Search result for

fidel

(59 entries)
(0.2663 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidel-, *fidel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidel(อิน'ฟิเดิล) n. ผู้ไม่เชื่อ,คนนอกศาสนา adj. ไม่เลื่อมใสศาสนา, Syn. nonbeliever
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hmm. Semper Fidelis.อืม "เซมเบอร์ ฟิดาลัส" Chuck Versus the Best Friend (2009)
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
Fidelity, bravery, integrity.จงรักภักดี กล้าหาญ ซื้อสัตย์ The Apology Insufficiency (2010)
Come on. We got to go. Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.มาสิ เราต้องไปแล้ว ตอนนี้ยุ่งอยู่นะ ท่านสุภาพบุรุษ Let It Bleed (2011)
Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam.Sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse, fideliter, perhonorifice, paramus aperire eam. The Man Who Knew Too Much (2011)
Semper fidelis.ความซื่อสัตย์ Clean Skin (2011)
Okay, step right up, Cass. Ianua magna purgatorii, clausa est ob nos lumine eius ab oculis nostris retento sed nunc stamus ad limen huius ianuae magnae et demisse fideliter perhonorifice paramus aperire eam. I'm sorry, Dean.โอเค มายืนตรงจุด แคส ข้าขอโทษ ดีน แคส Meet the New Boss (2011)
I'm sorry, Brittany, but I've already pledged my fidelity to Kurt.แต่ฉันสวามิภักดิ์ต่อเคิร์ทไปเรียบร้อยแล้ว Asian F (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
มีชู้[adj.] (mī chū) FR: infidèle ; volage
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z
FIDELCO    F AH0 D EH1 L K OW0
FIDELIA    F AH0 D IY1 L Y AH0
FIDELCOR    F IH1 D AH0 L K AO2 R
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITIES    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name), #91,448 [Add to Longdo]
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity, #156,045 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top