Search result for

fenland

(53 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fenland-, *fenland*, fenlan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fenland มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fenland*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am in the land of milk and honey.Du hast mich ins Schlaraffenland gebracht. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
I mean, Biscuit City.Ein SchlaraffenlandThe Bonfire of the Vanities (1990)
To some, a beautiful stretch of the American landscape but to Mickey and Mallory Knox, who are still at large it is literally a candy lane of murder and mayhem.Für viele eine wunderschöne Landschaft, für Mickey und Mallory Knox hingegen, die immer noch in Freiheit sind, ein Schlaraffenland für Mord und Chaos. Natural Born Killers (1994)
Weird that a guy living in God's country, loaded, and with a wife like DoIores, suddenly takes off.Dass dieser Kerl, der im Schlaraffenland lebt, Geld wie Heu und eine solche Frau hat, sich aus dem Staub macht! Happiness Is in the Field (1995)
Not somebody nuclear.Nicht ein KernwaffenlandUnder Siege 2: Dark Territory (1995)
- What's real is if I play my cards right I'll wind up on easy street.- Wenn ich alles richtig mache... bin ich bald im SchlaraffenlandOut to Sea (1997)
- That's my take, Cos it would be looking at the children's ward as an all-you-can-eat kind of thing.Die Kinderstation ist ein Schlaraffenland für ihn. Killed by Death (1998)
Even someone living under a banyan tree is dependent on support from someone.Selbst wer im Schlaraffenland lebt, Ist auf andere angewiesen. The Corporation (2003)
But, unlike someone under a banyan tree, all publicly traded corporations has been structured through a series of legal decisions to have a peculiar and disturbing characteristic.Doch im Gegensatz zu einem Menschen im Schlaraffenland ist eine Aktiengesellschaft aufgrund der Rechtslage durch ein beängstigendes Merkmal gekennzeichnet: The Corporation (2003)
- Oh, it's just like heaven. - Here.- Hier ist das SchlaraffenlandTed Koppel's Big Night Out (2003)
- It's like a freaking cornucopia.- Hier ist es ja wie im SchlaraffenlandA Family Matter (2004)
Supplies are still scarce.Wir sind noch nicht im SchlaraffenlandBlack Book (2006)
It's like Wonkaland.Wie im SchlaraffenlandEffy (2007)
"And King Balor, the one-armed king of Elfland, "watched the slaughter in dread and despair."Und König Balor, der einarmige König des Elfenlandes, betrachtete das Gemetzel mit Abscheu und Verzweiflung." Hellboy II: The Golden Army (2008)
- Going to Candy Mountain?- Nett. - Gehst du ins SchlaraffenlandGlue (2009)
- I'm going to Candy Mountain.Was ist es? - Ich gehe ins SchlaraffenlandGlue (2009)
My Shangri-la, my Pittsburgh, my Candy Mountain.Mein Shangri-La, mein Pittsburgh, mein SchlaraffenlandTo Moscow, and Quickly (2010)
I guess they never taught you in the jungle, did they?Das habt ihr nicht gelernt in eurem Affenland da unten, Herr Nods. (Lachen) Sonny Boy (2011)
Fucking grocery store.Das ist ja wie im SchlaraffenlandThe Change-Up (2011)
It works its way up to Candyland, and then, hey, congratulate me, because I'm the new Defense Against the Dark Arts teacher at Hogwarts.Sie führt mich hoch ins Schlaraffenland und dann, hey, gratulier mir, denn ich bin der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts. Legendaddy (2011)
I know it can't all be popsicles and pet shops.Ich weiß, es kann nicht alles wie im Schlaraffenland sein. Fingers-Only Meat Banquet (2011)
Oh, land of plenty.Dem SchlaraffenlandThanksgiving (2011)
Look at this, folks-- we back in fantasy land.Seht euch das an, Leute... Wir sind zurück im SchlaraffenlandTriggerfinger (2012)
You thought my life was one giant keg stand.Du dachtest, mein Leben war das reinste Schlaraffenland ()
Candy Land is simple.Schlaraffenland ist einfach. Blue Ribbon Panel (2012)
- Mmm. This place is a coroner's paradise. Ooh!Dieser Ort ist ein Schlaraffenland für Gerichtsmediziner. Who Wants to Be a Godparent (2012)
It's Candy Land.Schlaraffenland The Avengers (2012)
In the land of plenty!Im SchlaraffenlandZombex (2013)
Toto, we're not in Kansas anymore.Wir sind nicht mehr im SchlaraffenlandShooter (2014)
Bette, Dot, I know this seems like the life of Riley now, but trust me, this is no place for you. Because to them, you're nothing more than a curiosity. A freak to gawk at.Bette, Dot, es scheint das Schlaraffenland zu sein... aber dieser Ort ist nichts für euch... denn für sie seid ihr nichts weiter als eine Kuriosität... ein Freak zum Begaffen. Test of Strength (2014)
He was stolen into Faerie before he could be christened!Nein, er wurde ins Elfenland entführt, bevor er getauft wurde. Chapter Seven: Jonathan Strange & Mr Norrell (2015)
This is Faerie.Das ist das ElfenlandChapter Seven: Jonathan Strange & Mr Norrell (2015)
Oh, I once pictured myself a dashing magician travelling to Faerie...Ich träumte davon, ins Elfenland zu reisen. Chapter Seven: Jonathan Strange & Mr Norrell (2015)
~ Is this Faerie?- Ist das das ElfenlandChapter Seven: Jonathan Strange & Mr Norrell (2015)
I suppose it is Faerie.Ich denke, es ist das ElfenlandChapter Five: Arabella (2015)
Yes, it can. I know that it can. There is magic in Faerie that can bring humans back to life.Doch, es gibt Zauber im Elfenland, die das vermögen. Chapter Six: The Black Tower (2015)
- Sounds like Nirvana.Klingt nach dem SchlaraffenlandRussell Madness (2015)
Must be like a kid in a candy store.Das muss wie im Schlaraffenland sein. Souls on Ice (2015)
You're not cops. In which case, welcome to drugs!In diesem Fall... das Schlaraffenland der Drogen. Dirty Grandpa (2016)
Human piloted simulations showed that you could make it back to the airport.Von Menschen durchgeführte Simulationen haben die Möglichkeit einer Flughafenlandung bewiesen. Sully (2016)
As time passed, life became more and more comfortable for us all.Die Tage gingen ins Land und wir lebten wie im SchlaraffenlandThe Wild Life (2016)
One moment you're lost in a carnival of delight, childhood aromas, the flashing neon of puberty, all that sentimental candyfloss.Da verliert man sich gern in einem seligen Schlaraffenland, in dem die süßen Düfte der Kindheit zum zuckenden Neon der Pubertät werden. In all dem sentimentalen Treibgut dort. Batman: The Killing Joke (2016)
It's tailor-made for teenage boys.Ein Schlaraffenland für Teenager. One Good Man (2016)
They made it sound like it was this play land of people hooking up... it had glamour, sex and crime, hacking and danger.Es klang nach einem Schlaraffenland des sexuellen Abenteuers. Es hatte Glamour, Sex und Verbrechen, Hackerangriffe und Gefahr. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
They made it sound like it was this play land of people hooking up and there's millions of women here and they're all interested in you.Es klang nach einem Schlaraffenland des sexuellen Abenteuers. Hier gibt es Millionen von Frauen, die alle an dir interessiert sind. Ashley Madison: Sex, Lies & Cyber Attacks (2016)
Now they were homeward bound and they were leaving the hardship and toil of Alaska to live in the land of milk and honey,Sie wollten nach Hause, weg aus dem ungastlichen Alaska und ins SchlaraffenlandThe Gold Rush (1925)
I buy a new suit and I swing-a the chainDrum leb ich jetzt im SchlaraffenlandPinocchio (1940)
The land of plentyDem Schlaraffenland The Girl in the Bikini (1952)
We'll be livin' off the fatheads of the land.- Wie im SchlaraffenlandCarmen Jones (1954)
We'll ride along in candy land Where there's cakes and sweetsWir reiten ins Schlaraffenland, wo's Kuchen gibt und Zuckerkand. The Trapp Family (1956)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlaraffenland {n}cockaigne [Add to Longdo]
Das Märchen vom SchlaraffenlandThe Story of Schlauraffen Land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fenland
   n 1: low-lying wet land with grassy vegetation; usually is a
      transition zone between land and water; "thousands of acres
      of marshland"; "the fens of eastern England" [syn: {marsh},
      {marshland}, {fen}, {fenland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top