Search result for

fegt

(54 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fegt-, *fegt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fegt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fegt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sweep the floor.Fegt den Boden! The Wanderers (1979)
In Paris, the curfew... is imposed at 11 p. m.Die Ausgangssperre fegt die Straßen ab 23 Uhr im besetzten Teil leer. The Last Metro (1980)
Sweep over here Sweep the floorHier muss auch gefegt werden, hier ist es auch schmutzig. We're Going to Eat You (1980)
And it calls to mind a time when a relative of Corabeth Godsey swept through Walton's Mountain like an autumn hurricane leaving both destruction and delight in her wake.Das erinnert an eine Zeit, als eine Verwandte von Corabeth Godsey wie ein Herbststurm durch Walton's Mountain fegte und sowohl Verwüstung als auch Freude hinterließ. The Pearls (1981)
- Well, sir one night the show was tied up in Oklahoma and just as Jesse Roy was going like 60 a twister struck and it lifted him right up out of that barrel.- Na ja, eines Abends hatte die Show in Oklahoma festgemacht, und gerade als Jesse Roy so richtig aufgedreht hatte, kam ein Tornado angefegt und wehte ihn aus seiner Trommel. The Pearls (1981)
Gone now... swept away.Das ist fort, wurde hinweggefegtThe Road Warrior (1981)
My mama said the girls had probably moved someplace else where the pickings were better since the army base had emptied out.Meine Mutter sagte, dass die Mädchen wahrscheinlich woanders hingezogen sind wo die Ernte reicher war, denn der Stützpunkt war leergefegtThe Nesting (1981)
No, but I hear he sleeps on an old mattress in the basement.Fegt er mit seinen Augen? Nein, er schläft auf einer alten Matratze im Keller. The Prowler (1981)
The Public Safety Committee's done for!Georges, wir haben den Wohlfahrtsausschuss weggefegtDanton (1983)
All the red dummies are blown to hell.Die roten Figuren sind alle weggefegtBlue Thunder (1983)
And then for several blocks, nothing.Und dann einige Straßenzüge lang, wie leergefegtThe Man Who Loved Women (1983)
It has a 300-grain cartridge and, if properly used, it can remove the fingerprints.Wenn man die richtig benutzt, fegt die alle Fingerabdrücke weg. Sudden Impact (1983)
Not everyone can crash like that. Beats getting blown out of the sky.Besiegte werden vom Himmel gefegtThe Dissident (1984)
This monster has cleaned the streets of every criminal.Das Monster hat alle Verbrecher von den Straßen gefegtThe Toxic Avenger (1984)
- Whoever was in that cellar went through McNeil's wine collection like a tornado.- Wer da im Weinkeller war, ist wie ein Tornado durch McNeils Weinsammlung gefegtSour Grapes (1985)
The last time I saw you, you were sweeping up at McGirr's.Ich sah dich zuletzt, als du bei McGirr's gefegt hast. The Color of Money (1986)
Sweeping up at McGirr's, that's right.Gefegt bei McGirr's, genau. The Color of Money (1986)
So Burnett and Cooper are gonna be a couple ofbig rainmakers... from the Sunbelt Satellite Sports Network.Möglich. Was soll ich machen? Die suchen in der Sporthalle immer einen, der ausfegtDown for the Count (1987)
Well, a guy's gotta make a livin'. We saw a guy, uh, the other day.Sie müssen dafür sorgen, dass der Boden immer schön gefegt ist. Down for the Count (1987)
We went to the place he works yesterday.Wie vom Erdboden gefegtCity on Fire (1987)
Their charge swept the enemy completely away.Lhr Angriff fegte den Feind komplett weg. Walker (1987)
She might have been blown up when the barrier was broken.Durch die Schockwelle beim Verschwinden des Raumes... ist sie sicher mit weggefegt worden. Wicked City (1987)
He blew over me like a cool breeze and said, "Stand up."Er fegte über mich hinweg wie eine kühle Brise und sagte: "Steh auf." Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
It's as though some great force scooped it off the planet.Es ist, als hätte ihn eine riesige Kraft von der Oberfläche gefegtThe Neutral Zone (1988)
Each evening, the giant returns from his wild outings... to find the fire lit, the hearth swept, and his trousers pressed.Jeden Abend kehrt der Riese von seinen wilden Ausflügen zurück und das Feuer ist angezündet, der Kamin ist gefegt und seine Hosen sind gebügelt. The Heartless Giant (1988)
He blew over me like a cool breeze and said, "Stand up."Er fegte über mich hinweg wie eine kühle Brise und sagte: "Steh auf." The Last Temptation of Christ (1988)
We creamed those nerd bombers.Diese Deppen haben wir vom Platz gefegtI'm There for You, Babe (1989)
Here, take the broom, the front needs sweeping.Vorne muss gefegt werden. Do the Right Thing (1989)
Every day, you give this azupep a dollar for sweeping our sidewalk.Du gibst dem Azupep einen Dollar, damit er für uns fegtDo the Right Thing (1989)
Secess' has got to be swept away by the hand ot God... like the Jews of old.Die Südstaatler müssen von der Hand Gottes hinweggefegt werden. Glory (1989)
Mr Freed, Jerry Lee Lewis can blow Chuck Berry right off of that stage.Mr. Freed, Jerry Lee Lewis fegt Chuck Berry mit links von der Bühne. Great Balls of Fire! (1989)
I just want to ask you, do you know how to sweep?Ich wollte Sie nur darum bitten, wissen Sie, wie man fegtThe Karate Kid Part III (1989)
They should all be cleaned off the streets. Washed away like dirt.Sie alle sollen von der Straße gefegt werden. Out of Control (1990)
Deck after deck of this ship is deserted now.Ein Deck nach dem anderen ist leer gefegtRemember Me (1990)
So, sweep that dust from the floorSo fegt den Staub schnell hinaus Beauty and the Beast (1991)
Sweep up the years of sadness and tearsFegt raus die Zeit voll Tränen und Leid Beauty and the Beast (1991)
Wipe out.Vom Brett gefegtTeenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
- And her mane is sweeping the moss.- Mit den Mähnen fegt sie das Moos. Parsifal (1992)
We may catch a break and it will blow right by.Vielleicht haben wir Glück und der Schneesturm fegt an uns vorbei. Groundhog Day (1993)
Whoa, Tim! I feel an icy blast moving up my hindquarters.Ein eisiger Wind fegt durch mein Hinterstübchen. Howard's End (1993)
I bet you were a real monster around the tables back in Smallville?Ich wette, Sie haben in Smallville am Pokertisch alle weggefegtRequiem for a Superhero (1993)
Pour away the ocean and sweep up the wood;"Schüttet das Meer aus und fegt den Wald zusammen. Four Weddings and a Funeral (1994)
Where Tromaville High School was blown off the face of the Earth Just a few short years ago.Highschool vor nur wenigen kurzen Jahren vom Erdboden weggefegt wurde. Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
The malls are picked clean.Die Einkaufszentren sind leergefegtValentine's Day Massacre (1994)
My man fucked up right here.Den hat's so weggefegt. Ach, du Scheiße. Kids (1995)
- Yeah, dig it, y'all. It feels different, like you're in another world... like you zone out.Das ist so anders, so wie auf 'nem anderen Planeten, voll weggefegtKids (1995)
Maybe the human race deserves to be wiped out.Die Menschen verdienen es vielleicht sogar, von der Erde gefegt zu werden. Twelve Monkeys (1995)
I was sweeping yesterday.- Ja, genau. Denn gestern hab ich gefegtThe One Where Heckles Dies (1995)
- He was sweeping.- Er muss gefegt haben. The One Where Heckles Dies (1995)
Baby Gunderson's been sweeping the same spot for about 20 minutes here.Baby Gunderson fegt schon seit 20 Minuten auf der Stelle. Home Is Where the Hurt Is (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgefegt; fegteswept [Add to Longdo]
fegen; ausfegen; kehren; auskehren; wegkehren | fegend; ausfegend; kehrend; auskehrend; wegkehrend | gefegt; ausgefegt; gekehrt; ausgekehrt; weggekehrt | er/sie fegt; er/sie kehrt | ich/er/sie fegte; ich/er/sie kehrte | er/sie hat/hatte gefegt; er/sie hat/hatte gekehrt | nicht gekehrtto sweep {swept; swept} | sweeping | swept | he/she sweeps | I/he/she swept | he/she has/had swept | unswept [Add to Longdo]
wegfegen | wegfegend | weggefegtto sweep away | sweeping away | swept away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fegt [feːkt]
     sweeps
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top