Search result for

faros

(89 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faros-, *faros*, faro
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faros มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faros*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faro[N] การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No wonder this guy struts around like King Farouk.อย่างไม่ต้องสงสัย หมอนี่ถึงได้อวดดีวางท่ายังกับประธานาธิบดี Na Triobloidi (2009)
Wait, faro '... faro 'anything you want.เดี๋ยวก่อน ฉันจะสร้างทุกอย่างที่นายต้องการ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Oh, beefaroni.บีฟฟาโรนี The Pirate Solution (2009)
According to this, Francisco Alfaro.นี่ไง ชื่อ ฟรานซิสโก้ เอลฟาโร Hello, Bandit (2010)
- Francisco Alfaro?ฟรานซิสโก อัลฟาโร่? Practically Perfect (2010)
Only problem with that theory is Alfaro doesn't have a motive to kill his wife.ปัญหาเฉพาะกับทฤษฎี คือ อัลฟาโร่ ไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าภรรยาของเขา Practically Perfect (2010)
- I would like to re-canvass the neighborhood where Mrs. Alfaro's body was found.ฉันอยากจะไปถามคนแถวนั้นอีก จุดที่พบศพคุณนายอัลฟาโร่ Practically Perfect (2010)
Ask him if he's heard of the deaths of Mr. and Mrs. Alfaro.ถามเขาว่า เขาได้ยินเรื่องการเสียชีวิตของคู่สามีภรรยาอัลฟาโร่ Practically Perfect (2010)
Did he sell it to Mr. Alfaro?คุณได้ขายให้กับอัลฟาโร่รึปล่าว? Practically Perfect (2010)
He says Alfaro was a strict catholic.เขาบอกว่า อัลฟาโร่เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมาก Practically Perfect (2010)
What if Alfaro isn't freaked out because he just murdered his wife?ถ้าหากว่านาย เอลฟาโร่ ไม่ได้บ้า เพราะแค่เขาฆ่าภรรยาตัวเองล่ะ Practically Perfect (2010)
Beefaroni and a show?อาหารอร่อยแถมมีโชว์ด้วย The Prestidigitation Approximation (2011)
Your name is Farouk Madani.คุณชื่อ ฟารัค มาดานี่ Super (2012)
Gilligan was a geek, barfaroni.ยิลลิเป็น Geek, barfaroni Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I want you to take Goldstein and Alfaro.คุณเช็คโกลด์สทีนกับอัลฟาโร่ Heat (1995)
Garnish it with a "farofa" and the sliced avocado.ประดับด้วยฟาโรฟากับอาโวคาโดฝาน Woman on Top (2000)
I'm Emiliano Gomez, of the Puerto Faro security police.Ich bin Emiliano Gomez, von der Puerto Faro Sicherheitspolizei. Ship of Spies (1985)
Puerto Faro?Puerto FaroShip of Spies (1985)
This ship does not dock at Puerto Faro.Dieses Schiff legt nicht in Puerto Faro an. Ship of Spies (1985)
And instead of paper money, Puerto Faro revolutionaries are being funded with gold.Und anstatt mit Papiergeld werden die Puerto Faro-Revolutionäre mit Gold finanziert. Ship of Spies (1985)
Puerto Faro's democracy will survive.Puerto Faros Demokratie wird überleben. Ship of Spies (1985)
Well, if Faron hadn't been so blinded by love for his daughter, perhaps there would have been less blood spilled.Wenn Faron nicht so blind vor Liebe zu seiner Tochter gewesen wäre, wäre vielleicht nicht so viel Blut geflossen. Demon Hunter (1989)
So, when you were making off with Farouk's family jewels in London, I was 50 miles away, down here.Während du die Sache mit Farouks Juwelen in London erledigt hast war ich hier, 50 Meilen weit weg. The Theft of the Royal Ruby (1991)
Is this where Eddie "The King" Farouk and Duck Johnson played?Spielten Eddie "King" Farouk und Duck Johnson hier? White Men Can't Jump (1992)
Why? -King Farouk and Duck Johnson are back. They're working the courts downtown, cleaning up.King Farouk und Duck Johnson sind wieder da. White Men Can't Jump (1992)
Incomes, we got our salaries plus James' Sampling Room, and a half interest in the Oriental Faro Bank and a quarter interest in one at the Crystal Palace.Einkommen: unsere Gehälter, James Sampling Room, ein halber Anteil an der Faro-Bank, Viertel am Palace. Wyatt Earp (1994)
-The Clantons and their friends are rustlers. -What do you care what they do?Sie mischen sich auch nicht in deine Faro-Spiele ein! Wyatt Earp (1994)
I want you to take Goldstein and Alfaro.Ihr nehmt euch Goldstein und Alfaro vor. Heat (1995)
High up in the stands, pyrotechnic expert Sergio "Lucky" Ferouch is readying another spectacular halftime fireworks display.Dben auf der Tribüne bereitet der Pyrotechniker Sergio "Lucky" Farouche wieder ein spektakuläres Halbzeitfeuerwerk vor. BASEketball (1998)
- Farouk?- Farouk? The Siege (1998)
Hanele Šafarová is registering.Hanele Šafarova meldet sich. Hanele (1999)
Hanele Šafarová is chosen.Hanele Šafarova ist gewählt. Hanele (1999)
Hana Šafarová is being expelled from the hachshara for lack of discipline and for entering into a relationship with a suspicious person.Für Grundsatz- und Disziplinverletzung und Umgang mit einem Fremden wird Hanele Šafarová aus der Hachschara ausgeschlossen. Hanele (1999)
The compassion of Muad'dib...Kommandant Farok. Wir beginnen jetzt mit der Bekehrung. Episode #1.1 (2003)
Commander Farok, hero of the Naraj campaign.Kommandant Farok, Held der Entscheidungsschlacht von Naraj. Episode #1.1 (2003)
- Your-oh father-oh.Dinorna Farorna. Dinorna Farorna? Innan frosten (2005)
My-oh father-oh...Minorna Farorna. Innan frosten (2005)
arooq and his muscle boys beat up, threatened or whacked anyone who got in our way.Farooq und seine Muskelmänner prügelten uns zur Not den Weg frei. Izzat (2005)
Farooq?Farooq. Izzat (2005)
Farooq, give me five minutes.Farooq, fünf Minuten. Izzat (2005)
Farooq, I have to drop this tape off.Farooq, ich muss das Band ausliefern. Izzat (2005)
Farooq, get her.Farooq, geh und hol sie. Izzat (2005)
-Let's work something out.Lass uns reden. - Farooq! Wieso hast du ihn nicht durchsucht? Izzat (2005)
Farooq! Stop!Farooq! Izzat (2005)
- Faron.- Faron. Children of Men (2006)
Mr. Faron, the minister is expecting you.Mr. Faron. Der Minister erwartet Sie. Children of Men (2006)
- Mr. Faron.- Mr. Faron! Children of Men (2006)
Why don't we explain to Mr. Faron what they do to immigrants in this country?Warum erklären wir Mr. Faron nicht, was man mit Einwanderern macht? Children of Men (2006)
Where's Faron?Wo ist Faron? Children of Men (2006)
We're looking for Theo Faron.Wir suchen Theo Faron. Children of Men (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ลำพอง[adj.] (lamphøng) EN: cock-a-hoop   FR: suffisant ; fanfaron
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn   FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag   FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off   FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal   FR: sauvage ; farouche
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; shoo   FR: faire fuir ; effaroucher
อวดเก่ง[adj.] (ūatkeng) EN: pretentious ; boastful   FR: vantard ; fanfaron
ยกตนข่มท่าน[v. exp.] (yok ton khom than) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag   FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
FARO    F EH1 R OW0
FARON    F EH1 R AH0 N
LOFARO    L OW0 F AA1 R OW0
FAROUK    F AH0 R UW1 K
FARONE    F ER0 OW1 N
ALFARO    AA0 L F AA1 R OW0
FAROLD    F AE1 R OW0 L D
CAFARO    K AA0 F AA1 R OW0
TAFARO    T AH0 F AA1 R OW0
COFFARO    K OW0 F AA1 R OW0
FURFARO    F UH0 R F AA1 R OW0
SCALFARO    S K AE2 L F AA1 R OW0
DECRISTOFARO    D IH0 K R IY0 S T OW0 F AA1 R OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prahlerei {f}fanfaronade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セファロスポリン[, sefarosuporin] (n) cephalosporin [Add to Longdo]
バッファロー[, baffaro-] (n) buffalo [Add to Longdo]
パキケファロサウルス[, pakikefarosaurusu] (n) pachycephalosaurus [Add to Longdo]
ビーファロー[, bi-faro-] (n) beefalo [Add to Longdo]
ファロー四徴症[ファローしちょうこう, faro-shichoukou] (n) tetralogy of Fallot [Add to Longdo]
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer [Add to Longdo]
フェロー語[フェローご, fero-go] (n) Faroese; Føroyar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法罗群岛[Fǎ luó qún dǎo, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Faroe Islands [Add to Longdo]
法鲁克[Fǎ lǔ kè, ㄈㄚˇ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] Farouk of Egypt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top