Search result for

famés

(157 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -famés-, *famés*, famé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา famés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *famés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
famed[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียง, See also: ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก, Syn. renowned
defame[VT] ทำลายชื่อเสียง, See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย, Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify, Ant. extol, laud, praise
defame[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. besmirch, traduce
ill fame[N] ชื่อเสียงไม่ดี, See also: ชื่อเสียงเลว, Syn. ill repute, infamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
famed(เฟมดฺ) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว

English-Thai: Nontri Dictionary
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
famed(adj) โด่งดัง,มีชื่อเสียง,เลื่องชื่อ,เป็นที่รู้จัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
house of ill fame; house of prostitution; house, bawdyซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house of prostitution; house of ill fame; house, bawdyซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
house, bawdy; house of ill fame; house of prostitutionซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Famished."L'Affamée". Violette (2013)
If you didn't like Famished, at least tell me to my face.Wenn Sie "L'Affamée" nicht mögen, sagen Sie's mir ins Gesicht. Violette (2013)
Famished is your most beautiful and powerful piece, but I didn't know I was the object of love.Ich habe "L'Affamée" gelesen, Ihr bislang stärkstes Werk. Diesen Liebesbeweis hatte ich nicht erwartet. Violette (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ซึมลึก[V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ศรี[N] honour, See also: glory, fame, renown
ศักดิ์ศรี[N] honour, See also: honor, glory, fame, renown, Syn. เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
ฮือฮา[V] be popular, See also: be famed, be renowned, be famous, Syn. โด่งดัง, มีชื่อเสียง
วางเพลิง[V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
ให้ร้าย[V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
อัปยศอดสู[V] disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า
เกียรติ[N] fame, See also: prestige, honour, honor, glory, reputation, dignity, Syn. เกียรติยศ, Example: ในความเป็นทหาร เราย่อมให้เกียรติ และไม่ลดศักดิ์ศรีของผู้บังคับบัญชา, Thai definition: ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, ความมีหน้ามีตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกียรติยศ[N] honor, See also: prestige, honour, fame, renown, reputation, dignity, Syn. เกียรติศักดิ์, เกียรติ, ศักดิ์ศรี, Example: การบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่กิจกรรมเพื่อแสวงหาลาภสักการะ เกียรติยศ ชื่อเสียง สายสะพาย, Thai definition: เกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะ
ป้ายสี[V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
พาโล[V] accuse wrongly, See also: defame, impute the fault to, Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก, Example: เขาทำผิดเอง แต่เขาพาโลลูกน้องเพื่อให้ตนพ้นข้อกล่าวหา, Thai definition: แสร้งพูดใส่ความไม่จริงให้คนอื่น, กล่าวหาความ
โพนทะนา[V] defame, See also: condemn publicly, publicize, propagate, Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง, Example: เขาถูกรัฐบาลโพนทะนาว่าเป็นศัตรูของชาติ, Thai definition: พูดกล่าวโทษหรือติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น
เรืองนาม[ADJ] famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
อัปยศ[ADJ] defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
ติฉินนินทา[V] blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ทับถม[V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
ปรามาส[V] insult, See also: contempt, defame, slander, condemn, affront, Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูแคลน, ดูหมิ่น, หยาม, Example: ้เธอมุมานะทำงานจนสำเร็จเพราะคำพูดที่เขาเคยปรามาสเธอไว้
ชิงดีชิงเด่น[V] compete for a better position, See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame, Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง, Example: คนในสังคมอุตสาหกรรมมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน, Thai definition: แย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ชื่อเสียง[N] fame, See also: reputation, name, prestige, renown, popularity, Syn. เกียรติศักดิ์, กิตติศัพท์, ความโด่งดัง, ความเด่น, Example: บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
ความกว้างขวาง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Example: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน, Thai definition: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ความดัง[N] popularity, See also: fame, renown, celebrity, Syn. ความมีชื่อเสียง, ความโด่งดัง, ความเด่นดัง, Example: ความดังของนักร้องคนนี้โด่งดังไปยังต่างประเทศ
หน้าตา[N] honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ
สร้างชื่อเสียง[V] make fame, See also: make reputation, mark special recognition afford, Syn. สร้างชื่อ, Example: นักศึกษา มทส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)
เสียยี่ห้อ[V] lose one's fame; lose one's brand, See also: damage one's brand, damage one's fame, Example: เอาของแพงๆ มาใช้งานแบบนี้เสียยี่ห้อหมดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige   FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng mai dī) EN: bad reputation ; ill fame   FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous   
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
เกียรติยศ[n.] (kīattiyot) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity   FR: honneur [m]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank   FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
เลว[n.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked   FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลื่องชื่อ [adj.] (leūangcheū) EN: famous ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชื่อ [adj.] (leūcheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent   FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
เป็นเลิศ[adj.] (pen loēt) EN: excellent ; superb; brilliant   FR: excellent ; superbe ; fameux
เปรต[n.] (prēt) EN: hungry ghost ; demon ; pretah   FR: démon affamé [m]
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known   FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige   FR: prestige [m] ; dignité [f]
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown   FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ศรี[n.] (sī ) EN: majesty ; honour ; glory ; fame ; renown   FR: prospérité [f] ; gloire [f] ; honneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAME    F EY1 M
FAMED    F EY1 M D
FAMER    F EY1 M ER0
DEFAME    D AH0 F EY1 M
FAMERS    F EY1 M ER0 Z
DEFAMED    D AH0 F EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fame    (n) (f ei1 m)
famed    (j) (f ei1 m d)
defame    (v) (d i1 f ei1 m)
defamed    (v) (d i1 f ei1 m d)
defames    (v) (d i1 f ei1 m z)
far-famed    (j) - (f aa1 - f ei1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory [Add to Longdo]
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame [Add to Longdo]
高名[こうめい(P);こうみょう, koumei (P); koumyou] (adj-na,n,adj-no) fame; renown; (P) [Add to Longdo]
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability [Add to Longdo]
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame [Add to Longdo]
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails [Add to Longdo]
声価[せいか, seika] (n) reputation; fame [Add to Longdo]
声望[せいぼう, seibou] (n) fame; popularity; reputation [Add to Longdo]
声誉[せいよ, seiyo] (n) reputation; fame; credit; honor and distinction; honour and distinction [Add to Longdo]
馳せる[はせる, haseru] (v1,vi) (1) to run; to hurry (when going somewhere); (v1,vt) (2) to drive (a car) quickly; to ride fast (on a horse); (3) (See 名をはせる) to win (fame) [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
評判[ひょうばん, hyouban] (n,adj-no) (1) fame; reputation; popularity; (2) rumour (rumor); talk; (P) [Add to Longdo]
富貴浮雲[ふうきふうん, fuukifuun] (exp) Riches and honors are as fleeting as floating clouds; Fortune and fame are here today, gone tomorrow [Add to Longdo]
武名[ぶめい, bumei] (n) military fame [Add to Longdo]
文名[ぶんめい, bunmei] (n) literary fame [Add to Longdo]
聞こえ[きこえ, kikoe] (n) reputation; fame; renown [Add to Longdo]
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself [Add to Longdo]
名を挙げる;名をあげる;名を上げる;名を揚げる[なをあげる, nawoageru] (exp,v1) to gain fame; to make one's name [Add to Longdo]
名を捨てて実を取る[なをすててじつをとる, nawosutetejitsuwotoru] (exp) profit is better than fame [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] (n) fame; reputation; renown; (P) [Add to Longdo]
名声赫々;名声赫赫[めいせいかっかく;めいせいかくかく, meiseikakkaku ; meiseikakukaku] (adj-t,adv-to) of great renown; highly illustrious; at the zenith of one's fame [Add to Longdo]
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (v1) to win fame; to make a name for oneself [Add to Longdo]
名代[みょうだい, myoudai] (adj-no,n) well-known; fame [Add to Longdo]
名誉心[めいよしん, meiyoshin] (n) desire for fame [Add to Longdo]
名誉慾[めいよよく, meiyoyoku] (n) love of fame [Add to Longdo]
名利[めいり;みょうり, meiri ; myouri] (n) fame and fortune [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k,vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
勇名[ゆうめい, yuumei] (n) fame (for one's bravery); great renown [Add to Longdo]
有名[ゆうめい, yuumei] (adj-na) (1) famous; (n) (2) fame; (P) [Add to Longdo]
有名税[ゆうめいぜい, yuumeizei] (n) the price of fame; noblesse oblige [Add to Longdo]
余芳[よほう, yohou] (n) lingering fragrance; continuing fame (after death) [Add to Longdo]
雷名[らいめい, raimei] (n) fame; renown; great name [Add to Longdo]
令聞[れいぶん, reibun] (n) good reputation; fame [Add to Longdo]
令名[れいめい, reimei] (n) good reputation; fame [Add to Longdo]
彗星のように現れる[すいせいのようにあらわれる, suiseinoyouniarawareru] (v1) to become famous overnight; to burst into fame [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传名[chuán míng, ㄔㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] spreading fame [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, / 祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune [Add to Longdo]
取名[qǔ míng, ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to name; to be named; christen; seek fame [Add to Longdo]
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] fame and profit [Add to Longdo]
名利双收[míng lì shuāng shōu, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄡ, / ] both fame and profit (成语 saw) [Add to Longdo]
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, / ] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity [Add to Longdo]
名目[míng mù, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] name of an item; fame [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
名缰利锁[míng jiāng lì suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] lit. fettered by fame and locked up by riches (成语 saw); tied down by reputation and wealth; the victim of one's own success [Add to Longdo]
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory [Add to Longdo]
[chī, , ] to spread (fame); wield (pen) [Add to Longdo]
擅美[shàn měi, ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, ] to enjoy fame without sharing it; to take the credit [Add to Longdo]
争名夺利[zhēng míng duó lì, ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to fight for fame, grab profit (成语 saw); scrambling for fame and wealth; only interested in personal gain [Add to Longdo]
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, / ] fame; good reputation; famous for sth [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen [Add to Longdo]
声誉[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, / ] fame [Add to Longdo]
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, / ] imaginary reputation; empty fame [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, / ] defame; to slander [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, / ] to slander; defame; speak ill of [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] defame; to slander [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously [Add to Longdo]
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, / ] to defame one person while flattering another; a slandering toady [Add to Longdo]
谗害[chán hài, ㄔㄢˊ ㄏㄞˋ, / ] to slander; to defame and persecute [Add to Longdo]
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, / ] to defame one person while flattering another; a slandering toady [Add to Longdo]
遐迩[xiá ěr, ㄒㄧㄚˊ ㄦˇ, / ] near and far (esp. of fame) [Add to Longdo]
违利赴名[wéi lì fù míng, ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to renounce profit and seek fame (成语 saw); to abandon greed for reputation; to choose fame over fortune [Add to Longdo]
远扬[yuǎn yáng, ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, / ] (fame) spreads far and wide [Add to Longdo]
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify [Add to Longdo]
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, / ] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top