Search result for

fasting

(30 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasting-, *fasting*, fast
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fastingอดอาหาร,การอดอาหาร,ขณะกระเพาะว่าง [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]
Fasting Stateการอดอาหาร,ขณะอดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The thoughtless child that has decided on fasting has started a juvenile war?นี่คงหมายถึงเด็กน้อยที่หิวโหยนั่น ได้ประกาศสงครามแบบเด็กๆ อีกแล้วใช่มั้ย? Episode #1.7 (2009)
Oh, no, thanks. I'm fasting.ไม่ล่ะ ขอบใจ ฉันไม่นิยมกินงู The Science of Illusion (2010)
So we're fasting now? We're so pious.... เราใจบุญมาก By the Light of the Moon (2010)
No, two. Mickey's fasting.ไม่ สองคน มิ้คกี้อด The Divide (2011)
I won't have my daughter fasting on account of some silly tradition.พ่อไม่ยอมให้ลูกหิว เพียงเพราะประเพณีงี่เง่านั้นหรอก Betrayals (2011)
I've been fasting and praying for days, and all I can hear is the sound of my own voice banging around my head.ผมถือศีลอดและสวดภาวนา อยู่หลายวัน และสิ่งที่ผมได้ยิน ก็คือเสียงผมที่ดังก้องอยู่ในหัว The Angel of Death (2011)
I don't know how Cyrus can stand all this fasting.ฉันไม่รู้ว่่าไซรัสสามารถทน อดอาหารได้อย่างไร The Fasting and the Furious (2011)
it's tough enough to deal with cam when i'm at full strength, but i have been fasting just as long as he has, and i do not have the energy to deal with a big, needy brisketcase--It's tough enough to deal with cam when i'm at full strength, But i have been fasting just as long as he has, And i do not have the energy to deal with a big, needy brisketcase-- Phil on Wire (2011)
to mark the end of a great fasting.ครึ่งหนึ่งของแป้งหลังจากฤดูหนาว SubterrFaenean (2013)
After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came to him and said...หลังจากผ่านพ้นมา 40 วัน 40 คืน เขาหิว ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่า เจคพยายามค้นหาสถานีนี้มาทั้งวัน Broken (2013)
He ended up fasting himself into an early grave because food was of this world and this world was sinful.ชีวิตเขาลงเอยด้วยการอดอาหารจนตาย เพราะว่าอาหารเป็นของทางโลก และโลกเปี่ยมไปด้วยบาป Breaker of Chains (2014)
I want to call upon the nation to make that a day of prayer and fasting.ผมอยากให้ประชาชนทุกคน สวดมนตร์และอดอาหารในวันนั้น Gandhi (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
FASTING    F AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fasting    (v) (f aa1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラマダン[, ramadan] (n) Ramadan (9th month of Muslim calendar); fasting month [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
空腹時[くうふくじ, kuufukuji] (n) fasting [Add to Longdo]
絶飲食[ぜついんしょく, zetsuinshoku] (n) fasting [Add to Longdo]
絶食[ぜっしょく, zesshoku] (n,vs) fasting [Add to Longdo]
断食[だんじき, danjiki] (n,vs) fasting; (P) [Add to Longdo]
不食[ふしょく, fushoku] (n,vs) fasting [Add to Longdo]
物忌み;物忌[ものいみ;ものいまい(物忌);ぶっき(物忌), monoimi ; monoimai ( mono ki ); bukki ( mono ki )] (n,vs) fasting; abstinence; confinement to one's house on an unlucky day [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心[kòng xīn, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] fasting; on an empty stomach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fast \Fast\, v. i. [imp. & p. p. {Fasted}; p. pr. & vb. n.
   {Fasting}.] [AS. f[ae]stan; akin to D. vasten, OHG.
   fast[=e]n, G. fasten, Icel. & Sw. fasta, Dan. faste, Goth.
   fastan to keep, observe, fast, and prob. to E. fast firm.]
   1. To abstain from food; to omit to take nourishment in whole
    or in part; to go hungry.
    [1913 Webster]
 
       Fasting he went to sleep, and fasting waked.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice abstinence as a religious exercise or duty; to
    abstain from food voluntarily for a time, for the
    mortification of the body or appetites, or as a token of
    grief, or humiliation and penitence.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst fast and weep for the child. --2 Sam.
                          xii. 21.
    [1913 Webster]
 
   {Fasting day}, a fast day; a day of fasting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fasting
   n 1: abstaining from food [syn: {fast}, {fasting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top