Search result for

extremer

(50 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extremer-, *extremer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา extremer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *extremer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until extreme political pressures knocked the hat off my career... and any possibility of furthering my rank.Bis extremer politischer Druck meiner Karriere und jeder weiteren Aufstiegsmöglichkeit ein Ende setzte. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
This wheat has been growing in extreme drought for 3 weeks.Seit 3 Wochen wächst dieser Weizen unter extremer Trockenheit. Teil 1 (1984)
On reading that letter, can there be any doubt that this poor woman was thrown into a state of extreme agitation?Die Lektüre dieses Briefes hat die arme Frau zweifellos in den Zustand extremer Erregung getrieben.  ()
They turned out to be mexican deep sea fisherman.-Sie litten an extremer Bleivergiftung. Aus Veracruz, gute Schmuggler-Namen. The Big Easy (1986)
It's made of a new kind of super-concentrated compound metal.Es ist aus einer neuen Legierung von extremer Dichte. Sukeban deka (1987)
Somebody as flamboyant as your friend, he makes 'em see a little bit redder.Und ein Freigeist wie Dalton hat sie eher noch extremer gemacht. Jack in the Box (1987)
Extreme situations require extreme measures.Extreme Situationen bedürfen extremer Methoden. The Karate Kid Part III (1989)
Because extreme situations require extreme measures, okay?Weil, Mr. Miyagi, extreme Situationen bedürfen extremer Methoden, OK? The Karate Kid Part III (1989)
Fast food is one of the most stressful environments... because of the demands on you.Fast Food bedeutet extremer Stress. Man wird ständig gefordert. Roger & Me (1989)
Apparently, your body was in a state of advanced atrophy due to a period of extreme inactivity.Ihr Körper war in einem Stadium fortgeschrittener Atrophie... auf Grund extremer physiologischer Unterbelastung. Seinfeld (1989)
The doctors here say I suffered severe depression.Die Ärzte hier sagen, ich leide unter extremer Depression. The Resurrected (1991)
Readings indicate the craft exploded due to extreme shearing stress.Explosion aufgrund extremer Scher-Beanspruchung. New Ground (1992)
Until I find the cause, I don't want to try anything extreme.Ohne Kenntnis der Ursache will ich nichts Extremeres tun. Violations (1992)
Extremely high salt content.Extremer Salzgehalt. Bad Water (1993)
Well, the continental plates are in a state of extreme... seismic tension... throughout this entire igneous, polygamous, Jurassic... Hasidic region.Die Kontinentalplatten befinden sich in extremer seismischer Spannung... in dieser polygamen, jurassischen, hasidischen Region. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
During this preparation, my emotions would zigzag between great admiration and outraged disapproval.Es gab Momente, in denen ich mich hin und her gerissen fühlte zwischen großer Bewunderung und extremer Abneigung. The Jodorowsky Constellation (1994)
This guy is really hard-core. Highly fanatical.- Ein überaus extremer Fanatiker. True Lies (1994)
Every hour, more people are becoming infected being driven to senseless acts of extreme violence.Stündlich kommen neu infizierte Menschen dazu, die zu sinnlosen Akten von extremer Gewalt getrieben werden. In the Mouth of Madness (1994)
Developing new plant life to survive at deep sea levels.Pflanzen entwickelt, die in extremer Tiefe überleben. By Any Other Name (1994)
Our ears are now deaf to the realms of extreme possibilities.Wir hörten die Verheißungen extremer Möglichkeiten nicht mehr. Little Green Men (1994)
But if I remember correctly, the beam was only effective from an extremely close range.Aber der Strahl war nur aus extremer Nähe wirksam. Maneuvers (1995)
- He's suffering from extreme hypothermia.- Er leidet an extremer Unterkühlung. Colony (1995)
No large fragments, apart from the ear, which would indicate extreme heat.Bis auf das Ohr keine großen Fragmente. Ein Zeichen von extremer Hitze. Gehenna (1996)
"Sing for us forever"...lmmer extremere Wetterlagen fuehren zu immer groesseren Schaeden in der Natur ..." Perfect Blue (1997)
Apparently, your body was in a state of advanced atrophy due to a period of extreme inactivity.Ihr Körper war in einem Stadium fortgeschrittener Atrophie... auf Grund extremer physiologischer Unterbelastung. The Summer of George (1997)
The crazier they are, the more extreme the situation they seem to be put into.Je verrückter der Soldat, in desto extremeren Situationen muss er ran. The First Commandment (1997)
His former partner had complained about his tendency toward extreme irritability and confabulation of the truth.Sein Partner hatte sich beschwert, dass er zu extremer Gereiztheit neigte... ..und dass er konfabulierte. Demons (1997)
But the position he was found in, in a crevice at high altitude he may have frozen fast enough to avoid being eaten.Er wurde in einem Spalt in extremer Höhenlage gefunden,... ..er könnte also sehr schnell gefroren sein. Gethsemane (1997)
I've discovered that the distance from that location to any rendezvous point is longer than my supply of oxygen, unless extreme measures are taken.Die Entfernung von diesem Ort zu allen Treffpunkten ist länger, aIs mein Sauerstoff reicht. Es bedarf extremer Maßnahmen. Darkness Ascending (1998)
Some of them have been through pretty tough Psi Corps medical experiments so they don't trust doctors.Einige von ihnen waren teil extremer Psi-Corps-Experimente, sie vertrauen daher Ärzten nicht. Strange Relations (1998)
The guy has three extremely violent priors.Der Typ hat drei Vorstrafen wegen extremer Gewalttätigkeit. The Bone Collector (1999)
It's a subtle blend of lateral thinking and extreme violence.Das ist eine raffinierte Mischung aus Querdenken und extremer Gewalt. Art (1999)
Ground zero for extreme weather.Hier ist sozusagen... das Zentrum extremer Wetterbedingungen. The Rain King (1999)
Extreme atmospheric loss.Extremer Atmosphäreverlust. Supernova (2000)
Rather, it is we who are moving away at extreme velocity.Wir entfernen uns nur mit extremer Geschwindigkeit von ihr. Tangent (2000)
I think in Ellen's case, the... changes were just a lot more extreme.In Ellens Fall waren die Veränderungen nur extremerChimera (2000)
Balls to the wall.Extremer Flitzer. Joe Dirt (2001)
You sorry, sick paranoid, right-wing redneck psycho!Du elender, kranker, paranoider, rechtsextremer, psychopathischer Hinterwäldler! Tremors 3: Back to Perfection (2001)
But, for now, not everyone is, and that creates extremely violent situations.Aber heute sind es eben noch nicht alle, und das erzeugt Situationen extremer Gewalt. La sociologie est un sport de combat (2001)
Oui, cf accord, mon ami, but history of the importance extreme.- Oui, d'accord, mon ami. Aber dennoch von extremer Wichtigkeit. Murder in Mesopotamia (2001)
This'll be a close-in, hole-to-hole fight... ... betweenEasyin theseholeshere and that infantry.Das wird ein extremer Nahkampf zwischen Easy in diesen Gruben und der Infanterie. The Making of 'Band of Brothers' (2001)
Well, as we all know, you can only get the key from me if I'm in the extreme of sexual ecstasy -Also, wie wir alle wissen kannst du den Schlüssel von mir nur bekommen, wenn ich in extremer sexueller Ekstase bin. Little Blue Planet (2001)
And only after we have exhausted these methods should we leave science behind to consider more extreme possibilities.Erst wenn wissenschaftliche Methoden erschöpft sind, sollten wir extremere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Dæmonicus (2001)
But I also said that when science fails we have to consider extreme possibilities.Ich sagte auch, dass, wenn die Wissenschaft versagt, extremere Erklärungen nötig sind. Dæmonicus (2001)
- Only in extreme cases of dereliction of duty.- Ja, im Falle extremer Pflichtverletzung. So wie jetzt. K-19: The Widowmaker (2002)
I know you were exposed to high levels of radioactive materials in Panorama City today.Ich weiß, dass Sie in Panorama City extremer Radioaktivität ausgesetzt wurden. Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2002)
I know you were exposed to high levels of radioactive materials this morning.Sie wurden heute Morgen extremer Radioaktivität ausgesetzt. Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2002)
The next move we make must be made with extreme caution.Unseren nächsten Schritt müssen wir mit extremer Vorsicht tun. The Prophecy (2002)
Not really tense, just extremely alert.Nicht angespannt, nur in extremer Alarmbereitschaft. Marry-Go-Round (2002)
Oh, yeah. And if you superheat the excess, I can see you reaching... Fifty, maybe sixty miles an hour.Bei extremer Überhitzung erreichen Sie ... 50, vielleicht 60 Meilen pro Stunde. Seabiscuit (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top