Search result for

fügst

(50 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fügst-, *fügst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fügst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fügst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By your submission and respectful conduct you compel me to forget my anger.Das dankst du der Unterwürfigkeit, mit der du dich mir fügstThe Miser (1980)
You know, despite what happened I'm still convinced that you have many fine qualities.Trotz allem was vorfiel, glaube ich, dass du über Qualitäten verfügstCaddyshack (1980)
As you see, it really is a remarkable resemblance.Du verfügst nun über eine Zeichenfunktion auf deinem Schirm, basierend auf verbaler Beschreibung. Sie sehen, es ist tatsächlich erstaunlich ähnlich. The Final Verdict (1982)
Then do the same thing to add other sounds to other keyboard registers.Dann fügst du auf dieselbe Art andere Sounds zu anderen Registern hinzu. Beat Street (1984)
You still take pleasure in inflicting pain.Du fügst immer noch gerne Schmerz zu. The Littlest Dragon (1985)
Doing damage to him is probably your quickest way... to catch the big mars eye.Wenn du ihm Schaden zufügst, wird der große Boss sicher aufmerksam. Raw Deal (1986)
You are the first of the great ones to coax our Master to this world.Du verfügst über die Kraft der ganz Großen, den Meister und Herrn in diese Welt zu berufen. Tails I Live, Heads You Die (1988)
I'm sure you can take care of her considering you have no experience with an infant whatsoever.Du weißt sicher, was du zu tun hast, da du ja über keinerlei Erfahrung mit einem Kleinkind verfügstJust One of the Guys (1988)
He told me... you were using it to harm people.Er hat mir gesagt, dass du einigen Schaden zufügstThe Shaman's Apprentice (1989)
You may find life here at the chateau hard, but if you shut up and do exactly what we say, the time will pass more quickly.Das Leben hier ist hart. Aber wenn du dich fügst, geht die Zeit schnell um. The Crepes of Wrath (1990)
Either you add a little seed... and that seed can be a baby, or a good time or a holiday... Or you get out, lock, stock and seed.Du fügst entweder ein Samenkorn hinzu, das kann ein Kind sein, das können Vergnügen jeder Art sein, oder Ferien, oder du gehst und nimmst deine Samen und all dein Zeug wieder mit. Man Bites Dog (1992)
Why don't you add that?Warum fügst du das nicht dazu? Chaplin (1992)
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.Du verfügst über Wärme und Charme eines Hechtes. Junior (1994)
Well... I'm sure you have other qualities.Nun, ich bin sicher, du verfügst über andere Qualitäten. Mansfield Park (1999)
And you have a certain...Und du verfügst über eine gewisse... The Harsh Light of Day (1999)
"If it shall be thy pleasure to prolong her days on Earth... ""Doch wenn Du es fügst, ihre Tage auf Erden zu verlängern..." Borrowed Time (1999)
"If it be thy pleasure to prolong her days on Earth, let her be an instrument of thy glory. ""Wenn Du es fügst, ihre Tage zu verlängern, dann lass sie Deinen Ruhm verkünden." Borrowed Time (1999)
You do your duty gladly.- Du fügst dich ihr freudig. Nein. La fausse suivante (2000)
You do.Du verfügst über diese Kräfte. Maternal Instinct (2000)
You're telling me you were so ingrained with white-trash DNA your facial hair actually grows in on its own all white-trashy like that?Du verfügst also über ein Proleten-Gen... mit dem deine Gesichtsbehaarung von allein so prollig wächst? Joe Dirt (2001)
If you add curry powder, you get curry.Wenn du Currypulver zufügst, bekommst du Curry. Cowboy Bebop: The Movie (2001)
And you can Duke it out over an assortment of refreshing velamints, a sparkle pen, and the latest page-Turner from Mr. Ken follet.Dann verfügst du jetzt über ein Sortiment erfrischender Velamints, 'nem Glitzerstift und einem Bestseller von Mr. Ken Follet. Departure Time (2001)
You don't know what you've done to yourself.- Wer hat ihn denn gewählt? Du ahnst nicht, welchen Schaden du dir damit zufügstGangs of New York (2002)
But you get nothing from me if you hurt anyone else. I swear it.Aber du bekommst nichts von mir, wenn du anderen Leid zufügstThe House Always Wins (2002)
It's time to embrace your fate.Es ist Zeit, dass du dich deinem Schicksal fügstA Witch's Tail: Part 1 (2002)
- You remember.- Du verfügst über Erinnerungen. Episode #1.1 (2003)
You're fitting in as well as any of us.Du fügst dich genauso gut ein wie wir anderen auch. Terra Firma (2003)
Promise me you won't do anything to harm Jahfree.Versprich mich, dass du Jahfree kein Leid zufügst4giveness (2003)
You have hate. You have anger.Du verfügst über Hass, du verfügst über Zorn. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
You have great wisdom, Anakin.Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Star Wars: Revenge of the Sith (2005)
At home, you fit into my schedule...In Melun fügst du dich in meinen Zeitplan ein. Côte d'Azur (2005)
- Lf you write in a bagpipe part.- Wenn du einen Dudelsackpart einfügstAmerican Pie Presents: Band Camp (2005)
Okay. We all know, darling, that you have telekinetic powers.OK, Schatz, wir wissen alle, dass du über telekinetische Kräfte verfügstCounterstrike (2006)
If you harm anyone else, I'll...Wenn du noch jemandem Schaden zufügst, werde ich... Cyberwoman (2006)
Powers, which at this point are sorely lacking.Mit Kräften, über die du zurzeit nicht verfügstBlue (2007)
I want you to promise me now, in front of all your new employees, that you will never again become embroiled in a sexual harassment case that damages the company.Ich will, dass du mir hier, vor all deinen neuen Mitarbeitern versprichst, dass du nie wieder belangt wirst wegen sexueller Belästigung und der Firma so Schaden zufügstReturn of the Golden Child (2007)
Is Bette here? - Uh, yeah. - Hi.Jagst du Leute, deren Leben schon zusammenbricht, oder übernimmst du eine aggressivere Rolle, indem du ihnen Leid und Zerstörung zufügstLong Time Coming (2007)
That's because you have no measurable sense of humor, Shelly.Weil du über keinen messbaren Sinn für Humor verfügst, Shelly. The Pork Chop Indeterminacy (2008)
-If by "feelings" you mean "emotions" I'm pretty sure you still don't have any of those.- Was meinst du? - Wenn du mit "fühlen" Emotionen meinst, dann bin ich ziemlich sicher, dass du über die nicht verfügstComplications (2008)
- On what? Do you have a working knowledge of quantum physics?- Verfügst du über Wissen in der Quantenphysik? The Bad Fish Paradigm (2008)
With all that poison in your system, are you sure adding more is the best idea?Oliver, bei dem vielen Gift in deinem Körper fügst du jetzt noch mehr hinzu? Toxic (2008)
I didn't realize photographic memory was among your abilities.Ich wusste nicht, dass du auch über ein fotografisches Gedächtnis verfügstPrey (2008)
You arrived here as genetic matter containing our planet's most powerful life forms.Du verfügst über genetisches Material, das die mächtigsten Lebensformen unseres Planeten enthält. Bloodline (2008)
You arrived as genetic matter containing our planet's most powerful life forms so that in time, you would evolve to become Earth's ultimate destroyer.Du verfügst über genetisches Material, das mächtigste Lebensformen enthält. Dazu bestimmt, diese Erde ein für alle Mal zu zerstören. Abyss (2008)
You don't add some kind of special... sauce or something?Du fügst keine besondere... Sauce oder sowas hinzu? Kung Fu Panda (2008)
And you're going to have to try to find enough wisdom and tolerance not to cause suffering to others.Genügend Weisheit und Toleranz. Sonst fügst du anderen Leid zu. Chéri (2009)
Kyle,you'll just be adding her to a list of people thatyou've already compromised.Kyle, du fügst sie nur einer Liste von Menschen hinzu, die du bereits gefährdet hast. Life Support (2009)
You'll be adding her to a list of people you've already compromised.Du fügst sie nur einer Liste von Menschen hinzu, die du bereits gefährdet hast. Chemistry 101 (2009)
You have powers.Du verfügst über Kräfte. Power (2009)
You've got super-speed and super-strength and super-hearing and x-ray vision.Du verfügst über Supergeschwindigkeit und Superstärke und Supergehör und den Röntgenblick. Hex (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top