Search result for

favorables

(176 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -favorables-, *favorables*, favorable
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา favorables มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *favorables*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
favorable[ADJ] ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม, Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome, Ant. ill-disposed, uninclined
unfavorable[ADJ] ซึ่งไม่น่าพอใจ, See also: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด, ซึ่งไม่เป็นผล, Syn. undesirable, Ant. favorable
unfavorably[ADV] อย่างไม่พึงใจ, See also: อย่างไม่นิยมชมชอบ, Syn. amiss, badly, Ant. favorably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
unfavorable(adj) เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It happens this information is favorable to the defendant.เผอิญว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย The Reader (2008)
I tried, in your interest, to present it in the most favorable light.เราหวังว่าจะทำได้ดีเท่าที่เสด็จพ่อทรงทำไว้ นั่นมันอะไรกัน The King's Speech (2010)
She needs to make conditions as favorable as possible.เธอต้องการให้สภาพศพ สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The Uncanny Valley (2010)
The circumstances aren't favorable.สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเลย Dong Yi (2010)
Optimal placement at Yucca Mountain, and favorable parole review.มันอยู่ที่เขายุกก้า และการตรวจสอบการพักโทษ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Anyhow ... it appears you left a favorable impression at the meeting today and that's a relief.ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าคุณทำให้ที่ประชุมวันนี้ ประทับใจได้ดีมันน่าโล่งอกจริง ๆ Bread, Love and Dreams (2010)
Finally, a favorable turn of events.ในที่สุด สวรรค์ก็มาโปรดบ้าง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Looks like it's her the person Seok Hyeon has looked favorably upon.ดูเหมือนว่าเธอ Xixian see good people. You've Fallen for Me (2011)
The spirits are not favorable.ได้เลยผมจะทำตามที่คุณต้องการนะ The Mechanic (2011)
Pretty favorable likeness, actually, given the subject.ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบเลยล่ะ, ที่จริง,มันหัวอ่อนน่ะ Of Mouse and Man (2012)
Yet it would not lend favorably upon our name.แต่มันจะไม่ให้ยืม ในเกณฑ์ดีตามชื่อของเรา. Empty Hands (2012)
Taking favorably to your cookies.เลือกคุ๊กกี้รสที่คุณชอบสิ The Thing with Feathers (2012)
He gets nervous that she's giving him up in order to get favorable treatment for her family, so he wants to shut them both up.เขาเลยกลัวว่าเธอจะสารภาพเรื่องเขา เพื่อแลกกับอิสระภาพของครอบครัวเธอ เขาก็เลยเลือกที่จะปิดปากพวกเขาทั้งคู่ All In (2012)
A person's memory may be distorted by their own perception by only remembering whatever's favorable to themself, right?ทุกๆคนมักจะจำในเรื่องที่เขาอยากจะจำใช่ไหม? Codename: Jackal (2012)
A color that's favorable to you... blue.สีที่คุณชอบที่สุด ฟ้า The Perfect Mark (2013)
I don't think the courts are gonna look upon that too favorably.ฉันไม่คิดว่าศาล เป็นไงมองดูที่เกินไปในเกณฑ์ดี. Scary Movie 5 (2013)
But I trust you'll give me a favorable Yelp review?แต่ผมเชื่อว่าคุณจะให้ฉัน การทบทวน Yelp ดี? Scary Movie 5 (2013)
These are very favorable terms.มันเป็นข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ Live by Night (2016)
It is said sentiment amongst the people is favorable, Your Majesty.ว่ากันว่าประชาชน เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ ฝ่าบาท Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Her first reactions were full of humor and very favorable.ปฏิกิริยาแรกของแม่ เต็มไปด้วยความรักแล้วก็อารมณ์ขัน  ()
The circumstances are not favorableสถานการณ์มันไม่เหมือนก่อน GTO (1999)
Currents are favorable.มหัสจรรย์จิง One Piece: Wan pîsu (1999)
CHECK YOUR FORTUNES NOR FAVORABLEตรวจสอบดวงซะตาของคุณ ว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ Love So Divine (2004)
We will look forward to a favorable reply.เราจะคอยคำตอบที่ต้องการ Appleseed Ex Machina (2007)
Isn't this a more favorable situation that I'm back?นั่นไม่ดีรึไงที่ฉันกลับมา? 9 Ends 2 Out (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
favorablA favorable review of your play will appear in the next issue.
favorablAlmost all of the reviews of the play were favorable.
favorablAttendance should be good provided the weather is favorable.
favorablCircumstances are entirely favorable to us.
favorablEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
favorablHe intended to enter the political world at a favorable opportunity.
favorablHe made a favorable impression on his bank manager.
favorablHis answer was not favorable.
favorablHis comments about the book were favorable.
favorablHis new book met with a favorable reception.
favorablI am looking for to receiving your favorable answer.
favorablI am looking forward to receiving your favorable answer.
favorablI availed myself of this favorable opportunity.
favorablI besought him for a favorable answer.
favorablI have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.
favorablIt was an unfavorable day for baseball.
favorablOne of the reasons some workers hesitate to use their paid holidays is that they fear unfavorable reactions from their colleagues or superiors.
favorablShe bore up well under unfavorable circumstances.
favorablThanks to the favorable wind, we soon reached the island.
favorablThe advance reviews of the new film are very favorable.
favorablThe applicant impressed the examiner favorably.
favorablThe play got a favorable notice.
favorablThe situation in now getting unfavorable.
favorablThe weather is unfavorable for our athletic meet today.
favorablThe weather seemed favorable for the test flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
ผลร้าย[N] bad effect, See also: harmful effect, unfavorable effect, disastrous effect, Syn. โทษ, ผลเสีย, Ant. ผลดี, ผลประโยชน์, Example: ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ, Thai definition: สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
น่าเสียดาย[ADJ] unfortunate, See also: unlucky, unfavorable, Syn. โชคร้าย, Ant. น่าดีใจ, น่ายินดี, Example: การที่ผมต้องเสียลูกไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของผม
น่าเสียดาย[V] be unfortunate, See also: be bad luck, be unlucky, be unfavorable, Syn. โชคไม่ดี, โชคร้าย, Ant. น่าดีใจ, น่ายินดี, Example: น่าเสียดายที่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก
มงคล[ADJ] auspicious, See also: favorable, propitious, Syn. สิริมงคล, Example: แม่เชิญท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้อยู่ร่วมงานมงคลของข้าพเจ้า, Thai definition: เกี่ยวกับเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มงคล[N] favorable thing, See also: auspicious/propitious thing, Syn. สิริมงคล, Example: พระเจิมแป้งกระแจะให้ที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคลแก่เด็ก, Thai definition: เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เห็นพ้องต้องกัน[V] all agree, See also: express approval, give consent, view favorably, Example: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Thai definition: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
เสียเปรียบ[V] be adverse, See also: be disadvantageous, be unfavorable, Syn. แพ้เปรียบ, Ant. ได้เปรียบ, เสมอกัน, Example: ความที่คนไทยไม่เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้เสียเปรียบชาวต่างประเทศในด้านการค้าอย่างมาก, Thai definition: ไม่เสมอกัน
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
มงคล[adj.] (mongkhon) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky   FR: favorable ; propice ; propitiatoire
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
นิยม[X] (niyom) EN: in favour of ; pro- (pref.)   FR: favorable à ; pro- (préf.)
ปลอดโปร่ง[adj.] (pløtprōng) EN: clear ; favorable   
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable   FR: désavantager ; défavoriser
สิทธิโชค[n. exp.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck   FR: auspices favorables [mpl]
วันดี[n. exp.] (wan dī) EN: auspicious day ; lucky day ; good day   FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable   FR: de bonne qualité ; bien fait

CMU English Pronouncing Dictionary
FAVORABLE    F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L
FAVORABLE    F EY1 V R AH0 B AH0 L
FAVORABLY    F EY1 V ER0 AH0 B L IY0
FAVORABLY    F EY1 V R AH0 B L IY0
UNFAVORABLE    AH2 N F EY1 V ER0 AH0 B AH0 L
UNFAVORABLY    AH0 N F EY1 V ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
favorable    (k) (f ei1 v r @ b @ l)
favorably    (n) (f ei1 v r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefälligkeit {f}favorableness [Am.]; favourableness [Br.] [Add to Longdo]
gefällig; günstig {adj}favourable; favorable [Am.] [Add to Longdo]
gefällig {adv}favourably; favorably [Am.] [Add to Longdo]
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable [Add to Longdo]
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]
ungünstig (für)unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] (for; to) [Add to Longdo]
ungünstigunfavorably [Am.]; unfavourably [Br.] [Add to Longdo]
unvorteilhaftunfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]
widrig (Umstände)unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.] [Add to Longdo]
Er muss wohl abfällig über ihn geurteilt haben.He must have judged him unfavorably. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable [Add to Longdo]
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously [Add to Longdo]
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp,v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with [Add to Longdo]
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
環境づくり;環境作り;環境造り[かんきょうづくり, kankyoudukuri] (n) creating a (usually favorable) environment [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous) [Add to Longdo]
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable) [Add to Longdo]
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction [Add to Longdo]
見優り[みまさり, mimasari] (n,vs) compare favourably; compare favorably [Add to Longdo]
見劣り[みおとり, miotori] (n,vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison [Add to Longdo]
見劣りがする[みおとりがする, miotorigasuru] (exp,vs-i) to compare unfavorably (unfavourably, poorly) with; to be not so good as [Add to Longdo]
好意的[こういてき, kouiteki] (adj-na) favorable; favourable [Add to Longdo]
好印象[こういんしょう, kouinshou] (n) good impression; favorable impression [Add to Longdo]
好影響[こうえいきょう, koueikyou] (n) favorable influence; favourable influence [Add to Longdo]
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P) [Add to Longdo]
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception [Add to Longdo]
幸便[こうびん, koubin] (n) favorable chance; favourable chance [Add to Longdo]
最優遇[さいゆうぐう, saiyuuguu] (n) most favourable treatment; most favorable treatment; very warm reception; (P) [Add to Longdo]
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance [Add to Longdo]
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light [Add to Longdo]
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade [Add to Longdo]
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest) [Add to Longdo]
順境[じゅんきょう, junkyou] (n) favorable circumstances; favourable circumstances [Add to Longdo]
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na,n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P) [Add to Longdo]
順風[じゅんぶう;じゅんぷう, junbuu ; junpuu] (n) favourable wind; favorable wind [Add to Longdo]
勝勢[しょうせい, shousei] (n) (favorable) odds [Add to Longdo]
色好い;色良い[いろよい, iroyoi] (adj-pn) favorable; favourable; friendly; encouraging [Add to Longdo]
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions [Add to Longdo]
遜色がない[そんしょくがない, sonshokuganai] (adj-i) (See 遜色のない) bears comparison with (something); compares favorably with (something); compares favourably with (something); isn't inferior to (something) [Add to Longdo]
大国主義[たいこくしゅぎ, taikokushugi] (n) policy favouring major powers (favoring); policy of great powers favorable only to themselves [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]
潮時[しおどき, shiodoki] (n) (1) tidal hour; (2) the right time; favourable opportunity (favorable); (P) [Add to Longdo]
追い風(P);追風[おいかぜ(P);おいて, oikaze (P); oite] (n) tailwind; fair or favorable wind (favourable); (P) [Add to Longdo]
比肩[ひけん, hiken] (n,vs) ranking equal with; comparing favourably with; comparing favorably with [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
票田[ひょうでん, hyouden] (n) (favorable voting) constituency (favourable); (P) [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
風待ち[かざまち;かぜまち, kazamachi ; kazemachi] (n,vs) waiting for favorable wind; waiting for favourable wind [Add to Longdo]
芳しくない[かんばしくない, kanbashikunai] (adj-i) poor; unfavourable; unfavorable; disgraceful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] unfavorable; adverse [Add to Longdo]
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable [Add to Longdo]
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] preferential; favorable [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, ] trade surplus; favorable balance of trade [Add to Longdo]
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, / ] favorable; praise [Add to Longdo]
因利乘便[yīn lì chéng biàn, ㄌㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] (成语 saw) to rely on the most favorable method [Add to Longdo]
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, ] favorable location; in the right place; productivity of land [Add to Longdo]
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, ] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied [Add to Longdo]
天时地利人和[tiān shí dì lì rén hé, ㄊㄧㄢ ㄕˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] the time is right, geographical and social conditions are favorable (成语 saw); a good time to go to war [Add to Longdo]
好感[hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ, ] good opinion; favorable impression [Add to Longdo]
手下留情[shǒu xià liú qíng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, ] lit. start off leniently (成语 saw); please do not be too strict with me; Do not judge me too harshly.; Look favorably on my humble efforts. [Add to Longdo]
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good [Add to Longdo]
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] advantageous; to have advantages; favorable [Add to Longdo]
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, / ] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship. [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, / ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck [Add to Longdo]
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, ] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment) [Add to Longdo]
良好[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine [Add to Longdo]
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] gossip; make unfavorable comments [Add to Longdo]
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, / ] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman [Add to Longdo]
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, / ] awkward; ominous; unfavorable [Add to Longdo]
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, ] unfavorable; undesired [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, / ] to obey; to follow; to arrange; to make reasonable; along; favorable [Add to Longdo]
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] favorable circumstances [Add to Longdo]
顺潮[shùn cháo, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄠˊ, / ] favorable tide [Add to Longdo]
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, / 調] favorable weather (成语 saw); good weather for crops [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top