Search result for

fend

(75 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fend-, *fend*, fen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fend[VT] ป้องกัน (คำโบราณ), See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, Syn. parry, repel
fender[N] บังโคลนรถ, See also: สิ่งป้องกันการกระแทก, Syn. guard, mudguard, shield
fend for[PHRV] ดูแล, See also: จัดหาให้, Syn. shift for
fend off[PHRV] ผลักหนี, See also: ดันให้ห่างออก, Syn. fence off
fend off[PHRV] ขจัด, Syn. stave off, ward off
fend off[PHRV] ป้องกัน, Syn. stave off, ward off
fender-bender[SL] อุบัติเหตุเล็กน้อย
fender-bender[SL] คนขับรถอย่างประมาท, See also: คนขับรถอย่างอันตราย, คนขับที่ไม่ยั้งคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
defend(ดิ'เฟนดฺ') {defended,defending,defends} vt. ป้องกัน,ต้าน,พิทักษ์,แก้ตัวให้,เป็นทนายให้,แก้ต่าง, See also: defender n. ดูdefend, Syn. protect
defendant(ดิเฟน'เดินทฺ) n. จำเลย adj. เป็นจำเลย,ซึ่งเป็นการป้องกันหรือแก้ต่าง
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defendant(n) จำเลย
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And leave their declawed cat behind to fend for herself!และทิ้งให้แมวตัวนึงอยู่อย่างลำพัง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอยู่ตัวเดียว Bolt (2008)
He catches it. He fends off one guy.เขารับบอลไว้ได้ หลบผู้เล่นไปหนึ่ง Marley & Me (2008)
That's comforting. How exactly are we supposed to fend them off?แล้วเราจะสู้กับกองทัพได้อย่างไร The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I heard you were quite brave fending off the battle droids, Jar Jarได้ยินว่าเจ้าแสดงความกล้าให้เห็น ในการต่อสู้กับพวกดรอยด์ จาร์จาร์ Mystery of a Thousand Moons (2009)
It's just a little fender bender.แค่อุบัติเหตุเล็กน้อย Remains to Be Seen (2009)
Just a little fender bender.อุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้น Remains to Be Seen (2009)
I thought it was a fender bender.ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ อุบัติเหตุเล็กน้อย Remains to Be Seen (2009)
Well, I'm sure there's a bent fender somewhere in this mess.ผมแน่ใจว่ามันคงมี อุบัติเหตุเล็กน้อย ที่ไหนสักแห่ง ในเจ้านี่ Remains to Be Seen (2009)
I saw your car. It wasn't a fender bender.ฉันเห็นรถคุณแล้ว มันไม่ใช่อุบัติเหตุเล็กน้อย Remains to Be Seen (2009)
Just a little fender bender.แค่อุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้น Blinded by the Light (2009)
I thought it was a fender bender.-ฉันคิดว่ามันแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้น Blinded by the Light (2009)
I'm sure there's a bent fender somewhere in this mess.-ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเล็กน้อยน่ะ เสียหายไปหมดทั้งคันแบบนี้ Blinded by the Light (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fendIn the past, the boys were taught to fend for themselves while still very young.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing   FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn nā) EN: front mudguard ; front fender (Am.)   FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn lang) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)   FR: garde-boue arrière [m]
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots

CMU English Pronouncing Dictionary
FEND    F EH1 N D
FENDI    F EH1 N D IY0
FENDT    F EH1 N T
FENDS    F EH1 N D Z
FENDER    F EH1 N D ER0
FENDED    F EH1 N D AH0 D
FENDERS    F EH1 N D ER0 Z
FENDING    F EH1 N D IH0 NG
FENDLER    F EH1 N D L ER0
FENDLEY    F EH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fend    (v) (f e1 n d)
fends    (v) (f e1 n d z)
fended    (v) (f e1 n d i d)
fender    (n) (f e1 n d @ r)
fenders    (n) (f e1 n d @ z)
fending    (v) (f e1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fender {m}fender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender [Add to Longdo]
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending [Add to Longdo]
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone [Add to Longdo]
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion [Add to Longdo]
フェンダー[, fenda-] (n) (1) Fender (guitar company); (2) fender; wing (of car) [Add to Longdo]
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be [Add to Longdo]
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, n.
   A fiend. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, v. t. [imp. & p. p. {Fended}; p. pr. & vb. n.
   {Fending}.] [Abbrev. fr. defend.]
   To keep off; to prevent from entering or hitting; to ward
   off; to shut out; -- often with off; as, to fend off blows.
   [1913 Webster]
 
      With fern beneath to fend the bitter cold. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {To fend off a boat} or {To fend off a vessel} (Naut.), to
    prevent its running against anything with too much
    violence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fend \Fend\, v. i.
   To act on the defensive, or in opposition; to resist; to
   parry; to shift off.
   [1913 Webster]
 
      The dexterous management of terms, and being able to
      fend . . . with them, passes for a great part of
      learning.                --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fend
   v 1: try to manage without help; "The youngsters had to fend for
      themselves after their parents died"
   2: withstand the force of something; "The trees resisted her";
     "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend
     against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top