Search result for

fidel

(59 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidel-, *fidel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidelity[N] ความจงรักภักดี, See also: ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity[N] ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง, Syn. exactness, verity, Ant. untruthfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high fidelityการรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อย., See also: high-fidelity adj.
infidel(อิน'ฟิเดิล) n. ผู้ไม่เชื่อ,คนนอกศาสนา adj. ไม่เลื่อมใสศาสนา, Syn. nonbeliever
infidelity(อินฟีเดล'ลิที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่เลื่อมใสศาสนา,การนอกใจ,การนอกรีต

English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
infidel(adj) นอกศาสนา,ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,ไม่เลื่อมใส
infidel(n) คนนอกศาสนา,คนนอกรีต,ความไม่เลื่อมใส
infidelity(n) ความนอกศาสนา,การนอกใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,การนอกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wonderful. Next time you are there, tell Fidel that I said hello.ยอดเลย ถ้าคุณไปที่นั่นอีก บอกฟีเดลด้วยนะว่าผมฝากหวัดดี Hotel Rwanda (2004)
and Fidel castro.และฟิเดล คาสโตร Mr. Monk and the Blackout (2004)
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า Match Point (2005)
-Love's nice, that works. -And fidelity.รักก็ดี น่าจะเวิร์ค แล้วก็ซื่อสัตย์ Imagine Me & You (2005)
You don't hear that much anymore, that sort of fidelity in families.that sort of fidelity in families. Sona (2007)
Binky used doris to induce Happy's allergic reaction to shrimp as a sort of test her fidelity... and Happy ends up dead.บิงกี้ใช้ดอริสเพื่อหลอกล่อให้อาการแพ้กุ้งของแฮปปี้ เป็นการทดสอบความซื้อสัตย์ของเธอ และแฮปปี้ก็จบลงด้วยความตาย Ending Happy (2007)
loyalty issues going on, and I do not want to end up rn between my fidelity to you and the reality of having to keep my nose clean.เรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกิดขึ้น และผมไม่อยากจะทำลายความจงรักภักดีที่มีต่อคุณ และความเป็นจริงคืออยากปรับตัวใหม่ Call Waiting (2007)
Hmm. Semper Fidelis.อืม "เซมเบอร์ ฟิดาลัส" Chuck Versus the Best Friend (2009)
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
The point of fidelity.การเก็บความลับ The International (2009)
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้ Chromolume No. 7 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khamprakan khwām seūsat) EN: fidelity guarantee insurance   
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūoen) EN: incorrect   FR: incorrect ; infidèle
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with   FR: tromper ; être infidèle
มีชู้[adj.] (mī chū) FR: infidèle ; volage
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z
FIDELCO    F AH0 D EH1 L K OW0
FIDELIA    F AH0 D IY1 L Y AH0
FIDELCOR    F IH1 D AH0 L K AO2 R
FIDELITY    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITY    F AY2 D EH1 L AH0 T IY0
FIDELITIES    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z
FIDELITY'S    F AH0 D EH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
fidelity    (n) (f i1 d e1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity [Add to Longdo]
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P) [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity [Add to Longdo]
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top