Search result for

extreme

(96 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extreme-, *extreme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extreme[ADJ] ที่ร้ายแรงมาก, See also: ที่รุนแรงมาก, Syn. rigorous, severe, strict
extreme[ADJ] ที่สุด, Syn. final, ultimate
extreme[ADJ] ที่ห่างที่สุด (โดยเฉพาะจากจุดศูนย์กลาง), Syn. farthest
extreme[N] ระดับที่มากที่สุด, See also: ระดับที่สูงที่สุด, Syn. climax, maximum
extremely[ADV] อย่างสุดขีด, See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, , Syn. greatly, utterly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final

English-Thai: Nontri Dictionary
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extreme๑. สุดขีด ๒. ค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extreme and mean ratioอัตราส่วนค่าสุดขีดกับค่ามัชฌิม [มีความหมายเหมือนกับ golden ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extreme crueltyการกระทำทารุณโหดเหี้ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extreme pointจุดสุดขีด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extremely high frequency (EHF)ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extremely low frequency (ELF)ความถี่ต่ำสุด (อีแอลเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extreme floodextreme flood, น้ำท่วมสุดโต่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Extreme sportsกีฬาที่ท้าทาย [TU Subject Heading]
Extreme Temperature อุณหภูมิสุดยอด
อุณหภูมิสูงที่สุด หรือต่ำที่สุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Extreme temperatureอุณหภูมิสูงที่ สุด/ต่ำที่สุด [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Possible, just extremely unlikely.เป็นไปไม่ได้ ไม่น่าจะเป็นไปได้แน่ๆ Chuck in Real Life (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You said it was extremely risky.- แต่คุณพูดว่ามัน "เสี่ยงมาก" Not Cancer (2008)
What does extremely mean? Please.- "มาก" หมายความว่าอะไรล่ะ Not Cancer (2008)
Same extreme hate shit.โคตรเกลียดแม่งเลยวะ Pilot (2008)
It's extreme circumstances, innit?มันเป็นสภาวะเคร่งเครียด Episode #1.5 (2008)
You knew full well Mary's friendship with the king is at an extremely delicate stage.เจ้ารู้เต็มอก... ...ว่าความสัมพันธ์ของแมรีกับพระราชา อยู่มในขั้นที่ละเอียดอ่อนมาก The Other Boleyn Girl (2008)
Man, that was so fuckin' extreme.นั่นมันโคตรตื่นเต้นเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I really want to trust you. You're making it extremely difficult.ขึ้นแท็กซี่สิมิลลี่ Jumper (2008)
Tiresome in the extreme.น่าเบื่อไม่มีที่สิ้นสุด Inkheart (2008)
But His Majesty's doing extremely well... for his age.แต่พระองค์ทำได้ดีมากสำหรับคนอายุแค่นั้น The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extremeAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
extremeAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
extremeAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
extremeAya tends to carry things to extremes.
extremeComputers are capable of doing extremely complicated work.
extremeDon't go to extremes.
extremeDon't go to extremes. To be moderate is important in anything.
extremeEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
extremeEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
extremeExtremes meet.
extremeFrank's boss is extremely money hungry.
extremeHe holds an extreme opinion in politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เบา[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่นี้จะสามารถทำได้ เก่งไม่เบาเลยนะ
มากเกินไป[ADV] overabundantly, See also: extremely, Ant. น้อยเกินไป, Example: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป
อย่างยิ่งยวด[ADV] extremely, See also: terribly, Syn. อย่างที่สุด, Example: ผมไม่เคยเห็นใครบ้าบิ่นอย่างยิ่งยวดเช่นเขามาก่อน
ของขึ้น[N] insanity, See also: extremely foolish action, Thai definition: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
สุด[ADV] extremely, See also: exceedingly, utterly, Syn. มาก, สุดๆ
หนักหนา[ADV] extremely, See also: exceedingly, very much, Syn. มากยิ่ง, ยิ่งนัก, นักหนา, Example: มะเร็งร้ายเป็นโรคร้ายที่คนหวาดกลัวกันหนักหนา
หวิว[ADV] extremely (light), See also: very (light), Example: เมื่อได้ลองสัมผัสของชิ้นนี้ จึงรู้ว่ามันเบาหวิวจริงๆ, Thai definition: เบาแทบจะไร้น้ำหนัก, เบามาก
ล้ำ[ADV] exceedingly, See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily, Syn. ยิ่ง, Example: แนวความคิดของเขาช่างฉลาดล้ำเหลือเกิน
สุดขั้ว[ADV] extremely, See also: exceedingly, awfully, Syn. สุดขีด, เต็มที่, Example: กลุ่มเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันสุดขั้วในอิรักกำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
เฉียบ[v.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme   FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extreme   FR: radical ; extrême
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud   
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTREME    IH0 K S T R IY1 M
EXTREMES    IH0 K S T R IY1 M Z
EXTREMELY    IH0 K S T R IY1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extreme    (n) (i1 k s t r ii1 m)
extremes    (n) (i1 k s t r ii1 m z)
extremely    (a) (i1 k s t r ii1 m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extremwert {m}extreme value [Add to Longdo]
Randfaser {f}extreme fiber [Add to Longdo]
rechtsradikalextreme right wing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いとも[, itomo] (adv) extremely [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully [Add to Longdo]
之至[zhī zhì, ㄓ ㄓˋ, ] extremely [Add to Longdo]
否极泰来[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] extreme sorrow turns to joy (成语 saw) [Add to Longdo]
大度包容[dà dù bāo róng, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] extreme tolerance; generous and forgiving [Add to Longdo]
大发雷霆[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry [Add to Longdo]
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
家贫如洗[jiā pín rú xǐ, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧˇ, / ] extreme povery (成语 saw); destitute; penniless; poor as church mice [Add to Longdo]
巨幅[jù fú, ㄐㄩˋ ㄈㄨˊ, ] extremely large (of paintings, photographs etc) [Add to Longdo]
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality [Add to Longdo]
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] extremely long; unending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extreme \Ex*treme"\, a. [L. extremus, superl. of exter, extrus,
   on the outside, outward: cf. F. extr[^e]me. See {Exterior}.]
   1. At the utmost point, edge, or border; outermost; utmost;
    farthest; most remote; at the widest limit.
    [1913 Webster]
 
   2. Last; final; conclusive; -- said of time; as, the extreme
    hour of life.
    [1913 Webster]
 
   3. The best of worst; most urgent; greatest; highest;
    immoderate; excessive; most violent; as, an extreme case;
    extreme folly. "The extremest remedy." --Dryden. "Extreme
    rapidity." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Yet extreme gusts will blow out fire. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Radical; ultra; as, extreme opinions.
    [1913 Webster]
 
       The Puritans or extreme Protestants. --Gladstone.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) Extended or contracted as much as possible; -- said
    of intervals; as, an extreme sharp second; an extreme flat
    forth.
    [1913 Webster]
 
   {Extreme and mean ratio} (Geom.), the relation of a line and
    its segments when the line is so divided that the whole is
    to the greater segment is to the less.
 
   {Extreme distance}. (Paint.) See {Distance}., n., 6.
 
   {Extreme unction}. See under {Unction}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Although this adjective, being superlative in
      signification, is not properly subject to comparison,
      the superlative form not unfrequently occurs,
      especially in the older writers. "Tried in his
      extremest state." --Spenser. "Extremest hardships."
      --Sharp. "Extremest of evils." --Bacon. "Extremest
      verge of the swift brook." --Shak. "The sea's extremest
      borders." --Addison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extreme \Ex*treme"\, n.
   1. The utmost point or verge; that part which terminates a
    body; extremity.
    [1913 Webster]
 
   2. Utmost limit or degree that is supposable or tolerable;
    hence, furthest degree; any undue departure from the mean;
    -- often in the plural: things at an extreme distance from
    each other, the most widely different states, etc.; as,
    extremes of heat and cold, of virtue and vice; extremes
    meet.
    [1913 Webster]
 
       His parsimony went to the extreme of meanness.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. An extreme state or condition; hence, calamity, danger,
    distress, etc. "Resolute in most extremes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) Either of the extreme terms of a syllogism, the
    middle term being interposed between them.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) The first or the last term of a proportion or
    series.
    [1913 Webster]
 
   {In the extreme} as much as possible. "The position of the
    Port was difficult in the extreme." --J. P. Peters.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extreme
   adj 1: of the greatest possible degree or extent or intensity;
       "extreme cold"; "extreme caution"; "extreme pleasure";
       "utmost contempt"; "to the utmost degree"; "in the
       uttermost distress" [syn: {extreme}, {utmost(a)},
       {uttermost(a)}]
   2: far beyond a norm in quantity or amount or degree; to an
     utmost degree; "an extreme example"; "extreme temperatures";
     "extreme danger"
   3: beyond a norm in views or actions; "an extreme conservative";
     "an extreme liberal"; "extreme views on integration";
     "extreme opinions"
   4: most distant in any direction; "the extreme edge of town"
   n 1: the furthest or highest degree of something; "he carried it
      to extremes"
   2: the point located farthest from the middle of something [syn:
     {extreme point}, {extreme}, {extremum}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Extreme [ɛkstreːmə] (n) , pl.
   excesses
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top