid, mean old lady.-Gemeine, böse, fiese alte Frau. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Of all the dirty, rotten tricks, this one really takes the cake.Von allen gemeinen, fiesen Tricks ist das der gemeinste. Speedway (1968)
I'll tell you why-- because he's a stubborn, mean, rotten, old...Das kann ich Ihnen sagen. Weil er ein - sturer, fieser, mieser, alter... Up in Klink's Room (1969)
What do you know, you wicked bastard?Was weißt du schon, du fieser Bastard? Top Sensation (1969)
And there was all kinds of mean, nasty, ugly-lookin'people on the bench there.Jede Menge fiese, brutale, hässliche Kerle saßen da auf der Bank. Alice's Restaurant (1969)
Your brother-in-law, the dirty Monopoly player?Ihr Schwager, der fiese Monopolyspieler? Cactus Flower (1969)
That can lead to some nasty arguments.Das kann zu fiesen Streitigkeiten führen. Crittendon's Commandos (1970)
That I was stuck in a rut. Well, I have been in the city for 30 years And I never once regretted being a nasty, greedy, cold-heartedIch lebe schon seit 30 Jahren hier und habe es nie bereut... ein fieser, geiziger, kaltherziger schleimiger Geldraffer zu sein. How Not to Be Seen (1970)
You mean us? You vicious, heartless bastards!Ihr fiesen, herzlosen Mistkerle! And Now for Something Completely Different (1971)
And you come in here with your petty... vicious, heartless quibbling... and you grind him into the dirt.Dann kommt eine Bande daher wie ihr beide, mit eurem fiesen Gemeckere, und ihr zerstört das alles ohne Gnade. And Now for Something Completely Different (1971)
That Conception guy's a bad mother, man.Conception ist ein fieser Typ, Mann. Born to Win (1971)
are you all right?- Sie fieses Schwein! The Nightcomers (1971)
Better watch out for those nasty continental shows On the sneaky second channel.Hüten Sie sich vor den miesen Sendungen vom Festland... auf dem fiesen Kanal Zwei. The War Against Pornography (1972)
If a mean tycoon is worth seven millions, they're gonna spit out two millions for a simple wage earner, right?Wenn ein fieser Großkapitalist sieben Millionen wert ist, werden die doch für einen einfachen Lohnempfänger zwei Millionen ausspucken, oder? Bloody Friday (1972)
So much you had to take up with that low-down piece, old Hyatt.So sehr, dass du mit dem fiesen alten Hyatt gehen musstest. Pat Garrett & Billy the Kid (1973)
They call me a slob But I do my jobMan nennt mich fiese Möp, aber ich tu nur meinen Job Robin Hood (1973)
Take that, you scurvy knave!Nimm das, du fieser Schurke! Robin Hood (1973)
And down with that scurvy Prince John.Und nieder mit diesem fiesen Prinz John! Robin Hood (1973)
I'm like the meanest son of a bitch alive. You know what I mean?Ich bin so mit der fieseste Hund, den es gibt, verstehst du? Scarecrow (1973)
Why, that no good, chiselling, lousy bum.Dieser nichtsnutzige, fiese, miese Penner. Betrayed (1973)
- A mean one.- Ein ganz fieser Typ. The Victims (1973)
Nasty little piece of work, he is.Ein fieser Kerl ist er. Mr. Neutron (1974)
Don't turn your back on him.Das ist ein ganz Fieser. Drehen Sie ihm nicht den Rücken zu. For Pete's Sake (1974)
- Yeah? - They say you're one really bad cat.Hier steht, du bist ein irre fieser Schurke! Death Ride (1975)
The creep who gets his kicks out of peeping at women.Dieser fiese Typ, du weißt schon, der Voyeur. Lady Blue (1975)
- Harkness, you're a mean man.- Harkness, du bist ein fieser Mann. The Bait (1975)
Well, I refer to it apropos of that little cream-catcher on your lip.Die ist mir lieber als der fiese kleine Rasierpinsel auf deiner Lippe. The Fortune (1975)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIESER    F IY1 S ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top